Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 19, 105

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 12.02.2002 nr 73

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613, 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» (RT I 1996, 80, 1443; 1998, 41/42, 628; 1999, 100, 896; 2000, 68, 436; 2001, 57, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 alapunktis 6 asendatakse sõna «asekantsleri» sõnaga «asekantslerid»;

2) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu meedia ja autoriõiguse osakonna, eelarve- ja majandusanalüüsi osakonna, välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna, eelnõude ja juriidilise nõustamise osakonna ning üldosakonna tööd ja asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna ning kultuuriväärtuste osakonna tööd;»;

3) punkti 13 alapunktis 7 asendatakse sõna «asekantsleri» sõnaga «asekantslerite»;

4) punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

« 16. Kantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded ühele asekantsleritest, viimaste äraolekul ühele osakonnajuhatajatest.»;

5) punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17. Ministeeriumi koosseisus on kolme asekantsleri ametikohad: asekantsler spordi alal, asekantsler kaunite kunstide alal ning asekantsler kultuuriväärtuste alal.»;

6) punktis 19 asendatakse sõna «Asekantsler» sõnadega «Asekantsler spordi alal»;

7) põhimäärust täiendatakse punktidega 191 ja 192 järgmises sõnastuses:

« 191. Asekantsler kaunite kunstide alal:
1) juhib osakonnajuhataja kaudu kunstide osakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluva osakonnajuhataja edutamiseks ning talle ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
7) korraldab teatri, muusika, kontserttegevuse, kinematograafia, kunsti, rahvaloomingu, kirjastustegevuse ja vähemusrahvuste kultuuri arenguks vajalike tingimuste loomist;
8) juhendab erinevate kunstialade finantseerimise aluste väljatöötamist ja arendamist;
9) korraldab kultuuritarbimist iseloomustavate uuringute tellimist, saadud informatsiooni süstematiseerimist ja sellele vastavat kultuurielu planeerimist;
10) täidab muid ministri või kantsleri antud ülesandeid.

192. Asekantsler kultuuriväärtuste alal:
1) juhib osakonnajuhataja kaudu kultuuriväärtuste osakonna tööd ning koordineerib peadirektori kaudu Muinsuskaitseinspektsiooni tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluva osakonnajuhataja edutamiseks ning talle ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
7) korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate riiklike programmide elluviimist;
8) koordineerib ühtsete infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist ja arendamist muinsuskaitse, raamatukogunduse ja muuseumide valdkonnas;
9) koordineerib kultuuriväärtuste sisse- ja väljaveo lubade andmisega seonduvat koostööd teiste riigiasutustega ning korraldab ebaseaduslikult riigist väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamisega seonduvate probleemide lahendamist vastavuses õigusaktidega;
10) koordineerib muinsuskaitse ja muuseumitöö üldiste arengusuundade väljatöötamist;
11) osaleb riigi arhitektuuripoliitika väljatöötamises ja arendamises;
12) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.»;

8) punkti 26 täiendatakse alapunktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

« 7) kultuuriväärtuste osakond;
8) eelnõude ja juriidilise nõustamise osakond;
9) siseauditi osakond.»;

9) punkti 27 alapunktist 1 jäetakse välja sõnad «museoloogilise tegevuse, raamatukogunduse,»;

10) punkti 27 täiendatakse alapunktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

« 7) kultuuriväärtuste osakonnal – raamatukogunduse, museoloogilise tegevuse ning muinsuskaitsealaste probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
8) eelnõude ja juriidilise nõustamise osakonnal – ministeeriumis koostatud õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimine, lepingute koostamine ja analüüsimine, ministeeriumi õigusloomealase tegevuse koordineerimine, ministeeriumi juhtkonna ning osakondade õigusalane nõustamine, ministeeriumi kohtus esindamise korraldamine;
9) siseauditi osakonnal – sisekontrolli süsteemi hindamine ja analüüs, sisekontrolli tõhususe ning piisavuse ja õigusaktidele vastavuse hindamine ja analüüs, ettepanekute tegemine süsteemi täiustamiseks, sisekontrolli hindamine haldusala asutustes ning siseauditialase tegevuse koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas.»

Peaminister Siim KALLAS

Haridusminister
kultuuriministri ülesannetes Mailis RAND

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json