Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses toote nõuetele vastavuse seaduse jõustumisega

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 574

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses toote nõuetele vastavuse seaduse jõustumisega

Vastu võetud 11.10.2010 nr 76

Määrus kehtestatakse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 6 lõike 6, «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 3 lõike 4, «Surveseadme ohutuse seaduse» § 6 lõike 2 ja § 9 lõike 2, «Mõõteseaduse» § 71 lõike 5, «Elektriohutusseaduse» § 5 lõike 3 ja § 7 lõike 2 alusel.

§ 1. Majandusministri 1. juuli 2002. a määruses nr 38 «Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» (RTL 2002, 77, 1196; 2008, 53, 735) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Asjaomaste ohtude olemasolul ning kui nende vältimine ei ole reguleeritud käesoleva määrusega, kohaldatakse liftile masina ohutuse seadusest tulenevaid nõudeid. Masina ohutuse seadusest tulenevatele ohutusnõuetele peab lift vastama alati.»;

2) paragrahvi 36 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastav lift või ohutusseadis, mille nõuetele vastavus on tõendatud «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras, tuleb enne turule laskmist varustada vastavusmärgiga. Vastavusmärgile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), sätestatut.»;

3) paragrahvi 36 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 25 «Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» (RTL 2002, 75, 1156; 2004, 45, 771) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Gaasiseadmed tuleb kavandada ja valmistada nii, et oleks välistatud elektrist tulenev oht. «Elektriohutusseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides madalpingeseadmele esitatavate nõuetega reguleeritud elektrist tulenevate ohtude osas loetakse käesoleva lõike nõue täidetuks, kui gaasiseade vastab madalpingeseadmele esitatavatele nõuetele.»;

2) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastav gaasiseade, mille nõuetele vastavus on tõendatud «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras, tuleb enne turule laskmist varustada vastavusmärgiga. Vastavusmärgi suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.»;

3) paragrahvi 16 lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. a määruses nr 129 «Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2004, 63, 1051; 2009, 76, 1111) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tõendamaks surveseadme ja surveseadmestiku vastavust direktiivi nõuetele peab tootja või tootja volitatud esindaja paigaldama surveseadmele ettenähtud juhtudel enne selle turule laskmist vastavusmärgi (edaspidi CE-märk). CE-märgile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.»;

2) paragrahvi 118 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) CE-märgile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.»

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2006. a määruses nr 46 «Direktiivi 2004/22/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded» (RTL 2006, 42, 761; 2008, 19, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) CE-märgile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.»;

2) paragrahvi 7 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2007. a määruse nr 24 «Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord» (RTL 2007, 34, 589) paragrahvis 9 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Nõuetele vastav madalpingeseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga. Vastavusmärgile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.»;

2) lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json