Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 77, 591

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” muutmine

Vastu võetud 14.10.2010 nr 52

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 35 lõigete 2 ja 3 ning § 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2010, 2, 24) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõikest 5 jäetakse välja sõna «kirjalikult»;

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

«(9) Raamatupidamise algdokumendi allkirjaks loetakse:
1) omakäeline allkiri paberkandjal dokumendil;
2) digitaalallkiri;
3) dokumendi menetlemiseks ette nähtud infotehnoloogilises süsteemis antud kooskõlastus või kinnitus, kui seda on võimalik elektrooniliselt säilitada ning kui kooskõlastuse või kinnituse andjat ja selle andmise kuupäeva on võimalik dokumendi säilitustähtaja jooksul tuvastada.»;

4) paragrahvi 16 lõike 3 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

«4) 3 – valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud ja tütarettevõtjad;
5) 4 – valitsussektorisse mittekuuluvad tütarettevõtjad;»;

5) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad «1000 kr» sõnadega «100 eurot»;

6) paragrahvi 23 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Maa ja muu vara erastamise ostu-müügilepingute alusel saadaolev järelmaksunõuete põhiosa kajastatakse kontodel 103250 (lühiajaline osa) ja 153250 (pikaajaline osa).»;

7) paragrahvi 32 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kulude edasiandmisele rakendatakse järgmisi arvestuspõhimõtteid:
1) edasiantud kulu kajastatakse kuluna selles üksuses, kelle tegevusega see on seotud;
2) edasiandja võib kajastada edasiantava kulu koheselt nõudena selle üksuse vastu, kellele kulu edasi antakse, kui see kuulub tasumisele edasiantava kulu saaja poolt, või siirdena kontol 710010, kui see ei kuulu tasumisele edasiantava kulu saaja poolt, kui edasiantava kulu aluseks ei ole avaliku sektori üksuse nõue edasiandja vastu;
3) kui esialgse nõude väljastaja on avaliku sektori üksus, siis kajastab kulu edasiandja vastava kulu nõude või siirdena kajastamisele lisaks selle majandusliku sisu järgi kulukontol või investeeringute kontol esialgse nõude väljastaja tehingupartneri koodiga ning samal kontol miinusega selle tehingupartneri koodiga, kellele kulu edasi antakse.»;

8) paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on kuni 31.12.2010 soetatud vara korral 1917 eurot (ilma käibemaksuta) ja alates 01.01.2011 soetatud vara korral 2000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest.»;

9) paragrahvi 42 lõikest 5 jäetakse välja sõna «kirjalikult»;

10) paragrahvi 45 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Maad on lubatud hinnata ümber ümberhindluse läbiviimise ajal kehtinud maa maksustamishinna alusel.»;

11) paragrahvi 47 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 50 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Otsuse selle kohta, milliste nõuete ja kohustuste kohta saadetakse tehingupartneritele kinnituskirjad, teeb riigiraamatupidamiskohustuslase pearaamatupidaja, kooskõlastades kinnituskirjade saatmise tingimused riigiraamatupidamiskohustuslase siseauditi eest vastutava isikuga.»;

13) paragrahvi 50 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

«(9) Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt majandatavat metsa inventeeritakse selleks ettenähtud korra alusel aastaringselt arvestusega, et inventeerimisandmed metsa koguste ja seisukorra kohta ei oleks vanemad kui kümme aastat.»;

14) paragrahvi 52 lõike 3 punktis 3, lõike 4 punktis 3 ja lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad «Eesti Panga» sõnadega «Euroopa Keskpanga»;

15) paragrahvi 52 lõikes 8 asendatakse läbivalt sõnad «1000 kr» sõnadega «100 eurot»;

16) määruse lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:

pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      1535     Nõuded toetuste eest        

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          153550 Saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav   nõutav  

17) määruse lisas 1 «Kontode koodid» asendatakse konto 153556 nimetus «Saamata sihtfinantseerimine» nimetusega «Saamata sihtfinantseerimine põhivara soetuseks»;

18) määruse lisa 2 «Tehingupartnerite koodid» asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses;

19) määruse lisast 7 «Raamatupidamise aastaaruande vorm» jäetakse välja tekst:

«TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel ... kuni ... toodud ... aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:
1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust
    ja rahavoogusid.

Nimi                                               Allkiri                                               Kuupäev

(Tegevusjuhtkonna deklaratsiooni esitamine lõpetatakse, kui see ei ole raamatupidamise seaduse alusel enam nõutav.)»;

20) määruse lisas 7 «Raamatupidamise aastaaruande vorm» asendatakse läbivalt sõnad «tuhandetes kroonides» sõnadega «tuhandetes eurodes»;

21) määruse lisa 7 «Raamatupidamise aastaaruande vorm» lisa 1 «Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused» lõigus «Materiaalne põhivara» sõnastatakse esimene alalõik järgmiselt:

«Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varad alates 1917 eurost). Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.»;

22) määruse lisa 7 «Raamatupidamise aastaaruande vorm» lisa 1 «Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused» lõigus «Immateriaalne põhivara» sõnastatakse esimene lause järgmiselt:

«Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud vara alates 1917 eurost).»;

23) määruse lisa 7 «Raamatupidamise aastaaruande vorm» lisa 1 «Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused» lõigus «Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine» asendatakse sõnad «Eesti kroonidesse» sõnaga «eurodesse» ja läbivalt sõnad «Eesti Panga» sõnadega «Euroopa Keskpanga».

§ 2. Käesoleva määruse § 1 punktid 5, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22 ja 23 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril ja neid kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2011. a 1. jaanuaril ja hiljem.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

Lisa

/otsingu_soovitused.json