Teksti suurus:

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded - sisukord
Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2013
Avaldamismärge:

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 26.08.2002 nr 65
RTL 2002, 96, 1486
jõustumine 07.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.11.2002RTL 2002, 129, 187425.11.2002
27.12.2002RTL 2003, 4, 3909.01.2003
16.12.2003RTL 2003, 131, 210427.12.2003
06.12.2004RTL 2004, 122, 188919.09.2004
03.01.2005RTL 2005, 6, 4214.01.2005
05.09.2007RTL 2007, 73, 125721.09.2007
02.10.2007RTL 2007, 80, 137829.10.2007
07.12.2007RTL 2007, 99, 165424.12.2007
20.11.2008RTL 2008, 96, 132405.12.2008
24.08.2010RT I 2010, 60, 41001.09.2010
29.09.2010RT I 2010, 72, 54608.10.2010

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 1, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 75 lõike 3 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 3 alusel.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab koolieelses lasteasutuses ja koolis (edaspidi õppeasutus) töötavatele pedagoogidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset ja erialast ettevalmistust või/ja juhtimisalast koolitust.

  (2) Välisriigis pedagoogi kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis pedagoogina töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigis kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.
[RTL 2008, 96, 1324 - jõust. 05.12.2008]

§ 2.  Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused

  (1) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused (muuhulgas eelkoolipedagoogika, eripedagoogika ja kutsepedagoogika kursused), algõpetuse didaktika kursus, noorsootöö ning koolipsühholoogia kursused (edaspidi pedagoogilised kursused) läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

2. peatükk KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 3.  Koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded

  Koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 4.  Erilasteaia direktori kvalifikatsiooninõuded

  Erilasteaia direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või koolieelse lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või koolieelse lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 5.  [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 51.  Lasteaed-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  Lasteaed-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.

§ 6.  [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 7.  Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.
[RTL 2004, 122, 1889 - jõust. 19.09.2004]

§ 8.  Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded

  Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise tööstaaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.
[RTL 2004, 122, 1889 - jõust. 19.09.2004]

§ 9.  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli direktori kvalifikatsiooninõuded:

  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus või
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.
[RT I 2010, 72, 546 - jõust. 08.10.2010]

§ 10.  Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded

  Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus.
[RTL 2004, 122, 1889 - jõust. 19.09.2004]

§ 11.  Koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

  Koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 12.  Erilasteaia õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

  Erilasteaia õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana, läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 13.  Algkooli ja põhikooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

  Algkooli ja põhikooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 14.  Gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

  Gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 15.  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 160-tunnine juhtimisalane kursus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, sellest vähemalt kolm aastat keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 160-tunnine eripedagoogikakursus ja 160-tunnine juhtimisalane kursus.
[RT I 2010, 72, 546 - jõust. 08.10.2010]

§ 16.  Kutseõppeasutuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja kutseõppeasutuse osakonnajuhataja (välja arvatud majandusosakonna juhataja) kvalifikatsiooninõuded

  Kutseõppeasutuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja kutseõppeasutuse osakonnajuhataja (välja arvatud majandusosakonna juhataja) kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž juhitavas õppeasutuses õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine kutsepedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 17.  Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse huvijuht – direktori asetäitja kvalifikatsiooninõuded
[RTL 2007, 80, 1378 - jõust. 29.10.2007]

  Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse huvijuht – direktori asetäitja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
[RTL 2007, 80, 1378 - jõust. 29.10.2007]
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) kultuurialane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine noorsootöö kursus.

§ 18.  Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eelkoolipedagoogika alane kõrg- või keskeriharidus või
  2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus või
  3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eelkoolipedagoogika kursus.

§ 19.  Erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
  2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.

§ 20.  Klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus klassiõpetaja erialal või
  2) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus algõpetuse erialal või
  3) eripedagoogika alane kõrgharidus või
  4) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ning läbitud 160-tunnine algõpetuse didaktika kursus.

§ 21.  Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
  2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 22.  Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
  2) muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 23.  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
  2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.
[RT I 2010, 72, 546 - jõust. 08.10.2010]

§ 24.  Õpiabirühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Õpiabirühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 25.  Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas või
  2) muu kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogika kursus.
[RTL 2005, 6, 42 - jõust. 14.01.2005]

§ 26.  Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded

  (1) Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal või
  2) kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja läbitud 320-tunnine kutsepedagoogika kursus või
  3) kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž ja jätkuv erialane töö õpetataval kutse-, eri- või ametialal.

  (2) Õppekaval õpetavatest kutseõpetajatest vähemalt 75% peavad vastama lõike 1 punktides 1 või 2 kirjeldatud kvalifikatsiooninõuetele.
[RTL 2005, 6, 42 - jõust. 14.01.2005]

§ 27.  Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvijuhi kvalifikatsiooninõuded
[RTL 2007, 80, 1378 - jõust. 29.10.2007]

  Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
[RTL 2007, 80, 1378 - jõust. 29.10.2007]
  1) pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või
  2) muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus või
  3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

§ 28.  Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringijuhi kvalifikatsiooninõuded

  Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline või kultuurialane kõrg- või keskeriharidus või
  2) keskharidus ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

§ 29.  Pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja kvalifikatsiooninõuded

  Pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus või
  2) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
[RTL 2002, 129, 1874– 25.11.2002]

§ 30.  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õpilaskodu või pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded

  Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
  2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eripedagoogikakursus või
  3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogikakursus.
[RT I 2010, 72, 546 - jõust. 08.10.2010]

§ 31.  Logopeedi kvalifikatsiooninõuded:

  Logopeedi kvalifikatsiooninõue on logopeedia alane kõrgharidus.

§ 32.  Eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded:

  Eripedagoogi kvalifikatsiooninõue on eripedagoogika alane kõrgharidus.

§ 33.  Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded:

  Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) koolipsühholoogia alane kõrgharidus või
  2) psühholoogia alane kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine koolipsühholoogia kursus.

§ 34.  [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 35.  Määruse sätete kohaldamine

  Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatut ei kohaldata pedagoogidele, kes on pedagoogilise(d) kursuse(d) läbinud enne käesoleva määruse jõustumist.

§ 36.  Kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamine

  (1) Pedagoogiliste kursuste osas pikendatakse pedagoogide, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega ning asunud läbima tema ametikohale käesoleva määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogilist kursust, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega 31. maini 2003. a.

  (2) Paragrahvi 3 punktis 2, § 11 punktis 2 ning § 19 punktis 3 nimetatud 160-tunnise eelkoolipedagoogika kursuse, § 18 punktis 3 nimetatud 320-tunnise eelkoolipedagoogika kursuse, § 15 punktis 2 nimetatud 160-tunnise eripedagoogika kursuse, § 19 punktis 2, § 23 punktis 2 ja § 30 punktis 3 nimetatud 320-tunnise eripedagoogika kursuse ning § 26 punktis 2 nimetatud kutsepedagoogika kursuse osas pikendatakse pedagoogidel, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega 1. septembrini 2007. a. Käesolevas lõikes nimetatud 320-tunnised kursused on lubatud läbida kahes osas 160-tunniste kursustena.

  (3) Pedagoogide, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega ning kes on hiljemalt 1. septembriks 2002. a asunud omandama oma ametikohale käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat kõrgharidust, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega pikendatakse 1. septembrini 2007. a.
[RTL 2003, 131, 2104 - jõust. 27.12.2003]

§ 37.  Kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugemine
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (1) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (2) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (3) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (4) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (5) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (6) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (7) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (8) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (9) Direktor ning õppealajuhataja loetaks juhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima juhtimiskoolitust.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (10) Lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi ja nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktor loetakse pedagoogikakursuse ja koolijuhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima pedagoogikakursust ja koolijuhtimiskoolitust.

  (11) Paragrahvides 51, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32 ja 33 ning paragrahvide 19 ja 30 punktides 1 nimetatud pedagoogide puhul loetakse alates 1. juunist 2002. aastal Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks magistrikraad.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 38.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Käesolevast tekstist välja jäetud

§ 381.  Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 26 punkt 3 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril
[RTL 2003, 131, 2104 - jõust. 27.12.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json