Teksti suurus:

Välismaalase piisava õppekeeleoskuse tõendamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 571

Välismaalase piisava õppekeeleoskuse tõendamise kord

Vastu võetud 08.10.2010 nr 65

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 168 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse piisava õppekeeleoskuse tõendamise kord kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks tähtajalist elamisluba taotlevatele välismaalastele.

§ 2.  Õppekeeleoskuse tõendamine

  (1) Õppeasutus teeb avalikult kättesaadavaks andmed institutsioonide kohta, mille välja antud keeleoskust tõendavate dokumentidega on välismaalasel õppeasutusele võimalik oma õppekeeleoskust tõendada.

  (2) Õppeasutus teeb avalikult kättesaadavaks andmed õppeasutuses kõrgharidustaseme õppekavadele kehtestatud õppekeeleoskuse miinimumnõuete kohta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud institutsioonide hindamissüsteeme arvestades.

  (3) Õppeasutus, mille kõrgharidustaseme õppekaval õppimiseks välismaalane esmakordselt tähtajalist elamisluba taotleb, esitab Politsei- ja Piirivalveametile järgmised andmed õppekeeleoskuse tõendamiseks:
  1) andmed õppekeele kohta õppekaval, millel õppimiseks elamisluba taotletakse;
  2) andmed õppekaval õppekeeleoskusele esitatavate miinimumnõuete kohta;
  3) hinnang välismaalase õppekeeleoskuse kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hindamissüsteeme ja käesoleva lõike punktis 2 nimetatud miinimumnõudeid arvestades.

  (4) Kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks tähtajalist elamisluba pikendades ei pea õppekeeleoskust tõendama juhul, kui:
  1) eelnevalt samal õppekaval õppimiseks tähtajalist elamisluba taotledes on õppekeeleoskus käesolevas määruses sätestatud korras tõendatud;
  2) esmakordne tähtajaline elamisluba õppimiseks õppekaval, millel õppimiseks tähtajalise elamisloa pikendamist taotletakse, on välja antud enne käesoleva määruse jõustumist.

§ 3.  Riigikeelt süvendatult õppima asuva välismaalase õppekeeleoskuse tõendamine

  (1) Juhul kui välismaalane asub vahetult pärast tähtajalise elamisloa esmakordset taotlemist kuni üheks aastaks süvendatult õppima riigikeelt «Ülikooliseaduse» §-s 561 või «Rakenduskõrgkooli seaduse» §-s 321 toodud korras, esitab õppeasutus Politsei- ja Piirivalveametile järgmised andmed:
  1) andmed keele kohta, mille kaudu riigikeele süvaõpe toimub;
  2) andmed käesoleva lõike punktis 1 nimetatud keele oskusele esitatavate miinimumnõuete kohta;
  3) andmed välismaalase käesoleva lõike punktis 1 nimetatud keele oskuse kohta käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud hindamissüsteeme ja käesoleva lõike punktis 2 nimetatud miinimumnõudeid arvestades;
  4) juhul, kui õppekeel pärast riigikeele süvaõppe lõpetamist ei ole eesti keel, andmed õppekeele kohta, milles hakkab toimuma õpe pärast seda.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul esitab õppeasutus õppekeeleoskuse kohta andmed käesoleva määruse §-s 2 kehtestatud korras, kui välismaalane taotleb tähtajalise elamisloa pikendamist pärast riigikeele süvaõppe lõpetamist.

§ 4.  Õppekeeleoskuse tõendamine haridust tõendavate dokumentidega

  (1) Juhul kui välismaalane on omandanud põhi-, kesk-, keskeri- või kõrghariduse õppekeeles, mille oskust tähtajalise elamisloa taotlemisel tõendatakse, loetakse õppekeeleoskuse tõendamiseks piisavaks selle riigi tunnustatud haridust tõendavad dokumendid, kus haridus omandati.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul esitab õppeasutus Politsei- ja Piirivalveametile andmed vastavat haridust tõendava dokumendi kohta ning selgitused, millisel alusel välismaalase õppekeeleoskus on piisavaks loetud.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM

/otsingu_soovitused.json