Teksti suurus:

Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend, kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud, kaitseväelase täiendavatele terviseuuringutele või ravile suunamise kord, uuringuteks või raviks vajalike tervishoiuasutuste määramine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2002, 14, 82

Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend, kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud, kaitseväelase täiendavatele terviseuuringutele või ravile suunamise kord, uuringuteks või raviks vajalike tervishoiuasutuste määramine

Vastu võetud 24.01.2002 nr 53

Määrus kehtestatakse « Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648) § 42 lõike 6 ja § 163 lõike 1 alusel.

1. peatükk
KAITSEVÄEKOHUSTUSLASTE, KAITSEVÄELASTE JA RESERVVÄELASTE TERVISE KAITSEVÄETEENISTUSEKS KÕLBLIKKUSE HINDAMISE KRITEERIUMID

§1. Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed

Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed on järgmised:
1) tegevteenistuseks kõlblik – kaitseväekohustuslane, kaitseväelane ja reservväelane sobib piiranguteta tegevteenistusse kõikidele ametikohtadele;
2) tegevteenistuseks kõlblik piirangutega – kaitseväekohustuslane, kaitseväelane ja reservväelane sobib tegevteenistusse piirangutega;
3) tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik – kaitseväekohustuslane, kaitseväelane ja reservväelane on vabastatud terviseseisundi, haiguse või vigastuse tõttu ajutiselt tegevteenistusest;
4) tegevteenistuseks mittekõlblik – kaitseväekohustuslane, kaitseväelane ja reservväelane on alaliselt vabastatud terviseseisundi, haiguse või vigastuse tõttu tegevteenistusest.

§2. Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamine

«Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõikes 1 nimetatud arstlikud komisjonid hindavad vastavalt oma pädevusele kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste kaitseväeteenistuseks kõlblikkust, arvestades nimetatud isikute arstliku läbivaatuse tulemusi, teenistuskohta ja ametikohta ning käesoleva määruse lisas 1 toodud kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriume.

2. peatükk
ARSTLIKU LÄBIVAATUSE JUHEND JA KAITSEVÄELASE REGULAARSED TERVISEUURINGUD

§3. Kaitseväekohustuslasele, kaitseväelasele ja reservväelasele arstliku läbivaatuse tegemine arstlikus komisjonis kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks

(1) Kaitseväekohustuslasele, kaitseväelasele ja reservväelasele tehakse riigikaitseosakonna või kaitseväe arstlikus komisjonis kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks arstlik läbivaatus vastavalt määruse lisas 2 loetletud uuringutele ning alljärgnevale terviseuuringute loetelule:
1) elektrokardiograafia;
2) rindkere röntgenograafia otseülesvõttena (välja arvatud juhul, kui uuring on sooritatud viimase kuue kuu jooksul);
3) audiomeetria;
4) veregrupi ja reesusfaktori määramine;
5) erütrotsüütide määramine;
6) leukotsüütide määramine;
7) vere settereaktsiooni määramine;
8) hemogrammi määramine;
9) värvusindeksi määramine;
10) hemoglobiini määramine;
11) veresuhkru määramine;
12) uriini erikaalu määramine;
13) uriini pH määramine;
14) valgu määramine uriinis;
15) uriini sademe mikroskoopia.

(2) Kaitseväekohustuslasele, kaitseväelasele ja reservväelasele tehakse Kaitseministeeriumi arstlikus keskkomisjonis kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks arstlik läbivaatus või lisaterviseuuringud ulatuses, mis on vajalik kaebuse läbivaatamiseks.

(3) Arstliku läbivaatuse tulemused kantakse määruse lisas 2 toodud vormile, mis koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud terviseuuringute tulemustega lisatakse tervisekaardile, mis on avatud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

(4) Kaitseväekohustuslasele, kaitseväelasele ja reservväelasele tehakse vajadusel tema nõusolekul lisaterviseuuringud kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks.

§4. Kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud

(1) Regulaarsed terviseuuringud tehakse kaitseväelasele tegevteenistuses oleku ajal iga kolme aasta tagant.

(2) Regulaarsete terviseuuringute tulemusel toimub kaitseväelase kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme määramine vastavalt määruse §-dele 2 ja 3.

(3) Regulaarsetele terviseuuringutele suunamine toimub «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel kaitseministri kehtestatud korras.

§5. Teenistusülesannete täitmise tõttu saadud vigastuse või tekkinud haiguse tagajärjel püsivalt töövõimetuks jäänud kaitseväelase töövõime kaotuse tuvastamine

Teenistusülesannete täitmise tõttu saadud vigastuse või tekkinud haiguse tagajärjel püsivalt töövõimetuks jäänud kaitseväelase töövõime kaotuse protsendi määramine kaitseväe arstlikus komisjonis toimub «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648) § 16 lõike 11 alusel kehtestatud korras.

3. peatükk
KAITSEVÄELASE ARSTLIKULE LÄBIVAATUSELE, TERVISEUURINGUTELE VÕI RAVILE SUUNAMISE KORD

§6. Kaitseväelase suunamine täiendavatele terviseuuringutele või ravile

(1) Kaitseväelase suunab teenistuskohast tervishoiuasutusse või erapraksisega tegeleva arsti juurde täiendavatele terviseuuringutele või ravile väeosa arst.

(2) Juhul kui kaitseväelase teenistuskohas puudub väeosa arsti ametikoht, tagab kaitseväelase teenistust korraldav ülem kaitseväelase suunamise üldarsti või perearsti (edaspidi tervishoiutöötaja ) juurde kaitseväelase suunamiseks täiendavatele terviseuuringutele või ravile.

(3) Kaitseväelase suunab kaitseväe arstlikust komisjonist tervishoiuasutusse või erapraksisega tegeleva arsti juurde täiendavatele terviseuuringutele või ravile kaitseväe arstliku komisjoni esimees.

(4) Õppekogunemisest osa võtma kutsutud reservväelase suunab riigikaitseosakonna arstlikust komisjonist tervishoiuasutusse või erapraksisega tegeleva arsti juurde täiendavatele terviseuuringutele või ravile riigikaitseosakonna arstliku komisjoni esimees.

(5) Väeosa arst või tervishoiutöötaja või riigikaitseosakonna või kaitseväe arstliku komisjoni esimees vormistab saatekirja vastavalt määruse lisas 3 toodud vormile.

§7. Kaitseväelase suunamine arstlikule läbivaatusele

(1) Kaitseväelase suunab vajadusel teenistuskohast arstlikule läbivaatusele määruse §-s 12 nimetatud tervishoiuasutustesse väeosa arst, vormistades saatekirja vastavalt määruse lisas 3 toodud vormile.

(2) Juhul kui kaitseväelase teenistuskohas puudub väeosa arsti ametikoht, tagab kaitseväelase arstlikule läbivaatusele suunamise kaitseväelase teenistust korraldav ülem.

§8. Tervishoiuasutusele esitatavad dokumendid

(1) Väeosa arst või tervishoiutöötaja või arstliku komisjoni esimees annab üle haiglaravile või arstlikule läbivaatusele või regulaarsetele terviseuuringutele suunatud kaitseväelasele tema tervisekaardi selle esitamiseks tervishoiuasutusele.

(2) Kui kaitseväelase terviseseisund ei võimalda talle tervisekaardi üleandmist, esitavad väeosa arst või tervishoiutöötaja või arstliku komisjoni esimees kaitseväelase tervisekaardi tervishoiuasutusele kinnises ümbrikus, millel on kiri «Ainult arstile», kaitseväelase saabumise päevaks raviasutusse.

(3) Ravile ja terviseuuringutele suunatud kaitseväelane esitab tervishoiuasutusele saabumise päeval haigekassa liikmekaardi ja isikut tõendava dokumendi ning saatekirja, mis on täidetud vastavalt määruse lisas 3 toodud vormile.

(4) Terviseandmeid töödeldakse kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283).

§9. Epikriisi vormistamine

Enne haiglaravile suunatud kaitseväelase tervisekaardi esitamist tervishoiuasutusele vormistab väeosa arst või tervishoiutöötaja või riigikaitseosakonna või kaitseväe arstliku komisjoni esimees ravile suunatud kaitseväelase kohta epikriisi tervisekaardile vastavalt määruse lisas 4 toodud vormile.

§10. Kaitseväelase tervisekaardi tagastamine

(1) Pärast kaitseväelase haiglaravi või arstliku läbivaatuse või terviseuuringute lõpetamist tagastab tervishoiuasutus tervisekaardi kaitseväelasele selle esitamiseks väeosa arstile või tervishoiutöötajale või arstliku komisjoni esimehele.

(2) Kui kaitseväelase terviseseisund ei võimalda tervisekaardi tagastamist kaitseväelasele, tagastab tervishoiuasutus tervisekaardi väeosa arstile või tervishoiutöötajale või riigikaitseosakonna või kaitseväe arstliku komisjoni esimehele kinnises ümbrikus, millel on kiri «Ainult arstile», kolme päeva jooksul alates kaitseväelase haiglaravi lõpetamise päevast.

§11. Terviseuuringute tegemine kaitseväelasele enne suunamist Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele või ühisõppusele

(1) Kaitseväelane, kelle järgmise regulaarse terviseuuringu läbimise tähtaeg saabub ajal, mil kaitseväelane viibib Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel või ühisõppusel, on kohustatud läbima regulaarse terviseuuringu enne Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele või ühisõppusele asumist.

(2) Kaitseväelasele tehakse rahvusvahelistest nõuetest tulenevad täiendavad terviseuuringud määruse §-s 12 nimetatud tervishoiuasutustes mitte varem kui kolm kuud enne kaitseväelase suunamist Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele või ühisõppusele.

4. peatükk
UURINGUTEKS VÕI RAVIKS VAJALIKUD TERVISHOIUASUTUSED

§12. Uuringuteks või raviks vajalikud tervishoiuasutused

Uuringuteks või raviks vajalikud tervishoiuasutused on Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvad asutused, kes on pädevad teostama uuringuid või ravi, või tegevusloa alusel tegutsevad tervishoiuteenuse osutajad.

5. peatükk
LÕPPSÄTE

§13. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1998. a määrus nr 40 «Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra kinnitamine» (RT I 1998, 20/21, 310) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2002. a määruse nr 53 «Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend, kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud, kaitseväelase täiendavatele terviseuuringutele või ravile suunamise kord, uuringuteks või raviks vajalike tervishoiuasutuste määramine»
lisa 1

KAITSEVÄEKOHUSTUSLASTE, KAITSEVÄELASTE JA RESERVVÄELASTE TERVISE KAITSEVÄETEENISTUSEKS KÕLBLIKKUSE HINDAMISE KRITEERIUMID

Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumides kasutatavad mõisted:
terve – haiguste, vigastuste puudumine või nende jääknähud ilma elundi või elundkonna funktsioonihäireteta. Töövõime ei ole vähenenud;
mõõdukas tervisehäire – äge või krooniline haigus või vigastuse jääknähud püsivate elundi või elundkonna funktsioonihäiretega. Võimalikud kroonilise haiguse ägenemised üks kord aastas. Töövõime on mõõdukalt vähenenud;
tõsine tervisehäire – äge või krooniline haigus või vigastuse jääknähud püsivate elundi või elundkonna funktsioonihäiretega. Võimalikud kroonilise haiguse ägenemised kaks või rohkem korda aastas. Töövõime on oluliselt vähenenud.

I. NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSED A00–B99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
A00–A09 Soolenakkushaigused Terve   6 kuud Raskelt ravile alluvad haigused säiliva pisikukandlusega
A15 Bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud hingamiselundite tuberkuloos
A16 Bakterioloogiliselt või histoloogiliselt kinnitamata hingamiselundite tuberkuloos
A19 Miliaartuberkuloos
Terve.
Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aasta jooksul
Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad viimase 5 aasta jooksul, kuid esineb väljahingamise I astme puudulikkus Kuni 5 aastat. Aktiivne soikuv (lakkav) tuberkuloos Aktiivne progresseeruv tuberkuloos mükobakterite eritumusega, kudede laostumisega või ilma
A17 Närvisüsteemi tuberkuloos
A18.0 Luu ja liigese tuberkuloos
Terve.
Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aasta jooksul
Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad viimase 5 aasta jooksul, säiliva mõõduka funktsioonihäirega Kuni 5 aastat. Hea kliinilise efektiga, peale radikaalset ravi, kuid säiliva mõõduka funktsioonihäirega Krooniline aktiivne närvisüsteemi, selgroo, liigeste või suurte luude tuberkuloos, tüsistunud abstsessiga, uurisega. Krooniline aktiivne piiratud närvisüsteemi, selgroo, luude ja liigeste tuberkuloos ilma tüsistusteta või peale radikaalset operatsiooni, jätkuva mõõduka funktsioonihäirega
A18.1 Kuse-suguelundite tuberkuloos Terve Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aastat 5 aastat. Aktiivne soikuv (lakkav) tuberkuloos. Seisundid peale operatsiooni Tüsistustega tuberkuloos. Mõlema munandi kastratsioonijärgne seisund
A21 Tulareemia Terve Pikaajalise kuluga, ravile alluv. Siseorganite funktsioonihäiretega, jääknähtudeta. Töövõime hea 6–12 kuud Pikaajalise kuluga ravile halvasti alluv haigusvorm, siseorganite kahjustustega, funktsioonihäiretega ja kliiniliste jääknähtudega
A23 Brutselloos Terve.
Positiivsed allergilised reaktsioonid (Wright-Heddelson, Burnet) ilma kliiniliste ilminguteta
Positiivsed allergilised reaktsioonid säilivad (Wright-Heddelson, Burnet), kliiniliste ilminguteta 6–12 kuud Raskelt ravile alluv haigusvorm. Püsivad positiivsed seroloogilised allergilised reaktsioonid kliiniliste ilmingutega
A24 Malleus ja melioidoos Terve.
Haiguse jääknähud puuduvad
Kerge kuluga haigus ilma septitseemiata ja organite kahjustusteta 6–12 kuud Raske luude, lihaste ja nahaaluskoe septitseemiaga kulgenud haigus, tõsiste organite kahjustustega
A27 Leptospiroos Terve.
Viimase 6 kuu jooksul biokeemiliste analüüside tulemused normis
  6–12 kuud Raskelt ravile alluv haigusvorm tüsistuste tagajärjel (meningiit, otiit, ureemia) ilmnevate kliiniliste sümptomitega
A30 Leepra e pidalitõbi [Hanseni tõbi] Terve     Kõik sündroomid
A36 Difteeria Terve.
Paranenud.

