Teksti suurus:

Ohtlike veoste autoveo eeskiri

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 6, 53

Ohtlike veoste autoveo eeskiri1

Vastu võetud 14.12.2001 nr 118

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346) § 23 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)» ECE/TRANS/140.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib ohtlike veoste vedu riigisisesel ja rahvusvahelisel autoveol.

(2) Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» (edaspidi ADR) ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale.

(3) Ohtlikke veoseid liigitatakse järgmiselt:

1) klass 1 lõhkeained ja neid sisaldavad esemed;
2) klass 2 gaasid;
3) klass 3 kergestisüttivad vedelikud;
4) klass 4.1 kergestisüttivad tahked ained, isereageerivad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained;
5) klass 4.2 isesüttivad ained;
6) klass 4.3 ained, mis veega kokku puutudes eraldavad kergestisüttivaid gaase;
7) klass 5.1 oksüdeerivad ained;
8) klass 5.2 orgaanilised peroksiidid;
9) klass 6.1 mürgised ained;
10) klass 6.2 nakatavad ained;
11) klass 7 radioaktiivsed materjalid;
12) klass 8 sööbivad ained;
13) klass 9 muud ohtlikud ained ja esemed.

(4) Ohtlike ainete ja esemete nimekiri on toodud määruse lisas 1.

§ 2. Erisused

(1) Määruse nõudeid ei rakendata riigisisesel autoveol järgmistel juhtumitel:
1) füüsilise isiku poolt teostataval autoveol, juhul kui veos on jaemüügi pakendis ning määratud isiklikuks või koduseks kasutamiseks, puhkuseks või sportimiseks;
2) masina või seadme veol, mille sisemuses või tööseadmes sisaldub ohtlikke aineid;
3) veoste veol, mida teostab ettevõtja, kellele see pole põhitegevusala (näiteks saadetised ehitus- või tsiviilehitusplatsidele) või uurimise, remondi ja hooldusega seotud veosed, mille kogus ei ületa 450 liitrit pakendi kohta;
4) avariiteenistuse poolt või järelevalve all teostataval veol, sealhulgas tehnoabisõiduki puhul, mis veab ohtlikke veoseid sisaldavat ja avarii teinud või rikkis sõidukit;
5) hädaabi veol, mille eesmärk on inimelude päästmine või keskkonna kaitsmine tingimusel, et on rakendatud kõiki meetmeid sellise veo täielikult ohutuks teostamiseks;
6) tühjade puhastamata pakendite veol, kui on võetud tarvitusele meetmed riskide kõrvaldamiseks;
7) gaasi veol, kui:
a) gaas asub vedu teostava sõiduki paagis ja on ette nähtud mootori või mis tahes eriseadme tööks (näiteks külmutusseade);
b) gaas asub veetava sõiduki kütusepaagis, kusjuures kütuse kraan paagi ja mootori vahel peab olema suletud ning elektrikontakt avatud;
c) gruppide A ja O gaasi rõhk anumas temperatuuril 15 ºC ei ületa 200 kPa (2 baari) ja gaas on veo ajal täielikult gaasilises olekus. See kehtib igasuguste anumate või paakide kohta, näiteks ka masina osade ja mõõteseadmete kohta;
d) gaas sisaldub sõiduki tööks vajalikus seadmes (näiteks tulekustuti või täispumbatud rehvid ning ka varuosana või koormana);
e) gaas sisaldub sõiduki eriseadmes ning on vajalik tema eriseadme tööks veo ajal (jahutussüsteem, kalapaak, soojendusseade jne) ning ka nende eriseadmete varupaakides või puhastamata tühjades varupaakides, mida veetakse sama sõidukiga;
f) puhastamata, tühi, statsionaarne survepaak on veo ajal hermeetiliselt suletud;
g) gaas sisaldub toiduaines või joogis;
8) vedelkütuse veol, kui:
a) kütus asub vedu teostava auto või autorongi paakides ja on ette nähtud mootori või mis tahes eriseadme tööks. Kütust võib vedada kohtkindlas kütusepaagis, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga ja/või lisaseadmetega ning vastab tehnilistele nõuetele, või teisaldatavas kütusekonteineris (näiteks kanister). Kohtkindlate paakide mahutavus ei tohi ületada 1000 liitrit. Maksimaalselt 60 liitrit kütust veovahendi kohta tohib vedada teisaldatavates kütusekonteinerites. Need piirangud ei kehti avariiteenistuse poolt kasutatava sõiduki kohta;
b) sõidukis või muus veovahendis (näiteks paat) sisalduva kütuse kohta, mida veetakse veosena, juhul kui see kütus on ette nähtud nende liikumapanemiseks või nende mis tahes seadmete tööks. Mis tahes kraan mootori või seadme ja kütusemahuti vahel peab olema veo ajal suletud, välja arvatud juhul, kui see on seadme tööshoidmiseks vajalik. Võimaluse korral peab sõiduk või muu veovahend olema laaditud püstiasendis ja kindlustatud ümberkukkumise vastu.

(2) Määruse kõiki nõudeid ei rakendata:
1) väikeses koguses ohtliku aine autoveol (lisa 2);
2) pakitud piiratud koguses ohtliku aine autoveol (lisa 3).

(3) Eridemineerimistöödel ei rakendata leitud lõhkematerjali veol leiukohast lõhkamiskohale veokirja nõuet.

§ 3. Mõisted

Määruses ja selle lisades on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) aeglustisüsteem (Endurance braking system) on ette nähtud hoidma sõiduki püsivat kiirust pikal laskumisel ilma sõidu-, avarii- või seisupidurit kasutamata;
2) anum (Receptacle) on ainete või esemete paigutamiseks ja hoidmiseks ette nähtud nõu koos kõikide sulguritega. See definitsioon ei kehti korpuste kohta. Klass 2 gaaside anumateks on krüotehnilised anumad, balloonid, torukujulised anumad, survevaadid, balloonikogumid ja klass 1 anumateks kastid, pudelid, plekknõud, vaadid, purgid või torukujulised anumad koos erineva sise- või vahepakendis kasutatavate sulguritega;
3) arvutuslik rõhk (Calculation pressure) on teoreetiline rõhk, mis on vähemalt võrdne katserõhuga, mis vastavalt veetava aine ohtlikkusele võib suuremal või väiksemal määral ületada töörõhku ning mida kasutatakse üksnes korpuse seina paksuse määramiseks, sõltumatult mis tahes välisest või sisemisest tugevduselemendist.
Arvutusliku rõhuga seotud mõisted:
a) katserõhk (Test pressure) on kõrgeim tegelik rõhk, mis tekib paagis survekatse käigus;
b) täitmise rõhk (Filling pressure) on maksimaalne rõhk, mis tegelikult paagis selle rõhu all täitmisel tekib;
c) tühjendamise rõhk (Discharge pressure) on maksimaalne rõhk, mis tegelikult paagis tekib selle rõhu all tühjendamise ajal;
d) maksimaalne töörõhk (manomeetriline rõhk) (Maximum working pressure (gauge pressure)) on kõrgeim järgmisest kolmest rõhust:
– kõrgeim paagile tegelikult lubatav rõhk täitmise ajal (maksimaalne lubatav täitmise rõhk);
– kõrgeim paagile tegelikult lubatav rõhk tühjendamise ajal (maksimaalne tühjendamise rõhk);
– tegelik manomeetriline rõhk, mida avaldab paagile maksimaalsel töötemperatuuril tema sisu;
4) balloon (Cylinder) on veetav surveanum mahutavusega mitte üle 150 liitri;
5) balloonikogum (Bundle of cylinders (frame)) on kogum veetavaid balloone, mis omavahel on kollektoriga ühendatud ning kindlalt kinnitatud raamile;
6) gaas (Gas) on aine, mis temperatuuril 20 ºC ja normaalrõhul 101,3 kPa on täielikult gaasiline ja temperatuuril 50 ºC omab aururõhku üle 300 kPa (3 baari);
7) hermeetiliselt suletud paak (Hermetically closed tank) on paak, mille avaused on hermeetiliselt suletud ja mis ei ole varustatud kaitseklappidega, kaitsemembraanidega või teiste sarnaste ohutusseadmetega või paak, millel on enne kaitseklappe kaitsemembraan;
8) kergpaak (Demountable tank) on paak, mis ei ole püsipaak, teisaldatav paak, paakkonteiner, mahutikogumiga veoki element või mitmeelemendiline gaasikonteiner, mille mahutavus on üle 450 liitri, mis pole konstrueeritud veoste vedamiseks ilma sõidukita ning mida saab normaalselt teisaldada ainult tühjana;
9) konteiner (Container) on veovahend, mis on:
– püsivate omadustega ja piisavalt vastupidav korduvaks kasutamiseks;
– spetsiaalselt konstrueeritud veoste veoks ühe või enama veoliigi poolt ilma veost vahepeal välja laadimata;
– varustatud seadmetega, mis võimaldavad selle kohest ümberlaadimist;
– konstrueeritud selliselt, et seda oleks lihtne täita ja tühjendada.
Konteineriga seotud mõisted:
a) vahetuskere (Swap body) on konteiner, mis on mehaanilist tugevust silmas pidades ehitatud ainult sõidukil vedamiseks, kusjuures teda saab sõidukitelt maha võtta ja uuesti laadida sõidukil asuvate seadmete ning selle enese toendite abil, kuid teda ei saa virnastada;
b) kinnine konteiner (Closed container) on täielikult suletud jäiga lae, külgseinte, otsaseinte ja põhjaga konteiner ning avatava laega konteiner, mille lagi on veo ajal suletud;
c) suurkonteiner (Large container) on rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsiooni kohane konteiner, mille mahutavus on üle 3 m3;
d) väike konteiner (Small container) on konteiner, mille mahutavus on mitte väiksem kui 1 m3 ja mitte suurem kui 3 m3;
e) IBC (IBC – intermediate bulk container) on tahkete ainete või vedelike jäik või elastne vahekonteiner (transpordipakend), mis sõltuvalt veose pakendigrupist võib olla erineva mahutavusega, kuid mitte üle 3 m3, ning on ette nähtud mehhaniseeritud käitlemiseks ja vastupidav veol tekkivatele pingetele;
10) korpus (Shell) on ainet sisaldav kest koos avauste ja nende sulguritega;
11) krüotehniline anum (Cryogenic receptacle) on veetav, termiliselt isoleeritud sügavjahutamisega veeldatud gaaside anum mahutavusega mitte üle 1000 liitri;
12) leeksoojendi (Combustion heater) on seade, milles kasutatakse soojendamiseks otseselt vedel- või gaaskütust ja ei kasutata sõiduki töötava mootori jääksoojust;
13) mahutikogumiga sõiduk (Battery-vehicle) on sõiduk, mis sisaldab üksteisega kollektoriga ühendatud ja veoüksusega püsivalt ühendatud elemente, milleks võivad olla balloonid, torukujulised anumad, balloonikogumid, survevaadid ning klass 2 gaaside veoks ette nähtud rohkem kui 450-liitrise mahutavusega paagid;
14) mitmeelemendiline gaasikonteiner (Multiple-element gas container (MEGC)) on omavahel kollektoriga kokku ühendatud ja raami paigutatud kogum elemente, milleks võivad olla balloonid, torukujulised anumad, surveanumad ja balloonikogumid ning klass 2 gaaside veoks ette nähtud rohkem kui 450-liitrise mahutavusega paagid;
15) n.o.s kirje («kui pole teisiti sätestatud» kirje) (N.O.S. entry (not otherwise specified entry)) on ühine kirje, millesse aine, segu, lahus või ese võib olla määratud, kui ta pole nimeliselt märgitud lisas 1 ning omab n.o.s kirjele vastavat klassile, klassifitseerimistunnusele, pakendigrupile ja nimele ning kirjeldusele vastavaid keemilisi, füüsilisi ja/või ohtlikke omadusi;
16) paak (Tank) on korpus koos käitamisvahenditega ja konstruktsioonielementidega. Kui seda kasutatakse üksinda, tähendab mõiste «paak» paakkonteinerit, teisaldatavat paaki, kergpaaki või püsipaaki, kaasa arvatud paagid, mille moodustavad mahutikogumiga sõiduki või mitmeelemendilise gaasikonteineri elemendid;
17) paakkonteiner (Tank-container) on veovahend, mis vastab konteineri mõistele ning koosneb korpusest ja seadmetest, kaasa arvatud seadmed paakkonteineri laadimise hõlbustamiseks, mida kasutatakse gaasi, vedela, pulbrilise või granuleeritud aine veol, ja mille mahutavus ületab 450 liitrit;
18) paaksõiduk (Tank-vehicle) on vedeliku, gaasi, pulbrilise või granuleeritud aine veoks mõeldud sõiduk, mis koosneb ühest või mitmest püsipaagist. Lisaks vedavale sõidukile või selle käiguosale koosneb paaksõiduk ühest või mitmest korpusest, nende käitamisvahenditest ning sõlmedest nende kinnitamiseks sõiduki või veermiku külge;
19) pakendigrupp (Packing group) on grupp, millesse teatud ained või esemed pakkimise eesmärgil, nende veo ohtlikkuse astmest sõltuvalt, võib määrata. Pakendigrupid on järgmised:
a) I pakendigrupp: kõrge ohtlikkusega ained;
b) II pakendigrupp: keskmise ohtlikkusega ained;
c) III pakendigrupp: madala ohtlikkusega ained;
20) puistevedu (Carriage in bulk) on pakendamata tahke aine või esemete vedu sõidukis või konteineris;
21) püsipaak (Fixed tank) on rohkem kui 1000-liitrise mahutavusega paak, mis on kohtkindlalt kinnitatud sõidukile (milline muutub sel juhul paaksõidukiks) või on sellise sõiduki runga lahutamatu osa;
22) saadetis (Package) on pakkimisoperatsiooni lõpp-produkt, mis koosneb pakendist või suurest pakendist või IBC-st ja selle saatmiseks ette valmistatud sisust. Mõiste hõlmab gaasianumaid ja esemeid, mida oma suuruse, massi või kuju tõttu võib vedada pakendamata või tugiraamides, korvpakendites või teisaldusvahendites. Mõiste ei kehti veose kohta, mida veetakse puisteveosena või paagis;
23) surveanum (Pressure drum) on keevitatud, veetav anum, mille mahutavus on üle 150 liitri ja ei ületa 1000 liitrit (näiteks veerevööga varustatud silindrilised anumad, jalastega anumad või raamides anumad);
24) sõiduk on kas komplektne (näiteks rungale ehitatud furgoonauto, veoauto, veduk, haagis), mittekomplektne (näiteks rung, rung koos kabiiniga, haagise rung) või komplekteeritud (näiteks rung koos kabiiniga, millele on paigaldatud kere), mis on ette nähtud ohtlike veoste veoks teedel;
Sõidukiga seotud mõisted:
a) EX/II sõiduk või EX/III sõiduk on ette nähtud lõhkeainete ja neid sisaldavate esemete (klass 1) veoks;
b) FL sõiduk on ette nähtud mitte üle 61 ºC  leekpunktiga vedeliku (välja arvatud diiselkütus, mis vastab standardile EN 590:1993, ja gaasiõli ja kerge kütteõli (ÜRO nr 1202), mille leekpunkt on määratud standardiga EN 590:1993) või kergestisüttiva gaasi veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või mahutikogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3;
c) OX sõiduk on ette nähtud stabiliseeritud vesinikperoksiidi või üle 60% stabiliseeritud vesinikperoksiidi vesilahuse (klass 5.1 ÜRO nr 2015) veoks paakkonteineris või teisaldatavas paagis mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3;
d) AT sõiduk on ette nähtud, peale FL või OX sõiduki, ohtlike veoste veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või mahutikogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3, mis ei ole FL sõiduk;
e) lahtine sõiduk (Open vehicle) on madelveokastiga sõiduk;
f) kaetud sõiduk (Sheeted vehicle) on lahtine sõiduk, mis on varustatud veost kaitsva kattega (näiteks tent või koormakate);
g) kinnine sõiduk (Closed vehicle) on kinnise veoruumiga sõiduk;
25) teisaldatav paak (Portable tank) on rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsioonile või rahvusvahelise merenduse ohtlike kaupade koodeksile (edaspidi IMDG koodeksile) vastav rohkem kui 450-liitrise mahutavusega multimodaalne paak;
26) torukujuline anum (Tube) (klass 2) on õmbluseta, veetav, üle 150-liitrise, kuid mitte üle 5000-liitrise mahutavusega surveanum;
27) täismass (Maximum mass) on sõiduki juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja;
28) vaakum-jäätmepaak (Vacuum-operated waste tank) on püsi- või kergpaak, mida kasutatakse peamiselt ohtlike jäätmete veol, mille konstruktsioon ja/või varustus hõlbustavad jäätmete peale- ja mahalaadimist;
29) veoüksus (Transport unit) on haagiseta või haagisega mootorsõiduk;
30) ÜRO number (UN number) on neljast numbrist koosnev ÜRO poolt väljatöötatud ohtliku aine või eseme tunnusnumber.

