Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud trummelkuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 580

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud trummelkuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile1

Vastu võetud 12.10.2010 nr 80

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetava trummelkuivati (edaspidi trummelkuivati) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) kasutatud trummelkuivatile ja enne 1996. aasta 30. septembrit turule lastud trummelkuivatile;
  2) trummelkuivatile, mis võib lisaks elektrile kasutada ka muid energiaallikaid;
  3) kombineeritud pesumasin-kuivatile.

§ 2.  Energiamärgistus

  (1) Trummelkuivati peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud määruse lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus võib sisaldada ka andmeid trummelkuivati poolt tekitatava müra kohta.

  (3) Energiamärgistus paigaldatakse selgelt nähtavalt trummelkuivati esiküljele või peale.

§ 3.  Tootekirjeldus

  (1) Trummelkuivati tootekirjelduses olevad andmed võib esitada ka tabelina, mis hõlmab mitut sama tarnija poolt tarnitavat mudelit ja mille puhul ettenähtud andmed esitatakse lõikes 2 kindlaksmääratud järjekorras.

  (2) Trummelkuivati tootekirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tarnija kaubamärk;
  2) tarnija mudelitähis;
  3) mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Energiatõhususe klass .... skaalas A (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv); need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (vähem tarbiv) kuni G-ni (rohkem tarbiv)»;
  4) kui andmed on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib selle teabe tabelisse juurde lisada; sel juhul on rea pealkiri «Euroopa Liidu ökomärgis» ja tabelisse kantakse ökomärgise koopia;
  5) trummelkuivati energiatarve kilovatt-tundides mis määratakse kindlaks kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel vastavalt harmoneeritud standarditele;
  6) trummelkuivati nominaalne täitekogus kilogrammides puuvillaste esemete kuivatamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  7) kui see on asjakohane, siis trummelkuivati veetarve liitrites kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  8) kuivatamise ajaline kestus kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  9) lisaks punktides 5–8 nimetatud teabele lisateave programmide «triikimiskuiv puuvill» ja «isetasanduv riie» kasutamisel, juhul kui trummelkuivatil on vastav programm olemas;
  10) tarnijad võivad lisada punktidesse 5–8 teavet muude kuivatusprogrammide kohta;
  11) trummelkuivati keskmine aastane energiatarve (ning ka veetarve, kui see on asjakohane), mis vastab 150 kilogrammi pesu kuivatamisele kuivatamisprogrammi «säilituskuivkuiv puuvill» kasutamisel, 280 kilogrammi pesu kuivatamisele kuivatamisprogrammi «triikimiskuiv puuvill» kasutamisel ja 150 kilogrammi kuivatamisele kuivatamisprogrammi «isetasanduv riie» kasutamisel; see teave tuleb esitada kujul: «hinnanguline aastatarve neljaliikmelisele perekonnale, kus pesu kuivatatakse tavaliselt trummelkuivatis»;
  12) trummelkuivati tüüp, kas niiskust välja ventileeriv või niiskust kondenseeriv, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  13) vajadusel korral esitatakse trummelkuivati müratase.

  (3) Kui tootekirjelduse juurde lisatakse märgistuse värviline või mustvalge koopia, tuleb tootekirjeldusse märkida ainult märgistuselt puuduvad andmed.

§ 4.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) trummelkuivati tarnija nimi ja aadress;
  2) trummelkuivati mudeli üheseks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) trummelkuivati mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) trummelkuivati kasutusjuhend selle olemasolu korral.

  (2) Tarnija säilitab pesumasina tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 5.  Müügiks ja kasutamiseks pakkumine sidevahendi kaudu

  (1) Kui trummelkuivatit pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik pakutavat trummelkuivatit näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, internetis või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatis sisaldama teavet allpool toodud järjekorras:
  1) mudeli energiatõhususe klass, mida väljendatakse vastavalt § 3 lõike 2 punkti 3 nõuetele;
  2) trummelkuivati energiatarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 5 nõuetele;
  3) trummelkuivati täitekogus vastavalt lisa vastavalt § 3 lõike 2 punkti 6 nõuetele;
  4) trummelkuivati veetarve (kui see on asjakohane) vastavalt § 3 lõike 2 punkti 7 nõuetele;
  5) trummelkuivati keskmine aastane energiatarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 11 nõuetele;
  6) vajadusel müratase.

  (2) Kui soovitakse esitada muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, peab see teave olema esitatud § 3 lõikes 2 määratletud vormis ja lisatud eespool nimetatud teabele tootekirjelduse jaoks ettenähtud järjekorras.

§ 6.  Trummelkuivati energiatõhususe klass

  Trummelkuivati energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt määruse lisale 2.

§ 7.  Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama trummelkuivatite energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


1Komisjoni direktiiv 95/13/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste trummelkuivatite energiamärgistuse puhul (EÜT L 136, 21.06.95, lk 28–51), muudetud direktiiviga 2006/80/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 67–91).

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json