Pisikueritus on lakanud

  6–12 kuud Tõsiste vereringeelundite või närvisüsteemi tüsistustega kulgev haigusvorm püsivate kliiniliste jääknähtudega
A39 Meningokokkinfektsioon e -nakkus Terve.
Paranenud.
Liikvor saneeritud
Säilivad närvisüsteemi orgaanilised haigusejärgsed nähud, ilma funktsioonihäireteta.
Liikvor saneeritud
12 kuud Tõsiste närvisüsteemikahjustustega, krooniliste aeglaselt kulgevate haigusvormidega või närvisüsteemi kahjustuste jääknähtudega
A50 Kaasasündinud süüfilis Terve     Kõik sündroomid
A51 Varane süüfilis Terve.
Kolmekordsed seroloogilised testid negatiivsed
  1–2 aastat Ravimata süüfilis
A52 Hiline süüfilis Terve     Kõik sündroomid
A54 Gonokokknakkus Terve   3 kuud  
A65–A69 Spirohetoosid Terve   Kuni 12 kuud, kui on tendents paranemiseks ning haigust tekitavad faktorid on likvideeritud Südame- ja närvisüsteemikahjustustega sündroomid
A70–A74 Klamüdioosid Terve   Kuni 6 kuud Raske kuluga müokardi ja kesknärvisüsteemi kahjustusega, kliiniliste jääknähtudega. Pikaajalise kuluga trahhoom raskete nägemishäiretega
A75–A79 Riketsioosid Terve   Kuni 6 kuud taastusraviks Raske kuluga haigus, mille tagajärjel tekkisid tõsised vereringeelundite kahjustused
A80–A89 Kesknärvisüsteemi viirushaigused Terve Säilivad närvisüsteemi haigusejärgsed nähud ilma funktsioonihäireteta 1–2 aastat Tõsiste närvisüsteemikahjustustega, krooniliste aeglaselt kulgevate haigusvormidega või kergete närvisüsteemi- kahjustuste jääknähtudega sündroomid
A90–A99 Lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud Terve   12 kuud  
B00–B09 Naha ja limaskestade kahjustusega viirushaigused Terve   6–12 kuud  
B15–B19 Viirushepatiit Terve Kergelt kulgenud haiguse vormid, säilinud maksa funktsionaalsed häired. Haigusest möödunud vähemalt üks aasta 6–12 kuud Raskelt kulgenud haiguse vormid orgaaniliste jääknähtudega.

Transaminaaside väärtused püsivalt kõrgenenud üle ühe aasta haiguse algusest

B18 Krooniline viirushepatiit Terve     Kõik sündroomid
B20–B24 Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi e HIV-tõbi Terve     Kõik sündroomid
B25–B34 Muud viirushaigused Terve   6–12 kuud  
B35–B49 Mükoosid e seenhaigused Terve   6 –12 kuud Generaliseerunud haiguse vormid siseorganite kahjustusega
B50–B64 Algloomhaigused Terve   6–12 kuud  
B65–B83 Helmintiaasid e nugiusshaigused Terve   6–12 kuud Haigused, millega kaasneb mõõdukas või raske seedeorganite kahjustus, aneemia
B85–B89

Pedikuloos, akariaas ja muud infestatsioonid e nugilisnakkused

Terve   Kuni 6 kuud  
B90–B94 Nakkus- ja parasiithaiguste jääknähud Terve   Kuni 6 kuud  

II. KASVAJAD C00–D48
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
C00–C97 Pahaloomulised kasvajad Terve     Kõik sündroomid
D00–D09
Kasvajad in situ
Terve.
5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist
Püsivad kerged jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist Kuni 5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist Tõsine tervisehäire märgatavate elundi(te) talitlushäiretega
D10–D36
Healoomulised kasvajad
Terve Püsivad jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 6 kuud pärast ravi (operatsioon) lõppemist 3–6 kuud pärast ravi (operatsioon) lõppemist Tõsine tervisehäire, märgatavate elundi(te) talitlushäiretega
D37–D48
Ebaselge või teadmata loomusega kasvajad
Terve.
Paranenud. 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist
Püsivad jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist Kuni 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist, paranenud või mõõdukate elundi(te) talitlushäiretega Tõsine tervisehäire, märgatavate elundi(te) talitlushäiretega

III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50–D89
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
D50 Rauavaegus-aneemia
D51 B12 vitamiinivaegusaneemia
D52 Folaadivaegusaneemia
D53 Muud toitumisaneemiad
Terve Raviga saavutatud hea, pikaajaline efekt. Töövõime on säilinud 6–12 kuud Ägedad või kroonilised kiiresti progresseeruvad, püsiva töövõime kaotusega, vähese ravi efektiga. Aeglase progresseeruva kuluga, lühiajalise raviefektiga
D55 Ensüümihäireaneemiad
D56 Talasseemia

D57 Sirprakkhaigusseisundid
D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad
D59 Omandatud hemolüütiline aneemia
Terve     Kõik sündroomid
D60-D61 Aplastilised aneemiad
D60 Omandatud puhas punalibleaplaasia [erütroblastopeenia]
Terve     Kõik sündroomid
D62 Äge posthemorraagiline aneemia Terve   3–12 kuud  
D63 Aneemia mujal klassifitseerimata krooniliste haiguste korral Terve     Kõik sündroomid
D65 Dissemineeritud intravaskulaarne e soontesisene verehüübimine
D66 VIII teguri pärilik vaegus
D67 IX teguri pärilik aneemia
D68.0 Muud koagulatsioonidefektid e hüübimispuuded
Terve     Kõik sündroomid
D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid Terve Haigus ravi tagajärjel taandunud. Vereanalüüsid normaliseerunud Kuni 6 kuud Korduvad või pidevat ravi vajavad haigusseisundid liigeste, mao ja neerude haaratusega
D70 Agranulotsütoos
D72 Vere valgeliblede muud haigusseisundid
D73 Põrnahaigused
D74 Methemoglobineemia
D75 Vere- ja vereloomeelundite muud haigused
D77 Vere- ja vereloomeelundite muud haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral
Terve.
Vereanalüüside patoloogia olnud juhusliku leiuna anamneesis
  Kuni 6 kuud taastusraviks kergekujuliste haigusseisundite korral Raske korduva kuluga agranulotsütoos kaasneva suu- ja seedeelundite limaskesta kahjustusega ja hemorraagiatega, maksa kahjustusega. Põrna ravimatud haigusseisundid. Rasked omandatud ja toksilised methemoglobineemiad
D80 Peamiselt antikehapuuetega immuunpuudulikkus
D81 Kombineeritud immuunpuudulikkus
D82 Muude suuremate puuetega immuunpuudulikkus
D83 Üldine muutlik immuunpuudulikkus
Terve     Kõik sündroomid
D86 Sarcoidosis Terve     Kõik sündroomid

IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00–E90
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
E00 Kaasasündinud joodivaeguse sündroom
E01 Joodivaegusega seotud kilpnäärme haigusseisundid ja nendetaolised seisundid
Terve     Kõik sündroomid
E03 Muu hüpotüreoos
E04 Muu mittetoksiline struuma e hõõtsik
E05 Tür[e]otoksikoos [hüpertüreoos]
Terve Kliinilised sümptomid puuduvad Kuni 12 kuud nakkus- ja ravimtekkese hüpotüreoosi raviks Muud kroonilise kuluga hüpotüreoosid
E06.0 Äge tür[e]oidiit
E06.1 Alaäge tür[e]oidiit
E06.2 Krooniline tür[e]oidiit mööduva tür[e]otoksikoosiga
Terve     Kuni 12 kuud  
E06.4 Ravimtekkene tür[e]oidiit Terve   Kuni 12 kuud  
E06.3 Autoimmuunne tür[e]oidiit
E06.5 Muu krooniline tür[e]oidiit
E07 Kilpnäärme muud haigusseisundid
Terve     Kõik sündroomid
E10 Insuliinisõltuv suhkurtõbi Terve     Kõik sündroomid
E11 Insuliinisõltumatu suhkurtõbi Terve     Kõik sündroomid
E16 Pankrease sisesekretsiooni muud häired Terve     Kõik sündroomid
E21 Hüperparatüreoos ja muud paratür[e]oidnäärme haigusseisundid Terve     Kõik sündroomid
E22 Hüpofüüsi e ajuripatsi hüperfunktsioon e liigtalitlus Terve     Kõik sündroomid
E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon e vaegtalitlused ja muud väärtalitlused Terve     Kõik sündroomid
E24 Cushingi sündroom Terve     Kõik sündroomid
E25 Adrenogenitaalsed häired Terve     Kõik sündroomid
E26 Hüperaldosteronism Terve     Kõik sündroomid
E27 Neerupealiste muud haigusseisundid Terve     Kõik sündroomid
E28 Munasarjade düsfunktsioon e väärtalitlus
E29 Testikulaarne [munandite] düsfunktsioon e väärtalitlus
Terve     Pidev asendusravi hormoonidega. Psühhosomaatiline häire
E30.0 Murdeea mujal klassifitseerimata haigusseisundid Terve   Kuni 1 aasta tervisehäire kindlaksmääramiseks Psühhosomaatiline häire
E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon e väärtalitlus Terve     Kõik sündroomid
E32 Tüümuse- e harkelundihaigused Terve     Kõik sündroomid
E34.3 Mujal klassifitseerimata vaegkasv Terve Pikkus  160 cm, kehakaal  50 kg.
Füüsiline ja vaimne areng hea
  Pikkus > 160 cm, kehakaal > 50 kg. Füüsilise ja vaimse arengu peetus
E35 Sisesekretsiooninäärmete haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral Terve     Kõik sündroomid
E44 Mõõdukas ja kergekujuline valgulis-energeetiline väärtoitumus
E 45 Valgulis-energeetilise väärtoitumuse järgne arenguaeglustus
Terve     Kõik sündroomid
E50 A-vitamiinivaegus
E51 Tiamiinivaegus
E52 Niatsiinivaegus
E53 Muud B-rühma vitamiinivaegused
E54 Askorbiinhappevaegus
E55 D-vitamiinivaegus
E56 Muud vitamiinivaegused
Terve Ravitud. Vitamiinivaegus lakanud. Säilinud kerged elundite kahjustuste jääknähud. Töövõime rahuldav Kuni 12 kuud Püsiva elundite kahjustusega, tõsiste või mõõdukate haiguse jääknähtudega. Töövõime madal
E63 Muud toitumisvaegused.
E64 Väärtoitumuse ja muu toitumusvaeguse jääknähud
Terve Tervisehäireid tekitavad vitamiini- ja mineraalivaegused likvideeritud. Organismi normaalne funktsioon taastunud Kuni 3 kuud Pikaajalisest vitamiini-, mineraalivaegusest ja väärtoitumusest tingitud tõsised organismi kahjustused, püsivad rahhiidi jääknähud
E66 Rasvumus Terve.

Kehamassi indeks > 30 kg/m2.
Töövõime hea

Ravi, toidurežiimi, füüsiliste harjutuste tagajärjel kehamassi indeks 30–35 kg/m2. Töövõime rahuldav 12 kuud. Liigsete kalorite põhjustatud ja ravimtekkene rasvumus Rasvumus alveolaarse hüperventilatsiooniga. Kehamassi indeks > 35 kg/m2
E70 Aromaatsete aminohapete ainevahetushäired
E71 Külgahelatega aminohapete ja rasvhapete ainevahetushäired
E72 Aminohapete muud ainevahetushäired
Terve     Kõik sündroomid
E73 Laktoosiintolerants e -talumatus Terve     Kõik sündroomid
E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired Terve     Kõik sündroomid
E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired Terve     Kõik sündroomid
E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired Terve     Kõik sündroomid
E83 Mineraaliainevahetuse häired Terve     Kõik sündroomid
E84 Tsüstiline fibroos Terve     Kõik sündroomid
E85 Amüloidoos Terve     Kõik sündroomid
E88 Muud ainevahetushäired Terve     Kõik sündroomid
E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed sisesekretsiooni- ja ainevahetushäired Terve     Kõik sündroomid

V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00–F99
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
F00–F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired Terve.
Ravivajadus puudub vähemalt ühe aasta jooksul ning puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid
Minimaalsed jääknähud 1–2 aastat. Kergete orgaaniliste psüühikahäirete puhul Rasked, mõõdukad, püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus
F10–F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired Terve.
Puudub näidustus vähemalt ühe aasta jooksul psühhoaktiivsete ainete ordineerimiseks, psüühika- ja käitumishäired puuduvad. Narkotest on negatiivne
  Üks aasta. Lühiajaliselt («proovinud») tarbinud psühhoaktiivseid aineid.
Sõltuvus puudub
Sõltuvus narkootilistest ainetest
F20–F29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired Terve Haigusilmingud puuduvad. Ravivajadus on puudunud vähemalt 3 aasta jooksul 3 aastat, kergete haigusilmingute puhul Mõõdukad, rasked haigusilmingud. Pidev ravivajadus
F30-F39 Meeleoluhäired Terve Kerge sümptomaatika 2–3 aastat Mõõdukas, raske sümptomaatika
F40-F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired Terve.
Häirete esinemisest on möödunud 2 aastat ja nad ei ole vähemalt 1 aasta jooksul vajanud ravi
Kerged või lühiajalised häired Kuni 2 aastat Raske, mõõduka neurootilise stressiga seotud ja somaatilist päritolu häiretega
F50-F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid Terve.
Häirete esinemisest on möödunud 2 aastat, ravivajadus on puudunud vähemalt 1 aasta jooksul
Kerged või lühiajalised häired. Ravivajadus puudub Kuni 2 aastat kergete või lühiajaliste häirete puhul Raske, mõõduka neurootilise stressiga seotud ja somaatilist päritolu häired, sama raskusastmega füsioloogiliste funktsioonide häired
F60–F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired Terve Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika. Ravivajadus puudub Kuni 2 aastat Mõõdukad, rasked püsivad sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired
F70–F79 Vaimne alaareng Terve Kerge vaimne alaareng   Kerge, mõõdukas ja raske vaimne alaareng
F80–F89 Psühholoogilise arengu häired Terve 3 aasta jooksul on terviseseisund olnud stabiilne Kuni 3 aastat diagnoositud sümptomaatilise häire puhul või kui esinevad kerged jääknähud Raske, mõõduka kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired, tikid, mitteorgaaniline enorees ja enkoprees, kogelemine
F90–F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired Terve 3 aasta jooksul on terviseseisund olnud stabiilne Kuni 3 aastat diagnoositud sümptomaatilise häire puhul või kui esinevad kerged jääknähud Raske, mõõduka kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired, tikid, mitteorgaaniline enorees ja enkoprees, kogelemine

