Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 572

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Vastu võetud 07.10.2010 nr 55

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrust nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (RTL 2005, 13, 111; 2010, 18, 316) muudetakse järgmiselt1:

1) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

«16) Pohlaaru, Rägavere vallas Uljaste külas.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 8 täiendatakse punktidega 23–27 järgmises sõnastuses:

«23) Kaisma, Halinga vallas Pööravere külas;
24) Laisma, Koonga vallas Kiisamaa külas;
25) Lavassaare, Koonga vallas Õepa külas;
26) Massiaru, Häädemeeste vallas Uuemaa ja Urissaare külas;
27) Pöörikaasiku, Paikuse vallas Põlendmaa külas ja Surju vallas Kikepera külas.»;

3) paragrahvi 2 lõike 9 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõike 9 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) Ellu, Märjamaa vallas Kohtru, Paisumaa ja Vana-Nurtu külas;»;

5) paragrahvi 2 lõiget 12 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) Seruküla, Kõpu vallas Uia külas.»;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 151 järgmises sõnastuses:

«(151) Pärnu ja Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla Vennissaare metsise püsielupaik Saarde vallas Kanakülas ja Kõpu vallas Iia külas.»;

7) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud sõidukitega liiklemine. Sõidukitega liiklemine väljaspool teid ja radu ning maastikusõidukitega liiklemine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel, kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud töödel.»

8) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine, välja arvatud sihtkaitsevööndis 1. veebruarist kuni 31. augustini.»;

9) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Sihtkaitsevööndis on püsielupaiga valitseja nõusolekul 1. juulist kuni 31. jaanuarini lubatud olemasolevate teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd.»;

10) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1. septembrist 31. jaanuarini ning loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimist.»;

11) paragrahvi 4 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(9) Püsielupaiga piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu, kui pinnas seda võimaldab.»;

12) määruse esimene normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).»;

13) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1, 2, 4, 5, 6, 14 ja 17; § 2 lõike 2 punktides 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15 ja 16; § 2 lõike 4 punktis 3; § 2 lõike 5 punktides 1, 2 ja 3; § 2 lõike 6 punktides 7, 9 ja 10; § 2 lõike 8 punktides 4, 6, 7, 10, 14, 18, 19, 20 ja 21; § 2 lõike 9 punktides 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ja 20; § 2 lõike 11 punktides 1, 3 ja 7; § 2 lõike 13 punktides 1, 6, 7, 9, 10, 11 ja 12; § 2 lõike 14 punktides 1 ja 2; § 2 lõike 15 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud püsielupaikade kaardid asendatakse käesoleva määruse lisas olevate kaartidega2;

14) määruse lisa täiendatakse punktides 1, 2, 5 ja 6 nimetatud püsielupaikade kaartidega2.

______________________________
1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json