Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 3, 5

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. jaanuari 2002. a otsusega nr 79

I. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 16, 228; 83, 1437; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268; 25, 364; 59, 613; 2000, 25, 143; 35, 220; 102, 666; 2001, 53, 310) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 41 lõiget 8 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) 21 tundi televisioonisaadete ja -programmide edastamisel kohaliku ringhäälinguloa või ringhäälinguloa kaabellevivõrgus alusel.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

« § 291. Reklaam, otsepakkumine ja sponsorlus Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis

(1) Eesti Raadio ja Eesti Televisioon reklaami ega otsepakkumist ei edasta.

(2) Eesti Raadio ja Eesti Televisioon ei kasuta sponsoreid oma saadete ja programmide hankimiseks, tootmiseks ega edastamiseks.

(3) Eesti Raadiol ja Eesti Televisioonil on õigus edastada reklaami ja teavet sponsorite kohta juhul, kui reklaam ja teave kaasnevad Euroopa Ringhäälingute Liidu (European Broadcasting Union – EBU) vahendusel omandatud ürituste ja sündmuste ülekande õigusega.

(4) Kultuuriministeerium võib ringhäälingunõukogu igakordse põhjendatud taotluse alusel lubada Eesti Raadiol ja Eesti Televisioonil lisaks käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatule reklaami ja sponsorite kohta käiva teabe edastamist juhul, kui need kaasnevad Eesti üldsusele oluliste ürituste ja sündmuste ülekande õigusega.

(5) Kui käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes nimetatud ülekandeõigusest ei tulene teisiti, sisaldab Eesti Raadio programmides edastatavate ürituste ja sündmuste ülekande õigusega kaasnev teave sponsorite kohta sponsori nime ilma helitaustata ja Eesti Televisiooni programmides sponsori nime ilma logo või kaubamärgita ning audiovisuaalse taustata.

(6) Eesti Raadiol ja Eesti Televisioonil on õigus ringhäälingunõukogu kehtestatud mahus ja korras tasuta edastada üldist huvi pakkuvaid teateid Eestis toimuvatest mittetulunduslikest avalikest ja heategevusüritustest, samuti sotsiaalse iseloomuga üleskutseid.»

§ 3. Paragrahvi 32 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni tegevuse põhisuundade ja arengukava kinnitamine ning arengukava esitamine Riigikogule;»;

2) lõiget täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni eelarvetaotluste esitamine Kultuuriministeeriumile ning avalik-õigusliku ringhäälingu esindamine eelarvetaotluste üle peetavates läbirääkimistes Rahandusministeeriumiga;».

§ 4. Paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 35. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni eelarve

(1) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni tulud moodustuvad:
1) riigieelarvest eraldatud toetusest;
2) annetustest ning sihtotstarbelistest projektitoetustest;
3) vara, sealhulgas saadete kasutada andmisest ja võõrandamisest laekuvatest summadest;
4) Eesti Raadiole ja Eesti Televisioonile seadusega antud ülesannete täitmiseks vajalike avalike ürituste, samuti koolitusprogrammide korraldamisest saadavast tulust;
5) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni programmide tootmise ja teoste jäädvustamise tulemusena tekkinud fonogrammide ja audiovisuaalsete materjalide tootmisest ning kirjastamisest laekuvatest summadest;
6) laekumistest, mis saadakse käesoleva seaduse § 291 3. ja 4. lõikes ning § 451 8. lõikes sätestatud juhtudel.

(2) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kõigi tulude ja kulude kohta koostatakse eelarve, mis peab igal aastal olema tasakaalus.

(3) Eelarveprojekti koostab vastavalt Eesti Raadio või Eesti Televisiooni juhatus ning eelarve kinnitab ringhäälingunõukogu.

(4) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kinnitatud eelarve ja nende täitmise aruanded on avalikud.

(5) Ringhäälingunõukogu kinnitab Eesti Raadiole ja Eesti Televisioonile tehtavate annetuste ning sihtotstarbeliste projektitoetuste arvelevõtmise ja avalikustamise korra.