VI. NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00–G99
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
G00–G09 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused Terve Kerged jääknähud ilma funktsioonihäireteta Kuni 3 aastat Rasked või mõõdukad jääknähud funktsioonihäiretega
G10–G13 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused
G20–G26 Ekstrapüramidaal- ja liigutushäired
Terve     Kõik sündroomid
G30–G32 Närvisüsteemi muud degeneratiivhaigused Terve     Kõik sündroomid
G35–G37 Kesknärvisüsteemi demüeli[is]eerivad haigused Terve     Kõik sündroomid
G40 Epilepsia e langetõbi

G41 Epileptiline staatus e seisund

Terve Epilepsia hood on olnud lapseeas. Neuroloogilised nähud ja EEG vastavad sümptomid puuduvad Kuni 3 aastat Epilepsia hood on olnud viimase 5 aasta jooksul, säilinud tajuhäired, EEG muutused. Vajab ravi
G43 Migreen Terve Kergete, lühiajaliste (1–2 korda poole aasta jooksul) hoogudega, ravimitega kergelt kupeeruvad Kuni 1 aasta Migreenihood 2–3 korda poole aasta jooksul, tundlikkuse häirete ja afaasianähtudega. Vajab ravi. Töövõime madal
G44 Muud peavalusündroomid Terve.
Episoodilised peavalud. Töövõime ei ole häiritud
Episootilised peavalud. Kerged pingepeavalud. Ravi ei vaja, kuid alandavad töövõimet Kuni 6 kuud Kroonilised, püsivad pinge- ja traumajärgsed peavalud
G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja sellesarnased sündroomid
G46 Peaaju vaskulaarsed e  veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete e peaajuveresoonte haiguste korral
Terve Kerged haigusejärgsed jääknähud. Töövõime taastunud Kuni 2 aastat Kõik korduvad haiguste atakid ja sündroomid
G47 Unehäired Terve.
Lühiajalised, mööduvad unehäired
  Kuni 6 kuud Kroonilised unehäired, mille on põhjustanud mõõdukad või rasked terviserikked ja psüühikahäired
G50–G59 Närvide, närvijuurte ja -põimikute haigusseisundid Terve Eduka ravi tagajärjel haigusnähud taandunud, säilinud kerged jääknähud Kuni 1 aasta Halvasti ravitavad, kroonilised, raske või mõõduka kuluga haigusseisundid tõsiste elundi funktsiooni- häiretega
G60–G64 Polüneuropaatiad ja perifeerse närvisüsteemi muud haigusseisundid Terve     Kõik sündroomid
G70–G73 Müoneuraalse sünapsi ja lihaste haigused Terve     Kõik sündroomid
G80–G83 Tserebraalparalüüs e peaajuhalvatus ja muud paralüüsi- e  halvatussündroomid Terve     Kõik sündroomid
G90–G99 Närvisüsteemi muud haigusseisundid Terve Autonoomse närvisüsteemi ja teised kergelt väljendunud entsefalopaatia sümptomitega haigusseisundid, mis alluvad ravile, kuid säilivad mõningad jääknähud minimaalse funktsioonihäirega 1–2 aastat Krooniliselt väljendunud sümptomitega haigusseisundid, mis vajavad pikaajalist ravi ning elundi funktsioon on tõsiselt häiritud

VII. SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED H00–H59
Teenistuskõlblikkuse aste olenevalt nägemisteravusest

NÄGEMISTERAVUS KORREKTSIOONITA

  1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05
1,0                      
0,9                      
0,8                      
0,7       Tegevteenistuseks kõlblik              
0,6                      
0,5                      
0,4             Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega        
0,3                      
0,2                      
0,1                   Tegevteenistuseks alaliselt mittekõlblik  
0,05                      

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Refraktsioon  6 dioptrit 6–10 dioptrit   > 10 dioptrit
Astigmatism  4 dioptrit 4 dioptrit   > 4 dioptrit
Astigmatismi vahe kahes peamises meridiaanis       > 2 dioptrit
Hüperoopia  6 dioptrit 5–9 dioptrit   > 9 dioptrit
Müoopia  6 dioptrit 5–10 dioptrit   > 10 dioptrit
Nägemisteravus korrektsiooniga 1,0/0,1 1,0/0,05    
  0,9/0,2 0,9/0,10,05    
  0,8/0,3 0,8/0,20,05    
  0,7/0,4 0,7/0,30,05    
  0,6/0,5 0,6/0,40,05    
  0,4/0,7 0,4/0,60,1   0,4/0,050,0
  0,3/0,8 0,3/0,70,2   0,3/0,10,0
  0,2/0,9 0,2/0,80,3   0,2/0,20,0
  0,1/1,0 0,1/0,90,4   0,1/0,30,0
    0,05/1,00,5   0,05/0,40,0
Vaateväli temporaalne > 85o      
  ülemine temporaalne > 55o      
  alumine temporaalne > 45o      
  ülemine nasaalne > 55o      
  nasaalne > 60o      
  alumine nasaalne > 50o      

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
H00 Hordeool e odraiva ja kalaasion e rahetera Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Kõik ravimatud uusmoodustised laugudel. Haavandiline blefariit armistumise ja tugeva ripsmete väljalangemisega
H01 Muud silmalaupõletikud Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H02 Silmalau muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Lagoftalm, blefarospasm, ühe või mõlemapoolne ptoos (ülemine laug katab suurema osa pupillist)
H04 Pisaraelundite haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H05 Silmakoopa haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire
H10–H13 Konjunktiivi e sidekesta haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Krooniline hüpertroofiline konjunktiviit tugeva limaskestaaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktiivi kahjustus. Tiibkile
H15 Skleera haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H16 Keratiit e sarvkestapõletik Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Progresseeruv nägemise halvenemine
H17 Sarvkestaarmid ja -hägusused Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Sarvkesta düstroofia, hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine
H18 Sarvkesta muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Sarvkesta hägusus
H20 Iridotsükliit e vikerkestaripskeha põletik Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H21 Iirise ja tsiliaarkeha muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H22 Iirise ja tsiliaarkeha haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire
H25 Seniilkatarakt e raukuskae Terve     Kõik sündroomid
H26 Muud kaed Terve Mõõdukas tervisehäire. Ühepoolne kae 1 aasta Tõsine tervisehäire mõlema silma haaratusega
H27 Läätse muud haigused Terve     Tõsine tervisehäire. 1 aasta kunstliku läätse siirdamisest. Läätse luksatsioon või subluksatsioon
H30 Korionretiniit e soon- ja võrkkestapõletik Terve Mõõdukas tervisehäire 1 aasta Tõsine tervisehäire
H31 Soonkesta muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H33 Võrkkestairded ja -rebendid Terve Mõõdukas tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Tõsine tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H34 Võrkkestasoonte sulgus Terve Mõõdukas tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Tõsine tervisehäire mõlema silma haaratusega
H35 Võrkkesta muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Tõsine tervisehäire mõlema silma haaratusega Silma siserõhk üle 20 mm/Hg. Võrkkesta degeneratiivsed muutused
H40–H42 Glaukoom e rohekae Terve Mõõdukas tervisehäire ühe silma haaratusega   Tõsine tervisehäire mõlema silma haaratusega
H43 Klaaskeha haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire ühe silma haaratusega   Tõsine tervisehäire mõlema silma haaratusega
H44 Silmamuna haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Tõsine tervisehäire mõlema silma haaratusega
H46–H48 Nägemisnärvi ja -kulglate haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire ühe silma haaratusega 3 kuud Tõsine tervisehäire mõlema silma haaratusega
H49 Paralüüsstrabism e halvatuskõõritus Terve Ajutine (mitteorgaaniline) topeltnägemine 1 aasta Tõsine tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H50 Muud strabismid Terve Ajutine (mitteorgaaniline) topeltnägemine 1 aasta Tõsine tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H51 Binokulaarliigutuste muud häired Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H52 Refraktsiooni- ja akommodatsioonihäired Terve Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi   Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi
H52.0 Hüpermetroopia e kaugelenägevus 6 dioptrit 5–9 dioptrit   > 9 dioptrit
H52.1 Müoopia e lühinägevus 6 dioptrit 5–10 dioptrit   > 10 dioptrit
H52.1 Operatsiooniga korrigeeritud müoopia e lühinägevus Lühinägevus enne operatsiooni 1–6 dioptrit Mõõdukas tervisehäire. Lühinägevus enne operatsiooni üle 6 dioptri 6 kuud Tõsine tervisehäire
H52.2 Astigmatism 4 dioptrit 4 dioptrit   > 4 dioptrit
H53.0 Anopsiaamblüoopia e silmakasutamatusamblüoopia e nõrknägevus Terve Mõõdukas tervisehäire   Traumaatiline nägemiskahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H53.1 Subjektiivne nägemishäire Terve     Tõsine tervisehäire
H53.2 Diploopia Terve     Tõsine tervisehäire
H53.4 Nägemis- e vaateväljadefektid e -puuded Vaatevälja ahenemine 0–15o Vaatevälja ahenemine 15°–30o   Vaatevälja ahenemine > 30o
H53.5 Värvusaistinguvaegused Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta Ainult värvinägemise häire või nõrkus koos silmahaigustega   Tõsine tervisehäire. Akromaasia e värvipimedus
H53.6 Videvikunägevus-päevapimedus Terve Nägemisteravus ja vaateväli on normaalsed   Tõsine tervisehäire. Nägemisteravuse ja vaatevälja muutused
H53.8 Muud nägemishäired Terve     Tõsine tervisehäire
H53.9 Täpsustamata nägemishäire Terve     Tõsine tervisehäire
H54 Pimedus ja nõrknägevus Terve     Tõsine tervisehäire. Ühe silma pimedus. Traumaatiline nägemisorgani kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H55 Nüstagm e silmatõmblus ja muud korrapäratud silmaliigutused Nüstagmoidne tõmblemine silma pööramisel äärmisse asendisse. Nägemishäireta Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H57 Silma ja silmamanuste muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 12 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire
H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine

VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60–H95
Teenistuskõlblikkuse astme määramine audiogrammi alusel: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

KUULMISTERAVUS 0–10 dB 11–20 dB 21–30 dB 31–40 dB 41–60 dB
0–10 dB Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega
11–20 dB Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega.

Tegevteenistuseks mittekõlblik

21–30 dB Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega.

Tegevteenistuseks mittekõlblik

Tegevteenistuseks mittekõlblik
31–40 dB Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega.

Tegevteenistuseks mittekõlblik

Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
41–60 dB Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
DIAGNOOS

Tegevteenistuseks kõlblik

Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega

Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
KUULMISTERAVUS (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz sagedusel, vajadusel ka muudel sagedustel) 0–10/0–30
11–20/0–20
A/B: 0–10/31–40
11–30/21–30
dB
dB
dB
dB
0–10/41–60
11–20/31–40
21–30/21–30
B/C: 11–20/41–60
21–30/31–40
dB
dB
dB
dB
dB
  Halvem kuulmine

Kuulmisteravuse mõõtetulemuste orienteeruv võrdlus
MEETOD

NORMAALNE KUULMINE,  25 (20) dB

KERGE KUULMISE LANGUS, 41–60 dB

KESKMINE KUULMISE LANGUS, 61–80 dB

AUDIOGRAMM 01–0 dB 10–20 dB 20–40 dB 40–45 dB 45–60 dB
SOSINKÕNE >6 m 26 m 12 m 1 m 1 m
TAVALINE KÕNE >6 m >6 m >4 m 14 m 1 m

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
H60 Väliskõrvapõletik Terve      
H61 Väliskõrva muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Krooniline väliskuulmekäigu, väliskõrva ekseem
H65 Mädata keskkõrvapõletik Terve Mõõdukas tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
H66 Mädane ja täpsustamata keskkõrvapõletik Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Korduvad operatsioonid. Operatsiooni jääknähud: pole täielikku epitelisatsiooni, õõnes on mäda, granulatsiooni- või kolesteatoommass
H68 Eustahhiit e kuulmetõrvepõletik ja -ummistus Terve Mõõdukas tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
H69 Kuulmetõrve muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
H70 Mastoidiit e nibujätkepõletik ja sellega seonduvad haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire.

