Teksti suurus:

Keeleseaduse § 8 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 9, 47

Keeleseaduse § 8 muutmise seadus

Vastu võetud 17.01.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. jaanuari 2002. a otsusega nr 90

§ 1. Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565) § 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eesti keelt mittevaldavad isikud võivad suulises suhtlemises riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse teenistujate ning töötajatega, samuti notari, kohtutäituri ja vandetõlgi büroos poolte kokkuleppel kasutada ka võõrkeelt, mida need teenistujad või töötajad oskavad. Kui kokkulepet ei saavutata, suheldakse tõlgi vahendusel ning kulud katab eesti keelt mittevaldav isik, kui seadusega ei sätestata teisiti.»

§ 2. Tõestamisseaduse rakendamisega seotud seaduste muutmise seaduse (RT I 2001, 93, 565) §-st 14 jäetakse välja lõige 3.

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. veebruaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json