Teksti suurus:

Toetuse maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 20, 511

Toetuse maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides

Vastu võetud 07.02.2002 nr 13

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 ja § 22 lõike 1 punktist 5 ning Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktist 1, Tallinna Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud «Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides».

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. mai 1994. a otsuse nr 78 punkt 2 ja 11. detsembri 1997. a  määrus nr 58.

3. Määrus jõustub 15. veebruaril 2002. a.

Volikogu esimees Maret MARIPUU

Kinnitatud
Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002. a
määrusega nr 13

TOETUSTE MAKSMISE KORD TOITLUSTUSKULUDE KATMISEKS TALLINNA LINNA KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES JA MUNITSIPAALKOOLIDES

1.  Toitlustamise toetuse taotluse saamise õigus on Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides (edaspidi haridusasutus) käivatel ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 1500 krooni kuus ning Tallinna lastekodudes elavatel lastel.

2. Toitlustamise toetuse kulud kaetakse Tallinna linna eelarvest.

3. Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet) jaotab toitlustamise toetuse rahalised vahendid haridusasutustele vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvevahenditele.

4. Toitlustamise toetus määratakse reeglina kaks korda aastas. Aluseks on lapsevanema või teda asendava isiku (edaspidi vanem) avaldus, millel on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta, mis esitatakse haridusasutusele 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Leibkonna netosissetuleku hulka kuuluvad kõik sissetulekud, v.a matusetoetus, lapse sünnitoetus, koolitoetus, toimetulekutoetus, täiendav sotsiaaltoetus ning ühekordsed sotsiaaltoetused. Lastekodu lapsele on toitlustamise toetuse määramise aluseks lastekodu juhataja poolt eespool nimetatud tähtaegadeks esitatud avaldus.

5. Kui vanem ei ole esitanud avaldust toitlustamise toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka pedagoogil või sotsiaaltöötajal.

6. Toitlustamise toetust vajavate laste, õpilaste nimekirjad kinnitab haridusasutuse juht kooskõlastatult haridusasutuse hoolekoguga lähtudes määruse punktist 1. Toetust saavad lapsed ja õpilased vabastatakse kuni 100%.

7. Toitlustamise toetust saavate laste, õpilaste nimekirjad esitatakse 30. septembriks ja 30. jaanuariks paberkandjal haridusametile.

8. Sotsiaalhoolekande osakondadel on õigus aastaringselt tutvuda toitlustamise toetust saavate laste ja õpilaste nimekirjadega ning vajadusel teha omapoolseid ettepanekuid.

9. Munitsipaalkoolid kannavad toitlustamise toetuseks ettenähtud summad üle toitlustamist korraldatavatele ettevõtetele.