Teksti suurus:

Elatustalude kohanemise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I 2010, 74, 570

Elatustalude kohanemise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Vastu võetud 07.10.2010 nr 103

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 52 lõike 2 ja § 53 lõike 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006» (edaspidi arengukava).

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse arengukava punktis 9.4 toodud elatustalude kohanemise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord.

§ 2.  Nõuded toetuse saamiseks

  (1) Toetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi taotleja), kes vastab arengukava punktis 9.4 sätestatud nõuetele ning kes taimekasvatusega tegeledes kasutab õiguslikul alusel vähemalt 0,30 hektarit põllumajandusmaad või loomakasvatusega tegeledes peab vähemalt ühte hane, hobust, jaanalindu, kalkunit, kana, kitse, küülikut, lammast, mesilassülemit, minki, naaritsat, parti, rebast, siga, tšintšiljat, tuhkrut, veist või vutti (edaspidi põllumajandusloom).

  (2) Taotleja võtab kohustuse täita viis aastat alates toetuse taotlemiseks ettenähtud tähtaja viimasest päevast (edaspidi kohustuseperiood) järgmisi nõudeid:
  1) saada kohustuseperioodil neljanda ja viienda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaastal tulu omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest;
  2) suurendada kohustuseperioodi neljanda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta ettevõtlustulu (edaspidi ettevõtlustulu) vähemalt 12% võrra võrreldes kohustuseperioodi esimese aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta ettevõtlustuluga. Ettevõtlustulu suurenemise arvutamisel ei võeta arvesse selle määruse alusel saadud toetust;
  3) suurendada kohustuseperioodi viienda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta ettevõtlustulu võrreldes kohustuseperioodi neljanda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta ettevõtlustuluga;
  4) teha kohustuseperioodi lõpuks iga kohustuseperioodi aasta kohta vähemalt ühe tegevuse vastavalt kavandatud tegevusaladele, millest kohustuseperioodi kolmanda aasta lõpuks peab olema tehtud vähemalt kolm ja kohustuseperioodi neljanda aasta lõpuks vähemalt neli kavandatud tegevusaladele vastavat tegevust.

  (3) Taotleja võtab kohustuse märkida lisas 1 toodud vormi kohases tegevuskavas (edaspidi tegevuskava) kohustuseperioodi esimese aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta tegevusalad ja kavandada:
  1) kohustuseperioodi tegevusalad;
  2) kohustuseperioodi neljanda ja viienda aasta toetuse taotlemise tähtajale eelnenud kalendriaasta kohta tulu omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest;
  3) kohustuseperioodi viienda aasta toetuse taotlemise kalendriaasta kohta tulu omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest;
  4) kohustuseperioodi neljanda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta ettevõtlustulu vastavalt lõike 2 punktile 2;
  5) kohustuseperioodi viienda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta ettevõtlustulu vastavalt lõike 2 punktile 3;
  6) kohustuseperioodi viienda aasta toetuse taotlemise kalendriaasta ettevõtlustulu suurenemist võrreldes kohustuseperioodi viienda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta ettevõtlustuluga;
  7) iga kohustuseperioodi aasta kohta vähemalt ühe tegevuse vastavalt kohustuseperioodi kavandatud tegevusaladele.

  (4) Taotlejal ei ole kohustuseperioodi neljanda ja viienda aasta 31. detsembri seisuga riikliku maksu maksuvõlga või taotleja riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud.

  (5) Taotleja võib aastatel 2004–2006 võtta ühe kohustuse.

§ 3.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA):
  1) lisas 2 toodud vormi kohase taotluse ja kohustuse võtmise kinnituse;
  2) toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud koopia;
  3) tegevuskava;
  4) avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud.

  (2) Kohustuseperioodi teise ja kolmanda aasta toetuse taotlemiseks sätestatud tähtajal esitab toetuse saaja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase kohustuse jätkamise kinnituse.

  (3) Kohustuseperioodi neljanda aasta toetuse taotlemiseks sätestatud tähtajal esitab toetuse saaja PRIA-le:
  1) lisas 4 toodud vormi kohase vahearuande (edaspidi vahearuanne), kus märgib § 2 lõike 2 punktis 4 nimetatud kohustuseperioodil tehtud tegevused;
  2) kohustuseperioodi neljanda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud koopia.

  (4) Kohustuseperioodi viienda aasta toetuse taotlemiseks sätestatud tähtajal esitab toetuse saaja PRIA-le kohustuseperioodi viienda aasta toetuse taotlemise tähtajale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud koopia.

  (5) Lõigetes 1 kuni 4 nimetatud dokumendid (edaspidi taotlus) esitab taotleja ajavahemikus 8. oktoobrist kuni 5. novembrini.

  (6) Kui taotleja või toetuse saaja ei esita PRIA-le esimesel kohustuseaastal kõiki § 3 lõikes 1 nõutud dokumente või kui ta esitab need pärast lõikes 5 sätestatud tähtaega, jätab PRIA dokumendid läbi vaatamata.

