Teksti suurus:

Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruse nr 53 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 76, 583

Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruse nr 53 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 13.10.2010 nr 50

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 44 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruses nr 53 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» (RTL 2007, 93, 1543; 2009, 79, 1143) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse paragrahvi 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa «9.5,»;

2) määruse lisade tabelitest jäetakse välja läbivalt sõna «kroonides» ja sõnad «Eesti kroonides»;

3) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» (edaspidi määruse lisa 1 vorm A), lisa 3 vormi E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» (edaspidi määruse lisa 3 vorm E) ja lisa 4 vormi MM «Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu» pealkirja täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«(2010. aasta deklaratsioon täidetakse kroonides)»;

4) määruse lisa 1 vormi A täiendatakse pärast tabelit 6.4 tabeliga 6.5 järgmises sõnastuses:

«

6.5

 I osa. Tulu finantsvaralt

Konto
number
või
IBAN
kood

Kande
kuupäev

Konto
sissemakse
jääk enne
tehingut

Sissemakse
summa

Väljamakse
summa

Veerg 5 – veerg 4 – veerg 3:

maksustatav
summa
(positiivne tulem
või null)
edasi kantav summa
(negatiivne tulem
plussmärgiga
kantakse
järgmise rea
veergu 3)
1 2 3 4 5 6 7
             
             
Kokku:   X
II osa. Investeerimiskonto ning krediidiasutuse andmed

Rea
nr

Konto number või
IBAN kood

Kui kontot
kasutatakse ainult
investeerimiskontona,
märkida «X»

Välisriigi krediidiasutuse

nimi SWIFT (BIC) kood
1 2 3 4 5
         
         
»;

5) määruse lisa 1 vormi A ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» (edaspidi määruse lisa 2 vormi A lisa) tabel 9.5 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse lisa 1 vormi A ja lisa 2 vormi A lisa tabel 9.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«

9.6

 Tehtud kingitus ja annetus

Tehtud kingituse ja annetuse saaja

Tehtud kingituse ja
annetuse summa

registrikood nimi
1 2 3
     
     
»;

7) määruse lisa 1 vormi A täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11. Kui soovitakse enammakstud tulumaks jätta tulevaste maksukohustuste katteks (rida 1) või katta maamaksu ja muud maksukohustused (rida 2) või soovitakse enammakstud sotsiaalmaks jätta tulevaste maksukohustuste katteks (rida 3) või saada maksuhaldurilt allnimetatud informatsiooni (read 4–6), tehakse märge vastavale reale:

1. Soovin jätta tagastatava tulumaksu summa tulevaste maksukohustuste ettemaksuks. Seda valikut tehes tulumaksu ei tagastata ning ettemaks kantakse tulevaste maksukohustuste katteks.
2. Soovin katta maamaksu ja muud tulumaksu tagastamise kuupäevaks tekkinud kohustused tagastatava tulumaksu arvel.
3. Soovin jätta tagastatava sotsiaalmaksu summa tulevaste maksukohustuste ettemaksuks.
4. Soovin juurdemakstava summa osas elektroonilise maksuteate asemel paberkandjal saadetavat maksuteadet.
5. Soovin saada tagastatava tulumaksu arvel tehtud tasaarvestuste kohta paberkandjal otsust.
6. Soovin saada tagastatava sotsiaalmaksu arvel tehtud tasaarvestuste kohta paberkandjal otsust.»;

8) määruse lisa 1 vormi A märkuste punktis 10 asendatakse tekstiosa «füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud Maksu- ja Tolliametis või kantud äriregistrisse» tekstiosaga «äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja»;

9) määruse lisa 1 vormi A märkusi täiendatakse punktiga 211 järgmises sõnastuses:

«211. Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni puhul näidatakse mõlema maksumaksja tuludeklaratsiooni vormi A punktis 11 samad andmed.»;

10) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«22. Maksu- ja Tolliamet arvutab juurdemakstava maksusumma ning teavitab sellest maksumaksjat Maksu- ja Tolliameti e-teenuse vahendusel. Kirjalikult teavitatakse maksumaksjat, kes ei ole sõlminud e-teenuse lepingut ning maksumaksjat, kes on avaldanud soovi saada teabe paberil.»;

11) määruse lisa 1 vormi A märkuste punktides 24 ja 31 asendatakse tekstiosa «50 krooni» tekstiosaga «10 eurot»;

12) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 33 alapunkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 42 sissejuhatavast osast jäetakse välja tekstiosa «, ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksu»;

14) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 42 alapunktides 3 ja 4 asendatakse tekstiosa «äriregistrisse kantud või Maksu- ja Tolliametis füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud» tekstiosaga «äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja»;

15) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 42 alapunkti 10 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Näidatakse kohtulahendi või notariaalselt kinnitatud või tõestatud kokkuleppe alusel saadud elatis vastavalt «Perekonnaseadusele» ja «Elatisabi seaduse» alusel saadud elatisabi enne tulumaksu kinnipidamist (posti- või pangakulusid maha ei arvata);»;

16) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 69 täiendatakse pärast tekstiosa «§ 50 lõike 21 teises lauses» tekstiosaga «ja § 61 lõikes 34»;

17) määruse lisa 1 vormi A täiendatakse punktiga 701 järgmises sõnastuses:

«701. Tabelis 6.5 näidatakse «Tulumaksuseaduse» §-s 171 sätestatud finantsvaralt saadud kasu või tulu korral tekkiv maksukohustus, mida võib §-s 172 sätestatud tingimuste täitmisel edasi lükata. Maksukohustuse edasilükkamiseks tuleb finantsvara soetada krediidiasutuses või krediidiasutuse püsivas tegevuskohas avatud rahakontol (edaspidi investeerimiskonto) oleva raha eest. Finantsvaralt saadud tulu kantakse viivitamatult investeerimiskontole. Investeerimiskontode arvule piiranguid ei seata.

Tabelis 6.5 deklareeritakse kõikidele investeerimiskontodele tehtud sissemaksed ja nendelt tehtud väljamaksed tehingu toimumise hetkel (deklareeritakse alates 01.01.2011 tehtud tehingud). Siin ei deklareerita tabelites 5.1, 5.3, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 või muus tabelis deklareeritud finantsvaralt saadud kasu või tulu või arvestatud kahju.

Investeerimiskontolt väljamakse tegemisel maksustatakse summa, mille võrra kõikidelt investeerimiskontodelt tehtud väljamaksed ületavad selle väljamakse järgselt kõikidele investeerimiskontodele tehtud sissemaksete jääki.

Investeerimiskonto väljamaksena käsitatakse kõiki investeerimiskontolt tehtud kandeid, välja arvatud finantsvara soetamiseks tehtud kanded. Väljamaksena käsitatakse ka finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole. Väljamaksena ei käsitata sama maksumaksja teisele investeerimiskontole kantud raha (kontosisene tehing).

Tabeli 6.5 osas I deklareeritakse maksustamisperioodil finantsvaralt saadud tulu ja osas II näidatakse kõikide investeerimiskontode ja krediidiasutuste andmed, kus kontod on avatud.

Osa I veerus 1 näidatakse selle investeerimiskonto number või IBAN kood, millelt on väljamakse või millele on sissemakse tehtud, ja veerus 2 näidatakse kande tegemise või tehingu kuupäev.

Veerus 3 näidatakse investeerimiskonto sissemaksete jääk enne iga sisse- või väljamakset. Siin näidatakse eelmise rea veerust 7 üle kantud summa plussmärgiga.

Veerus 4 näidatakse investeerimiskontole tehtud sissemaksed, välja arvatud summa, mis saadi finantsvara võõrandamisest või mis kanti üle teiselt investeerimiskontolt. Kui investeerimiskontona võetakse kasutusele olemasolev rahakonto, siis käsitatakse sellel kontol olevat raha jääki investeerimiskonto sissemaksena. Sissemaksena käsitatakse ka finantsvara soetamise või võõrandamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulusid, välja arvatud kulusid, mis on tehtud sissemakse arvel («Tulumaksuseaduse» § 172 lõiked 6–8, § 61 lõiked 37–40). Sissemaksena käsitatakse ka «Tulumaksuseaduse» §-s 171 nimetatud tulu, kui see on tulumaksuga maksustatud.

Veerus 5 näidatakse investeerimiskontolt tehtud väljamaksed, välja arvatud summa, mille eest soetati finantsvara või mis kantakse üle teisele investeerimiskontole. Väljamaksena käsitatakse ka finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole («Tulumaksuseaduse» § 172 lõiked 5, 9–13).

Iga sissemakse ja väljamakse tuleb kajastada eraldi real kas veerus 4 või veerus 5. Kui üks nendest veergudest on täidetud, siis teine jäetakse tühjaks. Sama kuupäeva sissemakse ja väljamakse tehingud näidatakse eraldi ridadel.

Veerus 6 arvutatakse maksustatav summa: investeerimiskontolt tehtud väljamakse summat vähendatakse investeerimiskonto jäägi võrra. Maksustatav summa arvutatakse iga väljamakse järgselt.

Veerus 7 arvutatakse investeerimiskonto jääk, kui väljamakse summa ei ületa sissemakse summat. Veerus 7 arvutatud summa kantakse plussmärgiga järgmise rea veergu 3. Maksustamisperioodi viimase tehingu korral kantakse veerus 7 arvutatud summa plussmärgiga järgmise maksustamisperioodi tabeli 6.5 esimese rea veergu 3.

Real «Kokku» veerus 6 näidatakse maksustamisperioodil arvutatud maksustatav summa.»;

18) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 84 alapunkti 6 täiendatakse pärast tekstiosa «(lisaks Euroopa Liidu riikidele ka Island, Liechtenstein ja Norra)» tekstiosaga «(edaspidi lepinguriik)»;

19) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 84 alapunkti 7 teises lauses asendatakse tekstiosa «Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi» sõnaga «Lepinguriigi»;

20) määruse lisa 1 vormi A märkuste punktidest 95, 121 ja 139 jäetakse välja sõnad «Euroopa Majanduspiirkonna»;

21) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkt 113 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«113. Maksu- ja Tolliamet arvutab «Tulumaksuseaduse» § 46 lõike 1 alusel tasutava maksusumma, võttes arvesse tulust tehtavaid mahaarvamisi «Tulumaksuseaduses» sätestatud piirmäärade ulatuses. Maksukohustuse arvutamisel võtab Maksu- ja Tolliamet arvesse järgmised mahaarvamised:
1) residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi maksuvaba tulu («Tulumaksuseaduse» § 23);
2) lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse alusel saadud pensioni ja nimetatud riigi õigusaktides sätestatud kohustusliku kogumispensioni või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust saadud pensioni korral täiendav maksuvaba tulu pensionide summa ulatuses, kuid mitte üle «Tulumaksuseaduse» §-s 232 sätestatud piirmäära;
3) tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral täiendav maksuvaba tulu nimetatud hüvitise ulatuses, kuid mitte üle «Tulumaksuseaduse» §-s 233 sätestatud piirmäära.»;

22) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 115 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«115. Tulumaksu arvutamisel ei võeta tasutud eluasemelaenu intressi, koolituskulu, kingitusi ja annetusi arvesse rohkem kui «Tulumaksuseaduse» §-s 282 sätestatud summas maksumaksja kohta, samuti mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja maksustamisperioodi maksustatavast tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.»;

23) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 120 teises lauses asendatakse tekstiosa «kohtuotsuse, kohtumäärusega või notariaalselt kinnitatud» tekstiosaga «kohtulahendi või notariaalselt kinnitatud või tõestatud»;

24) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 126 viimasest lausest jäetakse välja sõna «kroonides»;

25) määruse lisa 1 vormi A märkuste punktist 129 jäetakse välja tekstiosa «rahandusministri 29.12.1999. a määrusega nr 120 ««Tulumaksuseadusest» tulenevate õigusaktide kinnitamine» kehtestatud «Koolituskulude ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise korra» kohaselt»;

26) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkti 130 esimene lõik muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«130. Maksumaksjal on õigus tabelis 9.4 näidata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulu. Kui eelnimetatud koolituskulu puudub, võib maksumaksja maha arvata tema poolt ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku eest maksustamisperioodil tasutud koolituskulu.»;

27) määruse lisa 1 vormi A märkuste punktid 131–133, punkti 135 alapunkt 3 ja punkt 136 tunnistatakse kehtetuks;

28) määruse lisa 1 vormi A märkuste punkt 137 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«137. Maksustamisperioodil on lubatud teha eelnimetatud mahaarvamisi mitte rohkem kui 5% maksumaksja maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud «Tulumaksuseaduse» §-des 23–26 lubatud mahaarvamised («Tulumaksuseaduse» § 27 lõige 3).»;