2. peatükk
RAHVUSVAHELINE AUTOVEDU

§ 4. Rahvusvahelise autoveo korraldus

(1) Rahvusvaheline autovedu toimub ADR nõuete kohaselt.

(2) Rahvusvahelisel autoveol peab autojuhil kaasas olema ADR nõuete kohane koolituse tunnistus ja sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus.

(3) Rahvusvahelisel autoveol kehtivad Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) ja teiste riikide pädevate ametiasutuste poolt välja antud:
1) ADR kohane sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
2) ohtlikku veost vedava autojuhi ADR kohase koolituse tunnistus.

3. peatükk
RIIGISISENE AUTOVEDU

1. jagu
Ohutusalased kohustused

§ 5. Veos osalejad ja nende üldised ohutusalased kohustused

(1) Veos osalejad on kaubasaatja (edaspidi saatja), vedaja, kaubasaaja (edaspidi saaja) ja sõltuvalt veosest ka laadija, pakkija, paagi täitja või paagi operaator.

(2) Autoveos osalejad peavad tarvitusele võtma vajalikke meetmeid olenevalt võimalike ohtude laadist ja ulatusest, et vältida kahjustusi ning vigastusi ja vajaduse korral vähendada nende mõju miinimumini.

(3) Kui veoprotsessis ilmneb otsene oht inimeste tervisele, varale või keskkonnale, peavad osalejad sellest otsekohe teatama vastavatele päästeteenistustele ja andma informatsiooni, mis on nende tegevuseks vajalik.

§ 6. Saatja ohutusalased kohustused

(1) Ohtlike veoste saatja peab autoveoks üle andma nõuetele vastava veose. Ohutuse tagamiseks peab saatja:
1) kindlustama, et ohtlikud veosed on klassifitseeritud ja lubatud veoks ADR nõuete kohaselt;
2) varustama vedaja veokirja ja autojuhi kirjaliku ohutusjuhendiga (edaspidi ohutusjuhend) ja vajadusel nõutud veo- ja lisadokumentidega (load, kinnitused jne);
3) kasutama nende ainete veoks sobivat pakendit, suurt pakendit, vahekonteinerit ja paaki (paaksõiduk, kergpaak, mahutikogumiga sõiduk, mitmeelemendiline gaasikonteiner, teisaldatav paak ja paakkonteiner), mis kannavad nõuetekohaseid tähistusi;
4) vastama lähetamise vahendite ja ekspedeerimise piirangute nõuetele;
5) kindlustama, et ka tühi, puhastamata ja degaseerimata paak (paaksõiduk, kergpaak, mahutikogumiga sõiduk, mitmeelemendiline gaasikonteiner, teisaldatav paak ja paakkonteiner) või tühi, puhastamata sõiduk ning suur- ja väikekonteiner on vastavalt märgistatud ja tähistatud ning et tühi, puhastamata paak on suletud ja samasuguse lekkimiskindlusega, nagu oleks ta täidetud.

(2) Kui saatja kasutab teise osaleja (pakkija, laadija, täitja jne) teenuseid, peab ta võtma tarvitusele vastavaid meetmeid, et kindlustada saadetise vastavus nõuetele. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 5 nimetatud nõuete täitmisel võib saatja lähtuda teiste osalejate informatsioonist ning andmetest.

(3) Kui saatja tegutseb kolmanda osapoole huvides, peab see saatjat kirjalikult informeerima, et tegu on ohtliku veosega ning andma talle kogu informatsiooni ja dokumendid, mida saatjal on vaja oma kohustuste täitmiseks.

§ 7. Vedaja ohutusalased kohustused

(1) Ohutuse tagamiseks peab vedaja kontrollima, et:
1) veetavad veosed on veoks lubatud;
2) ettenähtud dokumentatsioon on veoüksusega kaasas;
3) sõidukil ja veosel puuduvad ilmsed defektid, lekked või praod ja et seadmeid ei ole puudu;
4) sõidukil oleva paagi, mahutikogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri ja mitmeelemendilise gaasikonteineri järgmise katsetamise kuupäev poleks möödunud;
5) sõiduk ei oleks ülekoormatud;
6) sõidukile ette nähtud tunnusmärgid ja ohumärgised on paigaldatud;
7) autojuhi ohutusjuhendis ette nähtud varustus on sõidukiga kaasas.

(2) Vedaja peab nimetatud asjaolude kontrollimisel lähtuma veo- ja lisadokumentide andmetest ning sõiduki, konteineri ja veose visuaalsest ülevaatusest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 5 ja 6 nimetatud nõuete täitmisel võib vedaja lähtuda teiste osalejate informatsioonist ning andmetest.

(4) Kui vedaja märkab lõikes 1 toodud nõuete rikkumist, siis ei tohi ta saadetist vedada rikkumise kõrvaldamiseni.

(5) Kui reisi jooksul avastatakse rikkumine, mis võib autovedu ohustada, peab autoveo niipea kui võimalik peatama, pidades silmas liiklusohutuse, veose ohutu liikumise tagamise ja ühiskondliku ohutuse nõudeid. Vedu võib jätkata pärast seda, kui veos vastab kehtivatele nõuetele.

§ 8. Saaja ohutusalased kohustused

(1) Saaja ei või keelduda kauba vastuvõtmisest ilma mõjuvate põhjusteta ning ta peab pärast kauba mahalaadimist veenduma, et teda puudutavad ohtlike veoste autoveo nõuded on täidetud.

Ohutuse tagamiseks peab saaja:
1) läbi viima sõiduki ja konteineri puhastamise;
2) kindlustama, et mahalaaditud konteiner on täielikult tühjaks laaditud, puhastatud, degaseeritud ning konteiner pärast loetletud toiminguid ei kanna enam lisa 5 kohaseid ohumärgiseid.

(2) Kui saaja kasutab teiste osaliste teenuseid (mahalaadimine, puhastamine, saastusest puhastamise koht jne), peab ta tarvitusele võtma vastavaid meetmeid, et garanteerida nõuete täitmine.

(3) Kui kontrollimisel avastatakse nõuete rikkumine, peab saaja tagastama konteineri vedajale alles siis, kui rikkumine on kõrvaldatud.

§ 9. Laadija ohutusalased kohustused

(1) Ohutuse tagamiseks peab laadija:
1) ohtlikud veosed vedajale üle andma ainult juhul, kui need on veoks nõuetekohaselt ettevalmistatud;
2) pakitud ohtlike veoste või tühjade, puhastamata pakendite vedamiseks üleandmisel kontrollima, kas pakendid on kahjustamata. Ta ei tohi üle anda kahjustatud pakendis saadetist, eriti kui see ei ole lekkekindel, kuni kahjustuse parandamiseni. Nimetatud kohustus kehtib ka tühjade, puhastamata pakendite kohta;
3) ohtlike ainete sõidukisse, suur- või väikekonteinerisse laadimisel kinni pidama laadimist ning käitlemist käsitlevatest erieeskirjadest;
4) pärast ohtlike veoste konteinerisse laadimist tähistama konteineri lisa 5 kohaselt ohumärgistega;
5) saadetiste laadimisel kinni pidama kooslaadimist käsitlevatest keeldudest, võttes arvesse varem sõidukisse või suurkonteinerisse laaditud ohtlikke veoseid, ning nõuetest, mis käsitlevad toiduainete, teiste tarbeveoste või loomatoidu eraldamist veo ajal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 4 ja 5 nimetatud nõuete täitmisel võib laadija lähtuda teiste osalejate informatsioonist ning andmetest.

§ 10. Pakkija ohutusalased kohustused

Pakkija peab järgima:
1) pakkimise või koospakkimise tingimusi käsitlevaid ettekirjutusi;
2) saadetise tähistamist ja ohumärgistega varustamist käsitlevaid ettekirjutusi.

§ 11. Paagi täitja ohutusalased kohustused

Paagi täitja peab:
1) veenduma enne paagi täitmist, et nii paak kui nende seadmed oleksid tehniliselt rahuldavas korras;
2) veenduma, et paaksõiduki, mahutikogumiga sõiduki, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri ja mitmeelemendilise gaasikonteineri järgmise katsetamise tähtaeg ei oleks möödunud;
3) täitma paaki ainult sellise ohtliku veosega, mida on selles paagis lubatud vedada;
4) paagi täitmisel järgima kõrvutiasetsevates mahutites olevaid ohtlikke veoseid puudutavaid nõudeid;
5) paagi täitmisel jälgima täidetavat ainet puudutavat maksimaalset lubatavat täiteastet või maksimaalset lubatavat täitemassi mahu liitri kohta;
6) pärast paagi täitmist kontrollima sulgemisseadmete tihedust;
7) kindlustama, et täidetava ohtliku aine jääke ei jääks tema poolt täidetava paagi väliskestale;
8) ohtliku veose veoks ettevalmistamisel kinnitama ettenähtud tunnusmärgid ja ohumärgised nõuetele vastavalt tema poolt täidetud paagile, sõidukile ning suurele ja väikesele puisteveose konteinerile.

§ 12. Paakkonteineri või teisaldatava paagi operaatori ohutusalased kohustused

Paakkonteineri või teisaldatava paagi operaator peab:
1) kindlustama ehitust, varustust, katsetamist ja märgistamist käsitlevate ettekirjutuste täitmise;
2) kindlustama, et korpuste ja nende seadmete hooldust teostatakse viisil, mis tagab normaalsete töötingimuste korral paakkonteineri või teisaldatava paagi vastavuse nõuetele kuni järgmise ülevaatuseni;
3) laskma teostada erakorralise kontrolli, kui korpuse või selle seadmete ohutus võib olla rikutud remondi, ümberehituse või avarii tõttu.

2. jagu
Veodokumendid

§ 13. Autojuhiga kaasasolevad dokumendid

(1) Ohtlike veoste riigisisesel autoveol peab autojuhil olema kaasas:
1) veokiri,
2) sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
3) ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse tunnistus;
4) ohutusjuhend;
5) veotee kooskõlastus eriti ohtlike veoste veol.

(2) Riigisisesel autoveol kehtivad samuti ARK poolt välja antud:
1) sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
2) ohtlikku veost vedava autojuhi ADR kohase koolituse tunnistus.

§ 14. Veokiri

(1) Saatja peab väljastama vedajale veokirja, milles peavad olema veoks üle antava aine või eseme kohta järgmised andmed:
1) ÜRO number;
2) ohtliku veose tunnusnimetus kooskõlas lisaga 1;
3) ADR järgne klass või klassi 1 veoste puhul allklass, millele vahetult järgneb sobivusgrupi täht;
4) aine või eseme pakendigrupp, kui see on määratud;
5) lühend ADR;
6) pakendite arv ja kirjeldus;
7) veose üldkogus (maht, brutomass või vajadusel netomass);
8) saatja nimi ja aadress;
9) saaja nimi ja aadress.

(2) Nõutavate andmete paigutus ja järjestus veokirjas on vabalt valitav, kuid lõike 1 punktide 1, 2, 3, 4 ja 5 andmed peavad järgnema üksteisele, näiteks:

«1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1, I, ADR».

(3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (v.a radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile ja ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna «JÄÄTMED» tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:

«JÄÄTMED, 1230 METANOOL, 3, II, ADR» või

«JÄÄTMED, 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, II, ADR».

(4) Kui vedajal pole sõidukis pärast veose saajale üleandmist veokirja vedaja eksemplari, peab vedaja tühjade, puhastamata pakendite ja paakide kohta koostama veokirja vastava kirjeldusega, milles näidatakse klassi number ja lühend «ADR», näiteks:

«TÜHI PAKEND, 3, ADR».

(5) Tühja puhastamata üle 1000 l mahuga gaasianuma ja sõidukil oleva paagi, mahutikogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri ja puistlasti konteineri korral peavad sellele kirjeldusele järgnema sõnad «VIIMANE VEOS» koos viimati laaditud veose ÜRO numbriga ja veose tunnusnimetusega, näiteks:

«TÜHI PAAKAUTO 2, ADR, VIIMANE VEOS: 1017 KLOOR».

(6) Lisa 2 kohase väikeses koguse ohtliku aine veo korral peab veokirjas sisalduma sellekohane märge, näiteks:

«Ohtliku aine kogus ei ületa kehtestatud piirmäära».

(7) Lisa 3 kohase piiratud kogustes veetavate ohtlike veoste kohta pole veokirja vaja kanda lõike 1 punktides 1, 2, 3, 4 ja 5 nimetatud andmeid.

(8) Radioaktiivsete materjalide ja lõhkematerjalide toorainete veokirjale tuleb lisada ADR kohased andmed.

§ 15. Ohutusjuhend

(1) Veol tekkida võiva õnnetusjuhtumi ja hädaolukorra puhuks peab autojuhil olema veo ajal kaasas kirjalik ohutusjuhend, milles sisalduvad lisas 4 sätestatud andmed.

