Teksti suurus:

Sotsiaalministri 20. detsembri 2000.a määruse nr 86 "Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 69, 1086

Sotsiaalministri 20. detsembri 2000.a määruse nr 86 "Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele" muutmine

Vastu võetud 10.06.2002 nr 83

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187) § 8 lõike 2 punkti 12 alusel.

Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 «Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele» (RTL 2000, 136, 2161) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ettevõte võib asuda teenuse osutamiseks ette nähtud eraldi hoones, üldkasutatavas hoones või elamus.

Teenuseid võib elamutes osutada, kui sissepääs teenuse osutamise ruumidesse (edaspidi tööruumid) on elamu sissepääsust eraldi. Ühine sissepääs on lubatud kõigi korteriomanike või korteriühistu üldkoosoleku kirjalikul nõusolekul.

Saunateenust võib osutada elamu soklikorrusel.

Soklikorrus käesoleva määruse tähenduses on korrus, kus põrand on maapinnast madalamal vähem kui pool tööruumi kõrgust.»;

2) paragrahvi 2 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «(edaspidi tööruumid).»;

3) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kosmeetika-, juuksuri-, maniküüri-, pediküüri- ja solaariumiteenuste osutajad peavad omama käesolevas lõikes antud tabelis esitatud tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise alaseid teadmisi:

Teenuste osutaja Vajalikud teadmised
1. Kosmeetika-, juuksuri-, maniküüri-, pediküüri- ja solaariumiteenuste osutajad 1) üldteadmised nakkushaigustest, nende leviku viisidest ja tõrjest;

2) üldteadmised nahahaigustest (bakteriaalsed ja seenhaigused), nende levikust ja tõrjest

2. Juuksuriteenuste osutajad 1) võimalikud ohutegurid, nakkushaiguste leviku tõkestamise vajalikkus ning nii kliendi kui ka teenuse osutaja tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid;

2) haiguste ennetamise ja nakkushaiguste tõrje meetodid, töövahendite desinfitseerimine – teadaolevad desinfektandid ja nende kasutamise meetodid

3. Maniküüri-, pediküüri- ja kosmeetikateenuste osutajad (küünetehnikud, tätoveerijad, jumestajad) 1) võimalikud ohutegurid, nakkushaiguste leviku tõkestamise vajalikkus;

2) haiguste ennetamise ja nakkushaiguste tõrje meetodid, töövahendite desinfitseerimine – teadaolevad desinfektandid ja nende kasutamise meetodid;

3) instrumentide steriliseerimine – vajalikkus, meetodid ja vahendid

4. Solaariumiteenuste osutajad 1) võimalikud ohutegurid, mis kaasnevad solaariumi kasutamisega ning meetmed tervisekahjustuse ärahoidmiseks;

2) desinfitseerimine – vajalikkus, vahendid

4) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Korduvkasutusega instrumendid, mille kasutamisel tekkib oht nahasekreedi ja vere edasikandmiseks, on vaja steriliseerida.»;

5) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 3, 4, 6; § 10 lõigetes 7, 8; § 13 lõikes 9; §-s 15 ja § 18 lõikes 2 sätestatud nõuded jõustuvad tegutsevatele ilu- ja isikuteenuseid osutavatele ettevõtetele 1. jaanuaril 2003. a»;

6) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse arv «14» arvuga «13»;

7) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva määruse § 2 lõikes 3 sätestatud nõue eraldi sissepääsu kohta ei kehti ettevõtetele, mis on avatud seaduse alusel enne määruse jõustumist.»;

8) asendatakse määruses sõnad «§ 15» sõnadega «§ 14», sõnad «§ 16» sõnadega «§ 15», sõnad «§ 17» sõnadega «§ 16», sõnad «§ 18» sõnadega «§ 17», sõnad «§ 19» sõnadega «§ 18», sõnad «§ 20» sõnadega «§ 19», sõnad «§ 21» sõnadega «§ 20», sõnad «§ 22» sõnadega «§ 21», sõnad «§ 23» sõnadega «§ 22».

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json