Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 78, 600

Justiitsministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.10.2010 nr 36

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 9 lõigete 2 ja 3, § 11 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 360 «Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» alusel, «Kriminaalhooldusseaduse» § 26 lõike 5, «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 185 lõike 5, «Riigi õigusabi seaduse» § 31 lõike 2, «Laeva asjaõigusseaduse» § 85 lõike 2, «Pankrotiseaduse» § 60 lõigete 1 ja 5 alusel ning kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil.

§ 1. Justiitsministri 11. detsembri 2001. a määruse nr 95 «Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja pidamise kord» (RTL 2001, 135, 1948; 2009, 99, 1465) § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 1. juuli 2004. a määruse nr 51 «Kriminaalhooldusregistri asutamine ja kriminaalhooldusregistri põhimäärus» (RTL 2004, 95, 1491; 2008, 43, 587) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kriminaalhooldusseaduse» § 26 lõike 5 alusel.»

§ 3. Justiitsministri 29. novembri 2005. a määruse nr 50 «Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu» (RTL 2005, 116, 1827) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 185 lõike 5 alusel.»

§ 4. Justiitsministri 15. detsembri 2005. a määruse nr 54 «Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord» (RTL 2005, 121, 1884; 2009, 32, 416) § 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Määrus kehtestatakse «Riigi õigusabi seaduse» § 31 lõike 2 alusel.»

§ 5. Justiitsministri 18. jaanuari 2008. a määruse nr 4 «Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu» (RTL 2008, 9, 112) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 9 lõigete 2 ja 3 ning Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 360 «Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» alusel.»

§ 6. Justiitsministri 25. oktoobri 1999. a määrus nr 53 «Infotehnoloogiavahendite soetamise, ekspluatatsiooni ja hoolduse korra kinnitamine» (RTL 1999, 152, 2147; 2001, 8, 111) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Justiitsministri 5. veebruari 2001. a määrus nr 13 «Laeva arestimise akti vorm» (RTL 2001, 22, 303) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Justiitsministri 10. aprilli 2002. a määrus nr 24 «Õigusaktide eelnõude keeletoimetajate andmekogu loomine ja pidamine» (RTL 2002, 51, 723; 2004, 67, 1119) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Justiitsministri 14. juuli 2008. a määrus nr 36 «Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded» (RTL 2008, 63, 897) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Justiitsministri 1. märtsi 2001. a määrus nr 29 «Prokuröride ametisse nimetamise kord» (RTL 2001, 33, 432) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU