Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud nõudepesumasina energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 581

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud nõudepesumasina energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile1

Vastu võetud 12.10.2010 nr 81

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetava nõudepesumasina (edaspidi nõudepesumasin) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) kasutatud nõudepesumasinale ja enne 1999. aasta 31. juulit turule lastud nõudepesumasinale;
  2) nõudepesumasinale, mis võib lisaks elektrile kasutada ka muid energiaallikaid.

§ 2.  Energiamärgistus

  (1) Nõudepesumasin peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus paigaldatakse selgelt nähtavalt nõudepesumasina esiküljele või peale.

§ 3.  Tootekirjeldus

  (1) Nõudepesumasina tootekirjelduses olevad andmed võib esitada ka tabelina, mis hõlmab mitut sama tarnija poolt tarnitavat mudelit ja mille puhul ettenähtud andmed esitatakse lõikes 2 kindlaksmääratud järjekorras, välja arvatud juhul, kui nad sisalduvad juba nõudepesumasina üldkirjelduses.

  (2) Nõudepesumasina tootekirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tarnija kaubamärk;
  2) tarnija mudelitähis;
  3) mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Energiatõhususe klass .... skaalas A (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv)»; need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (vähem tarbiv) kuni G-ni (rohkem tarbiv);
  4) kui andmed on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib selle teabe tabelisse juurde lisada; sel juhul on rea pealkiri «Euroopa Liidu ökomärgis» ja tabelisse kantakse ökomärgise koopia;
  5) nõudepesumasina tootja nimi ning tabelis ja tootekirjelduses esitatud andmetega seotud põhitsükli kood või tunnus;
  6) nõudepesumasina energiatarve kilovatt-tundides pesutsükli kohta, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele ja väljendatakse kujul: «energiatarve kilovatt-tundides (kWh) põhitsükli kohta külma vee ühenduse korral (tegelik energiatarve sõltub seadme kasutusviisist)»;
  7) nõudepesumasina pesemistulemuse klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Pesemistulemuse klass .... skaalas A (parem) kuni G (halvem)»; need andmed võib esitada muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (parem) kuni G-ni (halvem);
  8) nõudepesumasina kuivatamistulemuse klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Kuivatamistulemuse klass .... skaalas A (parem) kuni skaalani G (halvem)»; need andmed võib esitada muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (parem) kuni G-ni (halvem);
  9) nõudepesumasina täitekogus ehk standardsete serviiside arv, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  10) nõudepesumasina veetarve liitrites põhitsükli kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  11) nõudepesumasina põhitsükli ajaline kestus, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  12) tarnijad võivad lisada punktidesse 5–11 teavet ka muude tsüklite kohta;
  13) nõudepesumasina eeldatav aastane energia- ja veetarve, mis vastab 220-kordsele punktis 6 sätestatud energiatarbele ja punktis 10 sätestatud veetarbele ning see teave tuleb esitada kujul: eeldatav aastatarve (220 pesemiskorda);
  14) vajadusel esitatakse põhitsükli müratase.

  (3) Kui tootekirjelduse juurde lisatakse märgistuse värviline või mustvalge koopia, tuleb tootekirjeldusse märkida ainult märgistuselt puuduvad andmed.

§ 4.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) nõudepesumasina tarnija nimi ja aadress;
  2) nõudepesumasina mudeli üheseks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) nõudepesumasina mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) seadme kasutusjuhend selle olemasolu korral.

  (2) Tarnija säilitab nõudepesumasina tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 5.  Müügiks ja kasutamiseks pakkumine sidevahendi kaudu

  (1) Kui nõudepesumasinat pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik pakutavat nõudepesumasinat näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, internetis või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatis sisaldama järgnevat teavet allpool toodud järjekorras:
  1) mudeli energiatõhususe klass, mida väljendatakse vastavalt § 3 lõike 2 punkti 3 nõuetele;
  2) nõudepesumasina põhitsükli andmed vastavalt § 3 lõike 2 punkti 5 nõuetele;
  3) nõudepesumasina energiatarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 6 nõuetele;
  4) nõudepesumasina pesemistulemuse klass vastavalt § 3 lõike 2 punkti 7 nõuetele;
  5) nõudepesumasina kuivatamistulemuse klass vastavalt § 3 lõike 2 punkti 8 nõuetele;
  6) nõudepesumasina täitekogus vastavalt § 3 lõike 2 punkti 9 nõuetele;
  7) nõudepesumasina veetarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 10 nõuetele;
  8) eeldatav aastane energia- ja veetarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 13 nõuetele;
  9) müratase asjaomaste andmete olemasolul.

  (2) Kui soovitakse esitada muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, peab see teave olema esitatud § 3 lõikes 2 määratletud vormis ja lisatud eespool nimetatud teabele tootekirjelduse jaoks ettenähtud järjekorras.

§ 6.  Nõudepesumasina energiatõhususe klass

  Nõudepesumasina energiatõhususe klass, pesemistulemuse klass ja kuivatamistulemuse klass määratakse kindlaks vastavalt lisale 2.

§ 7.  Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama nõudepesumasinate energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.


1Komisjoni direktiiv 97/17/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistuse puhul (EÜT L 0017, 07.03.1999, lk 1–28), muudetud direktiividega 1999/9/EÜ (EÜT L 56, 4.3.1999, lk 46–46) ja 2006/80/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 67–91).

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json