Teksti suurus:

Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2001
Avaldamismärge:RT II 2002, 9, 29

Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping

Vastu võetud 01.03.2001

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

 

Koostatud 1. märtsil 2001. a Brüsselis


Euroopa Ühenduste Komisjon, edaspidi «komisjon», tegutsedes Euroopa Ühenduse, edaspidi «ühendus», nimel ning

Eesti Vabariigi valitsus, tegutsedes Eesti Vabariigi, edaspidi «Eesti Vabariik», nimel,

edaspidi «lepingupooled»,

lähtudes asjaolust, et

(1) ühendus on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelsetele meetmetele Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides liitumiseelsel perioodil* kehtestanud põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi (edaspidi «SAPARD») rahastamise nõuded,

(2) Eesti Vabariigi esitatud kava kinnitati määruse (EÜ) nr 1268/1999 artikli 4 lõike 5 alusel 17. novembril 2000 vastu võetud otsuse kohaselt põllumajanduse ja maaelu arenguprogrammina,

(3) ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu artikli 2 kohaselt sätestatakse ühenduse võetud kohustuste suurus üheaastaste rahastuslepingutega. Sellest lähtub vajadus määrata aastaks 2000 kindlaks maksimaalne kohustus, mille ühendus võtab Eesti Vabariigi suhtes, ja selle kohustuse kehtivusaeg,

(4) on vaja sätestada nende rahaliste kohustuste suurus, mille ühendus võtab põllumajanduse ja maaelu arenguprogrammi ja selle paranduste (edaspidi «programm») rakendamisel Eesti Vabariigis,

on kokku leppinud järgmises

Artikkel 1. Eesmärk

Leping sätestab kohustuse suuruse, mille ühendus võtab Eesti Vabariigi suhtes aastal 2000.

Artikkel 2. Kohustus

Ühenduse finantsosaluse suuruseks aastal 2000 on kuni 12 344 729 EUR. Kohustus kehtib üksnes programmi rakendamisel ning tuleneb ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastasest rahastuslepingust.

Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa võetud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2002 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.

Artikkel 4. Kontaktaadressid

Lepingu rakendamise küsimusi käsitlev kirjavahetus, milles on vajaduse korral viidatud programmi numbrile ja nimetusele, edastatakse järgmistele aadressidele:

ühenduse nimele:
Commission of the European Communities, Directorate General Agriculture, SAPARD Unit, Rue de la Loi, 200 B - 1049 Brussels; tel: 00 32 2 299 11 11; faks: 00 32 2 29 51746; e-post: [email protected];

Eesti Vabariigis:
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 15006 TALLINN; tel: (2)611 3572; faks: (2)696 6810; e-post: [email protected].

Artikkel 5. Lepingu jõustumine

Leping jõustub päeval, mil mõlemad lepingupooled on teist kõigi selle sõlmimisega seonduvate formaalsuste täitmisest teavitanud.

Artikkel 6. Allkirjad

Leping koostatakse dubleerivalt nii inglise kui ka eesti keeles. Autentsena käsitatakse üksnes ingliskeelset teksti.

Koostatud Brüsselis märtsikuu esimesel päeval kahe tuhande esimesel aastal.

* EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87.

EestiVabariigi nimel
Siim KALLAS
Rahandusminister

Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel
Franz FISCHLER
Komisjoni liige

  

SPECIAL ACCESSION PROGRAMME FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ESTIONIA

ANNUAL FINANCING AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPBLIC OF ESTONIA


The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as “the Commission”, acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as “the Community”, of the one part, and

The Government of the Republic of Estonia acting for and on behalf of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as “the Republic of Estonia” of the other part,

and together jointly referred to as “the Contracting Parties”,

Whereas

(1) A Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as “SAPARD”) providing for a Community financial contribution has been established by Council Regulation (EC) No. 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period;*

(2) The plan submitted by the Republic of Estonia was approved as an Agriculture and Rural Development Programme by a Decision taken in accordance with Article 4 (5) of Regulation (EC) No. 1268/1999 on 17 November 2000;

(3) The Multi-Annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia has been signed and provides in Article 2 that the financial commitment of the Community shall be set out in Annual Financing Agreements. It is appropriate to set out for the year 2000, the maximum Community financial commitment for the Republic of Estonia and the period of validity of that commitment;

(4) It is necessary to set out the Community financial commitment for the execution of the Agriculture and Rural Development Programme, and any amendments thereof, (hereinafter referred to as “the Programme”), in the Republic of Estonia;

Have agreed as follows:

Article 1. Objective

This Agreement sets out the Community financial commitment for the Republic of Estonia for the year 2000.

Article 2. Commitment

The financial contribution of the Community for the year 2000 is limited to 12.344.729 €. This commitment is valid only for execution of the Programme in conformity with the Multi-annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia.

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment which has not been settled by the payment on account or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2002 at the latest.

Article 4. Contact Points

Correspondence relating to any matter falling within the scope of this Agreement, where appropriate stating the Programme’s number and title, shall be addressed to the following:

for the Community:
Commission of the European Communities, Directorate General Agriculture, SAPARD Unit, Rue de la Loi, 200, B - 1049 Brussels; Telephone: 00 32 2 2967 337; Fax: 00 32 2 29 51746; E-MAIL: [email protected];

for the Republic of Estonia:
Ministry of Finance, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Estonia; Telephone: 00 (372) 6113 572; Fax: 00 (372) 6966 810; E-MAIL: [email protected].

Article 5. Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties have notified each other of the completion of all necessary formalities for its conclusion.

Article 6. Signature

This Agreement shall be drawn up in duplicate in English and Estonian, only the English text being authentic.

Done at Brussels, this first day of March in the year two thousand and one.

* OJ No. L 161, 26.6.1999, p. 87–93.

For Commission of the European Communities:
Franz FISCHLER
Member of the Commission

For the Republic of Estonia:
Siim KALLAS
Minister of Finance

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json