(2) Ohutusjuhendi peab koostama veose saatja ja see tuleb vedajale edastada hiljemalt veotellimuse esitamisel, et vedaja võiks oma töötajad veoks ette valmistada ja varustada sõiduk kohase varustusega ja konkreetse aine ohutusjuhendis nõutud lisa- ja erimeetmete rakendamiseks vajalike vahenditega.

(3) Ohutusjuhend peab olema koostatud eesti keeles, olema juhile arusaadav ja täidetav ning vajadusel dubleeritud muukeelse tekstiga. Ohutusjuhendi sisu eest vastutab saatja.

(4) Ohutusjuhend tuleb hoida juhikabiinis kergesti kättesaadavas kohas. Muud ohutusjuhendid, mis ei käi veetava veose kohta, tuleb segiajamise vältimiseks hoida eraldi.

(5) Erinevate pakendatud ohtlike ainete koosveol on lubatud sarnaste ohutunnustega erinevatesse ohtliku aine gruppidesse kuuluvate ainete kohta kasutada iga ohtliku aine klassi osas ühtset ohutusjuhendit. Sel juhul ei ole ohutusjuhendis vajalik näidata aine tunnusnimetust ja ÜRO numbrit.

3. jagu
Laadimine ja puhastamine

§ 16. Veoüksuse puhastamine enne pealelaadimist

Veoüksus või konteiner (paak) peab olema enne veose pealelaadimist puhastatud.

§ 17. Veose pealelaadimine ja kinnitamine

(1) Peale- või mahalaadimiskohta saabuv veoüksus ja autojuht peavad vastama kehtestatud nõuetele. Kui dokumentide ning veoüksuse ja laadimisseadmete ülevaatuse tulemusena selgub, et autojuht või veoüksus ei vasta kehtestatud nõuetele, siis on keelatud veoüksust laadida. Veoüksuse mahalaadimine on keelatud, kui eelnimetatud kontrollimise tulemusena selguvad puudused, mis teevad mahalaadimise ohtlikuks.

(2) Veos, mis sisaldab erinevaid ohtlikke aineid või esemeid, tuleb laadida ja kinnitada sobivate vahenditega, vältimaks nende nihkumist üksteise ja veoseruumi seinte suhtes.

(3) Samale veoüksusele võib koos laadida nõutavalt pakitud kõikide klasside ohtlikke aineid sisaldavaid saadetisi, välja arvatud saadetised, millel on ohumärgised nr 1, 1.4, 1.5, 1.6 või 01. Erinevate klass 1 ainete või esemete samale veoüksusele kooslaadimisel on vajalik arvestada kooslaadimise sobivusgruppidega.

(4) Toiduaineid, tarbekaupu ja loomasööta ei tohi laadida samale veoüksusele koos saadetisega, millel on ohumärgised nr 6.1, 6.2 või 9.

(5) Kõiki määruse sätteid, mis puudutavad ohtliku veose veoüksusele peale- ja mahalaadimist ning kinnitamist, kohaldatakse ka konteinerite kohta.

(6) Autojuht ei tohi avada ohtlikke aineid või esemeid sisaldavaid pakendeid.

§ 18. Veoüksuse puhastamine pärast mahalaadimist

(1) Kui saadetisest on voolanud või pudenenud veoüksusesse ohtlikku ainet, peab veoüksuse pärast veose mahalaadimist võimalikult kiiresti, kuid igal juhul enne uue veose pealelaadimist, puhastama. Vajaduse korral tuleb veoüksus degaseerida.

(2) Ohtlikku ainet puisteveosena vedava veoüksuse peab enne uut pealelaadimist korralikult puhastama, välja arvatud juhud, kui uus koorem koosneb samast ohtlikust ainest mis eelminegi.

(3) Kõik määruse sätted, mis puudutavad veoüksuse puhastamist või degaseerimist, kehtivad ka konteinerite puhastamise või degaseerimise kohta.

§ 19. Puhastamise korraldaja

Veoüksuse puhastamist peab korraldama vedaja ja konteineri puhastamist saatja, kui kirjalikus veolepingus pole ette nähtud teisiti.

§ 20. Veetava koguse piirangud

Ühel veoüksusel veetavate lõhkeainete kogu puhasmass, klass 5.2 orgaaniliste peroksiidide ja klass 4.1 isereageerivate ainete kogus kilogrammides on piiratud ADR nõuete kohaselt.

§ 21. Mootori töötamine peale- ja mahalaadimise ajal

Veoüksuse mootor peab peale- ja mahalaadimise ajal olema välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui veose veoüksusele peale- ja mahalaadimisel käitatakse mootori abil pumpasid ja muid seadmeid, ning juhud, kui erieeskirjad nõuavad mootori töötamist.

§ 22. Ettevaatusabinõud staatilise elektri vastu

Ainete puhul, mille leekpunkt on 61 ºC või madalam, peab paaksõiduki rung enne paagi täitmist või tühjendamist olema ühendatud saatja või saaja seadmetega või kindlalt maandatud.

4. jagu
Nõuded veole

§ 23. Vedu

(1) Autoveol peab täitma ohutusjuhendi nõudeid.

(2) Ohtliku veose veotee valib vedaja. Veotee võib läbida asuala, puhketsooni, looduskaitseala või kulgeda kultuuri-, õppe-, eelkooli- ja raviasutuste, suurte tööstusettevõtete ning kultuurimälestiste läheduses ainult siis, kui vedu ei ole teisiti võimalik.

(3) Ohtlikku veost vedaval sõidukil on keelatud vedada sõitjaid, välja arvatud meeskonnaliikmed.

(4) Lõhkeainete, radioaktiivsete materjalide, orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete veol on vaja täita vastavaid ADR erinõudeid.

§ 24. Saadetise märgistamine

(1) Igale saadetisele peab olema selgelt ja püsivalt märgitud sisalduvale ohtlikule veosele vastav ÜRO number, klass 1 veoste puhul lisaks lisa 1 kohane ohtliku veose tunnusnimetus. Pakkimata esemete puhul peab märgistus olema kantud esemele või selle säilitamise, teisaldamise või töölepanemise seadmele.

(2) Saadetise märgised peavad olema kergelt nähtavad ja loetavad ning vastupidavad ilmastiku mõjudele.

(3) Päästepakendid peavad lisaks olema märgistatud sõnaga «PÄÄSTE» (SALVAGE).

(4) Üle 450-liitrise mahuga puisteveose vahekonteinerid peavad olema märgistatud kahel vastasküljel.

(5) Taastäidetaval klass 2 veose anumal peab olema loetavate ja püsivate tähtedega kantud graveerituna või trükituna järgmised andmed:
1) gaasi või gaaside segude ÜRO number ja tunnusnimetus või viimase puudumisel gaasi tehniline nimetus. Segude puhul tuleb näidata mitte rohkem kui kaks koostisosa, mis omavad kõige suuremat ohtlikkust;
2) massi järgi täidetud kokkusurutud gaaside ja veeldatud gaaside puhul kas netomass ja taara mass või brutomass;
3) järgmise korralise ülevaatuse kuupäev (aasta).

(6) Klass 7 materjale sisaldavad saadetised peab märgistama ADR nõuete kohaselt.

§ 25. Saadetise tähistamine ohumärgistega

(1) Igale määruse lisas 1 loetletud ainet või eset sisaldavale saadetisele peavad olema kinnitatud lisa 1 tabeli veerus 6 näidatud ohumärgised.

(2) Ohumärgised peavad olema 90º nurkadega rombi kujulised minimaalsete mõõtmetega 100×100 mm ja vastama lisas 5 toodud näidistele.

(3) Ohumärgiste asemel võib kasutada kustumatuid ohutähiseid, mis sümboli ja värvi osas vastavad lõikes 2 nimetatud näidistele.

(4) Iga ohumärgis peab:
1) olema kinnitatud saadetise pinnale, kui saadetise mõõdud seda lubavad, ja klass 1 ja 7 saadetiste puhul ohtliku veose tunnusnimetust näitava märgise lähedale;
2) olema saadetisel selliselt paigutatud, et seda ei kata ega varja mingi pakendi lisand või mingi muu ohumärgis või -tähis;
3) olema paigutatud teise ohumärgise kõrvale, kui on nõutav rohkem kui üks ohumärgis.

(5) Kui saadetis on ebakorrapärase kujuga või nii väike, et ohumärgist ei saa rahuldavalt kinnitada, võib ohumärgise kinnitada saadetise külge sobiva lisavahendi abil.

(6) Üle 450-liitrise mahutavusega puisteveo vahekonteinerile peab kinnitama ohumärgised kahele vastasküljele.

§ 26. Veovahendi tähistamine suurte ohumärgistega

(1) Ohtliku veose veol kasutatava sõiduki, konteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri (edaspidi MEGC), paakkonteineri ja teisaldatava paagi tähistamiseks kasutatakse suuri ohumärgiseid mõõtmetega vähemalt 250×250 mm (edaspidi tahvlid), mis sümboli ja värvi osas vastavad lisas 5 toodule.

(2) Tahvlid tuleb kinnitada sõiduki, konteineri, MEGC-i, paakkonteineri ja teisaldatava paagi välispinnale vastavalt käesolevas paragrahvis toodud nõuetele ja nad peavad vastama lisa 1 tabeli veerus 6 nõutud konteineris, MEGC-s, paakkonteineris, teisaldatavas paagis või sõidukis sisalduvate ohtlike veoste ohumärgistele.

(3) Klass 1 puhul ei näidata tahvlil sobivusgruppi, kui veoüksus või konteiner veab kahte või enamasse sobivusgruppi kuuluvaid aineid või esemeid. Erinevatesse allklassidesse kuuluvaid aineid või esemeid vedava sõiduki või suure konteineri peab tähistama ainult kõige ohtlikuma aine kohaselt vastavalt järjekorrale 1.1 (kõige suurema ohuga), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (väikseima ohuga). Kui klassifikatsiooni koodiga 1.5D aineid veetakse koos allklassi 1.2 ainete või esemetega, tuleb sõidukile või suurele konteinerile kinnitada allklass 1.1 kohased tahvlid.

(4) Klass 7 jaoks peab peamise ohu tahvel vastama ADR kohasele näidisele nr 7D. See tahvel pole nõutav vabasaadetisi vedaval sõidukil või konteineril. Kui sõidukile, konteinerile, MEGC-ile, paakkonteinerile või teisaldatavale paagile kinnitamiseks on nõutavad nii klass 7 ohumärgised ja tahvlid, võib tahvel nr 7D asemel paigaldada suurendatud ohumärgise, mis vastab nõutavale ohumärgisele ning teenib mõlemat eesmärki.

(5) Rohkem kui ühe klassi veoseid sisaldav konteiner, MEGC, paakkonteiner, teisaldatav paak või sõiduk ei pea kandma kaasneva ohu tahvlit, kui sellel tahvlil näidatud oht on juba näidatud esmase või kaasneva ohu tahvlil.

(6) Tahvlid tuleb eemaldada või kinni katta, kui need ei ole seotud veetava ohtliku veose või selle jääkidega.

(7) Konteineri, MEGC-i, paakkonteineri, paak-vahetuskere ja teisaldatava paagi kasutamise korral tuleb tahvlid kinnitada konteineri, MEGC-i, paakkonteineri, paak-vahetuskere või teisaldatava paagi mõlema külje ja mõlema otsa välispinnale.

(8) Kui konteineri, MEGC-i, paakkonteineri, paak-vahetuskere või teisaldatava paagi külge kinnitatud tahvlid pole väljastpoolt vedavat sõidukit nähtavad, siis peab konteinerit, MEGC-i, paakkonteinerit, paak-vahetuskere või teisaldatavat paaki vedavale sõidukile kinnitama tahvlid sõiduki mõlemale küljele ja taha.

(9) Puisteveo sõiduki, paaksõiduki, mahutikogumiga sõiduki ja kergpaagiga sõiduki kasutamise korral tuleb tahvlid kinnitada sõiduki mõlemale küljele ja taha. Kui teekonna jooksul või teekonna lõpus eraldatakse paak-poolhaagis oma vedukist laevale või siseveekogul sõitvale alusele laadimiseks, tuleb tahvlid paigaldada ka poolhaagise ette.

(10) Ainult klass 1 aineid või esemeid sisaldavaid saadetisi või klassi 7 radioaktiivseid materjale pakkides või IBC-des (peale vabasaadetiste) vedava sõiduki ja saadetistega laaditud vahetuskerede korral tuleb tahvlid kinnitada mõlemale küljele ja taha.

(11) Tühi, puhastamata ja degaseerimata või desaktiveerimata paaksõiduk, kergpaagiga sõiduk, mahutikogumiga sõiduk, MEGC, paakkonteiner ja teisaldatav paak ning tühi sõiduk ja puhastamata puisteveose vahekonteiner peavad edasi kandma eelneva veose jaoks nõutud tahvleid.

(12) Kui ainult osa saadetise veost on autovedu, siis võib määruses ettenähtud ohumärgistele lisaks kinnitada ka teiste veoliikide nõuetele vastavaid ohumärgiseid (nagu nõutud merevedude korral IMDG koodeksis või õhuvedude korral ICAO tehnilistes instruktsioonides).

§ 27. Veoüksuse tähistamine ohtliku veose tunnusmärgiga

(1) Ohtlikku veost vedavale veoüksusele peab olema kinnitatud kaks rõhtasendis valgustpeegeldavat oranži värvi ristkülikukujulist 400 mm laiust ja vähemalt 300 mm kõrgust tahvlit – ohtliku veose tunnusmärki. Tahvlil peab olema vähemalt 15 mm laiune must ääris. Üks tahvel peab olema kinnitatud veoüksuse ette ja teine taha. Mõlemad tahvlid peavad olema risti veoüksuse pikiteljega. Tahvlid peavad olema hästi nähtavad. Kui veoüksuse suurus ja konstruktsioon on selline, et kasutada olev pind ei ole piisav ülaltoodud tahvlite kinnitamiseks, võib tahvlite mõõtmeid vähendada kuni 300 mm-ni laiuse, 120 mm-ni kõrguse ja 10 mm-ni musta äärise osas.

(2) Kui lisa 1 tabeli veerus 10 on näidatud ohu tunnusnumber, peab ühte või enamat ohtlike veostega paaki vedav paaksõiduk või veoüksus lisaks kandma iga paagi või paagi osa külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid oranži värvi tahvleid, mis on sarnased lõikes 1 kirjeldatuile. Need oranži värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on ette nähtud igale paagis või paagi osas veetavale ainele.

(3) Paaksõidukile või veoüksusele, millel on üks või rohkem paaki ja mis veab aineid ÜRO numbritega 1202, 1203 või 1223 või lennukikütust ÜRO numbriga 1268 või 1863, kuid mitte mingit muud ainet, ei ole vaja kinnitada lõikes 2 kirjeldatud oranži tahvlit, kui ette ja taha lõike 1 kohaselt kinnitatud tahvlid kannavad kõige ohtlikuma veetava aine, s.t madalaima leekpunktiga aine ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit.

