Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud õhukonditsioneeri energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 577

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud õhukonditsioneeri energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile1

Vastu võetud 12.10.2010 nr 77

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetava õhukonditsioneeri (edaspidi konditsioneer) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) konditsioneerile, mis võib lisaks elektrile kasutada ka muid energiaallikaid;
  2) õhk-vesi ja vesi-vesi tüüpi konditsioneerile;
  3) konditsioneerile, mille jahutusvõimsus on üle 12 kilovati;
  4) kasutatud konditsioneerile ja enne 2003. aasta 30. juunit turule lastud konditsioneerile.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) õhukonditsioneer on terviklik korpuses agregaat või agregaadid konditsioneeritud õhu andmiseks suletud ruumi või tsooni, mille koosseisu kuulub elektriline jahutussüsteem ning võib kuuluda õhuniiskuse eraldamise süsteem. Õhukonditsioneeriga võib õhku soojendada, ringlusesse anda, puhastada ja niisutada. Õhu soojendamine võib põhineda jahutustsükli suuna muutmisel vastupidiseks, nagu näiteks soojuspumbal;
  2) soojuspump on agregaat, mis võtab soojust kindla temperatuuriga kehalt ja annab selle kõrgema temperatuuriga kehale.

§ 3.  Energiamärgistus

  (1) Konditsioneer peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud määruse lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus võib sisaldada ka andmeid konditsioneeri poolt tekitatava müra kohta.

  (3) Energiamärgistus paigaldatakse selgelt nähtavalt konditsioneeri esiküljele või peale.

§ 4.  Tootekirjeldus

  (1) Konditsioneeri tootekirjelduses olevad andmed võib esitada ka tabelina, mis hõlmab mitut sama tarnija poolt tarnitavat mudelit ja mille puhul ettenähtud andmed esitatakse lõikes 2 kindlaksmääratud järjekorras.

  (2) Konditsioneeri tootekirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tarnija kaubamärk;
  2) tarnija mudelitähis; ühe välis- ja ühe siseosaga (split seade) ning ühe välis- ja mitme siseosaga (multi-split seade) konditsioneeri puhul nende kombinatsiooni välis- ja siseosade mudeliidentifikaatorid;
  3) mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Energiatõhususe klass .... skaalas A (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv)»; need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (vähem tarbiv) kuni G-ni (rohkem tarbiv);
  4) kui andmed on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib selle teabe tabelisse juurde lisada; sel juhul on rea pealkiri «Euroopa Liidu ökomärgis» ja tabelisse kantakse ökomärgise koopia;
  5) konditsioneeri aastane energiatarve kilovatt-tundides, mis põhineb keskmisel kasutusel 500 tundi aastas ning määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele (T1 «mõõdukad» tingimused);
  6) konditsioneeri jahutusvõimsus, mis on kindlaks määratud seadme jahutusvõimsusena kilovattides jahutussrežiimi täiskoormusel vastavalt harmoneeritud standarditele (T1 «mõõdukad» tingimused);
  7) konditsioneeri energiatõhususe tegur (EER) jahutusrežiimi täiskoormusel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele (T1 «mõõdukad» tingimused);
  8) konditsioneeri tüüp: ainult jahutus või jahutus ja soojendus;
  9) konditsioneeri jahutusrežiim: õhkjahutus või vesijahutus;
  10) ainult soojendusrežiimiga konditsioneeri puhul soojendusvõimsus, mis on kindlaks määratud seadme soojendusvõimsusena kilovattides soojendusrežiimi täiskoormusel, vastavalt harmoneeritud standarditele (T1 tingimused + 7C);
  11) ainult soojendusfunktsiooniga konditsioneeri puhul soojendusrežiimi energiatõhususe klass vastavalt lisa 2 tabelitele 3 ja 4, väljendatuna skaalas A (kõrgem) kuni G (madalam), mis on kindlaks määratud vastavalt harmoneeritud standarditele (T1 tingimused + 7C) ning kui soojendusfunktsioon põhineb takistuslikul kütteelemendil, siis peab soojendustõhususteguri (COP) väärtus olema 1;
  12) vajaduse korral esitatakse müratase;
  13) tarnijad võivad lisaks punktides 5–8 esitatud teabele esitada ka muude katsetamistingimustega seotud teavet, mis vastavad harmoneeritud standarditele.

  (3) Kui tootekirjelduse juurde lisatakse märgistuse värviline või mustvalge koopia, tuleb tootekirjeldusse märkida ainult märgistuselt puuduvad andmed.

§ 5.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) konditsioneeri tarnija nimi ja aadress;
  2) konditsioneeri mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) konditsioneeri mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) kui teatava mudelikombinatsiooniga seotud teave on saadud teiste kombinatsioonide konstruktsiooni alusel tehtud arvutuste või ekstrapoleerimise teel, esitatakse soovitatavalt need arvutused ja ekstrapolatsioonid ning teostatud arvutuste täpsuse tõendamiseks sooritatud katsed (üksikasjad split seadme süsteemide arvutamise matemaatilise mudeli ja selle mudeli täpsuse tõendamiseks tehtud mõõtmiste kohta);
  6) konditsioneeri kasutusjuhend selle olemasolu korral.

  (2) Tarnija säilitab konditsioneeri tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 6.  Müügiks ja kasutamiseks pakkumine sidevahendi kaudu

  Kui konditsioneeri pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik pakutavat konditsioneeri näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, internetis või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatises sisalduv teave vastavama tootekirjelduses esitatule.

§ 7.  Konditsioneeri energiatõhususe klass

  Konditsioneeri energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt määruse lisale 2.

§ 8.  Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama konditsioneeri energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


1Komisjoni direktiiv 2002/31/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate kliimaseadmete energiamärgistuse alased sätted (EÜT L 86, 03.04.2002, lk 26–41), muudetud direktiiviga 2006/80/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 67–91).

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json