Teksti suurus:

Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja pidamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja pidamise kord

Vastu võetud 11.12.2001 nr 95
RTL 2001, 135, 1948
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2005RTL 2005, 93, 140504.09.2005
18.12.2009RTL 2009, 99, 146501.01.2010
19.10.2010RT I 2010, 78, 60023.10.2010

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 11 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 360 «Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» alusel.

§ 1.  Nimekirja pidamise eesmärk

  Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja pidamise eesmärk on tagada ülevaade asjatundjatest, keda saab kasutada kohtuekspertiiside tegemisel.

§ 2.  [Kehtetu – RT I 2010, 78, 600 - jõust. 23.10.2010]

§ 3.  Nimekirja pidaja ja nimekirja pidamise finantseerimine

  Nimekirja peab Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond ning nimekirja pidamisega seotud kulud kaetakse ministeeriumi eelarvest.
[RTL 2005, 93, 1405 - jõust. 04.09.2005]

§ 4.  Nimekirja ülesehitus

  (1) Nimekirja peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, säilitades iga riiklikult tunnustatud eksperdi kohta tehtud kande väljatrükina.

  (2) Väljatrükid säilitatakse koos:
  1) isiku kirjaliku avalduse ja sellele lisatud dokumentidega;
  2) justiitsministri käskkirjaga isiku nimekirja kandmiseks;
  3) isiku poolt allkirjastatud ja kuupäevastatud vandetekstiga.

§ 5.  Nimekirja kandmise otsustamine

  Otsuse nimekirja kandmiseks teeb justiitsminister isiku kirjaliku avalduse, avaldusele lisatud dokumentide ja Justiitsministeeriumi poolt tehtud järelepärimistega kogutud lisandmete alusel.

§ 6.  Nimekirja kantavad andmed

  Nimekirja kantakse järgmised andmed:
  1) riiklikult tunnustatud eksperdi (edaspidi ekspert) ees- ja perekonnanimi;
  2) eksperdi kontaktaadress ja sidevahendite numbrid;
  3) eksperdi nimekirja kandmise kuupäev;
  4) riikliku tunnustuse lõppemise kuupäev;
  5) vajadusel märkused eksperdi kitsama eriala kohta.

§ 7.  Ekspertide liigendamine nimekirjas

  Nimekirjas liigendatakse eksperdid vastavalt nende poolt tehtavatele ekspertiisidele. Lisaks esitatakse ekspertide nimed tähestikulises järjekorras.

§ 8.  Eksperdi kustutamine nimekirjast

  Ekspert kustutatakse nimekirjast:
  1) kui eksperdi nimekirja kandmisest alates kolmanda aasta 15. detsembriks ei ole tehtud riikliku tunnustuse pikendamise otsust;
  2) tema surma korral;
  3) eksperdi kirjaliku avalduse esitamisel tema nimekirjast kustutamiseks;
  4) justiitsministri poolt eksperdi riikliku tunnustuse tühistamise otsuse tegemisel.

§ 9.  Andmete muutmine

  Paragrahvis 6 nimetatud andmete muutmisest on ekspert kohustatud kirjalikult teavitama Justiitsministeeriumi. Muutunud andmed kantakse viivitamata nimekirja.

§ 10.  Nimekirja kättesaadavus

  Justiitsministeerium tagab nimekirja kättesaadavuse arvutivõrgu kaudu kohtutele ja Politseiametile. Arvutivõrgu kaudu nimekirja kättesaadavuse võimatuse korral ja vastava asutuse palvel faksitakse Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonnas paberkandjal säilitatav nimekiri viivitamatult kohtule või Politsei ja Piirivalveametile.
[RTL 2009, 99, 1465 - jõust. 01.01.2010]

§ 11.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json