(4) Kui lisa 1 veerus 10 on näidatud ohu tunnusnumber, peab puistes ohtlikke tahkeid aineid vedav veoüksus ja konteiner lisaks kandma iga veoüksuse või konteineri külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid oranži värvi tahvleid, mis on samasugused lõikes 1 kirjeldatuile. Need oranži värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on vastavalt lisa 1 veergudes 1 ja 10 ette nähtud igale veoüksuse või konteineris puistes veetavale ainele.

(5) Ohtlikke tahkeid aineid puistes vedava konteineri ja paakkonteineri, MEGC-i ning teisaldatava paagi puhul võib lõigetes 2 ja 4 kirjeldatud tahvlid asendada kleebise, värvitud kujutisese või mõne muu samaväärsega tingimusel, et selleks otstarbeks kasutatav materjal on ilmastikukindel ja tagab vastupidava tähistuse. Sel juhul ei kehti lõikes 7 toodud tulele vastupidavust puudutava lause sätted.

(6) Veoüksuse puhul, mis veab ainult üht ainet, ei ole lõigetes 2 ja 4 ette nähtud tahvlid nõutavad tingimusel, et lõike 1 kohaselt ees ja taga asuvad tahvlid kannavad vastavaid lisa 1 veergudes 1 ja 10 ette nähtud ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit.

(7) Ohu tunnusnumber ja ÜRO number peavad olema musta värvi, kõrgusega 100 mm ja joone paksusega 15 mm. Ohu tunnusnumber peab olema märgitud tahvli ülemisele osale ja ÜRO number alumisele osale ning need tuleb omavahel eraldada horisontaalse, 15 mm paksuse musta joonega, mis jaotab tahvli kaheks võrdseks osaks. Ohu tunnusnumber ja ÜRO number peavad olema kustutamatud ja jääma loetavaks veel pärast 15-minutilist tules olekut. Mitme erineva ohtliku aine või eseme üheaegsel veol, samuti aine või eseme veol, millel lisas 1 ei ole toodud ohu tunnusnumbrit, ohtliku veose tunnusmärgil vahejoon ja tunnusnumbrid puuduvad.

(8) Eeltoodud nõuded kehtivad samuti tühja, puhastamata ja degaseerimata püsi- või kergpaagi, paakkonteineri, MEGC- i, teisaldatava paagi ja mahutikogumiga sõiduki ning tühja sõiduki ja tühja ning puhastamata puisteveose vahekonteineri kohta.

(9) Veetava ohtliku veose või selle jääkide kohta mitte kehtivad oranžid tahvlid tuleb eemaldada või kinni katta. Kui tahvlid on kinni kaetud, peab katmine olema täielik ja säilima tulle sattumisel 15 minuti jooksul.

§ 28. Täiendavad nõuded sõidukile

(1) Ohtlikke veoseid vedava veoüksuse koosseisus võib olla ainult üks täis- või poolhaagis.

(2) Sõiduki tehnoseisund peab vastama ohtlike veoste veo sõidukile kehtestatud täiendavatele nõuetele, mis on toodud määruse 5. jaos.

(3) Ohtlike veoste veol kasutatav EX/II, EH/III, FL, OX ja AT sõiduk peab olema läbinud ohtlike veoste veo sõiduki ülevaatuse (edaspidi ülevaatus) ja omama määruse lisa 10 kohast kehtivat sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistust. Ülevaatuse peab sõiduk läbima koos täis- või poolhaagisega, kui veoüksuse koosseisus on täis- või poolhaagis.

(4) Vaakum-jäätmepaagiga sõidukile väljastatud sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistusele märgitakse ülevaatusel lause «Sõiduk on varustatud vaakum-jäätmepaagiga».

§ 29. Nõuded paaksõidukitele ja paakkonteineritele

Paaksõidukite paagid (püsi- ja teisaldatavad paagid ning mahutite kogumid) ja paakkonteinerid peavad olema kontrollitud kontrolliõigust omavas ettevõttes ja omama vastavat kasutusluba.

§ 30. Tulekustutusvahendid

(1) Igal ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peab olema:
1) vähemalt üks käsitulekustuti, mille minimaalne maht on 2 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet, mis sobib tule kustutamiseks veoüksuse mootori juures, juhikabiini ja koormas). Kui sõiduk on varustatud automaatse või kergelt töölerakendatava püsitulekustutiga mootori tule kustutamiseks, siis käsitulekustuti ei ole nõutav.
2) lisaks eelmises alapunktis nimetatule üks tulekustuti minimaalse mahuga 6 kg kuiva pulbrit (või samaväärses koguses kustutusainet), mis on sobiv veoüksuse põleva rehvi/piduri või veetava veose tulekahju kustutamiseks. Seda tulekustutit peab olema võimalik kasutada tule kustutamiseks veoüksuse mootori juures või juhikabiini.

(2) Veoüksus täismassiga kuni 3,5 tonni võib olla varustatud ainult käsitulekustutiga, mille maht peab minimaalselt olema 2 kg kuiva pulbrit.

(3) Tulekustutis sisalduv toimeaine peab olema selline, mis ise ei erita tulekahju või soojuse mõjul mürgiseid ja keskkonnaohtlikke aineid.

(4) Lõikes 1 nimetatud kantavad tulekustutid peavad olema varustatud pitsati jäljendiga, mis tähistab nende korrasolekut. Samuti peavad olema märgitud järgmise kontrollimise ja hoolduse kuupäevad. Tulekustutid peavad paiknema hõlpsasti kättesaadavas kohas. Kahe tulekustuti puhul peab üks paiknema veoüksuse vasakul ja teine paremal küljel.

§ 31. Veoüksuse lisavarustus

Igal ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peab olema:
1) iga sõiduki jaoks vähemalt 2 tõkiskingaga, mis oma mõõtmetelt sobivad sõiduki rataste läbimõõduga;
2) autojuhi ohutusjuhendis toodud lisavarustus üldiste meetmete rakendamiseks:
a) kaks ohusignaali (helkuritega koonused, toega kolmnurgad või autonoomse toitega vilkuvad oranžkollased valgustid);
b) ohutusvest või -riietus (näiteks Euroopa standardi EN 471 kohane) iga sõiduki meeskonna liikme kohta;
c) ohutu käsilamp (taskulamp) iga sõiduki meeskonna liikme jaoks;
d) hingamisteede kaitsevahendid mürgiste gaaside või neid sisaldavate esemete veol (näiteks näokaitse, gaasimask);
3) autojuhi ohutusjuhendis toodud lisavarustus täiendavate või erimeetmete rakendamiseks sõltuvalt veetava aine klassist (näiteks kindad, jalatsid, kaitseprillid, veenõu, kühvel, absorbeeruv materjal, kogumispakend jms).

§ 32. Peatumine ja parkimine

(1) Ohtlike veoste veol võib peatuda ainult meeskonnaliikmete peale- ja mahamineku või veose laadimise ajaks selleks ettenähtud kohtades.

(2) Ohtlikke veoseid vedava veoüksuse peatumisel ja parkimisel peab seisupidur olema töösse rakendatud ja vajadusel paigutatud tõkiskingad.

(3) Hädapeatumisel peavad veoüksusel põlema ohutuled. Kui veoüksuse ohutuled ei põle, siis hädapeatumisel peab asetama teele veoüksuse varustuses ettenähtud oranžikollase vilkuva tulega ja autonoomse toitega laternad – ühe umbes 10 m veoüksusest ettepoole ja teise umbes 10 m veoüksusest tahapoole. Autojuht peab kohe rakendama meetmed veoüksuse teelt eemaldamiseks.

(4) Kui hädapeatunud veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kujutavad oma loomu poolest ohtu tee kasutajale ja keskkonnale ning veoüksuse meeskond ei ole võimeline hädaohtu kiiresti kõrvaldama, peab autojuht informeerima lähimat päästeteenistust ja tee omanikku ning rakendama abinõud veoüksuse teelt eemaldamiseks. Vajaduse korral peab juht võtma tarvitusele ohutusjuhendi kohased abinõud.

§ 33. Veoüksuse valvamine

(1) Ohtlikke veoseid vedava veoüksuse parkimisel peab juht korraldama veoüksuse valvamise.

(2) Veoüksus võib parkida ilma meeskonnapoolse valveta, kui selle saab parkida valvatava hoiukoha eraldi asetseval seisukohal või valvataval ettevõtte territooriumil.

(3) Kui lõikes 2 toodud võimalus puudub, peab juht veoüksuse paigutama parklasse eraldatud seisukohale, kus veoüksust ei kahjusta teised sõidukid.

(4) Kui lõikes 3 toodud võimalus puudub, peab juht veoüksuse parkima platsil, mis asetseb üldkasutatavatest teedest ja elamutest eemal ning millele tavaliselt ei kogune inimesi.

§ 34. Suitsetamise ja lahtise tule kasutamise keeld

Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine on keelatud ohtlike veoste laadimise ajal, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses.

§ 35. Eriti ohtliku veose vedu

(1) Eriti ohtlikud veosed on:
1) klass 1 lõhkeained ja neid sisaldavad esemed (v.a allklass 1.4 ja 1.6);
2) klass 6.1 väga tugevatoimelised mürkained, mis ei ole toodud II või III pakendigrupi all nende vedamisel paakides;
3) klass 7 radioaktiivsed materjalid (v.a lehed 1–4).

(2) Eriti ohtliku veose veotee kooskõlastab pädev asutus ja annab selle kohta lisa 7 kohase dokumendi.

(3) Kooskõlastuse taotleja peab vähemalt 5 päeva enne veo algust esitama:
1) avalduse, milles peavad olema toodud taotleja rekvisiidid, veo toimumise aeg, ohtliku veose ÜRO nr, tunnusnimetus, klass, klass 1 veose korral allklass ja koosveo sobivusgrupi täht, veose brutomass, sõiduki(te) riiklikud registreerimismärgid, saatja ja saaja rekvisiidid, veotee kirjeldus;
2) sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse;
3) ohutusjuhendi.

(4) Veotee kooskõlastus on kehtiv kogu eriti ohtliku veose veo aja, kuid mitte rohkem kui kuus kuud.

(5) Veotee kooskõlastus koostatakse kolmes eksemplaris. Üks eksemplar säilitatakse kooskõlastaja, teine vedaja juures ja kolmas eksemplar peab olema veo ajal veoüksuses ning see tuleb esitada kontrollija nõudel.

(6) Tugeva tormi ja tuisu korral ning kiilasjääga on eriti ohtliku veose vedu keelatud. Lubatud liikumiskiiruse eriti ohtliku veose veol määrab veotee kooskõlastaja arvestades konkreetseid teeolusid.

(7) Eriti ohtliku veose veoüksus peab olema varustatud kütusega kogu teekonnaks.

(8) Eriti ohtliku veose veol otsustab saateauto vajalikkuse veotee kooskõlastaja. Saateautona kasutatakse B-kategooria sõidukit, millel peab olema vähemalt üks kehtestatud nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav sisselülitatud kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon.

(9) Kui eriti ohtliku veose veol liiguvad sõidukid kolonnis, on saatmine saateauto(de)ga kohustuslik ning see näidatakse veotee kooskõlastuse alajaotuses «Eritingimused».

§ 36. Väikeses koguses ohtliku aine autovedu

(1) Käesoleva paragrahvi ja lisa 2 mõistes on ohtlikud veosed määratud veokategooriatesse 0, 1, 2, 3 või 4, nagu näidatud määruse lisa 1 tabeli veerus 9. Tühjad, puhastamata pakendid, mis on sisaldanud veokategooriasse «0» määratud aineid, määratakse samuti veokategooriasse «0». Tühjad, puhastamata pakendid, mis on sisaldanud muudesse kui veokategooriasse «0» määratud aineid, määratakse veokategooriasse «4».

(2) Kui veoüksuses veetavate ohtlike veoste kogus ei ületa antud veokategooria jaoks (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad samasse kategooriasse) määruse lisa 2 tabeli veerus 3 toodud väärtuseid või käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt arvutatud väärtust (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad erinevatesse veokategooriasse), võib neid vedada saadetises ühes veoüksuses ilma määruse §-de 15, 27, 28, 31, 49 ja 50 sätteid rakendamata.

(3) Kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad samasse kategooriasse, on maksimaalne kogus veoüksuses näidatud lisa 2 tabeli veerus 3.

(4) Kui erinevatesse veokategooriatesse kuuluvaid ohtlikke kaupu veetakse samas veoüksuses, ei tohi koguse ja lisas 2 toodud teguri korrutis ületada 1000.

§ 37. Piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutavad erandid

(1) Piiratud koguses (Limited Quantities) (edaspidi LQ) pakitud ohtlike veoste vedu puudutavat erandit võib rakendada, kui lisa 3 tabelis toodud pakendid vastavad pakkimise ja kasutamise üldistele nõuetele.

(2) Kui määruse lisa 1 tabeli veerus 7 on antud aine või kauba kohta näidatud kood «LQ0», siis see aine või ese ei ole vabastatud ühestki määruse nõudest.

(3) Määruse nõuded ei kehti aine või eseme autoveol, kui lisa 1 tabeli veerus 7 on selle aine või eseme kohta toodud koodist «LQ0» erinev kood ja selle koodi kasutamiseks on täidetud vastavad ADR nõuded.

5. jagu
§ 38. Elektriseadmed

(1) EX/III, FL, OX ja AT sõidukite elektrisüsteemis kasutatavad juhtmed peavad olema küllaldase ristlõikega, et vältida nende ülekuumenemist. Juhtmed peavad olema nõuetekohaselt isoleeritud. Kõik vooluringid peavad olema kaitstud sulavkaitsme või automaatlülitiga, välja arvatud järgmisi seadmeid ühendavad juhtmed:
1) akut mootori külmalt käivitamise ja peatamise süsteemiga;
2) akut generaatoriga;
3) generaatorit sulavkaitsmete või automaatlülitite karbiga;
4) akut käivitiga;
5) akut aeglusti juhtimissüsteemi karbiga, kui see süsteem on elektriline või elektromagnetiline;
6) akut tugitelje elektrilise tõsteseadmega.

(2) Juhtmed peavad olema kindlalt kinnitatud ja paigaldatud nii, et nad oleks piisavalt kaitstud mehaaniliste löökide ja kuumuse eest. Lõikes 1 nimetatud kaitsmeta vooluringid peavad olema võimalikult lühikesed.

(3) EX/III ja FL sõiduki massilüliti peab paiknema akule nii lähedal kui võimalik, kusjuures seade, mis kergendab distantsmassilülitil vooluringide lahutamist ja ühendamist, peab olema paigaldatud juhiruumi, olema juhile kergesti kättesaadav ja silmatorkavalt märgistatud ning kaitstud tahtmatu kasutamise eest kas kaitsekattega, kahekordse lülitamise seadmega või muul sobival viisil. Lüliti kere peab olema kaitseastmega IP65 ja juhtmete ühendused akulülitil peavad omama kaitseastet IP54 vastavalt ADR nõuetele. See ei kehti, kui need ühendused on kere sees, milleks võib olla aku kast. Sel juhul on piisav isoleerida ühendused kaitseks lühise eest (näiteks kummiotsikutega).

(4) EX/II, EX/III ja FL sõiduki akuklemmid peavad olema elektriliselt isoleeritud või kaetud isoleeriva akukasti kaanega. Kui akud ei paikne mootoriruumi katte all, siis peavad nad olema ventileeritud kastis.

(5) EX/III ja FL sõidukite elektriseadmete osad, sh toitejuhtmed, mis jäävad pingestatuteks akulüliti avatud asendis, peavad olema kõlblikud kasutamiseks vastavalt ADR nõuetele.

(6) Juhtmed massilülitist elektriseadmetele, mis jäävad pingestatuteks, kui akulüliti on lahti ühendatud, peavad olema ülekuumenemise vastu kaitstud sobivate vahenditega (näiteks sulavkaitsmed, kaitselülitid või voolupiirikud).

(7) Tagapool kabiini paiknevad EX/II ja FL sõiduki elektriseadmed peavad olema kavandatud, valmistatud ja kaitstud nii, et sõiduki normaalsetes kasutamistingimustes ei saa tekkida mingit sädelemist ega lühist ja riskid oleks minimaalsed kokkupõrke või deformatsiooni korral. Juhtmed peavad olema sõiduki normaalse kasutamise kestel kaitstud löökide, kulumise ja hõõrdumise eest (näiteks kasutades polüamiidist gofreeritud toru, polüuretaanist katet või terasniitidega isoleerivat katet).

(8) Blokeerumatu pidurisüsteemi andurite juhtmed ei vaja lisakaitset.

(9) Keermestatud sokliga hõõglampe ei tohi kasutada.

(10) Elektrilised ühendused veduki ja haagise vahel peavad omama kaitseastet IP54 vastavalt ADR nõuetele ja vältima ühenduse juhusliku katkemise.

§ 39. Pidurid

(1) EX/III, FL, OX ja AT tüüpi mootorsõidukid, mis on valmistatud alates 1998. a täismassiga üle 16 tonni või millel on lubatud vedada haagiseid täismassiga üle 10 tonni, peavad olema ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 13 kohaselt varustatud 1. kategooria blokeerumatu pidurisüsteemiga.

(2) EX/III, FL, OX ja AT tüüpi haagised, mis on valmistatud alates 1998. a täismassiga üle 10 tonni, peavad olema ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 13 kohaselt varustatud A-kategooria blokeerumatu pidurisüsteemiga.

(3) Lõikes 1 nimetatud mootorsõidukid peavad olema varustatud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 13 kohaselt aeglustisüsteemiga. Autorongi korral mootorsõiduk peab olema varustatud haagise aeglustisüsteemi juhtimisseadmega.

(4) Haagised peavad olema varustatud tõhusa, kõikidele ratastele toimiva rikkepiduriga, mis käitatakse vedava sõiduki sõidupiduri juhtimisega ja mis automaatselt peatab haagise haakeseadme purunemise korral.

(5) Ilma rikkepidurita, ainult inertspiduri(süsteemi)ga varustatud haagist võib kasutada kuni 50 kg netomassiga plahvatusohtliku aine veoks.

§ 40. Tuleohu vältimine

(1) EX/II ja EX/III tüüpi sõiduki kabiini ehituses peab kasutama ainult raskesti põlevaid materjale, mille põlemiskiirus ei tohi ületada 100 mm/min.

(2) OX sõidukil peab olema kabiini taha paigaldatud metallist või muust sobivast materjalist paagi laiune kaitsekilp. Mis tahes aken kabiini tagaseinas või kaitsekilbis peab olema hermeetiliselt suletud, valmistatud tulekindlast ohutust klaasist ja olema tulekindlas raamis. Paagi ja kabiini või kaitsekilbi vahe peab olema 15 cm.

(3) EX/II, EX/III, FL ja OX sõiduki mootori või eriseadme tööks ettenähtud kütusepaagid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) mis tahes lekke korral peab kütus voolama maapinnale kokkupuutesse sattumata sõiduki kuumade osade või veosega;
2) bensiini sisaldavad kütusepaagid peavad olema varustatud täiteavas tõhusalt toimiva leegipüüduriga või sulguriga täiteava hermeetiliseks sulgemiseks.

(4) EX/II, EX/III, FL ja OX tüüpi sõiduki mootor peab olema paigutatud ja varustatud nii, et oleks välditud veose süttimine või mittevastuvõetav kuumenemine. EX/II ja EX/III sõidukite mootor peab olema kompressioonsüütega (diiselmootor).

(5) EX/II, EX/III ja FL tüüpi sõiduki heitgaasi väljalaskesüsteem peab olema paigaldatud ja kaitstud nii, et oleks välditud veose süttimine või mittevastuvõetav kuumenemine. Diiselkütust sisaldava paagi all asuvad väljalaskesüsteemi osad peavad olema sellest vähemalt 100 mm kaugusel või kaitstud soojuskaitsekilbiga.

(6) EX/III, AT, FL ja OX tüüpi sõiduki kabiini taga paikneva kõrget temperatuuri tekitava aeglustisüsteemiga varustatud sõidukil peab olema soojuskaitsekilp, mis on kindlalt kinnitatud ja paikneb otseselt selle süsteemi ja kütusepaagi või veose vahel nii, et oleks välditud ka kohalik paagi seina või veose kuumenemine. Lisaks peab soojuskaitsekilp kaitsema pidurisüsteemi veose mis tahes väljavoolu või lekke eest ka õnnetusjuhtumil (näiteks kahekihiline kilp).

§ 41. Erinõuded EX/II ja EX/III sõidukile

(1) Sõiduki kere ehituseks ei tohi kasutada materjale, mis võivad veetava plahvatusohtliku ainega ühinedes moodustada ohtliku koostisega ühendeid. Sõiduk peab olema selliselt ehitatud, et üheski olukorras heitgaasisüsteem või selle osad ei põhjustaks veosele ohtu veoseruumi sisepindade temperatuuri tõusuga üle 80 ºC.

(2) Elektrisüsteemi lubatud pinge ei tohi ületada 24 V.

(3) Elektriseadmete paigaldus veoseruumis peab olema tolmukindel (vähemalt IP54 või sellega ekvivalentsete nõuete kohane) või sobivusgrupi J puhul vähemalt IP65 nõuete kohane.

(4) EX/II sõiduk peab olema konstrueeritud, ehitatud ja varustatud nii, et plahvatusohtlik aine on kaitstud välise ohu ja ilmastiku eest. Sõiduk peab olema kinnine või kaetud. Tent peab olema rebenemis- ja veekindel, raskelt süttiv ja tihedalt katma kõik sõiduki küljed mitte väiksema ülekattega kui 20 cm sõiduki küljest allapoole ning kinnituma lukustuva seadmega.

(5) EX/II sõiduki kinnisel veoseruumil ei tohi olla aknaid ja kõik avad peavad olema suletavad lukustatavate uste või katetega.

(6) EX/III sõiduki veoseruum peab olema kinnine. Veoseruum peab olema ühes tükis. Kere soojusisolatsioon peab olema võrdne vähemalt 10 mm paksuse tulekindlaks töödeldud raskeltsüttiva puidu kihiga kaetud metallvälisseinaga või kere tulekindlus peab tagama, et leek või kohtsoojenemine üle 120 ºC ei tungiks kere sisemusse kiiremini kui 15 minuti vältel alates tule süttimisest, mis oli tingitud sõiduki kasutamisest (nagu näiteks rehvide süttimine). Kõik uksed peavad olema lukustatavad. Need peavad olema konstrueeritud ja paigaldatud nii, et ühenduskohad oleksid kaetud.

(7) EX/III sõiduki mootor peab asetsema veoseruumi esiseinast eespool ja ei tohi olla veoseruumi põranda all. Ühelgi juhtumil ei tohi veoseruumi sisepinnal temperatuur tõusta üle 80 ºC.

§ 42. Erinõuded teatud FL, OX ja AT tüüpi paaksõidukile

(1) Käesolevas paragrahvis paaksõiduki all on mõeldud püsipaagis, mahutikogumis ja kergpaagis mahuga üle 1 m3 või paakkonteineris, teisaldatavas paagis ja MEGC-is mahuga üle 3 m3 ohtlikke veoseid vedavat FL, OX ja AT sõidukit.

(2) Kui sõidukile on paigaldatud kergpaak, siis kogu veoüksus peab vastama paaksõidukile ette nähtud nõuetele.

(3) Paaksõiduki, mahutikogumiga sõiduki ja kergpaagiga sõiduki kinnituselemendid peavad taluma veosest tingitud staatilist ja dünaamilist koormust vastavalt ADR nõuetele.

(4) Metallist või tugevdatud fiiberplastikust paakidega FL sõiduki ja mahutikogumiga sõiduki osad peavad olema ühendatud sõiduki veermikuga vähemalt ühe hästi elektrit juhtiva ühendusega. Juhtmete ühenduskohtade elektrokeemilist korrosiooni peab võimalikult vältima.

(5) Tagakaitseraud peab kaitsema sõidukit tagant kogu paagi laiuses. Kaitseraua kaugus paagi tagaseinast peab olema vähemalt 100 mm ja seda mõõdetakse paagi tagaseina tagumisest punktist, osast või lisaseadmest, millega võib veetav aine kontakteeruda. Mahalaadimisel taha kallutaval puisteveo sõidukil ja vaakum-jäätmepaagiga sõidukil ei nõuta kaitserauda, kui nende tagaosa on ehitatud nii, et see kaitseb veoseruumi samuti nagu kaitseraud.

(6) Lõige 5 ei kehti paakkonteineri, MEGC-i või teisaldatava paagiga ohtliku veose veo sõidukile.

(7) FL sõidukid peavad vastama lisaks § 38 nõuetele järgmistele erinõuetele:
1) sõiduki elektriseadmed ja nende paigaldus peavad täitma nendele seadmete gruppidele ette nähtud veetavast ainest sõltuvaid temperatuuriklassi nõudeid;
2) plahvatusohtliku atmosfääriga alale või alale, kus see võib tekkida, paigaldatud elektriseadmed peavad olema sellise kvaliteediga ja nõutava ohutusega, mis tagaks nende kasutamise ohtlikus tsoonis. Ohtlikud tsoonid on:
a) tsoon 0 – paakides, täitmis- ja tühjendamisseadmetes ja aurutagastustorudes;
b) tsoon 1 – täitmis- ja tühjendamisseadmete kappides ja vähemalt 0,5 m kaugusel ventilatsiooniseadmetest ja kaitseklappidest;
3) tina sisaldusega püsielektriseadmed, mis ei kuulu 0 ega 1 tsooni, peavad vastama tsooni 1 üldnõuetele, juhikabiinis paiknevad seadmed peavad vastama tsooni 2 nõuetele. Elektriseadmete grupid peavad vastama ADR erinõuetele sõltuvalt veosest.

§ 43. Erinõuded kontrollitud veoseruumi temperatuuriga sõidukile

4.1 klassi isereageerivate ainete või 5.2 klassi orgaaniliste peroksiidide veoks määratud isoleeritud, jahutatavate ja mehaaniliselt jahutatavate kontrollitud temperatuuriga sõidukid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) sõiduki ehitus ja varustus peab kindlustama ADR nõuetele vastava veoruumi jahutuse ja veose püsiva nõuetekohase temperatuuri. Soojusülekandetegur ei tohi olla suurem kui 0,4 W/m2 K;
2) sõiduk peab olema selliselt sisustatud, et aine või jahutusvedeliku aurud ei pääseks juhikabiini;
3) juhikabiinist peab igal ajahetkel olema võimalik määrata veoseruumi temperatuuri;
4) jahutust kahjustamata veoseruumi ventilatsioon või ventilatsiooniklapp peab välistama seal ohtliku rõhu tõusu;
5) jahutus ei tohi olla tuleohtlik;
6) sõiduki mehaanilised jahutusseadmed peavad olema võimelised töötama sõltumatult sõiduki veomootorist.

§ 44. Leeksoojendi

(1) Sõiduki leeksoojendi ja nende heitgaaside suunamine peab olema kavandatud, paigutatud, kaitstud ja kaetud nii, et oleks välditud veose süttimine või mittevastuvõetav kuumenemine. See nõue loetakse täidetuks, kui seadme kütusepaak ja heitgaaside väljalaskesüsteem täidavad sõiduki kütusepaagile ja väljalaskesüsteemile kehtestatud nõudeid.

(2) Leeksoojendi tööst väljalülitamine peab toimuma järgmiste meetoditega:
1) ettekavatsetud käsitsi väljalülitamine juhikabiinist;
2) sõiduki mootori seiskumine. Sellisel juhul võib juht seadme käsitsi uuesti töösse lülitada;
3) sõidukil oleva ohtliku veose laadimispumba töösselülitamine.

(3) Lubatud on leeksoojendi edasitöötamine inertsrežiimil pärast väljalülitamist. Lõikes 2 nimetatud meetodite 2 ja 3 korral peab põlemisõhuga varustamise sobivate vahenditega katkestatama pärast järeltöötamise tsüklit kestusega mitte enam kui 40 sekundit.

(4) Leeksoojendi peab töösse lülitama käsitsi. Programmseadmed on keelatud.

(5) Gaasilisel kütusel töötavad leeksoojendid ei ole lubatud.

§ 45. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks EX/II ja EX/III sõidukile

(1) Leeksoojendit ei tohi paigaldada EX/II ja EX/III sõiduki veoseruumi.

(2) Leeksoojendi peab vastama järgmistele lisanõuetele:
1) lüliti peab olema paigaldatud väljapoole juhikabiini;
2) seadet peab olema võimalik välja lülitada veoseruumi välisküljelt;
3) nõutav ei ole tõend selle kohta, et soojusvaheti peab vastu lühendatud töötsüklile inertsrežiimil pärast väljalülitamist.

(3) Veoseruumi ei tohi paigaldada kütusepaaki, jõuallikat, põlemisõhu ja küttesüsteemi õhuvõtu sisselasketorusid. Välditud peab olema võimalus, et veos sulgeb kütteseadme õhu väljundava. Veose pakendite temperatuur ei tohi tõusta üle 50 ºC.

§ 46. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks teatud sõidukile

(1) Kui sõiduk valmistaja sildi järgi on ehitatud ohumärgistega nr 3, 4.1, 4.3, 5.1 või 5.2 tähistatud veoste veoks, siis sõiduki veoseruumi ei tohi paigaldada kütusepaaki, jõuallikat, kütteseadme õhuvõtu torusid või leeksoojendit. Peab olema kindlustatud, et veos ei sulge leeksoojendi õhu väljundava. Veose soojenemise temperatuur ei tohi ületada 50 ºC. Veoseruumi paigaldatud leeksoojendi peab olema ehitatud nii, et selle töötamisel oleks välditud plahvatava atmosfääri süttimine.

