Teksti suurus:

Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.07.2021
Avaldamismärge:RT I 2010, 76, 584

Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord

Vastu võetud 13.10.2010 nr 51

Määrus kehtestatakse «Võlaõigusseaduse» § 406 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab tarbijakrediidi kulukuse määra (edaspidi määr) arvutamise korra.

§ 2.  Määra arvutamise baasvõrrand

  (1) Määra arvutamise baasvõrrand väljendab tarbija kasutusse võetud krediidi ajatatud kogusumma, mis on krediidiandja ja tarbija vahel kokku lepitud, ning krediidi tagasimaksete ja krediidiga seotud kulude nüüdisväärtuste võrdust.

  (2) Määr arvutatakse käesoleva määruse lisas esitatud baasvõrrandi või lihtsustatud valemi alusel.

§ 3.  Määra arvutamine

  (1) Määra arvutamine põhineb eeldusel, et tarbijakrediidileping (edaspidi krediidileping) jääb kehtima kokkulepitud tähtaja jooksul ning et krediidiandja ja tarbija täidavad oma kohustusi krediidilepingus kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel.

  (2) Krediidi alguskuupäevaks loetakse esimese krediidisumma kasutusele võtmise kuupäev.

  (3) Arvutustes kasutatavaid ajavahemikke väljendatakse täis- või osaaastates. Aasta pikkus on 365 päeva (liigaastal 366 päeva), 52 nädalat või kaksteist võrdset kuud. Võrdses kuus on 30,41666 päeva (ehk 365/12) ka juhul, kui tegemist on liigaastaga.

  (4) Arvutuse tulemus esitatakse protsentides, ümardatuna vähemalt ühe kümnendkohani.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 7. augusti 2002. a määrus nr 98 «Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord» (RTL 2002, 92, 1420; 2004, 64, 1060) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Minister Jürgen LIGI


Kantsler Tea VARRAK

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json