§ 4.  Avaldus taotluse menetlemise lõpetamiseks

  Taotleja võib kohustuseperioodi jooksul esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise lõpetamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega sätestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjade ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud nõuetele vastavuse, modulatsiooni ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artikli 22 kohaselt.

§ 5.  Muudatustest teavitamine

  Taotleja või toetuse saaja teavitab PRIA-t kirjalikult olulistest muudatustest võrreldes taotluses ja tegevuskava tabelites 1 ja 3 esitatuga kuni toetuse määramise otsuse tegemiseni, kuid mitte hiljem kui kohapealse kontrolli tegemise kavatsusest teadasaamiseni või kuni kohapealse kontrolli tegemiseni.

§ 6.  Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ning kontrollib neis esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) Igal kohustuseperioodi aastal kontrollib PRIA, kas taotleja või toetuse saaja on jätkuvalt füüsilisest isikust ettevõtja.

  (3) PRIA kontrollib kohustuseperioodi neljandal aastal, kas § 2 lõike 2 punktides 1, 2 ja 4 ning § 2 lõikes 4 sätestatud nõuded on täidetud.

  (4) PRIA kontrollib kohustuseperioodi viiendal aastal, kas § 2 lõigetes 2 ja 4 sätestatud nõuded on täidetud.

  (5) PRIA teeb kohapealset kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) kohaldamiseks (ELT L 153, 30.04.2004, lk 30–82), artikli 69 kohaselt.

  (6) PRIA kontrollib kontrollvalimi alusel ja muul põhjendatud juhul kohapeal, kas § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded on täidetud.

  (7) Järelevalveametnik võib kohapealse kontrolli käigus nõuda § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikke dokumente.

  (8) Taotluse menetlemise käigus võib PRIA nõuda §-s 2 sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikke dokumente.

§ 7.  Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Arvestades §-s 6 sätestatud kontrolli tulemusi, otsustab PRIA peadirektor toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise hiljemalt 10. märtsiks.

  (2) Kui toetuse saaja ei ole saanud võetud kohustusi täita komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004 artiklis 39 nimetatud vääramatu jõu juhtude tõttu, siis säilib tema õigus saada toetust kohustuseperioodi selle aasta eest, millal vääramatu jõud ilmnes.

  (3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004 artikli 72 kohaselt jäetakse taotlus rahuldamata, kui taotleja on taotlusel või muudes dokumentides esitanud valeandmeid.

  (4) Kui taotleja või toetuse saaja ei vasta §-s 2 sätestatud nõuetele ega ole vastavalt §-le 5 PRIA-t muudatustest teavitanud, jäetakse taotlus rahuldamata ja võetud kohustus lõpetatakse.

  (5) Kui taotleja või toetuse saaja ei võimalda PRIA-l kohapealse kontrolli tegemist, jäetakse taotlus rahuldamata ja võetud kohustus lõpetatakse.

  (6) Kui toetuse saaja ei esita PRIA-le § 3 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud dokumente, siis võetud kohustus lõpetatakse.

  (7) Kui toetuse saaja ei vasta §-s 2 sätestatud nõuetele ja teavitab sellest PRIA-t §-s 4 sätestatud korras, siis võetud kohustus lõpetatakse.

  (8) Toetuse saaja võib võetud kohustuse vääramatu jõu juhtudel üle anda, kui kohustuse ülevõtjal ei ole juba kehtivat kohustust ja kui kohustuse ülevõtja vastab § 2 lõikes 1 toodud nõuetele.

§ 8.  Toetuse määr

  (1) Toetuse määr on vastavalt arengukavale 1000 eurot taotleja kohta aastas.

  (2) Kohustuseperioodi jooksul makstakse taotlejale kuni 5000 eurot.

§ 9.  Toetuse maksmine

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004 artikli 44 kohaselt makstakse toetus taotleja esitatud arvelduskontole § 7 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel 30. aprilliks.

§ 10.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetus on makstud alusetult, nõuab PRIA toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklile 73.

  (2) Kui toetuse saaja ei ole täitnud kohustuseperioodi esimesel kolmel aastal § 2 lõikes 1 sätestatud nõudeid ega ole esitanud § 4 kohaselt PRIA-le avaldust taotluse menetlemise lõpetamiseks, siis kohustus lõpetatakse ja PRIA nõuab toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklile 73.

  (3) Kui toetuse saaja ei ole kohustuseperioodi neljandal või viiendal aastal täitnud § 2 lõigetes 1–3 js 5 sätestatud nõudeid ega ole §-s 5 sätestatud korras PRIA-t muudatustest teavitanud, kohustus lõpetatakse ja PRIA nõuab kohustuseperioodi neljanda ja viienda aasta toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklile 73.

  (4) Kui toetuse saaja ei võimalda PRIA-l kohapealse kontrolli tegemist, nõuab PRIA toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklile 73.

§ 11.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

  (2) Põllumajandusministri 2. septembri 2005. a määrus nr 91 «Elatustalude kohanemise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2005, 96, 1459; 2008, 84, 1166) tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2011. a kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json