Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 76, 585

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 13.10.2010 nr 67

Määrus kehtestatakse «Liikluskindlustuse seaduse» § 33 lõike 2, «Ravimiseaduse» § 151, § 65 lõike 12 punkti 1, § 78 lõike 7 ja § 83 lõike 7 ja «Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse» § 351 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. mai 2004. a määruse nr 69 «Liiklusõnnetusega seotud mittevaralise kahju hindamise kord» (RTL 2004, 78, 1264) § 2 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud keskmise raskusega kergemate vigastustega seotud mittevaralise kahju puhul makstakse hüvitist 130 eurot.

(3) Paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud keskmise raskusega raskemate vigastustega seotud mittevaralise kahju puhul makstakse hüvitist 260 eurot.

(4) Paragrahvi 1 lõikes 5 nimetatud raskete vigastustega seotud mittevaralise kahju puhul makstakse hüvitist 390 eurot.

(5) Paragrahvi 1 lõikes 6 nimetatud väga raskete vigastustega seotud mittevaralise kahju puhul makstakse hüvitist 520 eurot.

(6) Paragrahvi 1 lõikes 7 nimetatud eriti raskete vigastustega seotud mittevaralise kahju puhul makstakse hüvitist 640 eurot.»

§ 2. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 28 «Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord» (RTL 2005, 25, 347; 2010, 20, 365) § 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Taotluse erialase hindamise tasu suurus müügiloa taotlemisel on järgmine:
1) 1275 eurot ühe ravimpreparaadi eest, kui tegemist on käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud inimtervishoius kasutatava ravimi müügiloa taotlusega;
2) 958 eurot ühe ravimpreparaadi eest, kui tegemist on käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud inimtervishoius kasutatava ravimi müügiloa taotlusega või § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud veterinaarravimi müügiloa taotlusega;
3) 639 eurot ühe ravimpreparaadi eest ühe päritolumaa kohta, kui on tegemist teisese müügiloa taotlusega;
4) 511 eurot sama müügiloa hoidja sama toimeainet sisaldava ravimpreparaadi iga järgneva manustamisviisi, ravimvormi ja -tugevuse eest;
5) 958 eurot ühe traditsioonilise taimse või homöopaatilise ravimpreparaadi eest.

(2) Taotluse erialase hindamise tasu suurus müügiloa uuendamisel on järgmine:
1) 639 eurot ühe ravimpreparaadi eest;
2) 383 eurot sama müügiloa hoidja sama toimeainet sisaldava ravimpreparaadi iga järgneva manustamisviisi, ravimvormi ja -tugevuse eest;
3) 383 eurot ühe traditsioonilise taimse ja ühe homöopaatilise ravimpreparaadi eest.»

§ 3. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 32 «Ravimi ohutuse alaste andmete edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord» (RTL 2005, 23, 317; RT I 2010, 57, 383) § 8 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) hulgimüügi müügikäive müügiloa kohta on olnud alla 4800 eurot aastas ja müügiloa kohta on müüdud alla 2000 pakendi.»

§ 4. Sotsiaalministri 7. märtsi 2005. a määruse nr 40 «Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord» (RTL 2005, 32, 457) lisast jäetakse läbivalt välja täheühend «(kr)».

§ 5. Sotsiaalministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 «Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu» (RTL 2008, 61, 876) § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «639,12 eurot».

§ 6. Sotsiaalministri 23. aprilli 2009. a määruses nr 37 «Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja hinnakiri» (RTL 2009, 39, 510) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ravimite statistilistele analüüsidele rakendatakse järgnevaid hindasid:

    Hind eurodes
  1. Ühe ATC koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide lõikes     30
  2. Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta lõikes 1533
  3. Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta lõikes   862
  4. Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali lõikes   511
  5. Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta lõikes 1789
  6. Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta lõikes 1022
  7. Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali lõikes   607
  8. Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta lõikes 2045
  9. Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta lõikes 1182
10. Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali lõikes   703
11. Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)        40»;

2) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kontrollanalüüsidele rakendatakse järgnevaid hindasid:

    Hind eurodes
  1. Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: droogid, puhastatud vesi 27,80
  2. Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine:
apteegi-ravimid ja tööstustoodang (tunnihind)
13,90
  3. Analüüsid, kus ei ole nõutav kemikaalide kasutamine (tunnihind) 16,10
  4. Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind) 18,40
  5. Instrumentaalanalüüsi meetodid:  
  6. – UV-spektrofotomeetria (tunnihind) 18,70
  7. – IR-spektrofotomeetria (tunnihind) 19,10
  8. – gaaskromatograafia (tunnihind) 22,90
  9. – kõrgsurve vedelikkromatograafia (tunnihind) 26,30
10. Kestvusanalüüsi meetodid:  
11. – instrumentaalanalüüsid (tunnihind) 16,10
12. – muud analüüsid (tunnihind)      2,20».

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json