Fistul. Väline deformatsioon

H71 Keskkõrva kolesteatoom e pärlkasvaja Terve Mõõdukas tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Tõsine tervisehäire. Mõlemapoolne. Korduv operatsioon
H72 Trummikile perforatsioon e mulgustus Terve Mõõdukas tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Tõsine tervisehäire
H73 Trummikile muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Tõsine tervisehäire
H74 Keskkõrva ja nibujätke muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Tõsine tervisehäire
H80 Otoskleroos e kõrvakõvastus Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H81.0 Ménière’i tõbi Terve. Üle 5 aasta kliiniliste sümptomiteta Kuni 5 aastat kliiniliste sümptomiteta 3 aastat Tõsine tervisehäire
H81.1 Healoomu[li]ne paroksüsmaalne peapööritus e vertiigo
H81.2 Vestibulaarne neuroniit
H81.3 Muu perifeerne peapööritus
H81.4 Tsentraalset päritolu peapööritus
H81.8 Vestibulaarfunktsiooni muud haigusseisundid
H81.9 Vestibulaarfunktsiooni täpsustamata haigusseisund
Terve Pingutusel võib esineda lühiajaline nägemishäire 6 kuud Tõsine tervisehäire. Püsiv nägemishäire
H83 Sisekõrva muud haigused Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H90 Konduktiivne e juhtivuse ja neurosensoorne kuulmisnõrkus Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H91 Muu kuulmisnõrkus Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H92 Otalgia e kõrvavalu ja kõrvaefusioon e  kõrvavoolus Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H93 Kõrva mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
H95 Kõrva ja nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid Terve   Kuni 12 kuud Tõsine tervisehäire

IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00–I99
UURING Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Koormustest, püsiv tulemus (W/kg) >3 3 ja > 1,8    1,8 või koormustest on püsivalt vastunäidustatud
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
I00–I02 Äge reuma Terve.
Paranenud. Haiguskolded saneeritud
Paranenud. Haiguskolded saneeritud. Haiguse käigus esinesid südamekahinad, EKG ja kesknärvisüsteemi muutused normaliseerunud, ESR/CRV, ASL/ADB negatiivsed 2–3 aastat Korduv või krooniliselt kulgev haigus, mis on manifesteerunud südames, liigestes, kesknärvisüsteemis, nahas või nahaaluses koes, ESR/CRV ASL/ADB näitajad kõrgenenud
I05–I09 Kroonilised reumaatilised südamehaigused Terve     Kõik sündroomid
I10-I15 Kõrgvererõhuhaigused Terve.
Vererõhk kuni 160/95 mm/Hg. Ei esine tüsistusi organites ja veresoontes. Silmapõhjas võib olla kerge arterite ahenemine, veenide laienemine
Vererõhk kuni 180/105 mm/Hg. Kerge südame vasaku vatsakese hüpertroofia. Silmapõhjas arterite ahenemine, veenide laienemine 6–12 kuud Vererõhk püsivalt üle 180/105 mm/Hg. Korduv hüpertooniline kriis. Organtüsistused. Sekundaarne hüpertensioon
I20–I25 Südame isheemiatõved Terve     Kõik sündroomid
I26–I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused Terve     Kõik sündroomid
I30 Äge perikardiit
I31 Perikardi muud haigused
Terve.
Paranenud. Hästi ravile alluv mittespetsiifiline, allergiline perikardiit. Jääknähud puuduvad
Eduka ravi tagajärjel haiguse tunnused taandunud. Säilivad kerged perimüokardiidi jääknähu tunnused. Vajab jälgimist. Töövõime hea Kuni 1 aasta Kõik tüsistustega kaasnevad kroonilised perikardiidid
I33 Äge ja alaäge endokardiit Terve   Kuni 1 aasta Korduvad, aeglase kuluga ja kroonilised endokardiidid, kõrge trantsitoorse bakterieemia riskiga ja südamerikete tekkega
I34 Mitraalklapi mittereumaatilised haigusseisundid
I 35 Aordiklapi mittereumaatilised haigusseisundid
I 36 Trikuspidaalklapi mittereumaatilised haigusseisundid
I37 Kopsuarteriklapi haigusseisundid
Terve Isikud, kellel esineb klapihõlma prolaps, südamepuudulikkus puudub või on kompenseeritud. EKG näidud normis. Kaebused puuduvad, normaalne kehaline koormustaluvus   Kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked dekompenseeritud südamepuudulikkusega, rütmihäired. Kaebused raske/kerge kehalise koormuse korral
I40 Äge müokardiit
I41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral
Terve.
Negatiivsed IgM tüüpi markerid (AMLA, ASA). Müokardiidi esilekutsunud haigused taandunud
  1 aasta Krooniliselt kulgev haigus dilatatiivse kardiomüopaatia tunnustega. Positiivsete IgM tüüpi antikehade markeritega (AMLA, ASA)
I42 Kardio(müo)paatia
I43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral
Terve Lühiajaliselt väljendunud, esinenud viirushaiguste, alkoholi, ravimite tarbimisel ainevahetus- ja toitumishaiguste korral. Peale haigust tekitavate faktorite elimineerimist haigusnähud taandunud 1 aasta põhihaiguse esilekutsunud haiguse ravimiseks Kliiniliselt tuvastatud dilatiivne, hüpertroofiline, oblitereeruv, arütmogeenne kardiomüopaatia
I44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad
I45 Südame erutusjuhte muud häired
Terve.
Juhuleiuna diagnoositud mittetäielikud vatsakesesisesed I astme blokaadid ilma kliiniliste sümptomiteta ja kaebusteta
Juhuleiuna diagnoositud I astme sinuatriaalne, atrioventrikulaarne ja mittetäielikud vatsakesesisesed blokaadid. Kliinilised sümptomid puuduvad, kuid esinevad kaebused raske kehalise koormuse korral   Südame erutusjuhte häired, II–III astme sinuatriaalsed (SA), atrioventrikulaarsed (AV), vatsakesesisesed (fastsikulaarsed) blokaadid, sick-siinus (SSS) ning karootis-siinuse sündroom kaasnevate peapööritustega, minestushoogudega ja südamepuudulikkusega
I47 Paroksüsmaalne tahhükardia Terve Normaalse südametegevusega isikud, kellel on diagnoositud kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat kuni kaks korda aastas. Hea töövõimega   Korduvad parksüsmaalsed atrioventrikulaarsed potentsiaalselt eluohtlikud või reentry-tüüpi tahhükardiad. Tahhükardiad isikutel, kellel on mitraalklapi prolaps, hüpertüreoos, südamekahjustused. Ventrikulaarne tahhükardia
I48 Kodade virvendus ja laperdus Terve     Kõik sündroomid
I49 Muud südamerütmihäired e arütmiad Terve EKG-lt diagnoositud ekstrasüstolid, mis vallanduvad peamiselt vegetatiivse labiilsuse, emotsionaalse erutuse, kõrgenenud vagotoonuse, üleväsimuse ning mõnuainete (alkohol, kofeiin, nikotiin) tarbimise tagajärjel   Polütoopsed, ventrikulaarsed ekstrasüstolid, mis esinevad müokardi kahjustuse, siinussõlme nõrkuse puhul. Supraventrikulaarsed ekstrasüstolid krooniliste südamehaiguste korral
I50 Südamepuudulikkus
I51 Südamehaiguste komplikatsioonid e tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud
Terve     Kõik sündroomid
I60–I69 Peaajuveresoonte haigused Terve     Kõik tüsistunud sündroomid
I70 Ateroskleroos Terve     Kõik oblitereerunud haigusvormid
I71 Aordianeurüsm ja aordi lõhustav aneurüsm
I72 Muud aneurüsmid
Terve     Kõik sündroomid
I73 Perifeersete veresoonte muud haigused Terve   6 kuud operatsioonist Sõrmearterite orgaaniliste muutustega, järgmiste põhihaiguste korral: kollagenoosid, vaskuliidid, onkoloogilised haigused
I74 Arteriemboolia ja -tromboos Terve Elundite funktsioonid taastunud. Ravi ei vaja 1 aasta Tüsistustega haigused, elundi funktsiooni häirega. Vajab pidevat ravi
I77 Arterite ja arterioolide muud haigusseisundid Terve Eduka ravi või operatsiooni tagajärjel verevarustusfunktsioon taastunud, kuigi säilinud kerged düstroofilised muutused organites. Töövõime taastunud 6–12 kuud Haiguse kroonilise kulgemise tagajärjel elundites verevarustus- ja funktsioonihäired. Vajab pidevat ravi või operatsiooni
I78 Kapillaaride haigused Terve   Kuni 6 kuud  
I80–I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused Terve Eduka ravi tagajärjel tervisehäire taandunud, elundi verevarustus taastunud. Nahaaluste veeniklappide mõõdukas puudulikkus.
Töövõime hea
Kuni 12 kuud (vähemalt 6 kuud operatsioonist) Korduvad või kroonilised haigusseisundid söögitorus, maos, mesenteeriumis, jäsemetel, pärasooles, samuti veenide emboolia ja tromboosi järgsed organite kahjustused. Veenide ja lümfisoonte operatsioonijärgsed tüsistused, kliiniline paisuödeem või haavandiarmid. (II–III astme krooniline venoosne puudulikkus)
I95 Hüpotensioon e madal vererõhk Terve Vererõhunäitajad normis, kuid esinevad sekundaarse hüpotoonia esilekutsunud haiguste tunnused Kuni 6 kuud Raske kuluga sekundaarsed hüpotooniad

X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00–J99
SÜMPTOM Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Püsiv respiratoorne puudulikkus   1. aste   2. ja 3. aste
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
J00–J06 Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused Terve   Kuni 1 kuu  
J10–J18 Gripp ja pneumoonia e kopsupõletik Terve   1–3 kuud  
J20–J22 Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused Terve   Kuni 1 kuu  
J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit Terve Ravist hoolimata rohkesti kaebusi kogu aasta jooksul 1–3 kuud  
J31 Krooniline nina-, nina-neelu- ja neelupõletik e riniit, nasofarüngiit ja farüngiit
J32 Krooniline sinu[s]iit e ninakõrvalurkepõletik

J33 Ninapolüüp
J34 Nina ja ninakõrvalurgete muud haigusseisundid
J35 Suulae-[kurgu-] ja [nina-] neelumandlite kroonilised haigused
J36 Mandliümbrus-mädanik e peritonsillaar-abstsess
J37 Krooniline kõri- ja kõri-hingetorupõletik e larüngiit ja larüngotrahheiit
Terve   Kuni 6 kuud Krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpo- või hüperplastiliste muutustega limaskestal. Ninakarbikute atroofia, nina vaheseina ulatuslik perforatsioon ninahingamise tõsise häirega. Krooniline sageli ägenev larüngiit
J38 Mujal klassifitseerimata häälekurdude ja kõri haigused
J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused
       
J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit
J41 Lihtne ja limasmädane krooniline bronhiit
J42 Täpsustamata krooniline bronhiit
Terve Krooniline, mitteobstruktiivne ravile alluv bronhiit. Ventilatsioonihäired puuduvad Kuni 2 aastat Esineb produktiivne köha (köha ning rögaeritus) vähemalt 3 kuu vältel 2 järjestikuse aasta jooksul. Obstruktiivsed ventilatsioonihäired
J43 Emfüseem e puhitus

J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Terve     Kõik sündroomid
J45 Astma Terve Kerge kuluga allergiline, mitteallergiline või segavormiga (v.a atoopiline ja pingutusastma) astma püsivas remissiooni faasis. Haigusnähud puuduvad viimase 3 aasta vältel 1–3 aastat Keskmise või raske kuluga astma. Atoopiline bronhiaalastma kaasneva allergilise riniidi (pollinoosi) või neurodermiidiga või ühega nendest haigustest. Anamneesis pärilikkus ja astmaatiline staatus. Pingutusastma. Püsiv pikaajaline ravi inhaleeritavate glükokortikoididega
J47 Bronhoektaasiatõbi Terve     Kõik sündroomid
J60–J70
Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused
Terve     Kõik haigusseisundid kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüspnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega
J69 Tahkete ainete ja vedelike põhjustatud pneumoniit
J70 Muude välistegurite põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid
Terve   1–3 kuud  
J80–J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused Terve     Kõik sündroomid
J85–J86 Alumiste hingamisteede mäda- ja nekroosi- e kärbusprotsessid Terve     Kõik sündroomid
J90–J94 Muud pleura- e kopsukelmehaigused Terve   Kuni 6 kuud  
J98 Hingamiselundite muud haigusseisundid Terve Hingamiselundite funktsioon taastunud 1 aasta Hingamiselundite funktsioon häiritud

XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00–K93
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
K00 Hammaste arengu ja lõikumise häire
K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad
Terve Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired Kuni 1 aasta  
K02 Hambasööbija Terve Ravimata hulgikaaries. Mälumisvõime halb Kuni 3 kuud  
K03 Hammaste kõvakudede muud haigused Terve   Kuni 6 kuud  
K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused
K05 Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused
Terve Krooniline gingiviit ja periodontiit remissiooni faasis    
K06 Igeme ja hambutu [lõualuu] sombusharja muud haigusseisundid
K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumishäired]
K08 Hammaste ja nende tugikudede muud haigusseisundid
Terve Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired. Lõualuu ja koljupõhimiku suhe üle 5 mm. 4 hamba kaotus ühel hambakaarel või II, III, IV hamba järjestikune kaotus ühel hambakaarel. Mälumisfunktsioon kergelt häiritud Kuni 1 aasta Rohkem kui 10 hamba puudumine ühel hambakaarel või nende asendamine eemaldatava proteesiga, 8 molaarhamba puudumine ühel hambakaarel, 4 molaarhamba puudumine ülemisel hambakaarel ja 4 molaarhamba puudumine alumisel hambakaarel või nende asendamine eemaldatavate proteesidega
K09 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid
K10 Muud lõualuuhaigused
Terve Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired Kuni 1 aasta Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon, oimu-alalõualuu liigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit, sekvestratsioon
K11 Süljenäärmehaigused Terve   Kuni 6 kuud Krooniline nekrotiseeruv sialoadeniit sagedaste ägenemistega
K12 Stomatiit e suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused
K13 Huulte ja suulimaskesta muud haigused
K14 Keelehaigused
Terve   Kuni 6 kuud  
K20 Ösofagiit e söögitorupõletik
K21 Gastroösofageaalne e mao-söögitoru tagasivooluhaigus