(2) FL sõidukil on lubatud kasutada ainult leeksoojendit, mille kohta on esitatud tõend, et soojusvahendi peab vastu 40-sekundilise kestusega inertsrežiimil töötamise tsükli korral kogu seadme tavalise kasutamisaja.

§ 47. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks pakendis veo sõidukile

Leeksoojendi paigaldamisel pakendis ohtlikku veost vedavale sõidukile (v.a EX/II ja EX/III sõiduk), kui sõiduk valmistaja sildi järgi on ehitatud ohumärgistega nr 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 või 5.2 tähistatud veoste veoks, ei tohi veoseruumi paigaldada kütusepaaki, jõuallikat, põlemisõhu või kütteseadme õhuvõtutorusid. Välditud peab olema võimalus, et veos sulgeb kütteseadme õhu väljundava. Veose pakendi temperatuur ei tohi ületada 50 ºC. Veoseruumi paigaldatud kütteseade peab olema konstrueeritud nii, et seadme töötamisel oleks välistatud plahvatusohtliku atmosfääri süttimine.

§ 48. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks puisteveo sõidukile

Kui sõiduk valmistaja sildi järgi on ehitatud ohumärgistega nr 4.1, 4.3 või 5.1 tähistatud veoste veoks, siis ei tohi veoseruumis paikneda kütusepaaki, jõuallikat, põlemisõhu või leeksoojendi õhuvõtutorusid. Samuti ei tohi paigaldada veoseruumi kütteseadme heitgaasitoru otsa. Veos ei tohi sulgeda kütteseadme õhu väljundava otsa. Veose temperatuur ei tohi tõusta üle 50 ºC. Veoseruumi paigaldatud kütteseade peab olema konstrueeritud nii, et seadme töötamisel oleks välistatud plahvatusohtliku atmosfääri süttimine.

6. jagu
Koolitus

§ 49. Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolitus

(1) Autojuht peab läbima ohtlike veoste autoveo alase koolituse ja sooritama sellekohase eksami teede- ja sideministri määrusega kehtestatud korra kohaselt, kui ta:
1) veab ohtlikke veoseid üle 3,5-tonnise täismassiga mootorsõidukiga;
2) veab ohtlikke veoseid püsi- või kergpaakides, mille mahutavus ületab 1 m3, samuti üle 1 m3 kogumahutavusega mahutikogumiga sõidukis või veoüksuse kohta üle 3 m3 mahutavusega paakkonteineris, teisaldatavas paagis või mitmeelemendilises gaasikonteineris.

(2) Sõltumata sõiduki täismassist peab klass 1 lõhkeaineid ja neid sisaldavaid esemeid või klass 7 teatud radioaktiivseid materjale vedava sõiduki juht läbima vastavalt lõhkeainete või radioaktiivsete materjalide autoveo alase koolituse ja sooritama sellekohase eksami lõikes 1 nimetatud korra kohaselt.

§ 50. Isikute koolitus, kes lisaks autojuhtidele on seotud autoveoga

(1) Ohtlike ainete peale- ja mahalaadimise ning ladustamisega tegelevate töötajate koolitus peab tagama §-des 5–12 toodud veos osalejate ohutusalaste kohustuste täitmise ja võib toimuda kas ettevõttes või koolitusasutuses.

(2) Laadimisega ja ladustamisega tegelevatele töötajatele peab perioodiliselt läbi viima täienduskoolitust.

4. peatükk
NÕUETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

§ 51. Kontrollimise korraldus

(1) Kontrolli määruse täitmise üle teostavad politseiametnikud ja teised seaduse alusel autovedude üle kontrolli ülesandeid täitvad ametiisikud.

(2) Kontrolli läbiviimisel tuleb kasutada lisas 8 toodud kontrollkaarti.

(3) Kontrollimiseks valitud kohad peavad võimaldama määruse nõudeid rikkuvate sõidukite vastavusse viimist nõudmistega või sõiduki kohapeale või selleks ettenähtud kohta seismajätmist liiklust ohustamata.

(4) Kontrolli võib läbi viia ettevõtja juures, kelle kaudu on liiklusesse saabunud ohutusnõuetele mittevastav veos.

5. peatükk
PÄDEVAD ASUTUSED

§ 52. Pädevate asutuste tegevusvaldkonnad

(1) ARK korraldab pädeva asutusena:
1) ohtlikku veost vedavate autojuhtide koolitust, teostab nende eksamineerimist ja annab välja lisas 9 toodud tunnistuse;
2) riigisisesele autoveole lubatavate sõidukite tehnoseisundi määruse nõuetele vastavuse kontrolli ja annab välja lisas 10 toodud tunnistuse;
3) rahvusvahelisele autoveole lubatavate sõidukite tehnoseisundi ADR nõuetele vastavuse kontrolli ja annab välja lisas 11 toodud tunnistuse;
4) ettepanekute läbivaatamist ohtlike veoste autoveo autojuhtide koolitamise õppeasutuste tunnustamiseks ja teostab regulaarselt kontrolli ohtlike veoste veo autojuhtide koolitamise vastavuse osas käesoleva määruse ja ADR nõuetele.

(2) Riigisisesel eriti ohtlike veoste veol kooskõlastab pädeva asutusena veotee:
1) Maanteeamet, kui vedu toimub riigi teedel ühe või mitme maakonna piires;
2) tee omanik või tema volitatud isik, kui vedu toimub linnatänavatel, vallateedel või erateel.

(3) Linnavalitsuse, vallavalitsuse või eratee omaniku volitusel võib Maanteeamet kooskõlastada autoveo lõike 2 punktis 2 nimetatud teedel.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 53. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 15. jaanuari 1996. a määrus nr 3 «Ohtlike veoste teedel vedamise kord» (RTL 1996, 43–45, 292; 139, 687; 1997, 90, 530; 1999, 77, 958; 2000, 108, 1656) tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Määruse jõustumine

(1) Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 11 nimetatud klass 7 radioaktiivsete materjalide osas jõustub määrus kehtestatud korras, ülejäänud klasse puudutav osa jõustub 1. juulil 2002. aastal.

(2) Käesoleva määruse § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuded juhtmestikule § 3 punkti 24 alapunktis d) nimetatud AT sõidukite osas jõustuvad 1. jaanuaril 2005. aastal.

(3) Käesoleva määruse § 39 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud blokeerimatu pidurisüsteemi ja aeglustisüsteemi omamise nõue kõikidel mootorsõidukitel ja haagistel jõustub 1. jaanuaril 2010. aastal.
1 Määruses on arvestatud EÜ Nõukogu direktiivide 94/55/EÜ (EÜT L 319, 12.12.1994 lk 7), viimati parandatud direktiiviga 2001/7/EÜ (EÜT L 30/43, 1.2.2001 lk 43) ja 95/50/EÜ (EÜT L 249, 17.10.1995), parandatud direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168/23, 23.6.2001) nõudeid.

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Margus LEIVO

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri»
lisa 1

OHTLIKE VEOSTE NIMEKIRI ÜRO NUMBRITE JÄRJESTUSES

1. Üldreeglina näitab iga tabeli rida ainet/aineid või eset/esemeid, millisele vastab ÜRO number. Kui sama ÜRO numbri alla kuuluvatel ainetel või esemetel on erinevad keemilised omadused, füüsilised omadused ja/või veotingimused, võib selle ÜRO numbri jaoks kasutada mitut järjestikust rida.

2. Iga tabeli veerg on määratud kindlale näitajale. Veergude ja ridade ristumiskoht (lahter) sisaldab informatsiooni selles veerus käsitletud näitaja kohta selles reas oleva aine/ainete või eseme/esemete jaoks:
1) esimesed neli lahtrit näitavad sellesse ritta kuuluvat ainet/aineid või eset/esemeid;
2) järgmised lahtrid näitavad rakendatud erisätteid, kas täieliku informatsioonina või kodeeritult. Koodid viitavad detailsele informatsioonile, millist võib leida allpool näidatud selgitustes osutatud määruse osas. Tühi lahter tähendab, et erisäte puudub või kehtivad ainult üldised nõuded.

3. Kehtivaile üldistele nõuetele ei ole vastavates lahtrites viidatud.

Selgitused iga veeru kohta

Veerg 1 «ÜRO nr»

Sisaldab:
1) ohtliku aine või eseme ÜRO numbrit, kui ainele või esemele on antud oma spetsiifiline ÜRO number;
2) üldise või n.o.s. kirje ÜRO numbrit, millele nimetuse järgi nimetamata ohtlikud ained või esemed on kinnitatud.

Veerg 2 «Aine nimetus ja kirjeldus»

Sisaldab suurtähtedega aine või eseme nimetust, kui ainele või esemele on määratud oma spetsiifiline ÜRO number, või üldise või n.o.s. kirje nimetust, millele see on kinnitatud. Seda nimetust peab kasutama kui ohtliku veose tunnusnimetust.

Väiketähtedega kirjeldav tekst lisatakse pärast ohtliku veose tunnusnimetust, et selgitada kirje tähendust, kui aine või eseme klassifikatsiooni ja/või veo tingimused võivad olla teatud tingimustel erinevad.

Veerg 3 «Klass»

Sisaldab selle klassi numbrit, mille nimetus hõlmab ohtlikku ainet või eset. Klassi number on määratud vastavalt kindlatele kriteeriumidele.

Veerg 4 «Aine liigi kood»

Sisaldab ohtliku aine või eseme klassifikatsiooni koodi:
1) klass 1 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb kood allklassi numbrist ja sobivusgrupi tähest, millised on määratud vastavalt kindlatele kriteeriumidele;
2) klass 2 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb kood numbrist ja ühest või enamast tähest, mis märgivad ohtliku omaduse gruppe;
3) klass 7 ohtlikud ained ja esemed ei oma klassifikatsiooni koodi;
4) ülejäänud klasside korral (klassid 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9) tähistavad omadusi.

Veerg 5 «Pakendi grupp»

Sisaldab ohtlikule ainele määratud pakendi grupi numbrit/numbreid (I, II või III). Need pakendi grupi numbrid on määratud kindlate kriteeriumide alusel. Teatud ained ja esemed ei ole määratud pakendi gruppidesse.

Veerg 6 «Ohumärgise number»

Sisaldab ohumärkide/tahvlite näidiste numbreid (vt lisa 5), millised tuleb kinnitada saadetisele, konteinerile, paakkonteinerile, teisaldatavale paagile, MEGC-ile ja sõidukile.

Tabelis klass 7 ainete ja esemete osas kasutatav 7X tähistab ohumärgiseid 7A, 7B, 7C või 7D.

Näidis 11 kohase ohumärgise kasutamist tabel ei näita.

Veerg 7 «Piirkogus»

Sisaldab järgmise tähendusega tähtnumbrilist koodi:
1) «LQ 0» tähendab, et piiratud koguses pakitud ohtlike veoste jaoks ei ole erandeid ADR sätetest;
2) kõik ülejäänud «LQ»-ga algavad tähtnumbrilised koodid tähendavad, et ADR sätteid ei rakendata, kui määruse lisa 2 kohased tingimused on täidetud.

Veerg 8 «Sõiduk paagi veoks»

Sisaldab koodi, mis tähistab sõidukit, mida kasutatakse aine paakides veol. Sõidukite ehitust puudutavad nõuded on ära toodud määruse 5. jaos.

Veerg 9 «Veo kategooria»

Sisaldab arvu, milline näitab veokategooriat, millesse aine või ese on määratud ühe veoüksuse kohta veetavate koguste alusel.

Veerg 10 «Ohu tunnusnumber»

See veerg sisaldab kahe või kolme numbrilist arvu (millele eelneb teatud juhtudel täht «x»), mis peab § 27 kohasel paak- või puisteveo korral olema ära toodud ohtliku veose tunnusmärgi ülemises osas. Ohu tunnusnumbrite tähendused on toodud lisas 6.
ÜRO nr Aine nimetus ja kirjeldus Klass Aine liigi kood Pakendi-
grupp
Ohu-
märgise
nr
Piir-
kogus
Sõiduk paagi veoks Veo kate-
gooria
Ohu tunnus-
number
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0004 AMMOONIUMPIKRAAT, kuiv või sisaldab kuni 10 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0005 PADRUN, lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0006 PADRUN, lõhkelaenguga 1 1.1E   1 LQ0   1  
0007 PADRUN, lõhkelaenguga 1 1.2F   1 LQ0   1  
0009 SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma 1 1.2G   1 LQ0   1  
0010 SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma 1 1.3G   1 LQ0   1  
0012 PADRUN INERTKUULIGA 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0014 PAUKPADRUN 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0015 SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma 1 1.2G   1+8 LQ0   1  
0016 SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma 1 1.3G   1+8 LQ0   1  
0018 PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.2G   1+
6.1
+8
LQ0   1  
0019 PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.3G   1
+6.1
+8
LQ0   1  
0020 Mürgine laskemoon lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.2K