(6) Juhul kui käesoleva paragrahvi 5. lõikest tulenev avalikustamine toimub Eesti Raadio või Eesti Televisiooni programmides, peab teave projektitoetajate ja annetajate kohta sisaldama toetaja või annetaja nime ilma helitaustata ja Eesti Televisioonis toetaja või annetaja nime ilma logo või kaubamärgita ning audiovisuaalse taustata.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

« § 351. Riigieelarvest eraldatav toetus

(1) Riigieelarvest avalik-õiguslikule ringhäälingule eraldatava toetuse suurus planeeritakse kolmeaastaseks perioodiks, lähtudes Riigikogu poolt heakskiidetud Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukavast.

(2) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava esitab ringhäälingunõukogu Riigikogu kultuurikomisjonile Riigikogu otsuse eelnõu algatamiseks kolmeaastasele perioodile eelneva aasta jaanuaris. Arengukavas nähakse ette kultuuri, sotsiaalsete vajaduste ning demokraatia arengu seisukohalt põhjendatud ning käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks tarvilik avalik-õigusliku teenuse iseloom ja maht, samuti selleks ning infrastruktuuri arenguks ja tehniliste arenguprogrammide rahastamiseks vajalikud investeeringud.

(3) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava lahutamatu osa on avalikõiguslike ringhäälinguorganisatsioonide eelarvevajaduste kava, milles nähakse ette kolmeaastaseks perioodiks tervikuna ja iga aasta lõikes eraldi summad käesolevas seaduses sätestatud ja arengukavas seatud ülesannete täitmiseks.

(4) Riigikogu poolt heakskiidetud Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava alusel esitab ringhäälingunõukogu Kultuuriministeeriumile igal aastal Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni eelarvetaotlused järgmiseks eelarveaastaks. Kultuuriministeerium esitab Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni eelarvetaotlused Rahandusministeeriumile ning eelarvetaotluste üle peetavates läbirääkimistes Rahandusministeeriumiga esindab avalik-õiguslikku ringhäälingut ringhäälingunõukogu.»

§ 6. Paragrahvi 37:

1) lõike 3 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) regionaalne ringhäälinguluba raadiovõrgus – ühe saatja või saatjate võrguga osal Eesti territooriumist;
3) üleriigiline ringhäälinguluba – saatjate võrguga üleriigiliselt või ühe saatja kaudu, mis võimaldab saadete vastuvõttu 80 – 100 protsendi ulatuses Eesti territooriumist;»;

2) täiendatakse lõigetega 31–34 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi 3. lõike punktides 1, 3 ja 4 nimetatud ringhäälinguluba televisioonivõrgus on tasuline.

(32) Käesoleva paragrahvi 31. lõikes nimetatud tasu suurus aastas lähtuvalt loa liigist on:
1) kohalik ringhäälinguluba televisioonivõrgus, kui saatja tegevusulatus katab Harjumaa või Tallinna või mõlemad – 10 000 000 krooni;
2) üleriigiline ringhäälinguluba televisioonivõrgus – 15 000 000 krooni;
3) rahvusvaheline ringhäälinguluba televisioonivõrgus – 15 000 000 krooni.

(33) Ringhäälinguloa tasu maksab loa omanik neljas võrdses osas tasu suurusest aastas 1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks ja 1. detsembriks. Loa väljaandmise aasta eest tasutakse ringhäälinguloa eest esmakordselt loa väljaandmisel. Kui ringhäälinguluba antakse välja või luba lõpeb jooksva aasta sees, tasutakse loa eest proportsionaalselt päevade arvuga, mis jäävad loa väljastamisele järgnevast päevast aasta lõpuni või aasta algusest loa lõppemise päevani.

(34) Ringhäälinguloa tasu laekub riigieelarvesse. Tasu maksmise kohta esitab loa omanik tasu maksmist tõendava dokumendi koopia Kultuuriministeeriumi levitalitusele 10 tööpäeva jooksul tasu maksmisest arvates.»