K22 Muud söögitoruhaigused
Terve Harva esinev maolävise spasm ja tagasivoolu ösofagiit Kuni 1 aasta Korduvad haavandid, vaariksid. Mallory-Weissi sündroom. Tüsistused, mis takistavad toidu liikumist söögitorus
K25 Maohaavand
K26 Kaksteistsõr-mikuhaavand
K27 Täpsustamata paikmega peptiline e seedehaavand
K28 Mao-peensoole haavand
Terve.
Haigus püsivas remissiooni faasis
Haavandi ravi tulemusena haigus püsivas remissiooni faasis vähemalt 3 aastat 2 aastat Tõsine tervisehäire. Haavandid kaasneva verejooksu, perforatsiooni või penetratsiooniga. Korrigeerimata püloruse stenoos. Toitumishäired
K29 Gastriit ja duodeniit e mao- ja kaksteistsõrmikupõletik
K30 Düspepsia e seedehäire
Terve Haigus püsivas remissiooni faasis Kuni 1 aasta Kroonilised sagedaste ägenemistega või komplikatsioonidega
K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused Terve.
Paranenud
Mõõdukas tervisehäire Kuni 1 aasta Tõsine tervisehäire, vajab pikaajalist või operatiivset ravi
K35 Äge apenditsiit e ussripikupõletik
K40–K46 Songad
Terve   Kuni 6 kuud, nendest 3 kuud operatsioonist Retsideeruvad korduvalt opereeritud kõhuõõne-, kõhuseina- ja vahelihasesongad
K50 Crohni tõbi [regionaalne e segmentaarne soolepõletik]
K51 Ultseratiivne koliit e haavandiline jämesoolepõletik
Terve     Kõik sündroomid
K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid e mao-peensoolepõletikud ja koliidid Terve   1 aasta Kroonilised, ravile mittealluvad haigused. Pidevad kaebused. Psühhosomaatilised häired
K55 Vaskulaarsed soolehäired
K56 Soole paralüütiileus e halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus
K57 Soole divertiikul- e sopistustõbi
Terve Mõõdukas tervisehäire. Töövõime rahuldav   Tõsine tervisehäire. Hulgiliited. Psühhosomaatilised häired
K58 Soole ärritussündroom e  haigustunnustik
K59 Muud soole talitlushäired
K60 Pärasoole- ja pärakupiirkonna lõhed ja uurised
K61 Pärasoole ja pärakupiirkonna abstsess e mädanik K62 Muud pärasoole- ja pärakuhaigused
K63 Muud soolehaigused
Terve Kerge kuluga soolestiku funktsioonihäired Kuni 1 aasta Kroonilised, operatsiooni vajavad haigusseisundid, mille tagajärjel sool osaliselt resektseeritud. Esineb prolaps, striktuur. Anaalpiirkonna nahakahjustus
K65–K67 Kõhukelmehaigused Terve   1 aasta Raske kuluga haigus, operatsioonijärgne periood kulges komplikatsioonidega, säilivad kõhukoopaorganite funktsioonihäired. Hulgiliited. Vajab pidevat ravi
K70–K77 Maksahaigused Terve.
Paranenud. Maksaanalüüsid normaliseerunud
  1 aasta ägeda hepatiidi ravimiseks Krooniline maksahaigus. Maksaalkoholtõbi. Laboratoorsed uuringud 6 kuu jooksul, ei ole normaliseerunud peale ägeda hepatiidi põdemist
K80 Kolelithiaas e sapikivitõbi
K82 Muud sapipõiehaigused
K83 Muud sapiteedehaigused
Terve Mõõdukas tervisehäire. Säilivad kerged funktsioonihäired 6 kuud Tõsine tervisehäire. Korduva sapikivi moodustumisega
K85 Äge pankreatiit e kõhunäärmepõletik Terve   6 kuud  
K86 Muud kõhunäärmehaigused Terve     Kõik sündroomid
K90 Soole malabsorptsioon e väärimendumine Terve     Kõik sündroomid
K91 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed seedeelundite haigusseisundid Terve     Kõik sündroomid
K92 Seedeelundite muud haigused Terve Mõõdukas tervisehäire 1 aasta Tõsine tervisehäire

XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00–L99
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
L00–L08 Naha- ja nahaaluskoe nakkused, v.a L05. Pilonidaaltsüst e karvanääpsutsüst Terve   Kuni 6 kuud  
L05 Pilonidaaltsüst e karvanääpsutsüst Terve   Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire. Kroonilise kuluga, radikaalne ravi vähese efektiga
L10 Pemfigus e villtõbi Terve   Kuni 6 kuud, hariliku või ravimi põhjustatud villtõve korral Tõsine tervisehäire. Raskema kuluga pemfiguse vormid, kui antikehad on suunatud keratiinotsüütide desmosoomide vastu. Raviefekt vähene
L11 Muud akantolüütilised haigusseisundid Terve   Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire. Naha epidermise rakkude irdumine, tekkivad villid kutsuvad esile kogu marrasknaha pinnakihi irdumise. Raviefekt vähene
L12 Pemfigoid
L13 Muud bulloossed haigusseisundid
Terve   Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire. Vähese raviefektiga haigusseisundid
L20 Atoopiline dermatiit e nahapõletik Terve Piirdunud, haigusvormid ilma ägenemisteta viimase 2 aasta jooksul Kuni 2 aastat Tõsine tervisehäire. Haigusnähud näol, kaelal, kehal, jäsemetel, liigestel. Ravile resistentne
L21 Seborröadermatiit Terve   Kuni 1 aasta Tõsine tervisehäire. Ravile resistentne
L23 Allergiline kontaktdermatiit
L24 Ärritav kontaktdermatiit
L25 Täpsustamata kontaktdermatiit
Terve Mõõdukas tervisehäire. Piirdunud, paiksed haigusvormid. Ravi ei vaja Kuni 1 aasta Tõsine tervisehäire. Haigusnähud näol, kaelal, kehal, jäsemetel, liigestel. Ravile resistentne
L26 Eksfoliatiivdermatiit e lehestuv nahapõletik Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire. Krooniliselt kulgev nahapõletik tugeva ketendusega
L27 Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit Terve Piirdunud, paiksed haigusnähud. Ravi ei vaja Kuni 6 kuud Laialdased haigusnähud üle kogu keha. Ravile resistentne
L28 Krooniline lihtlihhen ja pruriigo e sügatõbi Terve Mõõdukas tervisehäire. Piirdunud, paiksed haigusnähud Kuni 6 kuud Laialdased haigusnähud üle kogu keha. Ravile resistentne
L29 Pruriitus e kihelus
L30 Muud dermatiidid
Terve   Kuni 6 kuud  
L40 Psoriaas e soomussammaspool
L41 Parapsoriaas
Terve Mõõdukas tervisehäire. Üksikud haiguskolded. Töövõime hea Kuni 1 aasta Tõsine tervisehäire. Ravile resistentne
L42 Roosa pitüriaas e kliiketendustõbi Terve   Kuni 6 kuud  
L43 Lame lihhen Terve   Kuni 1 aasta Laiaulatuslik, halvasti ravile alluv, retsidiveeruva kuluga lihhen
L50 Urtikaaria e nõgeslööve Terve Mõõdukas tervisehäire. Säilivad kerged läbipõetud haiguse jääknähud. Ravi ei vaja. Töövõime rahuldav Kuni 6 kuud Retsidiveeruv nõgestõbi, raskesti ravile alluv
L51 Multiformne erüteem e mitmekujuline nahaverevus
L52 Nodoosne e sõlmjas erüteem
L53 Muud erüteemhaigusseisundid
Terve   Kuni 1 aasta Tõsine tervisehäire. Kroonilised, nakkustega (tuberkuloos, klamüdioos, streptokokkinfektsioon), sarkoidoosiga seotud haigusvormid. Sõlmjas erüteem
L55 Solaar- e päevituserüteem
L56
Ultraviolettkiirguse põhjustatud muud ägedad nahamuutused
Terve      
L57 Kroonilise mitteioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused Terve Kontakt likvideeritud. Kerged jääknähud, ilma elundi funktsioonihäireta. Töövõime hea   Poikiloderma, kiirgusretikuloid, kiirgusgranuloom
L58 Radiodermatiit e kiirgusnahapõletik
L59 Naha ja nahaaluskoe kiirgusega seotud muud haigusseisundid
Terve Haigussümptomid möödunud, analüüsid normi piires Kuni 6 kuud (uuringuteks) Krooniline radiodermatiit
L60 Küünte haigusseisundid
L62 Küünte haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral
Terve   Kuni 6 kuud Seisund pärast radikaalset ravi
L63 Areaatalopeetsia e laiguline juuksetus
L64 Androgeenne alopeetsia
L65 Muud armistuseta juuksetused
L66 Armistusjuuksetus
L67 Juuksevärvuse ja -roo anomaaliad
L68 Hüpertrihhoos e liigkarvasus
Terve   Kuni 1 aasta Haigusega kaasneb raske psüühikahäire
L70 Akne e vinnid Terve   Kuni 6 kuud Konglobaatvinnid. Kaasneb raske psüühikahäire
L71 Rosaatsea e roosad vinnid Terve Ravile alluvad kerged haigusvormid   Krooniline näol asetsev ravile mittealluv nahapõletik (nina, põsesarnade ja otsmiku piirkonnas)
L72 Naha ja nahaaluskoe follikulaartsüstid
L73 Muud follikulaar-haigusseisundid
L74 Ekriinsete higinäärmete haigusseisundid
L75 Apokriinsete higinäärmete haigusseisundid
Terve   6–12 kuud  
L80 Vitiliigo e laikpigmenditus Terve Haigusseisund kaasneva psüühikahäirega    
L81 Pigmentatsiooni muud haigusseisundid Terve     Veritähnpigmentdermatoos. Roomav angioom
L82 Seborröakeratoos e rasuvooluskeratoos Terve   Kuni 6 kuud Mitteviiruslik kindlapiiriline tüükaline moodustis
L83 Nigrikant- e mustendav akantoos Terve   Kuni 6 kuud Ravimatu laatunud ja võrkjas papillomatoos
L84 Konnasilmad ja kalloossused e nahamõhnad Terve   Kuni 6 kuud  
L85 Epidermise muud paksenemused Terve Paikne ihtüoos, subjektiivsete kaebusteta   Laialdane ihtüoos
L87 Transepidermaalse e nahakaudse eritumise häired Terve     Kõik sündroomid
L88 Gangrenoosne püodermia Terve     Kõik sündroomid
L89 Dekuubitus- e lamatishaavand Terve   Kuni 6 kuud  
L90 Naha atroofilised haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire. Liigese või elundi funktsioon kergelt häiritud   Tõsine tervisehäire. Takistatud liigese liikuvus. Tõsine kosmeetiline defekt. Raske psüühikahäire
L91 Naha hüpertroofilised haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire. Raske vorm. Tugev kosmeetiline defekt; liigeste funktsioon häiritud
L92 Naha ja nahaaluskoe granuloomhaigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Raske vorm. Tugev kosmeetiline defekt
L93 Erütematoosluupus e punane söötraig Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
L94 Muud paiksed sidekoehaigused Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Spontaanne sõrme, varba amputatsioon. Tõsine liikumistakistus sõrme-, varbakõvanahksusest. Atrofeeruv soonkirjunahksus
L95 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit e veresoontepõletik
L97 Mujal klassifitseerimata alajäsemehaavand
L98 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid
L99 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud haigusseisundid
Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Korduv

XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00–M99
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
M00–M03 Infektsioossed e nakkuslikud artropaatiad Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 12 kuud taastusraviks pärast ravitud ja läbipõetud haigust Tõsine tervisehäire.
Põetud raskete nakkushaiguste järgsed pöördumatud põletiku jääknähud tõsiste liigese funktsioonihäiretega
M05 Seropositiivne reumatoidartriit
M06 Muud reumatoidartriidid
Terve     Kõik sündroomid
M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad Terve     Kõik sündroomid
M08 Juveniilne e noorteartriit
M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral
Terve Säilinud kerged jääknähud Kuni 12 kuud  
M10 Podagra Terve   6 kuud Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigesekahjustustega
M11 Muud kristallartropaatiad
M12 Muud spetsiifilised artropaatiad
M13 Muud artriidid
Terve     Kristallartropaatiad, krooniline reumajärgne ja tõsine traumaatiline artropaatia liigeste funktsioonihäiretega
M15–M19 Artroosid Terve Hästi ravile alluvad vähese liigesekahjustusega, kergekujulise kuluga artroosid. Funktsioonihäire puudub Kuni 12 kuud Liigeste püsivad pöördumatud kahjustused tõsiste funktsioonihäiretega. Aeglase progresseeruva kuluga artroosid, mõõduka funktsioonihäirega. Retsidiivid 1 kord aastas
M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused e moonutised Terve Sõrmede ja varvaste kergekujulised funktsioonihäired   Sõrmede ja varvaste rasked funktsioonihäired
M21 Muud jäsemete omandatud deformsused Terve.
Lampjalgsuse I aste 131o–140o , II aste 141o–155o määratud nurk röntgenkülg- ülesvõtetega mõlematest labajalgadest koormuse all. Nurk moodustub kandluu köbru alumise serva, lodiluu eesmise alumise serva ja esimese pöialuu pähiku alumise serva vahel. Käsi on lühem kuni 5 cm ja jalg kuni 2 cm
Lampjalgsuse II aste 141o–155o, III aste > 155o. Subjektiivsete kaebusteta.

Jalg on lühem 2–5 cm, kerge funktsioonihäirega

  Lampjalgsuse III aste > 155o, lodiluu lühenemisega, artroosi nähtudega.
Jäseme lühenemine üle 5 cm. Rippranne. Rippjalg. Omandatud küüniskäsi, kompkäsi, kompjalg
M22 Patella e põlvekedra haigusseisundid
M23 Põlveliigese sisemised kahjustused
Terve Püsivad vähesed jääknähud mõõduka liiges(t)e funktsiooni- häiretega. Töövõime hea 12 kuud; 6 kuud operatsioonist (Patella kondromalaatsia I ja II aste määratud atroskoopiliselt) Tõsine tervisehäire. Püsiv tõsine liigese krooniline ebastabiilsus.
Patella kondromalaatsia III aste, määratud artroskoopiliselt
M24 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused Terve Operatsioonijärgselt funktsioonihäired 6 kuud Logisev ja ebastabiilne liiges tõsiste funktsioonihäiretega
M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid Terve Haiguse esilekutsunud faktorid likvideeritud, funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Logisev ja ebastabiilne liiges tõsiste funktsioonihäiretega
M30 Nodoosne e sõlmjas polüartriit ja sellesarnased haigusseisundid
M31 Muud nekrotiseeruvad vaskulopaatiad e soonhaigustused
M32 Süsteemne erüteatoosluupus e -söötraig
M33 Dermatopolümüosiit e naha hulgilihasepõletik
M34 Süsteemne skleroos
M35 Sidekoe muu süsteemne kahjustus
M36 Süsteemsed sidekoe haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral
Terve     Kõik sündroomid
M40-M43 Deformeerivad dorsopaatiad
M45-M49 Spondülopaatiad e lülihaigustused
M50-M53 Muud torsopaatiad
Terve.
Rühiviga või tühine orgaaniline defekt. Tühised kõrvalekaldumised ( 10o) lülisamba füsioloogilistest kõverdustest ilma liikuvuse takistuseta. Kerge anomaalia lülisambas ilma funktsiooni ja koormusvõime piiranguta. Kaasasündinud või omandatud tühine rindkere deformatsioon
Mittemärgatav kõverkael või õla kõrgasend tugeval määral ilma takistuseta või väljenduv kõverkael või õla kõrgasend ilma nähtava liikuvuse takistuseta või tühise liikuvuse takistusega.
I–II astme lülisamba kõrvalekalded (11o –20o), mis liikuvust ei takista. Lülisamba kasvu- või arenguhäired koos vastava kiillüliga ja Schmorli sõlmedega ilma funktsiooni ja koormusvõime piiranguta. Otsuse tegemisel tuleb arvestada seljalihaste seisundit. Spondülolüüs või spondülolistees ilma vaegusteta. Diski kahjustus tundehäireteta. Rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame funktsiooni piiratuseta
Kuni 1 aasta. Lülisamba haigestumised, mille paranemise kulg ei ole veel kindel ja mille paranemisjärgne seisund võimaldab määrata tegevteenistuseks kõlblik piirangutega astme Riietunult väljenduv kõverkael ja/või õla kõrgasend tunduva liikuvuse takistusega, lülisamba kõrvalekalle > 20 o, tugeva liikuvuse piiratusega koos rindkereorganite kahjustusega (raske skolioos, kufoos, lordoos) või ilma, spondülolistees tugevate vaegustega. Anküloseeruv spondüloartriit. Eelsoodumustest või haigestumistest tingitud rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni piiratusega
M54 Dorsalgia e seljavalu Terve.
Pärast esmakordselt
väljendunud atakki
Korduv, pikaajalise kuluga. Ravile alluv 3–6 kuud  
M60-M63 Lihaste haigusseisundid Terve.
Läbipõetud lihas- ja kõõlushaigused või -kahjustused ilma järelnähtudeta ja funktsioonihäireteta
Müalgia ja lihasatroofia kalduvusega juhuslikule retsidiivile. Lihaste ja kõõluste haiguste jääknähud, mis töövõimet oluliselt ei vähenda 6 kuud. Väljaravimata lihaste, kõõluste ja kõõlustuppede kahjustuste ja ägeda haigestumise korral Kõõluste ja kõõlustuppede haiguste rasked jääknähud, mis kutsuvad esile raske funktsioonihäire. Kaela- ja jäsemelihaste funktsiooni lakkamine
M65–M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste haigusseisundid Terve   Kuni 6 kuud  
M70–M79 Pehmete kudede muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire. Korduv, pikaajalise kuluga Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire
M80–M90 Osteopaatiad e luuhaigused ja kondropaatiad e kõhrehaigused Terve Luuhaigus püsivas remissiooni faasis. Säilinud kerged elundi funktsiooni- häired. Töövõime hea Kuni 12 kuud. Äge luuhaigus, seisund pärast operatsiooni väljavaatega paranemisele. Luutsüst Ø  1,5 cm Edutult ravitud luuhaigus, krooniline või edasiarenev luuhaigus raskete elundi funktsioonihäiretega. Patoloogiline luumurd. Luutsüst Ø > 1,5 cm või tüsistunud luumurruga
M87 Osteonekroos e luukärbus Terve     Kõik sündroomid
M91–M94 Kondropaatiad Terve Haigus taandunud. Kerged jääknähud ilma organi funktsioonihäireteta Kuni 12 kuud Kroonilise kuluga, raskelt ravitavad kondropaatiad väljakujunenud elundi deformsusega ja raskete funktsioonihäiretega
M95–M99 Lihasluukonna ja sidekoe muud haigusseisundid Terve Omandatud deformsused. Eduka operatsiooni ja taastusravi tagajärjel elundi funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Elundite omandatud deformsused ja menetlusjärgsed haigusseisundid, millega on seotud tõsised funktsioonihäired

XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00–N99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
N00 Äge nefriidi- e neerupõletiku sündroom Terve   2 aastat  
N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom Terve     Kõik sündroomid
N02 Rekurrentne e taastuv ja persistentne e püsiv hematuuria e verikusesus Terve     Kõik sündroomid
N03 Krooniline nefriidisündroom Terve     Kõik sündroomid
N04 Nefroosisündroom Terve     Kõik sündroomid
N05 Täpsustamata nefriidisündroom Terve   12 kuud Kroonilise nefriidi sündroom
N06 Isoleeritud proteinuuria e valkkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega Terve     Kõik sündroomid
N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e pärilik nefropaatia Terve     Kõik sündroomid
N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit Terve   12 kuud  
N11 Krooniline tubulointerstitsiaalnefriit Terve     Kõik
N13 Obstruktiiv- ja refluksuropaatia
N14 Ravimite ja raskemetallisoolade põhjustatud
N15
Neeru muud tubulointerstitsiaal- ja tubulaarhaigusseisundid
Terve Neeru funktsioon on taastunud. Uriinianalüüs normaalne 12 kuud Hüdronefroos, raskemetallide tekkene nefropaatia, täpsustatud neeru tubulointerstitsiaalhaigused kasvajaliste ja verehaiguste, ainevahetushaiguste, süsteemsete sidekoe ja immuunmehhanismi haaravate haigusseisundite korral
N17 Äge neeruinsufitsients Terve   12 kuud  
N18 Krooniline neeruinsufitsients Terve     Kõik sündroomid
N20 Neeru- ja ureetri- e kusejuha kivi Terve Anamneesis retsidiiv 12 kuud Neerukivihaigus püsiva neeru funktsioonihäirega
N21 Alumiste kuseteede kivi Terve   6 kuud  
N23 Täpsustamata renaalkoolik e neeruvoolmed Terve   Kuni 6 kuud Krooniline neeruhaigus väljendunud funktsioonihäirega. Korduvad neeruvoolmed vähemalt 2 korda aastas
N25 Neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid Terve     Kõik sündroomid
N26 Täpsustamata kortsneer Terve     Kõik sündroomid
N27 Tundmata põhjusega pisineer Terve     Neeru funktsiooni häire
N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid Terve Neeruvaje ilma funktsioonihäireta   Neeru hüpertroofia, neeruvaje ning megaloureetri poolt põhjustatud neeru funktsioonihäire
N30 Tsüstiit e kusepõiepõletik Terve   Kuni 6 kuud  
N30.1 Interstitsiaalne (krooniline) tsüstiit Terve Haigus püsivas remissiooni faasis Kuni 12 kuud Tõsine tervisehäire. Ägenemised vähemalt 3 korda aastas
N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon e talitlushäire Terve     Kõik sündroomid
N32 Kusepõie muud haigusseisundid Terve     Kõik sündroomid
N34 Uretriit e kusitipõletik ja uretraal- e kusitisündroom Terve   6 kuud  
N35 Uretraalstriktuur e kusitiahend
N36 Kusiti muud haigusseisundid
Terve   6 kuud Tõsine tervisehäire
N39 Kuseelundite muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N40 Prostatahüperplaasia e eesnäärmesuurenemus Terve   6 kuud Tõsine tervisehäire
N41 Eesnäärme põletikulised haigused Terve   6 kuud  
N42 Eesnäärme muud haigusseisundid Terve   6 kuud  
N43 Hüdrotseele e vesisong ja spermatotseele e seemnesong Terve   6 kuud Põhjustab suuruse tõttu tugevat valu
N44 Testisetorsioon e munandikeerdumus Terve   6 kuud  
N45 Orhiit e munandipõletik ja epididümiit e munandimanusepõletik Terve   6 kuud  
N46 Mehe infertiilsus e sigimatus Terve     Kõik kaasneva psühhosomaatilise sündroomiga
N47 Liigprepuutsium e -eesnahk, fimoos e eesnahakitsenemus ja parafimoos e eesnahapitsumus Terve   Kuni 3 kuud  
N48 Suguti muud haigusseisundid Terve   Kuni 3 kuud Leukoplaakia. Valulik suguti jäikus. Psühhosomaatilise häirega
N49 Meessuguelundite mujal klassifitseerimata põletikulised haigusseisundid
N50 Meessuguelundite muud haigusseisundid
Terve   3 kuud  
N60 Rinna healoomuline düsplaasia e väärmoodustis Terve   3 kuud  
N61 Rinna põletikulised haigusseisundid Terve   3 kuud  
N62 Rinna hüpertroofia Terve      
N63 Täpsustamata tükk rinnas Terve   6 kuud uuringuteks Pahaloomuline kasvaja
N64 Rinna muud haigusseisundid Terve   3 kuud  
N70–N77 Naise vaagnaelundite põletikulised haigused Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N80 Endometrioos Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N81 Naissuguelundite prolaps e väljalange Terve Paranenud 6 kuud Tõsine tervisehäire
N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e uurised Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire. Ravimata fistul
N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N84 Naissuguelundite polüüp Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N85 Emaka (v.a emakakael) muud põletikuta haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N86 Emakakaela erosioon e limaskestamarrastus ja ektroopion e väljapööre Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N87 Emakakaela düsplaasia Terve   3 kuud  
N88 Emakakaela muud põletikuta haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire. Leukoplaakia
N89 Tupe muud põletikuta haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N90 Häbeme ja lahkliha muud põletikuta haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Leukoplaakia
N91 Puuduv, vähene ja harv menstruatsioon e kuupuhastus Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N96 Habituaalne e harjumuslik raseduse katkestaja Terve      
N97 Naise infertiilsus e sigimatus Terve      
N98 Tehisviljastusega seotud tüsistused Terve     Tõsine tervisehäire
N99 Kuse-suguelundite mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed haigusseisundid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire

XV. RASEDUS, SÜNNITUS JA SÜNNITUSJÄRGNE PERIOOD O00–O99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
O00–O08 Abordilõppega rasedus Terve   3 kuud  
O10–O16 Rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteinuuria ja hüpertensiivsed häired Terve   1 aasta  
O20–O29 Peamiselt rasedusega seotud ema muud haigusseisundid Terve Kerged jääknähud. Töövõime rahuldav 6 kuud  
O30–O48 Vililase ja amnioniõõne ning sünnituse võimalike probleemidega seotud ema hooldamine Terve   6 kuud  
O85–O92 Peamiselt puerpeeriumiga e sünnitusjärgse perioodiga seotud tüsistused Terve   1 aasta  

XVI. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMIANOMAALIAD Q00–Q99
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Q00-Q07 Närvisüsteemi kaasasündinud väärarendid Terve     Kõik sündroomid
Q10–Q18 Silma, kõrva, näo ja kaela kaasasündinud väärarendid Terve Mõõdukas tervisehäire   Silma niisutushäired Q10.4–Q10.6. Anoftalmia ja pisisilmsus Q11.0–Q11.1–Q11.2. Läätse kaasasündinud väärarengud Q12. Glaukoom Q15. Kaasasündinud kurtus H90. Väliskõrva, väliskuulmekäigu puudumine Q16.0–Q16.1
Q20–Q28 Vereringeelundite kaasasündinud väärarendid Terve.
Organi(te) verevarustuse häireta. Dekstrokardia
Mõõdukas tervisehäire. Organi(te) verevarustuse häirega 2 aastat operatiivseks raviks Tõsine tervisehäire Q25–Q28
Q30–Q34 Hingamiselundite kaasasündinud väärarendid Terve Eduka radikaalse ja taastusravi järgselt hingamiselundite funktsioon taastatud. Kaasnevad psüühikahäired   Tagasõõrmete atreesia. Nina puudumine. Lõhestunud nina, ninaurke seina anomaalia hingamisfunktsiooni häirega. Sõrmuskõhre, kõripealise, häälekõri, kõri või kilpkõhre puudumine või avausetus. Hingetoru pehmestus, atreesia, bronhomalaatsia, bronhostenoos. Kopsu kaasasündinud väärarengud
Q35–Q37 Keilo- ja palatoskiis e huulelõhe ja suulaelõhestus Terve Radikaalse ravi tagajärjel tervisehäire likvideeritud   Tõsine kosmeetiline defekt kaasnevate psüühikahäiretega
Q38–Q45 Seedeelundite muud kaasasündinud väärarendid Terve Kõik seedeelundite (k.a hammaste) kaasasündinud väärarendid. Radikaalse ravi tagajärjel defektid likvideeritud ja funktsioonihäire puudub   Ravimata püloorusekitsenemus, kardiospasm, maonihe, maosopistis. Peensoole ja jämesoole puudumine, avausetus ja stenoos. Soolekinnistite liited. Pärasoole ja päraku uurised. Säilinud kloaak. Sapipõie puudumine. Maksa tsüstiline haigus. Kõhunäärme tekkimatus või hüpoplaasia. Seedeelundkonna täielik või osaline puudumine
Q50–Q56 Suguelundite kaasasündinud väärarendid Terve.
Naissuguelundite väärarendid ilma funktsioonihäireta
    Kõik munasarjade, emaka ja emakakaela kaasasündinud väärarendid, mille tagajärjel naissuguelundite funktsioon häiritud
Q53 Krüptorhism e peitmunandilisus Terve   Kuni 12 kuud Tõsised psühhosomaatilised häired
Q54 Hüpospaadiad e kusitialtlahtisused Terve   Kuni 12 kuud Raske funktsioonihäirega anomaalia. Kaasub ravimatu inkontinentsus
Q55 Meessuguelundite muud kaasasündinud väärarendid Terve     Sekundaarsed sugutunnused puudulikult arenenud
Q56 Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism Terve     Kõik sündroomid
Q60–Q64 Kuseelundite kaasasündinud väärarendid Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 2 aastat Tõsine tervisehäire. Neerude funktsioonihäire
Q60 Neeruagenees e -tekkimatus ja muud neeru reduktsioondefektid e taandpuuded Terve     Kõik sündroomid
Q61 Tsüstneer Terve Neerufunktsioon vajab jälgimist vähemalt üks kord aastas Kuni üks aasta pärast operatsiooni Tõsine tervisehäire. Neeru funktsioonihäire. Tüsistused
Q65 Puusa kaasasündinud deformatsioonid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
Q67 Pea, näo, lülisamba ning rindkere luude ja lihaste kaasasündinud deformsused Terve Mõõdukas tervisehäire. Liikumisvõime rahuldav 2 aastat, 1 aasta operatsioonist Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt
Q69 Polüdaktüülia e liigsõrmsus, -varbasus
Q70 Sündaktüülia e liitsõrmsus, -varbasus
Terve Mõõdukas tervisehäire 6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire
Q71 Ülajäsemete reduktsioondefektid e taandpuuded
Q72 Alajäsemete reduktsioondefektid
Q73 Täpsustamata jäseme reduktsioondefektid
Terve     Kõik sündroomid
Q74 Jäseme(te) muud kaasasündinud väärarendid Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid Terve.
Kerge deformatsioon. Töövõime hea
Mõõdukas tervisehäire. Jalgadel vaarusseisundi puhul reiekondüülide vahemik 12–20 cm. Valgusjalgade puhul sisemiste peksede vahemik 12–15 cm   Tõsine tervisehäire. Jalgadel vaarusseisundi puhul reite kondüülide vahemik > 20 cm. Valgusjalgade puhul sisemiste peksede vahemik > 15 cm
Q76 Lülisamba ja rindkereluude kaasasündinud väärarendid Terve.
Kerge deformatsioon. Töövõime hea
Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
Q76.0 Lülisamba okult- e peitlõhestus Terve.

