Teksti suurus:

Pankrotihalduri eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord

Pankrotihalduri eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 576

Pankrotihalduri eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord

Vastu võetud 11.10.2010 nr 33

Määrus kehtestatakse «Kohtutäituri seaduse» § 95 lõike 3 alusel.

§ 1.  Pankrotihalduri eksam

  (1) Pankrotihalduri eksam koosneb erialateadmiste testist ja vestlusest.

  (2) Erialateadmiste test seisneb õigus-, majandus- ja raamatupidamisküsimustele vastamises ning kaasusülesannete lahendamises.

§ 2.  Erialateadmiste testi valdkonnad

  Erialateadmiste testiga kontrollitakse pankrotihalduri eksamil osaleja erialateadmisi järgmistes valdkondades:
  1) pankrotiõigus;
  2) saneerimismenetlus;
  3) täitemenetlus;
  4) tsiviilõiguse üldosa;
  5) asjaõigus;
  6) võlaõigus;
  7) perekonnaõigus;
  8) pärimisõigus;
  9) äri- ja ühinguõigus;
  10) tööõigus;
  11) tsiviilkohtumenetlus;
  12) halduskohtumenetlus;
  13) maksuõigus;
  14) majandusarvestus;
  15) ettevõtte äriplaan ja majandustulemuste planeerimine;
  16) audiitorkontroll.

§ 3.  Hindamise kord

  (1) Erialateadmiste testi ja iga kaasuse lahendust hinnatakse kuue palli süsteemis järgmiselt:
6 palli – suurepärane;
5 palli – väga hea;
4 palli – hea;
3 palli – rahuldav;
2 palli – kasin;
1 pall – puudulik.

  (2) Erialateadmiste testi hindamiseks kinnitab komisjon koos erialateadmiste testi küsimustega vajalike punktide arvu eri pallide saamiseks. Erialateadmiste testi koondhinne saadakse, jagades komisjoniliikmete antud pallide kogusumma testi hinnanud komisjoniliikmete arvuga.

  (3) Iga kaasusülesande lahendust hindab iga komisjoniliige eraldi. Iga kaasusülesande lahenduse eest antud pallid liidetakse ja saadud arvu hindajate arvuga jagades saadakse kaasusülesande koondhinne.

  (4) Kui komisjoniliikmete antud hinded erinevad rohkem kui 2 palli võrra, loetakse testi või kaasusülesande vastus ühiselt läbi ning hinnatakse enamuse otsuse alusel.

  (5) Erialateadmiste testi ja iga kaasuse koondhinne arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

  (6) Kui erialateadmiste testi koondhinne on alla 4 palli, siis kaasusülesannete lahendusi ei hinnata. Sel juhul loetakse eksam mittesooritatuks ja kandidaat konkursi mitteläbinuks. Vestlusele lubatakse üksnes need kandidaadid, kelle erialateadmiste testi ja kaasusülesannete lahendust on hinnatud vähemalt 4 palliga («hea»).

  (7) Vestluse käigus hinnatakse pankrotihalduri eksamil osaleja isiksuseomaduste sobivust pankrotihaldurina töötamiseks, lähtudes «Pankrotiseaduses» sätestatud pankrotihaldurile esitatavatest nõuetest. Vestlusel käsitletakse eksamil osaleja kirjutatud kaasusülesannete lahendusi, et hinnata tema oskust oma mõtteid loogiliselt, argumenteeritult ja arusaadavalt väljendada. Vestlus hinnatakse sobivaks või mittesobivaks.

  (8) Pankrotihalduri eksam on sooritatud, kui erialateadmiste testi koondhinne, iga kaasuse koondhinne ja eksami koondhinne on vähemalt 4 palli ning vestlus on hinnatud arvestatuks.

Sotsiaalminister
justiitsministri ülesannetes Hanno PEVKUR


Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json