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi 3. lõike punktides 2–4 ja 6 sätestatud ringhäälinguluba antakse tähtajaga kuni viis aastat. Käesoleva paragrahvi 3. lõike punktis 1 sätestatud kohalik ringhäälinguluba raadiovõrgus antakse tähtajaga kuni viis aastat; kohalik ringhäälinguluba televisioonivõrgus antakse tähtajaga kuni kaks aastat.»;

4) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Samaaegse kehtivusega antakse välja kuni kaks rahvusvahelist või kaks üleriigilist või üks üleriigiline ja üks rahvusvaheline ringhäälinguluba televisioonivõrgus.»

§ 7. Paragrahvi 39:

1) lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Sideametiga kooskõlastatud tehniliste lahenduste kavand;»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui taotletakse ringhäälinguluba kaabellevivõrgus, lisatakse taotlusele kaabelleviseaduse (RT I 2001, 53, 310) alusel Sideameti poolt väljaantud kaabellevivõrguluba.»

§ 8. Paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käskkiri ringhäälinguloa väljaandmise kohta saadetakse loa omanikule kolme tööpäeva jooksul pärast käskkirja väljaandmist. Loa omanik tasub käesoleva seaduse § 37 32. ja 33. lõike alusel ringhäälinguloa tasu viie tööpäeva jooksul pärast käskkirja saamist summa ulatuses, mis on vaja tasuda kuni esimese korralise tasu maksmise tähtaja saabumiseni.»

§ 9. Paragrahvi 42 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) saada vajaduse korral ringhäälinguorganisatsioonilt andmeid käesoleva seaduse täitmise ja ringhäälingulubade tingimustest kinnipidamise kohta.»

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 421 järgmises sõnastuses:

« § 421. Andmete esitamine

Televisiooniorganisatsioonid esitavad Kultuuriministeeriumile igal aastal hiljemalt 15. veebruariks andmed käesoleva seaduse § 41 2., 4. ja 5. lõikes sätestatud nõuete täitmise kohta andmete esitamisele eelnenud kalendriaastal, arvestades § 41 6. lõikes sätestatud erisust.»

§ 11. Paragrahvi 451 täiendatakse lõigetega 8–10 järgmises sõnastuses:

« (8) Käesoleva seaduse § 291 1. ja 2. lõiget rakendatakse Eesti Raadio suhtes alates 2005. aasta 1. jaanuarist. Nimetatud tähtajani on Eesti Raadiol õigus jätkata reklaami edastamist kahel kanalil, kusjuures reklaami maht ei ületa 5 protsenti päevasest programmi saatemahust. Reklaami edastamise korra, hinna, kasutamise ja mahu kehtestab ringhäälingunõukogu. Kuni 2005. aasta 1. jaanuarini moodustuvad Eesti Raadio tulud lisaks käesoleva seaduse § 35 1. lõikes nimetatud tuludele ka laekumistest, mis saadakse saateaja müügist reklaamiks.

(9) Enne kaabelleviseaduse jõustumist Sideameti väljastatud tähtajalise loa, kaabeltelevisioonivõrgu kasutusloa või kaabeltelevisioonivõrgu loa alusel tegutsevad isikud lisavad ringhäälinguloa kaabeltelevisioonivõrgus taotlusele dokumendi, mis tõendab, et nad on esitanud Sideametile taotluse kaabellevivõrguloa väljastamiseks kaabelleviseaduse § 33 1. lõikes ettenähtud korras.

(10) 2002. aastal kehtivate televisioonivõrgu ringhäälingulubade eest tasutakse ringhäälinguloa tasu 2002. aasta II poolaasta eest 2002. aasta 1. juuliks ja 1. novembriks.»

II. Rakendussätted

§ 12. Eesti Televisioonil ei ole õigust sõlmida lepinguid saateaja kasutamiseks reklaamiks, millest tulenevalt reklaami edastamine toimub pärast 2002. aasta 1. juulit.

§ 13. Üleriigilistele ringhäälingulubadele raadiovõrgus kehtestatakse tasud 2005. aasta 1. jaanuariks.

§ 14. Ringhäälinguseaduse § 351 lõikes 1 nimetatud Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava esitab aastateks 2003 – 2006 ringhäälingunõukogu 2002. aasta 1. märtsiks Riigikogu kultuurikomisjonile Riigikogu otsuse eelnõu algatamiseks.

§ 15. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. juulil, välja arvatud §-d 12 ja 14, mis jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json