Lülikaarte lõhestumus

Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
Q77 Osteokondrodüsplaasia toruluude ja lülisamba kasvupuuetega Terve     Kõik sündroomid
Q78 Muud osteokondrodüsplaasiad Terve     Kõik sündroomid
Q78.8 Muud täpsustamata osteokondrodüsplaasiad Terve      
Q79 Lihasluukonna mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid Terve.
Kerge deformatsioon. Töövõime hea
Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire. Liikumisvõime piiratus
Q80 Kaasasündinud ihtüoos e kalanahksus e soomustõbi Terve.
Kerge vorm
Mõõdukas tervisehäire (kerge, keskmine vorm)   Tõsine tervisehäire (raske vorm)
Q81 Bulloosne epidermolüüs e põiendiline marraski-irdumus Terve.
Kerge vorm
Mõõdukas tervisehäire (kerge, keskmine vorm)   Tõsine tervisehäire (raske vorm)
Q82 Naha muud kaasasündinud väärarendid Terve.
Kerge vorm
Mõõdukas tervisehäire (kerge, keskmine vorm)   Tõsine tervisehäire (raske vorm)
Q82.5 Kaasasündinud mittekasvajaline neevus Terve Neevuse läbimõõt 3–6 cm   Neevuse läbimõõt > 6 cm
Q83 Rinna kaasasündinud väärarendid Terve.
Kerge deformatsioon. Töövõime hea
    Tõsine kosmeetiline või psüühiline defekt
Q84 Nahkkatte muud kaasasündinud väärarendid Terve.
Kerge deformatsioon. Töövõime hea
    Tõsine kosmeetiline defekt, liikumisvõime või psüühika häire
Q85 Mujal klassifitseerimata fakomatoosid e läätsdüsplaasiad Terve     Kõik sündroomid
Q86 Mujal klassifitseerimata teatud välistegurite põhjustatud kaasasündinud väärarendisündroomid Terve     Kõik sündroomid
Q87 Mitut elundkonda hõlmavad muud täpsustamata kaasasündinud väärarendisündroomid Terve     Kõik sündroomid
Q89 Mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid Terve     Kõik sündroomid
Q89.3 Äraspidine asetsus Terve      
Q90–Q99 Mujal klassifitseerimata kromosoomianomaaliad Terve     Tõsine tervisehäire

XVII. MUJAL KLASSIFITSEERIMATA SÜMPTOMID, TUNNUSED JA KLIINILISTE NING LABORATOORSETE LEIDUDE HÄLBED R00–R99

1. R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib kasutada ainult koos põhihaiguse koodiga selle täpsemaks iseloomustamiseks. R-koodi saab kasutada üks kord ajapikenduse andmiseks ja erandjuhul teenistuskõlblikkuse astme määramiseks, kui on selge, et hoolimata ravist on kaitseväekohustuslase tervisekahjustus püsiva iseloomuga ega parane sel määral, et kaitseväekohustuslane muutuks teenistuskõlblikuks.

2. R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib erandjuhul kasutada iseseisvalt järgmistel juhtudel:
–sümptomite ja tunnuste korral, mida ei ole võimalik täpsemalt diagnoosida;
–ajutiste sümptomite ja tunnuste korral;
–kaitseväekohustuslase suunamise korral raviasutusse uuringutele või ravile.

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
R02 Mujal klassifitseerimata gangreen Terve     Kõik sümptomid ja tunnused
R04 Hemorraagia e verejooks hingamisteedest Terve   Kuni 6 kuud Korduv verejooks alumistest hingamisteedest krooniliste hingamisteede haiguste korral
R06 Hingamise ebanormaalsused Terve   Kuni 6 kuud Hootised hingamispeetused, täpsustamata hingeldus, lämbumistunne, tsüanoos
R09 Vereringesüsteemi ning hingamiselunditega seotud muud sümptomid ja tunnused Terve   Kuni 6 kuud  
R13 Düsfaagia e neelamisraskus Terve   Kuni 6 kuud  
R15 Roojapidamatus Terve     Kõik sümptomid ja tunnused
R25 Ebanormaalsed tahtmatud liigutused Terve   Kuni 6 kuud  
R26 Kõnnaku ja liikuvuse ebanormaalsused Terve   Kuni 6 kuud  
R29 Närvisüsteemi ning lihasluukonnaga seotud muud sümptomid ja tunnused Terve     Ebanormaalne kehaasend ja naksuv puus. Tõsised funktsioonihäired
R33 Uriiniretensioon e kusepeetus

R34 Anuuria ja oliguuria e kusetus ja vähekusesus

Terve   Kuni 6 kuud Kõik sümptomid ja tunnused
R40 Somnolentsus e unisus, stuupor e kohmetus ja kooma e meelemärkusetus Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R41 Tunnetuse ning teadlikkusega seotud muud sümptomid ja tunnused Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R42 Vertiigo e peapööritus Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R43 Haistmis- ja maitsehäired Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R44 Üldiste aistingute ning tajuga seotud muud sümptomid ja tunnused Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R47 Mujal klassifitseerimata kõnehäired Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R48 Düsleksia e lugemishäire ja mujal klassifitseerimata muud sümbolitaju häired Terve     Püsivad sümptomid ja tunnused
R49 Häälehäired Terve.
Kõne arusaadav, normaalse valjusega
    Tõsine tervisehäire, kõne on raskesti arusaadav, hääl nõrk
R53 Haiglus ja roidumus Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused töövõime langusega
R55 Sünkoop e süvaminestus ja kollaps e raugus Terve   Kuni 6 kuud Sageli korduvad sümptomid töövõime langusega
R61 Hüper[h]idroos e liighigistus Terve Tugev liighigistamine    
R62 Eeldatava füsioloogilise arengu peetus Terve   1–3 aastat Kasv  150 cm, kehakaal  50 kg
R63 Söömise ning joomisega seotud sümptomid ja tunnused Terve   Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused töövõime langusega
R64 Kahheksia e kurtumus Terve Massiindeks 20–25 kg/m2 Kuni 6 kuud Massiindeks  20,0 kg/m2

XVIII. VIGASTUSED, MÜRGISTUSED JA TEATAVAD MUUD VÄLISPÕHJUSTE TOIME TAGAJÄRJED S00–T98
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
S01 Lahtine peahaav Terve      
S01.1 Silmalau ja silmaümbruse lahtine haav Terve Oleneb armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise ja pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest Kuni 3 kuud Tõsine tervisehäire (silma ei saa täielikult sulgeda; silmapilgutamise häire, silmamuna kuivus). Tõsine kosmeetiline defekt
S02 Kolju- ja näoluude murd Terve   Kuni 6 kuud Tugev deformatsioon. Tõsine kosmeetiline defekt
S03 Pea liigeste ja sidemete luksatsioon [nihestus], distorsioon [nikastus] ja distensioon [venitus] Terve   Kuni 6 kuud  
S03.0 Alalõuanihestus Terve Korduv Kuni 3 kuud Rasked funktsioonihäired
S04 Kraniaalnärvide vigastus Terve Säilinud kerged kraniaalnärvide vigastuste järgsed funktsioonihäired 3 aastat Kraniaalnärvide vigastuste tagajärjel rasked funktsioonihäired
S04.0 Nägemisnärvi ja -juhteteede vigastus Terve Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest 3 aastat Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest
S05 Silma- ja silmakoopavigastus Terve Oleneb armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise häirest; silma pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest Kuni 3 kuud Oleneb armi kulust ja iseloomust (silma ei saa täielikult sulgeda; silma pilgutamise raskus, silmamuna kuivus). Tõsine kosmeetiline defekt
S06 Koljusisene vigastus Terve Paranenud 1–3 aastat Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Töövõime madal
S06.0 Konkussioon Terve   Kuni 12 kuud Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Töövõime madal
S07 Lömastav peavigastus Terve   Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire. Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Tõsine kosmeetiline defekt. Töövõime madal
S08 Pea osa traumaatiline amputatsioon Terve     Kõik sündroomid
S08.1 Kõrva traumaatiline amputatsioon Terve.
Väliskõrva traumaatiline amputatsioon psühhosomaatiliste häireteta, kuulmine normaalne
Väliskõrva traumaatiline amputatsioon, kuulmiskahjustus Kuni 6 kuud Kuulmisfunktsioon raskelt häiritud. Tõsine kosmeetiline defekt
S09.2 Trummikile traumaruptuur [-rebend] Terve Mõõdukas tervisehäire. Oleneb kuulmishäirest 6 kuud Tõsine kuulmishäire või kurtus
S10 Pindmine kaelavigastus Terve   3 kuud  
S11 Lahtine kaelahaav Terve   3 kuud  
S12 Kaelapiirkonna murd
S13 Kaelapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon
Terve Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired Kuni 6 kuud Lülisamba kaela piirkonna raske vigastuse või operatsiooni järgne seisund koos halvatusega
S14 Kaelapiirkonna närvide ja seljaaju vigastus Terve Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired 3 aastat Lülisamba kaela piirkonna raske vigastuse või operatsiooni järgne seisund koos halvatusega
S15 Kaelapiirkonna veresoonte vigastused
S16 Kaelapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused
S17 Lömastav kaelavigastus
Terve Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired Kuni 12 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S20 Pindmine rindkerevigastus Terve   Kuni 3 kuud  
S21 Lahtine rindkerevigastus Terve Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S22 Roiete, rinnaku ja lülisamba rinnaosa murd Terve Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 12 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S23 Rindkere liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ning distensioon Terve Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired
S24 Rindkerepiirkonna närvide ja seljaaju vigastus Terve Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud 3 aastat Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S25 Rindkere veresoonte vigastus Terve Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S26 Südamevigastus
S27 Muude ja täpsustamata rindkereelundite vigastus
Terve Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 12 kuud Rasked funktsioonihäired
S30 Pindmine kõhu-, selja alaosa ja vaagnavigastus
S31 Lahtine kõhu-, selja alaosa ja vaagnahaav
Terve Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire. Töövõime piiratud
S32 Lülisamba nimmeosa ja vaagnamurd Terve Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 12 kuud Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S33 Lülisamba nimmeosa ja vaagna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Terve Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Raske vigastuse ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S34 Kõhu, selja alaosa ja vaagnapiirkonna närvide ja seljaaju nimmeosa vigastus Terve Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud 3 aastat Ravi tagajärjel närvi(de) funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S35 Kõhu-, selja alaosa ja vaagnapiirkonna veresoonte vigastus
S36 Kõhuõõneelundite vigastus
S37 Vaagnaelundite vigastus
S38 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna lömastav vigastus ning osaline traumaatiline amputatsioon
S39 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna muud ning täpsustamata vigastused
Terve Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 12 kuud Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S40 Pindmine õla- ja õlavarrevigastus Terve   Kuni 3 kuud  
S41 Lahtine õla- ja õlavarrevigastus Terve   Kuni 6 kuud  
S42 Õlapiirkonna luude ja õlavarremurd
S42.0 Rangluumurd
S43 Õlavöötme liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon
S43.1 Rangluuõlanuki liigese luksatsioon
S43.2 Rinnakurangluu liigese luksatsioon
Terve Organite kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S44 Õla- ja õlavarrepiirkonna närvide vigastused Terve Organite kahjustuste jääknähud Kuni 12 kuud Raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S45 Õla- ja õlavarrepiirkonna veresoonte vigastused Terve Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S46 Õla- ja õlavarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Terve Kerged kahjustuste jääknähud Kuni 12 kuud Raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S47 Lömastav õla- ja õlavarrevigastus
S48 Õla ja õlavarre traumaatiline amputatsioon
Terve     Kõik sündroomid
S50 Pindmine küünarvarrevigastus Terve   Kuni 3 kuud  
S51 Lahtine küünarvarrehaav Terve   Kuni 3 kuud  
S52 Küünarvarremurd
S53 Küünarliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon
Terve Kerged kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S54 Küünarvarrepiirkonna närvide vigastused Terve Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud 3 aastat Raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S55 Küünarvarrepiirkonna veresoonte vigastused
S56 Küünarvarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused
Terve Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S57 Lömastav küünarvarre vigastus
S58
Küünarvarre traumaatiline amputatsioon
Terve     Kõik sündroomid
S60 Pindmine randme- ja käevigastus Terve   Kuni 3 kuud  
S61 Lahtine randme- ja käehaav Terve   Kuni 6 kuud  
S62 Randme- ja käepiirkonna luumurd
S63 Randme- ja käepiirkonna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon
S63.1 Sõrmeluksatsioon [-nihestus]
S63.2 Sõrmede hulgiluksatsioonid
Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S64 Randme- ja käepiirkonna närvide vigastused Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 3 aastat Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S65 Randme- ja käepiirkonna veresoonte vigastused
S66 Randme- ja käepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused
Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired
S67 Lömastav randme- ja käevigastus
S68 Randme ja käe traumaatiline amputatsioon
Terve     Kõik sündroomid
S68.0 Pöidla (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon Terve     Kõik sündroomid
S68.1 Muu üksiku sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon Terve     Kõik sündroomid
S68.2 Ainult kahe või enama sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon Terve     Kõik sündroomid
S69.8 Randme ja käe täpsustamata vigastused Terve Mõõdukas funktsioonihäire. Teise sõrme osaline kontraktuur juhtival käel 3 kuud pärast paranemist Kahe ja enama sõrme kontraktuur. Pöidla osaline või täielik kontraktuur. Teise sõrme täielik kontraktuur juhtival käel
S70 Pindmine puusa- ja reievigastus Terve   Kuni 3 kuud  
S71 Lahtine puusa- ja reiehaav Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired
S72 Reieluumurd Terve Kerged kahjustuse jääknähud Kuni 2 aastat Rasked funktsioonihäired
S73 Puusaliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired
S74 Puusa- ja reiepiirkonna närvide vigastused Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet 3 aastat Rasked funktsioonihäired
S75 Puusa- ja reiepiirkonna veresoonte vigastused
S76 Puusa- ja reiepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused
Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired
S77 Lömastav puusa- ja reievigastus
S78 Puusa ja reie traumaatiline amputatsioon
Terve     Kõik sündroomid
S80 Pindmine säärevigastus Terve   Kuni 3 kuud  
S81 Lahtine säärehaav Terve   Kuni 6 kuud  
S82 Sääremurd, sealhulgas peksemurd
S83 Põlveliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon, distensioon
Terve   Kuni 12 kuud Rasked funktsiooni-häired
S84 Säärepiirkonna närvide vigastused Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet 3 aastat Rasked funktsioonihäired
S85 Säärepiirkonna veresoonte vigastused Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S86 Säärepiirkonna lihase- ja kõõlusevigastused Terve Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S87 Lömastav säärevigastus
S88
Sääre traumaatiline amputatsioon
Terve     Kõik sündroomid
S90 Pindmine kanna- ja jalavigastus Terve   Kuni 3 kuud  
S91 Lahtine kanna- ja jalahaav Terve   Kuni 6 kuud  
S92 Kanna- ja jalamurd
S93 Kanna- ja jalapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon
Terve Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 12 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S94 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte närvide vigastused Terve Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet 3 aastat Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S95 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte vigastused Terve Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 12 kuud Rasked funktsioonihäired
S96 Kanna- ja jalapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Terve Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S97 Lömastavad kanna- ja jalavigastused
S98 Kanna ja jala traumaatiline amputatsioon
Terve     Kõik sündroomid
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
T00–T07 Mitut kehapiirkonda haaravad vigastused

