Teksti suurus:

Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele

Vastu võetud 28.06.2002 nr 25
RTL 2002, 75, 1156
jõustumine 12.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.10.2002RTL 2002, 115, 165414.10.2002
19.04.2004RTL 2004, 45, 77101.05.2004
11.10.2010RT I 2010, 75, 57417.10.2010

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 3 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

  Käesolevas määruses sätestatakse nõuded gaasi- ja abiseadmele, nõuded nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele.

§ 2.  Gaasiseadme tavapärane kasutamine

  Gaasiseadme tavapärane kasutamine käesoleva määruse tähenduses on gaasiseadme kasutamine, kui:
  1) gaasiseade on nõuetekohaselt paigaldatud ja seadet hooldatakse regulaarselt vastavalt tootja juhistele;
  2) gaasiseadmes kasutatava küttegaasi kvaliteet ja küttegaasi rõhk varieeruvad tavapärases ulatuses;
  3) gaasiseadet kasutatakse ettenähtud otstarbel või muul mõistlikul viisil.

2. peatükk NÕUDED GAASI- JA ABISEADMELE 

§ 3.  Nõuded materjalidele

  (1) Gaasiseadme valmistamisel kasutatavad materjalid peavad sobima ettenähtud otstarbel kasutamiseks ning olema neile eeldatavasti mõju avaldavatele mehhaanilistele, keemilistele ja termilistele tingimustele vastupidavad.

  (2) Gaasiseadme tootja või materjalidega varustaja peab tagama ohutuse seisukohalt tähtsate materjalide nõuetele vastavad omadused.
[RTL 2004, 45, 771 - jõust. 01.05.2004]

§ 4.  Üldnõuded

  (1) Gaasiseade tuleb valmistada nii, et see töötaks ohutult ja ei põhjustaks tavapärasel kasutamisel ohtu inimesele ja varale.

  (2) Gaasiseade peab olema toodetud nii, et tavapärasel kasutamisel ei esineks ebakõlasid, moonutusi, katkiminekut ja kulumist, mis tõenäoliselt vähendavad selle ohutust.

  (3) Gaasiseadme käivitamisel ja kasutamise käigus tekkiv kondenseerumine ei tohi mõjutada gaasiseadme ohutust.

  (4) Gaasiseade tuleb kavandada ja valmistada nii, et välise tuleohu korral oleks plahvatusoht viidud miinimumini.

  (5) Gaasiseade tuleb projekteerida ja valmistada nii, et oleks välistatud vee ja mittevajaliku õhu tungimine gaasiringi.

  (6) Omatarbeenergiavarustuse normaalse kõikumise korral peab gaasiseade jätkama ohutut töötamist.

  (7) Gaasiseadme omatarbeenergiavarustuse suur kõikumine, katkemine või taastumine ei tohi tekitada ohtlikku olukorda.

  (8) Gaasiseadmed tuleb kavandada ja valmistada nii, et oleks välistatud elektrist tulenev oht. «Elektriohutusseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides madalpingeseadmele esitatavate nõuetega reguleeritud elektrist tulenevate ohtude osas loetakse käesoleva lõike nõue täidetuks, kui gaasiseade vastab madalpingeseadmele esitatavatele nõuetele.
[RT I 2010, 75, 574 - jõust. 17.10.2010]

  (9) Gaasiseadme surve all olevad osad peavad vastu pidama neile mõjuvatele mehhaanilistele ja termilistele pingetele selliselt, et ei tekiks ohutust mõjutavaid muutusi.

  (10) Gaasiseade peab olema kavandatud ja valmistatud selliselt, et ohutus-, juhtimis- või reguleerseadme rike ei põhjustaks ohtlikku olukorda.

  (11) Kui gaasiseade on varustatud ohutus- ja juhtimisseadmetega, ei tohi juhtimisseadme töö domineerida ohutusseadme üle.

  (12) Gaasiseadme osad, mis on paigaldatud või seadistatud gaasiseadme valmistamise ajal ja ei ole ettenähtud käsitsemiseks gaasiseadme paigaldaja või kasutaja poolt, peavad olema asjakohaselt kaitstud.

  (13) Hoovad ning teised juhtimis- ja seadistusseadmed peavad olema selgelt märgistatud, andmaks asjakohasid juhiseid nende väära käsitlemise vältimiseks, ning olema kavandatud nii, et oleks välistatud juhukäsitsemine.
[RTL 2004, 45, 771 - jõust. 01.05.2004]

§ 5.  Nõuded põlemata gaasi eraldumisele

  (1) Gaasiseadmed peavad olema valmistatud selliselt, et lekkiva küttegaasi hulk ei oleks ohtlik.