VEDU KEELATUD

0021 Mürgine laskemoon lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.3K

VEDU KEELATUD

0027 MUST PÜSSIROHI, suitsev, graanulite või pulbrina 1 1.1D   1 LQ0   1  
0028 MUST PÜSSIROHI, SUITSEV, PRESSITUD või BRIKETTIDENA 1 1.1D   1 LQ0   1  
0029 DETONAATOR, MITTEELEKTRILINE, õhkimistöödeks 1 1.1B   1 LQ0   1  
0030 DETONAATOR, ELEKTRILINE, õhkimistöödeks 1 1.1B   1 LQ0   1  
0033 POMM, lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0034 POMM, lõhkelaenguga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0035 POMM, lõhkelaenguga 1 1.2D   1 LQ0   1  
0037 VALGUSTUSPOMM 1 1.1F   1 LQ0   1  
0038 VALGUSTUSPOMM 1 1.1D   1 LQ0   1  
0039 VALGUSTUSPOMM 1 1.2G   1 LQ0   1  
0042 VAHEDETONAATOR kapseldetonaatorita 1 1.1D   1 LQ0   1  
0043 PURUSTUSLAENG 1 1.1D   1 LQ0   1  
0044 SÜÜTEKAPSEL 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0048 ÕHKIMISLAENG 1 1.1D   1 LQ0   1  
0049 VALGUSTUSPADRUN 1 1.1G   1 LQ0   1  
0050 VALGUSTUSPADRUN 1 1.3G   1 LQ0   1  
0054 SIGNAALPADRUN 1 1.3G   1 LQ0   1  
0055 PADRUNIKEST SÜTIKUGA, TÜHI 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0056 SÜVAVEEPOMM 1 1.1D   1 LQ0   1  
0059 KUMULATIIVLAENG, tööstuslik, kapseldetonaatoriga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0060 LISALÕHKELAENG 1 1.1D   1 LQ0   1  
0065 LÕHKENÖÖR, elastne 1 1.1D   1 LQ0   1  
0066 SÜÜTENÖÖR 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0070 KAABLILÕIKUR (TRAALPADRUN), PLAHVATAV 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0072 TSÜKLOTRIMETÜLEENTRINITRAMIIN (TSÜKLONIIT, HEKSOGEEN, RDX), NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0073 LASKEMOONA DETONAATOR 1 1.1B   1 LQ0   1  
0074 DIASODINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 40 mass% vett või alkoholi ja vee segu 1 1.1A   1 LQ0   0  
0075 DIETÜÜLGLÜKOOLDINITRAAT, DESENSIBILISEERITUD mittelenduva ja vees mittelahustuva flegmatisaatoriga, mida on vähemalt 25 mass% 1 1.1D   1 LQ0   1  
0076 DINITROFENOOL, kuiv või sisaldab vett kuni 15 mass% 1 1.1D   1
+6.1
LQ0   1  
0077 DINITROFENOLAADID, leelismetallide, kuivad või sisaldavad vett kuni 15 mass% 1 1.3C   1
+6.1
LQ0   1  
0078 DINITORESORTSIONOOL, kuiv või sisaldab vett kuni 15 mass% 1 1.1D   1 LQ0   1  
0079 HEKSANITRODIFENÜÜLAMIIN (DIPIKRÜÜLAMIIN, HEKSÜÜL) 1 1.1D   1 LQ0   1  
0081 BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP A 1 1.1D   1 LQ0   1  
0082 BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP B 1 1.1D   1 LQ0   1  
0083 BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP C 1 1.1D   1 LQ0   1  
0084 BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP D 1 1.1D   1 LQ0   1  
0092 PINNAVALGUSTUSRAKETT 1 1.3G   1 LQ0   1  
0093 VALGUSTUSPOMM 1 1.3G   1 LQ0   1  
0094 VÄLKVALGUSTUSPULBER 1 1.1G   1 LQ0   1  
0099 LÕHKESEADE, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks 1 1.1D   1 LQ0   1  
0101 SÜÜTENÖÖR, MITTEDETONEERIV 1 1.3G   1 LQ0   1  
0102 LÕHKENÖÖR, metallümbrises 1 1.2D   1 LQ0   1  
0103 TORUSÜTIK, metallümbrises 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0104 LÕHKENÖÖR, NÕRGA TOIMEGA, metallümbrises 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0105 SÜÜTENÖÖR, OHUTU 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0106 LÕHKETORU 1 1.1B   1 LQ0   1  
0107 LÕHKETORU 1 1.2B   1 LQ0   1  
0110 GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi- 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0113 GUANÜÜLNITROSAMINO-GUANÜLIDEEN-
HÜDRASIIN, NIISKE, sisaldab vähemalt
30 mass% vett
1 1.1A   1 LQ0   0  
0114 GUANÜÜLNITROSAMINO-
GUANÜÜLTETRASEEN (TETRASEEN), NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett või alkoholi ja vee segu
1 1.1A   1 LQ0   0  
0118 HEKSOLIIT (HEKSOTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass% 1 1.1D   1 LQ0   1  
0121 SÜÜTEL 1 1.1G   1 LQ0   1  
0124 PERFORSAATORLAENG, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks 1 1.1D   1 LQ0   1  
0129 PLIIASIID, NIISKE, sisaldab vähemalt
20 mass% vett või alkoholi ja vee segu
1 1.1A   1 LQ0   0  
0130 PLIITRINITRORESORTSINAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu 1 1.1A   1 LQ0   0  
0131 SÜÜTENÖÖRI SÜÜTEL 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0132 AROMAATSETE NITRODERIVAATIDE PÕLEVAD METALLISOOLAD, N.O.S. 1 1.3C   1 LQ0   1  
0133 MANNITOOLHEKSANITRAAT (NITROMANNIIT), NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 40 mass% vett või alkoholi ja vee segu 1 1.1D   1 LQ0   1  
0135 ELAVHÕBE(II)FULMINAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu 1 1.1A   1 LQ0   0  
0136 MIIN lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0137 MIIN lõhkelaenguga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0138 MIIN lõhkelaenguga 1 1.2D   1 LQ0   1  
0143 NITROGLÜTSERIIN, DESENSIBILISEERITUD, mittelenduva ja vees mittelahustuva flegmatisaatoriga, mida on vähemalt 40 mass% 1 1.1D   1
+6.1
LQ0   1  
0144 NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS rohkem kui 1%, kuid mitte üle 10% nitroglütseriiniga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0146 NITROTÄRKLIS, kuiv või niiske, sisaldab vähem kui 20 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0147 LÄMMASTIKKLORAMIID 1 1.1D   1 LQ0   1  
0150 PENTAERÜTRIITTETRANITRAAT (PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT; PETN), NIISKE, sisaldab kuni 25 mass% vett või on DESENSIBILISEERITUD flegmatisaatoriga, mida on kuni 15 mass% 1 1.1D   1 LQ0   1  
0151 PENTOLIIT, kuiv või niiske. Sisaldab kuni
15 mass % vett
1 1.1D   1 LQ0   1  
0153 TRINITROANILIIN (PIKRAMIID) 1 1.1D   1 LQ0   1  
0154 TRINITROFENOOL (PIKRIINHAPE), kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0154 TRINITROFENOOL (PIKRIINHAPE), kuiv või sisaldab vähemalt 10 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
0155 TRINITROKLOROBENSEEN (PIKRÜÜLKLORIID) 1 1.1D   1 LQ0   1  
0155 TRINITROKLOROBENSEEN (PIKRÜÜLKLORIID), sisaldab vähemalt
10 mass % vett
4.1 D I 4.1 LQ0   1  
0159 PÜSSIROHU BRUKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab vähemalt 25 mass% vett 1 1.3C   1 LQ0   1  
0160 PÜSSIROHI, SUITSUTA 1 1.1C   1 LQ0   1  
0161 PÜSSIROHI, SUITSUTA 1 1.3C   1 LQ0   1  
0167 MÜRSK, lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0168 MÜRSK, lõhkelaenguga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0169 MÜRSK, lõhkelaenguga 1 1.2D   1 LQ0   1  
0171 VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta 1 1.2G   1 LQ0   1  
0173 ERALDAMISSEADIS, PLAHVATAV 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0174 LÕHKENEET 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0180 RAKETT lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0181 RAKETT lõhkelaenguga 1 1.1E   1 LQ0   1  
0182 RAKETT lõhkelaenguga 1 1.2E   1 LQ0   1  
0183 RAKETT, inertpeaga 1 1.3C   1 LQ0   1  
0186 RAKETIMOOTOR 1 1.3C   1 LQ0   1  
0190 PROOVID, PLAHVATAVAD, v.a plahvatust initsieerivad 1       LQ0   0  
0191 KÄSISIGNAALSEADIS 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0192 RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV 1 1.1G   1 LQ0   1  
0193 RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0194 HÄDASIGNAAL, laeva 1 1.1G   1 LQ0   1  
0195 HÄDASIGNAAL, laeva 1 1.3G   1 LQ0   1  
0196 SUITSUSIGNAAL 1 1.1G   1 LQ0   1  
0197 SUITSUSIGNAAL 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0204 HELISEADIS, PLAHVATAV 1 1.2F   1 LQ0   1  
0207 TETRANITROANILIIN 1 1.1D   1 LQ0   1  
0208 TRINITROFENÜÜLMETÜÜLNITRAMIIN (TETRÜÜL) 1 1.1D   1 LQ0   1  
0209 TRINITROTOLUEEN (TNT), kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0209 TRINITROTOLUEEN (TNT), kuiv või sisaldab vähemalt 10 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
0212 LASKEMOONA TRASSEERLAENG 1 1.3G   1 LQ0   1  
0213 TRINITROANISOOL 1 1.1D   1 LQ0   1  
0214 TRINITROBENSEEN, kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0214 TRINITROBENSEEN, kuiv või sisaldab vähemalt 10 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
0215 TRINITROBENSOEHAPE, kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0215 TRINITROBENSOEHAPE, kuiv või sisaldab vähemalt 10 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
0216 TRINITRO-m-KRESOOL 1 1.1D   1 LQ0   1  
0217 TRINITRONAFTALEEN 1 1.1D   1 LQ0   1  
0218 TRINITROFENETOOL 1 1.1D   1 LQ0   1  
0219 TRINITRORESORTSIONOOL (STÜFNIINHAPE), kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu 1 1.1D   1 LQ0   1  
0220 KARBAMIID, kuiv või sisaldab kuni
20 mass% vett
1 1.1D   1 LQ0   1  
0220 KARBAMIID, kuiv või sisaldab vähemalt
10 mass% vett
4.1 D I 4.1 LQ0   1  
0221 TORPEEDO LÕHKEPEA lõhkelaenguga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0222 AMMOONIUMNITRAAT, sisaldab üle 0,2% põlevaineid, kaasa arvatud mis tahes orgaanilised ained, mis on arvutatud süsiniku järgi, arvestamata muid lisandeid 1 1.1D   1 LQ0   1  
0223 AMMOONIUMNITRAAT-VÄETISED, mis on enam plahvatusohtlikumad kui ammooniumnitraat, mis sisaldab 0,2% põlevaineid, kaasa arvatud mis tahes orgaanilised ained, mis on arvutatud süsiniku järgi, arvestamata muid lisandeid 1 1.1D   1 LQ0   1  
0224 BAARIUMASIID, kuiv või sisaldab alla
50 mass% vett
1 1.1A   1
+6.1
LQ0   0  
0225 VAHEDETONAATOR KAPSELDETONAATORIGA 1 1.1B   1 LQ0   1  
0226 TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIIN (HMX; OKTOGEEN), NIISKE, sisaldab kuni
15 mass% vett
1 1.1D   1 LQ0   1  
0234 NAATRIUMDINITRO-o-KRESOLAAT, kuiv või niiske, sisaldab vähem kui 15 mass% vett 1 1.3C   1 LQ0   1  
0234 NAATRIUMDINITRO-o-KRESOLAAT, NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 10 mass% vett 4.1 DT I 4.1
+6.1
LQ0   1  
0235 NAATRIUMPIKRAMAAT, kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett 1 1.3C   1 LQ0   1  
0236 TSIRKOONIUMPIKRAMAAT, kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett 1 1.3C   1 LQ0   1  
0237 KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0238 LIINIVISKERAKETT 1 1.2G   1 LQ0   1  
0240 LIINIVISKERAKETT 1 1.3G   1 LQ0   1  
0241 BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP E 1 1.1D   1 LQ0   1  
0242 SUURTÜKI HEITELAENG 1 1.3C   1 LQ0   1  
0243 SÜÜTELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.2H   1 LQ0   1  
0244 SÜÜTELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.3H   1 LQ0   1  
0245 SUITSELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.2H   1 LQ0   1  
0246 SUITSELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.3H   1 LQ0   1  
0247 SÜÜTELASKEMOON, sisaldab vedelikku või geeli ja omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut 1 1.3J   1 LQ0   1  
0248 VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.2L   1 LQ0   0  
0249 VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.3L   1 LQ0   0  
0250 RAKETIMOOTOR HÜPERGOOLSEL VEDELIKUL töötav, väljapaiskelaenguga või ilma selleta 1 1.3L   1 LQ0   0  
0254 VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta 1 1.3G   1 LQ0   1  
0255 DETONAATOR, ELEKTRILINE, õhkimistöödeks 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0257 LÕHKETORU 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0266 OKTOLIIT (OKTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass% 1 1.1D   1 LQ0   1  
0267 DETONAATORKAPSEL, MITTE-ELEKTRILINE, õhkimistöödeks 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0268 VAHEDETONAATOR KAPSELDETONAATORIGA 1 1.2B   1 LQ0   1  
0271 HEITELAENG 1 1.1C   1 LQ0   1  
0272 HEITELAENG 1 1.3C   1 LQ0   1  
0275 MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN 1 1.3C   1 LQ0   1  
0276 MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0277 PADRUN, NAFTAPUURAUGUS KASUTATAV 1 1.3C   1 LQ0   1  
0278 PADRUN, NAFTAPUURAUGUS KASUTATAV 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0279 SUURTÜKI HEITELAENG 1 1.1C   1 LQ0   1  
0280 RAKETIMOOTOR 1 1.1C   1 LQ0   1  
0281 RAKETIMOOTOR 1 1.2C   1 LQ0   1  
0282 NITROGUANIDIINE (PIKRIIT), kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0283 VAHEDETONAATOR kapseldetonaatorita 1 1.2D   1 LQ0   1  
0284 GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0285 GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga 1 1.2D   1 LQ0   1  
0286 RAKETI LÕHKEPEA, lõhkelaenguga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0287 RAKETI LÕHKEPEA, lõhkelaenguga 1 1.2D   1 LQ0   1  
0288 KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE 1 1.1D   1 LQ0   1  
0289 LÕHKENÖÖR, elastne 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0290 LÕHKENÖÖR, metallümbrises 1 1.1D   1 LQ0   1  
0291 POMM lõhkelaenguga 1 1.2F   1 LQ0   1  
0292 GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0293 GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga 1 1.2F   1 LQ0   1  
0294 MIIN lõhkelaenguga 1 1.2F   1 LQ0   1  
0295 RAKETT lõhkelaenguga 1 1.2F   1 LQ0   1  
0296 HELISEADIS, PLAHVATAV 1 1.1F   1 LQ0   1  
0297 VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0299 VALGUSTUSPOMM 1 1.3G   1 LQ0   1  
0300 SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma selleta 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0301 PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga 1 1.4G   1.4
+6.1
+8
LQ0   2  
0303 SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma selleta 1 1.4G   1.4
+8
LQ0   2  
0305 VÄLKVALGUSTUSPULBER 1 1.3G   1 LQ0   1  
0306 LASKEMOONA TRASSEERLAENG 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0312 SIGNAALPADRUN 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0313 SUITSUSIGNAAL 1 1.2G   1 LQ0   1  
0314 SÜÜTEL 1 1.2G   1 LQ0   1  
0315 SÜÜTEL 1 1.3G   1 LQ0   1  
0316 SÜÜTETORU 1 1.3G   1 LQ0   1  
0317 SÜÜTETORU 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0318 GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi- 1 1.3G   1 LQ0   1  
0319 SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS 1 1.3G   1 LQ0   1  
0320 SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0321 PADRUN lõhkelaenguga 1 1.2E   1 LQ0   1  
0322 RAKETIMOOTOR, HÜPERGOOLSEL VEDELIKUL töötav, väljapaiskelaenguga või ilma selleta 1 1.2L   1+8 LQ0   0  
0323 MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0324 MÜRSK lõhkelaenguga 1 1.2F   1 LQ0   1  
0325 SÜÜTEL 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0326 PAUKPADRUN 1 1.1C   1 LQ0   1  
0327 PAUKPADRUN 1 1.3C   1 LQ0   1  
0328 PADRUN INERTKUULIGA 1 1.2C   1 LQ0   1  
0329 TORPEEDO lõhkelaenguga 1 1.1E   1 LQ0   1  
0330 TORPEEDO lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0331 BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP B 1 1.5D   1.5 LQ0   1  
0332 BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP E 1 1.5D   1.5 LQ0   1  
0333 PÜROTEHNILINE VAHEND 1 1.1G   1 LQ0   1  
0334 PÜROTEHNILINE VAHEND 1 1.2G   1 LQ0   1  
0335 PÜROTEHNILINE VAHEND 1 1.3G   1 LQ0   1  