Otsus teenistuskõlblikkuse kohta tehakse kõige raskema trauma (diagnoosi) alusel

T08–T14 Kere, jäsemete või keha täpsustamata piirkonna vigastused

Tuleb täpselt diagnoosida trauma olemus ja lokalisatsioon

T15–T19 Loomuliku kehaava kaudu sisenenud võõrkeha toime

Võõrkeha eemaldamise järel või kui seda ei ole võimalik eemaldada, tuleb teenistuskõlblikkuse astme määramisel lähtuda organi funktsioonihäirest

T20–T32 Põletused ja söövitused Terve Armkoest põhjustatud naha, liigeste või muude organite mõõdukas funktsioonihäire Kuni 2 aastat Armkoest põhjustatud naha ja liigeste tõsine funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt
T33-T35 Külmumused Terve Armkoest põhjustatud naha, liigeste või muude organite mõõdukas funktsioonihäire Kuni 2 aastat Armkoest põhjustatud naha ja liigeste tõsine funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt
T36–T50 Mürgistused rohtude, ravimite ja bioloogiliste ainetega Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire
T51–T65 Peamiselt mittemeditsiinilise päritoluga ainete toksiline toime Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire. Korduvad mürgistused sama ainega
T66 Kiirguse täpsustamata toime Terve   Kuni 12 kuud Äge kiiritustõbi II, III, IV staadium; krooniline kiiritustõbi
T67 Kuumuse ja valguse toime
T68 Hüpotermia
T69 Madala temperatuuri muud toimed
Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 6 kuud  
T70 Vee- ja õhurõhu toimed Terve Mõõdukas tervisehäire   Tõsine tervisehäire
T70.0 Kõrva barotrauma Terve Mõõdukas tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest   Tõsine tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest
T70.3 Kessoontõbi [dekompressioontõbi] Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire
T78 Mujal klassifitseerimata kahjulikud toimed Terve Mõõdukas tervisehäire T.78.3: angioneurootiline turse Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire
T79 Trauma teatavad varajased tüsistused Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 12 kuud Tõsine tervisehäire
T79.6 Lihase traumaatiline isheemia Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 6 kuud Tõsine tervisehäire
T80–T88 Mujal klassifitseerimata kirurgilise ja muu meditsiiniabi tüsistused Terve Mõõdukas tervisehäire Kuni 6 kuud Proteeside olemasolu ja nende tüsistused ning funktsioonihäired, v.a hästi funktsioneeriva, tüsistusteta silmasisese läätse olemasolu
T90–T98 Vigastuste, mürgistuste ja välispõhjuste toime muude tagajärgede jääknähud

Teenistuskõlblikkuse üle otsustatakse vastava haiguse diagnoosi (koodi) alusel. S- ja T-koodi järel on vaja märkida traumeeriva teguri kood


XXI. TERVISESEISUNDIT MÕJUSTAVAD TEGURID JA KONTAKTID TERVISETEENISTUSEGA Z00–Z99
DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Z09 Ravijärgne korduv läbivaatus pahaloomulisest kasvajast erineva haigusseisundi puhul

Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele ilma raviarsti või väeosa arsti nõusolekuta

Z21 Inimese immuunpuudulikkuse viirusnakkuse asümptomaatiline seisund Terve.

Kliiniliste nähtudeta

    Kliiniliste nähtudega
Z22 Nakkusekandja

Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele (kroonilise soolenakkuse, tuberkuloositekitaja eritaja)

Z22.6 Inimese T-lümfotroopse I tüüpi viiruse [HTLV-1] kandja Terve.

Kliiniliste nähtudeta

    Kliiniliste nähtudega
Z28 Teostamata immuniseerimine

Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele

Z29 Muude profülaktikameetmete vajadus

Ei saa suunata lähetusse välisriiki ravikuuri ja/või kontrolluuringute ajal

Z32.1 Kinnitatud rasedus   Kuni sünnituspuhkusele minekuni 70 päeva enne sünnitust (30ndast rasedusnädalast) ja 56 päeva pärast normaalset sünnitust või 70 päeva pärast tüsistunud sünnitust  
Z40–Z54 Isiku kohtumine terviseteenistusega erimenetluste või tervisehoolduse eesmärgil

Prillide, kontaktläätse (Z46.0) ja hambaproteeside (Z46.3) puhul, kui kasutatakse koode H või K

Kuni 6 kuud
Z40, Z41, Z42, Z47, Z51.6.
Kõik: Z43Z45, Z46.2, Z46.4Z46.9, Z49, Z50, Z51.0-Z52.2 (tehisavaga, välisproteesi, implantaatseadmeid ja muid abiseadmeid (v.a kontaktlääts, prillid, hambaproteesid) vajavad isikud. Krooniline haigus, mille puhul on vajalik dialüüs
Z52 Elundi- ja koedoonorid     Veredoonor, plasmadoonor vere või plasma andmise päeval vabastatakse teenistuskohustuste täitmisest  
Z57 Kutsetööga seotud riskitegurite toime

Üle viia teisele erialale

Z89 Jäsemekaotus       Kõik sündroomid
Z89.0 Ühepoolne sõrme(de) [k.a pöial] kaotus

Kasutatakse koodi S68

Z89.4 Jala- ja kannakaotus Varvaste kaotus Terve II ja V või III ja V või IV ja V varba puudumine ühel jalal   Varvaste täielik või I ja II varba puudumine ühel või mõlemal jalal
Z90 Mujal klassifitseerimata elundikaotus Terve     Kõik sündroomid
Z93 Tehisavaseisund Terve     Kõik sündroomid
Z94 Siirikelundi- või koeseisund Terve.

Nahaplastika järgne seisund

  Kuni 2 aastat nahaplastika puhul (2% ja rohkem naha pinnast) Siiriku funktsioonihäire
Z95 Südame- või veresooneimplantaadi või -siiriku olemasolu Terve     Kõik sündroomid
Z96 Muude funktsionaalsete implantaatide olemasolu Terve
Z96.5
Z96.1 (intraokulaarse läätse olemasolu)   Koodid: Z96.0, Z96.2–Z96.4, Z96.8 ja Z96.9
Z97 Muude seadmete olemasolu

Prillid, kontaktlääts, (Z97.3) oleneb nägemisfunktsioonist

Koodid: Z97.0, Z97.1, Z97.4, Z97.8
Z98 Muud operatsioonijärgsed seisundid Terve     Kõik sündroomid
Z99 Sõltuvus mujal klassifitseerimata abiaparaatidest ja seadmetest Terve     Kõik sündroomid

Selgitused tabelite kasutamiseks
1. Tühja lahtri korral tabeli päises toodud kaitseväeteenistuskõlblikkuse astet ei määrata.
2. Tunnistades isiku tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblikuks ja määrates ajaperioodi, loetakse ajaperioodi alguseks otsuse tegemise aeg arstlikus komisjonis.

Kaitseminister Jüri LUIK

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2002. a määruse nr 53 «Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend, kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud, kaitseväelase täiendavatele terviseuuringutele või ravile suunamise kord, uuringuteks või raviks vajalike tervishoiuasutuste määramine»
lisa 2
TERVISEKAART
ARSTLIKU KOMISJONI
UURINGUD
Perekonnanimi
Eesnimi
Isikukood
Kuupäev

Anamnees: ...................................................................................................................

Kaebused: ...................................................................................................................

Üldseisund: hea, rahuldav, halb ....................................................................................

Teadvus selge, pidurdatud ............................................................................................

Kõne: normaalne, düsartria, kogelemine ........................................................................

Kehaehitus: normaalne, pükniline, adipoosne ...............................................................

Lihastoonus: normaalne, spastiline ...............................................................................

Koordinatsioon: häireteta, häiritud ...............................................................................
Rombergi katse: kindel, ebakindel, kaldub .....................................................................
sõrme-nina katse: häireteta, ataktiline .............................................................................

Lülisammas: normaalne, deformatsioonid ....................................................................

Liigesed: normaalsed, liikuvus piiratud, deformeerunud ................................................

Nahk: puhas, kahvatu, tsüanootiline, lööbed ................................................................

Ninaõõned: normaalsed ..............................................................................................

Hambad: saneeritud, defektsed, karioossed, proteesitud, hambumus
....................................................................................................................................

Trummikiled
vasak kõrv: .................................................................................................................
parem kõrv: ................................................................................................................

Lümfisõlmed: pole palpeeritavad, palpeeritavad ........................................................

Endokriinsüsteem: kilpnääre: normaalne, suurenenud ................................................

Rindkere: normaalne, deformeerunud, kanarind, lehterrind .........................................

Kopsud: kopsukõla: normaalne, karbikõla, tumestus ...................................................
hingamiskahin: vesikulaarne, bronhiaalne, karenenud ....................................................
räginad: kuivad, kiuned, viled, kreptitatsioonid .............................................................

Süda: südametegevus: rütmiline, arütmiline ..................................................................
toonid: puhtad, It., tuhm, tasanenud, aktsendiga, lõhestunud, kahestunud ......................
kahinad ......................................................................................................................

Pulss: .......................................... x/min, rütmiline, arütmiline, pingsus ........................

Arteriaalne vererõhk: .......................................................................... mm/Hg

Kõhukatted: normaalsed, ette võlvunud, sisse langenud ..............................................
pehmed, pinges ...........................................................................................................
valutud, valulikud ........................................................................................................
resistentsus .................................................................................................................

Maks: pole palpeeritav, palpeeritav ..........................................................................
pehme, tihe, mügarlik, ................................................................................................

Põrn: pole palpeeritav, palpeeritav .............................................................................

Neerud: Pasternatski katse parem ............................... vasak ...................................

Nägemine: parem silm .................................... vasak silm .........................................

Täiendavad uuringud: ................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Kaitseminister Jüri LUIK

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2002. a määruse nr 53 «Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend, kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud, kaitseväelase täiendavatele terviseuuringutele või ravile suunamise kord, uuringuteks või raviks vajalike tervishoiuasutuste määramine»
lisa 3

SAATEKIRI KAITSEVÄELASE SUUNAMISEKS ARSTLIKULE LÄBIVAATUSELE, TERVISEUURINGUTELE VÕI RAVILE

1. Ees- ja perekonnanimi, vanus ................................................................................

2. Isikukood .............................................................................................................

3. Teenistuskoht .......................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Suunamise eesmärk .....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

5. Lisatud dokumendid ....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

arstlikule läbivaatusele, terviseuuringutele või ravile suunaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht  

................................................................................................................

allkiri  

saatekirja väljaandmise aeg ja koht ...........................................................

Kaitseminister Jüri LUIK

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2002. a määruse nr 53 «Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend, kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud, kaitseväelase täiendavatele terviseuuringutele või ravile suunamise kord, uuringuteks või raviks vajalike tervishoiuasutuste määramine»
lisa 4
TERVISEKAART
EPIKRIIS
Perekonnanimi
Eesnimi
Sünniaeg
Kuupäev

kaebused .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

anamnees ......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

objektiivsed andmed .....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

uuringute tulemused .....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

diagnoos või diagnoosi hüpotees ................................................................................
........................................................................................................................................

epikriisi vormistaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht      epikriisi väljaandmise aeg ja koht
      .................................................
.............................................................................  
allkiri  

Kaitseminister Jüri LUIK

/otsingu_soovitused.json