  (2) Gaasiseadmed peavad olema valmistatud nii, et küttegaasi eraldumine süütamise ja taassüütamise ajal ning pärast leegi kustumist oleks piiratud, vältimaks põlemata küttegaasi ohtlikku kogunemist gaasiseadmesse.

  (3) Gaasiseadmed, mis on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes ja -ruumides, peavad olema varustatud eriseadmega, mis hoiaks nendes kohtades ja ruumides ära põlemata küttegaasi ohtliku kogunemise.

  (4) Gaasiseadmeid, millel ei ole lõikes 3 nimetatud seadet, võib kasutada ainult kohtades, kus on põlemata küttegaasi ohtliku kogunemise vältimiseks piisav ventilatsioon. Suurköökides kasutatavad gaasiseadmed ja gaasiseadmed, mis töötavad toksilisi komponente sisaldaval küttegaasil, peavad olema varustatud lõikes 3 nimetatud seadmega.

§ 6.  Nõuded süütamisele

  Gaasiseade peab olema valmistatud nii, et tavapärasel kasutamisel oleks tagatud gaasiseadme:
  1) ladus süütamine ja taassüütamine;
  2) ühtlane süütamine.

§ 7.  Nõuded põlemisele

  (1) Gaasiseade peab olema valmistatud nii, et tavapärase kasutamise korral oleks tagatud leegi stabiilsus ja põlemisel tekkivad jääkproduktid ei sisaldaks lubamatus kontsentratsioonis tervisele kahjulikke aineid.

  (2) Gaasiseade peab olema valmistatud nii, et tavapärase kasutamise korral ei esineks põlemisjääkide juhuslikku eraldumist.

  (3) Gaasiseade, mis on ühendatud põlemisjääkide eemaldamiseks mõeldud lõõriga, peab olema valmistatud selliselt, et halbade tõmbetingimuste korral ei eralduks asjaomasesse ruumi ohtlikus koguses põlemisjääke.

  (4) Kodumajapidamises kasutatavad lõõrist sõltumatud kütteseadmed ja lõõrita kiirboilerid ei tohi põhjustada asjaomases ruumis või kohas sellist süsinikmonooksiidi kontsentratsiooni, mis võiks ohustada selle mõju alla sattunud inimese tervist, pidades silmas mõju eeldatavat aega.

§ 8.  Nõuded energia kasutamisele

  Gaasiseadmed peavad olema valmistatud nii, et arvestades tehnilist taset ja ohutust, oleks tagatud energia ratsionaalne kasutamine.

§ 9.  Nõuded temperatuurile

  (1) Gaasiseadme osad, mis on ette nähtud paigutamiseks põranda või teiste pindade vahetusse lähedusse, ei tohi kuumeneda sellise temperatuurini, mis põhjustaks ümbritsevale ohtliku olukorra.

  (2) Käsitsemiseks ette nähtud nuppude ja hoobade pinnatemperatuur ei tohi endast kujutada ohtu gaasiseadme kasutajatele.

  (3) Koduseks kasutamiseks ette nähtud gaasiseadme väliste osade, väljaarvatud soojuse ülekandmisega seotud pindade ja osade, pinnatemperatuur ei tohi töötamisel põhjustada ohtu kasutajatele, eriti lastele, arvestades viimaste puhul asjakohast reageerimisaega.

§ 10.  Toiduained ja sanitaarvesi

  Gaasiseadme valmistamisel kasutatavad materjalid, seadmed ja nende osad, mis võivad puutuda kokku toidu või sanitaarveega, ei tohi kahjustada viimaste kvaliteeti.

§ 11.  Nõuded abiseadmele

  Käesolevas peatükis gaasiseadmele esitatud nõuded laienevad abiseadmele niivõrd, kuivõrd see on vajalik ohutuse tagamiseks.

3. peatükk NÕUDED TEABEGA VARUSTAMISELE 

§ 12.  Gaasiseadme teabega varustamine

  (1) Kõik turule lastud gaasiseadmed peavad:
  1) olema varustatud eestikeelsete paigaldajale mõeldud tehniliste juhistega;
  2) olema varustatud eestikeelsete kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhenditega;
  3) kandma asjakohaseid eestikeelseid hoiatusmärgiseid, mis peavad olema esitatud ka pakendil.