29) määruse lisa 2 vormi A lisa pealkirjast jäetakse välja tekstiosa «9.5,»;

30) määruse lisa 3 vormi E deklaratsiooni sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«

Ettevõtja

Isikukood või selle puudumisel sünniaeg

Eesnimi Perekonnanimi                      
                         

Tegevusala EMTAK kood
»;

31) määruse lisa 3 vormi E märkuste punktis 2 asendatakse tekstiosa «kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliametis füüsilisest isikust ettevõtjana» tekstiosaga «äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja»;

32) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 5 alapunkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

33) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 8 teises ja kolmandas lõigus asendatakse tekstiosa «45 000 krooni» tekstiosaga ««Tulumaksuseaduse» § 32 lõikes 4 sätestatud piirmääras.»;

34) määruse lisa 3 vormi E märkuste punktides 14 ja 15 asendatakse tekstiosa «äriregistrisse kantud või Maksu- ja Tolliametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana» tekstiosaga «äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja»;

35) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 21 esimene lõik muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«21. Real 1.11 näidatakse muu maksustatav ettevõtlustulu. Siin näidatakse ka Maksu- ja Tolliameti tagastatud maksud: käibemaks, maamaks, raskeveokimaks, tollimaks ja 2007. aastale eelnenud perioodi eest tasutud sotsiaalmaks, mis on ettevõtlustulust kassapõhiselt maha arvatud. Ettemaksukontolt tagastatud ja tasaarvestatud maks on tulu, kui ettemakse on tekkinud kuludesse kantud maksust. Sama liiki kohustuse tasaarvestamisel kantakse summa nii tuludesse kui ka kuludesse. Kui ettemaks on tekkinud tulumaksu enammaksest või pärast 2007. a tekkinud sotsiaalmaksu enammaksest, siis seda tuluna ei näidata. Ettevõtlustuluna ei näidata ka «Tulumaksuseaduse» §-s 34 nimetatud makseid.»;

36) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 22 esimene lõik muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«22. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, samuti notar, kohtutäitur või vandetõlk võib ettevõtlustulust maha arvata maksustamisperioodi jooksul tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud («Tulumaksuseaduse» 6. peatükk).»;

37) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 25 alapunktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) materiaalne põhivara (maa, ehitised, transpordivahendid, masinad ja seadmed, inventar, mööbel, kontoritehnika jms);
2) bioloogiline vara (loomad, taimed);
3) immateriaalne põhivara (arvutitarkvara, patendid, litsentsid jms).»;

38) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 31 asendatakse tekstiosa «ja muu tasu» tekstiosaga «, muu tasu ja haigushüvitis»;

39) määruse lisa 3 vormi E märkuste punktist 35 jäetakse välja teine lõik;

40) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 45 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«45. Vormi E real 4 veerus 4 näidatakse omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamise tulust lubatud täiendav mahaarvamine «Tulumaksuseaduse» § 32 lõikes 4 sätestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem kui real 3.3 veerus 4 näidatud positiivne tulem. Real 4 veerus 5 näidatakse metsamaterjali võõrandamise tulust lubatud täiendav mahaarvamine eelnimetatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem kui real 3.3 veerus 5 näidatud positiivne tulem.»;

41) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 48 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«48. Real 7 või 8 näitab füüsilisest isikust ettevõtja residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaalis asuvas erikontol ettevõtluse tuluna arvestatud summa. Erikontol oleva summa kasv (rida 7) maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi maksustatavast ettevõtlustulust, kui on täidetud «Tulumaksuseaduse» § 36 lõikes 7 toodud tingimused. Erikontol oleva summa kahanemine maksustamisperioodil ja ettevõtluse lõpetamisel erikontol olev summa (rida 8) liidetakse sama perioodi maksustatavale ettevõtlustulule.»;

42) määruse lisa 3 vormi E märkuste punkti 53 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Siin näidatud summa ei saa ületada «Tulumaksuseaduse» § 32 lõikes 4 sätestatud kahekordset piirmäära.»

§ 2. Rakendussätted

(1) Määruse § 1 punkte 4 ja 17 rakendatakse tulule, mis on saadud alates 2011. aasta 1. jaanuarist.

(2) Deklaratsioon 2010. aasta tulu kohta täidetakse kroonides.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json