Teksti suurus:

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu

Vastu võetud 18.01.2008 nr 4
RTL 2008, 9, 112
jõustumine 01.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2010RT I 2010, 78, 60023.10.2010

Määrus kehtestatakse « Kohtuekspertiisiseaduse » § 9 lõigete 2 ja 3 ning Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 360 « Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks » alusel.
[RT I 2010, 78, 600 - jõust. 23.10.2010]

§ 1. Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside liigid

  Riiklikus ekspertiisiasutuses tehakse kohtuarstlikke, kohtubioloogia-, kohtukeemia- ja kriminalistikaekspertiise ning muid ekspertiisiasutuse põhimääruses nimetatud ekspertiise.

§ 2. Kohtuarstlike ekspertiiside liigid ja alaliigid

 (1) Kohtuarstlike ekspertiiside liigid on:
 1) arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis;
 2) isiku kohtuarstlik ekspertiis, sh tervisekahjustuse ja terviseseisundi tuvastamise ekspertiis;
 3) meditsiinilise kriminalistika ekspertiis;
 4) surnu kohtuarstlik ekspertiis.

 (2) Arstliku kohtutoksikoloogiaekspertiisi alaliigid on:
 1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse hindamise ekspertiis;
 2) toksiliste ainete mõju hindamise ekspertiis.

 (3) Isiku kohtuarstliku ekspertiisi alaliigid on:
 1) isiku androloogiaekspertiis;
 2) isiku günekoloogiaekspertiis;
 3) tervisekahjustuse tuvastamise ekspertiis;
 4) terviseseisundi tuvastamise ekspertiis.

 (4) Meditsiinilise kriminalistika ekspertiisi alaliigid on:
 1) kohtutraumatoloogiaekspertiis, sh haavaballistikaekspertiis, kohtuarstlik jäljeekspertiis ja sündmuskoha rekonstruktsiooni ekspertiis;
 2) kohtuantropoloogiaekspertiis, sh isiku tuvastamise ekspertiis.

§ 3. Kohtubioloogiaekspertiis

  Kohtubioloogiaekspertiisi liik on DNA-ekspertiis.

§ 4. Kohtukeemiaekspertiiside liigid ja alaliigid

 (1) Kohtukeemiaekspertiiside liigid on:
 1) alkoholiekspertiis;
 2) lõhkeaineekspertiis;
 3) narkootilise aine ekspertiis;
 4) põlevvedelikuekspertiis;
 5) toksikoloogiaekspertiis;

 (2) Toksikoloogiaekspertiisi alaliigid on:
 1) alkoholiekspertiis bioloogilisest materjalist;
 2) narkootilise aine ekspertiis bioloogilisest materjalist.

§ 5. Kriminalistikaekspertiiside liigid ja alaliigid

 (1) Kriminalistikaekspertiiside liigid on:
 1) dokumendiekspertiis;
 2) hääleekspertiis;
 3) infotehnoloogiaekspertiis;
 4) jäljeekspertiis;
 5) kiuekspertiis;
 6) kujutiseekspertiis;
 7) käekirjaekspertiis;
 8) liiklusekspertiis;
 9) lasujäägiekspertiis;
 10) lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis;
 11) metalliekspertiis;
 12) raamatupidamisekspertiis;
 13) relvaekspertiis;
 14) sõrmejäljeekspertiis;
 15) tulekahjuekspertiis;
 16) värvkatteekspertiis..

 (2) Dokumendiekspertiisi alaliik on paberrahaekspertiis.

 (3) Infotehnoloogiaekspertiisi alaliigid on:
 1) alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seonduva materjali infotehnoloogiaekspertiis;
 2) radaridetektoriekspertiis.

 (4) Jäljeekspertiisi alaliigid on:
 1) jalatsijäljeekspertiis;
 2) murdmisriistajäljeekspertiis;
 3) stantsimismärgiseekspertiis.

 (5) Liiklusekspertiisi alaliigid on:
 1) autotehniline ekspertiis;
 2) liiklustehniline ekspertiis;
 3) liiklustrassoloogiaaekspertiis.

 (6) Metalliekspertiisi alaliik on hõõglambiekspertiis.

 (7) Relvaekspertiisi alaliigid on:
 1) külmrelvaekspertiis;
 2) tulirelvaekspertiis.

§ 6. [Käesolevast tekstist välja jäetud]