Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasin-kuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 75, 582

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasin-kuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Vastu võetud 12.10.2010 nr 82

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetava pesumasin-kuivati (edaspidi pesumasin-kuivati) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) kasutatud pesumasin-kuivatile ja enne 1998. aasta 31. jaanuari turule lastud pesumasin-kuivatile;
  2) pesumasin-kuivatile, mis võib lisaks elektrile kasutada ka muid energiaallikaid.

§ 2.  Energiamärgistus

  (1) Pesumasin-kuivati peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud määruse lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus võib sisaldada ka andmeid pesumasin-kuivati poolt tekitatava müra kohta.

  (3) Energiamärgistus paigaldatakse selgelt nähtavalt pesumasin-kuivati esiküljele või peale.

§ 3.  Tootekirjeldus

  (1) Pesumasin-kuivati tootekirjelduses olevad andmed võib esitada ka tabelina, mis hõlmab mitut sama tarnija poolt tarnitavat mudelit ja mille puhul ettenähtud andmed esitatakse lõikes 2 kindlaksmääratud järjekorras, välja arvatud juhul, kui nad sisalduvad juba pesumasin-kuivati üldkirjelduses.

  (2) Pesumasin-kuivati tootekirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tarnija kaubamärk;
  2) tarnija mudelitähis;
  3) mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Energiatõhususe klass .... skaalas A (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv)»; need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (vähem tarbiv) kuni G-ni (rohkem tarbiv);
  4) kui andmed on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib selle teabe tabelisse juurde lisada; sel juhul on rea pealkiri «Euroopa Liidu ökomärgis» ja tabelisse kantakse ökomärgise koopia;
  5) pesumasin-kuivati energiatarve kilovatt-tundides täielikus töötsüklis (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» ja kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  6) pesumasin-kuivati energiatarve kilovatt-tundides ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  7) pesumasin-kuivati pesemistulemuse klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «pesemistulemuse klass .... skaalas A (parem) kuni G (halvem)»; need andmed võib esitada muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (parem) kuni G-ni (halvem);
  8) pesumasin-kuivati tsentrifuugimistõhusus pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele ja esitatakse kujul «vee püsimine pärast tsentrifuugimist ....% (protsentides kuiva pesu kaalust)»;
  9) pesumasin-kuivati maksimaalne tsentrifuugimiskiirus pööret minutis (p/min) pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  10) pesumasin-kuivati täitekogus kilogrammides pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  11) pesumasin-kuivati täitekogus kilogrammides kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  12) pesumasin-kuivati veetarve liitrites täielikus töötsüklis (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» ja kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  13) pesumasin-kuivati veetarve liitrites töötsüklis pesemine ja tsentrifuugimine, pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» kasutamisel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  14) pesumasin-kuivati programmi ajaline kestus täielikus töötsüklis (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» ja kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel nominaalsel täitekogusel, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  15) tarnijad võivad lisada muid pesemis- ja kuivatamisprogramme käsitlevaid andmeid, mis on nimetatud punktides 5–14;
  16) pesumasin-kuivati hinnanguline aastane energia- ja veetarve, mis vastab 200-le punktides 5 ja 12 sätestatud tarbimisele; see teave tuleb esitada kujul: «hinnanguline aastatarve neljaliikmelisele perekonnale, kes alati kasutab kuivatit (200 pesemiskorda)»;
  17) pesumasin-kuivati hinnanguline aastane energia- ja veetarve, mis on võrdne 200-le punktides 6 ja 13 sätestatud tarbimisele; see teave tuleb esitada kujul: «hinnanguline aastatarve neljaliikmelisele perekonnale, kes kunagi ei kasuta kuivatit (200 pesemiskorda)»;
  18) vajadusel esitatakse pesemis-, tsentrifuugimis- ja kuivatamistsüklite müratase pesemisprogrammi «puuvill 60 °C» ning kuivatamisprogrammi «säilituskuiv puuvill» kasutamisel.

  (3) Kui tootekirjelduse juurde lisatakse märgistuse värviline või mustvalge koopia, tuleb tootekirjeldusse märkida ainult märgistuselt puuduvad andmed.

§ 4.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) pesumasin-kuivati tarnija nimi ja aadress;
  2) pesumasin-kuivati mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) pesumasin-kuivati mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) pesumasin-kuivati kasutusjuhend selle olemasolu korral.

  (2) Tarnija säilitab pesumasina tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 5.  Müügiks ja kasutamiseks pakkumine sidevahendi kaudu

  (1) Kui pesumasin-kuivatit pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik pakutavat pesumasin-kuivatit näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, internetis või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatis sisaldama järgnevat teavet allpool toodud järjekorras:
  1) mudeli energiatõhususe klass, mida väljendatakse vastavalt § 3 lõike 2 punkti 3 nõuetele;
  2) pesumasin-kuivati energiatarve (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) vastavalt § 3 lõike 2 punkti 5 nõuetele;
  3) pesumasin-kuivati energiatarve (ainult pesemine ja tsentrifuugimine) vastavalt § 3 lõike 2 punkti 6 nõuetele;
  4) pesumasin-kuivati pesemistulemuse klass vastavalt § 3 lõike 2 punkti 7 nõuetele;
  5) pesumasin-kuivati tsentrifuugimistõhusus vastavalt § 3 lõike 2 punkti 8 nõuetele;
  6) pesumasin-kuivati maksimaalne tsentrifuugimiskiirus vastavalt § 3 lõike 2 punkti 9 nõuetele;
  7) pesumasin-kuivati täitekogus (pesemine) vastavalt § 3 lõike 2 punkti 10 nõuetele;
  8) pesumasin-kuivati täitekogus (kuivatamine) vastavalt § 3 lõike 2 punkti 11 nõuetele;
  9) pesumasin-kuivati veetarve täielikus töötsüklis (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) vastavalt § 3 lõike 2 punkti 12 nõuetele;
  10) pesumasin-kuivati veetarve (ainult pesemine ja tsentrifuugimine) vastavalt § 3 lõike 2 punkti 13 nõuetele;
  11) hinnanguline aastatarve neljaliikmelisele perekonnale, kes alati kasutab kuivatit vastavalt § 3 lõike 2 punkti 16 nõuetele;
  12) hinnanguline aastatarve neljaliikmelisele perekonnale, kes kunagi ei kasuta kuivatit vastavalt § 3 lõike 2 punkti 17 nõuetele;
  13) vajadusel müratase.

  (2) Kui soovitakse esitada muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, peab see teave olema esitatud § 3 lõikes 2 määratletud vormis ja lisatud eespool nimetatud teabele tootekirjelduse jaoks ettenähtud järjekorras.

§ 6.  Pesumasin-kuivati energiatõhususe klass

  Pesumasin-kuivati energiatõhususe klass ja pesemistulemuse klass määratakse kindlaks vastavalt määruse lisale 2.

§ 7.  Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama pesumasin-kuivatite energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


1Komisjoni direktiiv 96/60/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasin-kuivatite energiamärgistuse puhul (EÜT L 266, 18.10.1996, lk 1–27), muudetud direktiividega 2003/35/EÜ (ELT L 156, 25.6.2003, lk 17–25) ja 2006/80/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 67–91).

Lisa 1

Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json