  (2) Kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhendid peavad sisaldama kogu ohutu kasutamise tagamiseks vajaminevat informatsiooni. Eriti tuleb kasutaja tähelepanu pöörata mis tahes kasutamispiirangutele.
[RTL 2004, 45, 771 - jõust. 01.05.2004]

§ 13.  Tehnilised juhised

  (1) Paigaldajale mõeldud tehnilised juhised peavad sisaldama kõiki vajalikke paigaldus-, seadistus- ja hooldusjuhendeid, tagamaks nende tööde korrektne tegemine ja gaasiseadme ohutu kasutamine.

  (2) Tehnilised juhised peavad sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kasutatav küttegaasi liik;
  2) kasutatav küttegaasi rõhk;
  3) põlemiseks vajalik värske õhu hulk;
  4) kui gaasiseadet ei ole varustatud § 5 lõikes 3 nimetatud seadmega, siis ohtlikus koguses põlemata küttegaasi segude tekkimise vältimiseks vajalik värske õhu hulk;
  5) põlemissaaduste hajutamiseks vajalikud tingimused;
  6) puhurpõleti ja sellise puhurpõletiga varustamiseks ettenähtud küttekeha omadused ning nõuded kokkupanemisele, aitamaks kaasa valmis gaasiseadmele kehtestatud nõuetele vastavuse saavutamisele, ja kui see on asjakohane, ka tootja poolt soovitatavate koostekombinatsioonide loetelu.

§ 14.  Kasutuspiirangute esitamine

  Gaasiseadmel ja pakendil olev märgistus peab selgelt määratlema kasutatava küttegaasi liigi, töörõhu ja piirangud gaasiseadme kasutamisele, eriti kasutamispiirangu, mis näeb ette gaasiseadme paigaldamise ainult piisava ventilatsiooniga kohtades.

§ 15.  Abiseadme teabega varustamine

  (1) Abiseadmega peab olema kaasas sertifikaat, mis tõendab abiseadme vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning esitab abiseadet iseloomustavad tunnused ja sisaldab gaasiseadmega ühendus- ja paigaldusjuhiseid.

  (2) Abiseade peab olema varustatud paigaldus-, seadistus-, kasutus- ja hooldusjuhendiga.

  (3) Abiseade, mis on mõeldud gaasiseadmega ühendamiseks, peab olema kavandatud ja toodetud selliselt, et see paigaldamisjuhendi kohaselt ühendatuna täidaks korrektselt oma eesmärki.

4. peatükk VASTAVUSMÄRGI PAIGALDAMINE 

§ 16.  Vastavusmärk

  (1) «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastav gaasiseade, mille nõuetele vastavus on tõendatud «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras, tuleb enne turule laskmist varustada vastavusmärgiga. Vastavusmärgi suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.
[RT I 2010, 75, 574 - jõust. 17.10.2010]

  (2) Vastavusmärk ja sellega kaasnevad §-s 17 nimetatud andmed tuleb paigaldada nähtavalt, kergesti loetavalt ja püsivalt gaasiseadmele või selle kinnitatud andmeplaadile. Andmeplaat peab olema projekteeritud selliselt, et seda ei oleks võimalik uuesti kasutada.

  (3) [Kehtetu – RT I 2010, 75, 574 - jõust. 17.10.2010]

  (4) Kui gaasiseadmele kehtestatakse teise seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga nõuded, mis reguleerivad teisi aspekte, kui käesoleva määruse nõuded ja näevad samuti ette vastavusmärgi paigaldamise, peab vastavusmärk kinnitama, et gaasiseade vastab kõigi nende õigusaktide nõuetele.

  (5) [Kehtetu – RT I 2010, 75, 574 - jõust. 17.10.2010]

§ 17.  Vastavusmärgiga kaasnevad andmed

  (1) Vastavusmärgile peab järgnema toodangu kontrollimisega seotud teavitatud asutuse registreeringunumber.

  (2) Vastavusmärk tuleb paigaldada gaasiseadmele või selle andmeplaadile koos järgmiste andmetega:
  1) tootja nimi või identifitseerimist võimaldav tähis;
  2) gaasiseadme kaubanduslik nimetus;
  3) kui see on asjakohane, siis kasutatava elektritoite tüüp;
  4) gaasiseadme kategooria;
  5) vastavusmärgi paigaldamise aastaarvu viimased kaks numbrit.

  (3) Sõltuvalt gaasiseadme omapärast võib lisada gaasiseadme paigaldamiseks vajalikku informatsiooni.
[RTL 2002, 115, 1654 - jõust. 14.10.2002]

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud 4. peatükk, mis jõustub vastavasisulise välislepingu jõustumisel või Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem.

  1 90/396/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1990 lk 0015–0029).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json