Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.08.2012
Avaldamismärge:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Vastu võetud 19.04.2007 nr 111
RT I 2007, 34, 216
jõustumine 30.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2007RT I 2007, 48, 33605.08.2007
27.03.2008RT I 2008, 15, 11007.04.2008
07.10.2010RT I 2010, 74, 56901.01.2011


Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1, § 10 lõike 1 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega määratakse kindlaks struktuuritoetuse andmist korraldavad asutused ja isikud.

§ 2.  Korraldus-, makse- ja auditeeriv asutus

  «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõikes 1 nimetatud korraldusasutus, § 8 lõikes 1 nimetatud makseasutus ja § 9 lõikes 1 nimetatud auditeeriv asutus on Rahandusministeerium.

§ 3.  Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

  «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõikes 1 nimetatud rakendusasutused (edaspidi rakendusasutus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetsete suundade «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud», «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» ja «Infoühiskonna edendamine» osas;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» osas;
  3) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» osas;
  4) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade “Horisontaalne tehniline abi” ja “Tehniline abi” osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 4.  Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

  «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud rakendusüksused (edaspidi rakendusüksus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Veeteede Amet, Tehnilise Järelevalve Amet, Maanteeamet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam prioriteetsete suundade «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» ja «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» osas;
[RT I 2008, 15, 110 - jõust. 07.04.2008]
  2) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus prioriteetse suuna «Infoühiskonna edendamine» osas;
  3) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx) prioriteetse suuna «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» osas;
  4) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» osas;
  5) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.

§ 5.  Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

  Rakendusasutused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna «Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» osas ;
  2) Keskkonnaministeerium ja Siseministeerium prioriteetse suuna «Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine» osas ;
  3) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna «Energiamajanduse arendamine» osas ;
  4) Siseministeerium prioriteetse suuna «Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng» osas;
  5) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» osas;
  6) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» osas;
  7) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 6.  Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

  Rakendusüksused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) prioriteetsete suundade «Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» ja «Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine» osas;
  2) KIK ja KredEx prioriteetse suuna «Energiamajanduse arendamine» osas;
  3) EAS prioriteetse suuna «Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng» osas;
  4) Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus «Innove» (edaspidi INNOVE) prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» osas;
  5) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» osas;
  6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 7.  Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusasutused

  Rakendusasutused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
  1) Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna «Elukestev õpe» osas;
  2) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» osas;
  3) Rahandusministeerium ja Siseministeerium prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» osas;
[RT I 2010, 74, 569 - jõust. 01.01.2011]
  4) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» osas;
  5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» osas;
  6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.

§ 8.  Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusüksused

  Rakendusüksused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
  1) INNOVE ja KIK prioriteetse suuna «Elukestev õpe» osas;
  2) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» osas;
  3) Rahandusministeerium ja EAS prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» osas;
[RT I 2010, 74, 569 - jõust. 01.01.2011]
  4) INNOVE prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» osas;
  5) EAS ja KredEx prioriteetse suuna «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» osas;
  6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.

§ 9.  Ülesannete täitjate määramine

  Rakendusasutuse või -üksuse juht määrab kindlaks rakendusasutuse või -üksuse ülesandeid täitva struktuuriüksuse või vastutavad ametnikud või töötajad.

§ 10.  Rakendusüksuse ülesannete täitmine

  Käesoleva määruse §-des 4, 6 ja 8 nimetatud isikud ja asutused ning käesolevas määruses rakendus- või korraldusasutusena nimetatud asutused võivad hakata rakendusüksuse ülesandeid täitma pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 6 lõigete 3 ja 4 kohaselt otsustanud isiku või asutuse akrediteerimise ja volitanud asutust täitma rakendusüksuse ülesandeid.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json