Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 15, 86

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 29.01.2002 nr 58

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361; 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 71, 1201; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843; 845; 2000, 49, 302; 51, 319; 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 24, 133; 52, 303; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 27 lõike 3 ja § 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8; 34, 209; 52, 331; 71, 446; 100, 646; 2001, 53, 322; 67, 401) kinnitatud lisades 2, 7, 10 ja 15 tehakse järgmised muudatused:

(1) Lisa 2 «Hiiu Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, töökorraldus- ja haldusküsimusi ning teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;»;

2) punkti 2 alapunktid 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 2 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) registrite osakond – korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid toiminguid, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist, infosüsteemide alast koostööd maakonnas ning koordineerib maavalitsuse avaliku teabe avalikustamist.»

(2) Lisa 7 «Lääne-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 2 alapunkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) majandus- ja arenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist ning regionaalarengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas;».

(3) Lisa 10 «Rapla Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust ning töökorraldus- ja haldusküsimusi;»;

2) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalarengu programmide elluviimist maakonnas;»;

3) punkti 2 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) informaatika ja rahvastikutoimingute osakond – korraldab registrialaseid ning perekonnaseisualaseid toiminguid, koordineerib maavalitsuse avaliku teabe avalikustamist, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas;».

(4) Lisa 15 «Võru Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust ning töökorraldus- ja haldusküsimusi;»;

2) punkti 2 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) registrite osakond – korraldab registrialaseid ning perekonnaseisualaseid toiminguid, koordineerib maavalitsuse avaliku teabe avalikustamist;».

§ 2. Maavanematel viia maavalitsuste koosseisud kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga kahe kuu jooksul määruse jõustumise päevast arvates.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json