0336 PÜROTEHNILINE VAHEND 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0337 PÜROTEHNILINE VAHEND 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0338 PAUKPADRUN 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0339 PADRUN INERTKUULIGA 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0340 NITROTSELLULOOS, kuiv või sisaldab kuni 25 mass% vett (või alkoholi) 1 1.1D   1 LQ0   1  
0341 NITROTSELLULOOS, modifitseerimata või plastne, sisaldab kuni 18 mass% plastifitseerivat ainet 1 1.1D   1 LQ0   1  
0342 NITROTSELLULOOS, sisaldab vähemalt
25 mass% alkoholi
1 1.3C   1 LQ0   1  
0343 NITROTSELLULOOS, pehmendatud vähemalt 18 mass% plastifikaatoriga 1 1.3C   1 LQ0   1  
0344 MÜRSK lõhkelaenguga 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0345 MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0346 MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga 1 1.2D   1 LQ0   1  
0347 MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0348 PADRUN lõhkelaenguga 1 1.4F   1.4 LQ0   2  
0349 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0350 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0351 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0352 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0353 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0354 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.1L   1 LQ0   0  
0355 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.2L   1 LQ0   0  
0356 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.3L   1 LQ0   0  
0357 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.1L   1 LQ0   0  
0358 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.2L   1 LQ0   0  
0359 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.3L   1 LQ0   0  
0360 DETONAATORITE KOGUM, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks 1 1.1B   1 LQ0   1  
0361 DETONAATORITE KOGUM, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0362 ÕPPELASKEMOON 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0363 KATSELASKEMOON 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0364 LASKEMOONA DETONAATOR 1 1.2B   1 LQ0   1  
0365 LASKEMOONA DETONAATOR 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0366 LASKEMOONA DETONAATOR 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0367 LÕHKETORU 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0368 SÜÜTETORU 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0369 RAKETI LÕHKEPEA lõhkelaenguga 1 1.1F   1 LQ0   1  
0370 RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0371 RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga 1 1.4F   1.4 LQ0   2  
0372 GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi- 1 1.2G   1 LQ0   1  
0373 KÄSISIGNAALSEADIS 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0374 HELISEADIS, PLAHVATAV 1 1.1D   1 LQ0   1  
0375 HELISEADIS, PLAHVATAV 1 1.2D   1 LQ0   1  
0376 SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0377 SÜÜTEKAPSEL 1 1.1B   1 LQ0   1  
0378 SÜÜTEKAPSEL 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0379 PADRUNIKEST SÜTIKUGA, TÜHI 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0380 ISESÜTTIV ESE 1 1.2L   1 LQ0   0  
0381 MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN 1 1.2C   1 LQ0   1  
0382 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 1 1.2B   1 LQ0   1  
0383 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 1 1.4B   1.4 LQ0   2  
0384 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0385 5-NITROBENSOTRIASOOL 1 1.1D   1 LQ0   1  
0386 TRINITROBENSEENSULFOONHAPE 1 1.1D   1 LQ0   1  
0387 TRINITROFLUORENOON 1 1.1D   1 LQ0   1  
0388 TRINITROTOLUEEN (TNT) JA TRINITROBENSEENI SEGU või TRINITROTOLUEENI (TNT) JA HEKSANITROSTILBEENI SEGU 1 1.1D   1 LQ0   1  
0389 TRINITROTOLUEENI (TNT) SEGUD, MIS SISALDAVAD TRINITROBENSEENI JA HEKSANITROSTILBEENI 1 1.1D   1 LQ0   1  
0390 TRITONAAL 1 1.1D   1 LQ0   1  
0391 TSÜKLOMETÜLEENTRINITRAMIINI (TSÜKLONIIT; HEKSOGEEN; RDX) JA TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIINI (HMX; OKTOGEEN) SEGU, NIISKE, mis sisaldab kuni 15 mass% vett või DESENSIBILISEERITUD kuni 10 mass% flegmatisaatoriga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0392 HEKSANITROSTILBEEN 1 1.1D   1 LQ0   1  
0393 HEKSATONAAL 1 1.1D   1 LQ0   1  
0394 TRINITRORESORTSINOOL (STÜFNIINHAPE), NIISKE, sisaldab vähemalt 20 massi% vett või vee ja alkoholi segu 1 1.1D   1 LQ0   1  
0395 RAKETIMOOTOR, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV 1 1.2J   1 LQ0   1  
0396 RAKETIMOOTOR, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV 1 1.3J   1 LQ0   1  
0397 RAKETT, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga 1 1.1J   1 LQ0   1  
0398 RAKETT, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga 1 1.2J   1 LQ0   1  
0399 POMM, SISALDAB kergestisüttivat VEDELIKKU ja omab lõhkelaengut 1 1.1J   1 LQ0   1  
0400 POMM, SISALDAB kergestisüttivat VEDELIKKU ja omab lõhkelaengut 1 1.2J   1 LQ0   1  
0401 DIPIKRÜÜLSULFIID, kuiv või sisaldab kuni 10 mass% vett 1 1.1D   1 LQ0   1  
0402 AMMOONIUMPERKLORAAT 1 1.1D   1 LQ0   1  
0403 VALGUSTUSPOMM 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0404 VALGUSTUSPOMM 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0405 SIGNAALPADRUN 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0406 DINITROSOBENSEEN 1 1.3C   1 LQ0   1  
0407 TETRASOOL-1-ÄÄDIKHAPE 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0408 LÕHKETORU, kaitseelementidega 1 1.1D   1 LQ0   1  
0409 LÕHKETORU, kaitseelementidega 1 1.2D   1 LQ0   1  
0410 LÕHKETORU, kaitseelementidega 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0411 PENTAERÜTRIITTETRANITRAAT (PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT; PETN, mis sisaldab vähemalt 7 mass% vaha 1 1.1D   1 LQ0   1  
0412 PADRUN lõhkelaenguga 1 1.4E   1.4 LQ0   2  
0413 PAUKPADRUN 1 1.2C   1 LQ0   1  
0414 SUURTÜKI HEITELAENG 1 1.2C   1 LQ0   1  
0415 HEITELAENG 1 1.2C   1 LQ0   1  
0417 PADRUN, INERTKUULIGA 1 1.3C   1 LQ0   1  
0418 PINNAVALGUSTUSRAKETT 1 1.1G   1 LQ0   1  
0419 PINNAVALGUSTUSRAKETT 1 1.2G   1 LQ0   1  
0420 VALGUSTUSPOMM 1 1.1G   1 LQ0   1  
0421 VALGUSTUSPOMM 1 1.2G   1 LQ0   1  
0424 MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv 1 1.3G   1 LQ0   1  
0425 MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0426 MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga 1 1.2F   1 LQ0   1  
0427 MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga 1 1.4F   1.4 LQ0   2  
0428 PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks 1 1.1G   1 LQ0   1  
0429 PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks 1 1.2G   1 LQ0   1  
0430 PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks 1 1.3G   1 LQ0   1  
0431 PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0432 PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0433 PÜSSIROHU BRIKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab mitte alla 17 mass% alkoholi 1 1.1C   1 LQ0   1  
0434 MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga 1 1.2G   1 LQ0   1  
0435 MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0436 RAKETT, väljapaiskelaenguga 1 1.2C   1 LQ0   1  
0437 RAKETT, väljapaiskelaenguga 1 1.3C   1 LQ0   1  
0438 RAKETT, väljapaiskelaenguga 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0439 KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita 1 1.2D   1 LQ0   1  
0440 KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0441 KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0442 LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita 1 1.1D   1 LQ0   1  
0443 LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita 1 1.2D   1 LQ0   1  
0444 LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0445 LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0446 PADRUNIKEST, SÜTIKUTA, PÕLEV, TÜHI 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0447 PADRUNIKEST, SÜTIKUTA, PÕLEV, TÜHI 1 1.3C   1 LQ0   1  
0448 5-MERKAPTOTETRASOOL-1-ÄÄDIKHAPE 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0449 TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga või ilma 1 1.1J   1 LQ0   1  
0450 TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, inertpeaga 1 1.3J   1 LQ0   1  
0451 TORPEEDO, lõhkelaenguga 1 1.1D   1 LQ0   1  
0452 GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi- 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0453 LIINIVISKERAKETT 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0454 SÜÜTEL 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0455 KAPSELDETONAATOR, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0456 DETONAATOR, ELEKTRILINE õhkimistöödeks 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0457 LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA 1 1.1D   1 LQ0   1  
0458 LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA 1 1.2D   1 LQ0   1  
0459 LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0460 LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0461 LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S. 1 1.1B   1 LQ0   1  
0462 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.1C   1 LQ0   1  
0463 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.1D   1 LQ0   1  
0464 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.1E   1 LQ0   1  
0465 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.1F   1 LQ0   1  
0466 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.2C   1 LQ0   1  
0467 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.2D   1 LQ0   1  
0468 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.2E   1 LQ0   1  
0469 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.2F   1 LQ0   1  
0470 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.3C   1 LQ0   1  
0471 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.4E   1.4 LQ0   2  
0472 ESE, PLAHVATAV, N.O.S. 1 1.4F   1.4 LQ0   2  
0473 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.1A   1 LQ0   0  
0474 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.1C   1 LQ0   1  
0475 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.1D   1 LQ0   1  
0476 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.1G   1 LQ0   1  
0477 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.3C   1 LQ0   1  
0478 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.3G   1 LQ0   1  
0479 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0480 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0481 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0482 LÕHKEAINE, ERITI TUIM (AINED, EVI), N.O.S. 1 1.5D   1.5 LQ0   1  
0483 TSÜKLOTRIMETÜLEEN-TRINITRAMIIN (TSÜKLONIIT; HEKSOGEEN; RDX), DESENSIBILISEERITUD 1 1.1D   1 LQ0   1  
0484 TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIIN (HMX; OKTOGEEN), DESENSIBILISEERITUD 1 1.1D   1 LQ0   1  
0485 LÕHKEAINE, N.O.S. 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0486 PLAHVATAV ESE, ÜLITUIM (AINED, EEI) 1 1.6N   1.6 LQ0   2  
0487 SUITSUSIGNAAL 1 1.3G   1 LQ0   1  
0488 LASKEMOON, õppe- 1 1.3G   1 LQ0   1  
0489 DINITROGLÜKOLURIIL (DINGU) 1 1.1D   1 LQ0   1  
0490 NITROTRIASOLOON (NTO) 1 1.1D   1 LQ0   1  
0491 HEITELAENG 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0492 RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV 1 1.3G   1 LQ0   1  
0493 RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV 1 1.4G   1.4 LQ0   2  
0494 PERFORSAATORLAENG, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks 1 1.4D   1.4 LQ0   2  
0495 VEDELKÜTUS 1 1.3C   1 LQ0   1  
0496 OKTONAAL 1 1.1D   1 LQ0   1  
0497 VEDELKÜTUS 1 1.1C   1 LQ0   1  
0498 TAHKEKÜTUS 1 1.1C   1 LQ0   1  
0499 TAHKEKÜTUS 1 1.3C   1 LQ0   1  
0500 DETONAATORI KOMPLEKTID, MITTE-ELEKTRILISED, lõhketöödeks 1 1.4S   1.4 LQ0   4  
0501 TAHKEKÜTUS 1 1.4C   1.4 LQ0   2  
0502 RAKETT, inertpeaga 1 1.2C   1 LQ0   1  
0503 TURVAPADJA TÄITJAD, PÜROTEHNILISED või TURVAPADJA MOODULID, PÜROTEHNILISED või TURVAVÖÖ EELPINGUTID, PÜROTEHNILISED 1 1.4G   1.4 LQ0   1  
0504 1H-TETRASOOL 1 1.1D   1 LQ0   1  
1001 ATSETÜLEEN, LAHUSTATUD 2 4F   2.1 LQ0 FL 2 239
1002 ÕHK, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1003 ÕHK, JAHUTATUD, VEDELIK 2 3O   2.2
+5.1
LQ0 AT 3 225
1005 AMMONIAAK, VEEVABA 2 2TC   2.3
+8
LQ0 AT 1 268
1006 ARGOON, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1008 BOORTRIFLUORIID, KOKKU SURUTUD 2 1TC   2.3
+8
LQ0 AT 1 268
1009 BROOMTRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 13B1) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1010 1,2-BUTADIEEN, INHIBEERITUD või 1,3-BUTADIEEN, INHIBEERITUD või 1,3-BUTADIEENI JA INHIBEERITUD SÜSIVESINIKE SEGUD, mille aururõhk temperatuuril 70 ºC ei ületa 1,1 Mpa (11bar) ja tihedus temperatuuril 50 ºC pole madalam kui 0,525 kg/l 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1011 BUTAAN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1012 BUTÜLEENIDE SEGUD või 1-BUTÜLEEN või CIS-2-BUTÜLEEN või TRANS-2-BUTÜLEEN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1013 SÜSINIKDIOKSIID 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1014 SÜSINIKDIOKSIIDI JA HAPNIKU SEGU, KOKKU SURUTUD 2 1O   2.2
+5.1
LQ0 AT 3 25
1015 SÜSINIKDIOKSIIDI JA DILÄMMASTIKOKSIIDI SEGU 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1016 SÜSINIKMONOKSIID, KOKKU SURUTUD 2 1TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
1017 KLOOR 2 2TC   2.3+8 LQ0 AT 1 268
1018 KLORODIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R22) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1020 KLOROPENTAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 115) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1021 1-KLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 124) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1022 KLOROTRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 13) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1023 KIVISÖEGAAS, KOKKU SURUTUD 2 1TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
1026 TSÜAAN 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
1027 TSÜKLOPROPAAN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1028 DIKLORODIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 12) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1029 DIKLOROMONOFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 21) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1030 1,1-DIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS
R 152a)
2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1032 DIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1033 DIMETÜÜLEETER 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1035 ETAAN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1036 ETÜÜLAMIIN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1037 ETÜÜLKLORIID 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1038 ETÜLEEN, JAHUTATUD VEDELIK 2 3F   2.1 LQ0 FL 2 223
1039 ETÜÜLMETÜÜLEETER 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1040 ETÜLEENOKSIID 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1  
1040 ETÜLEENOKSIID LÄMMASTIKUGA kuni max rõhuni 1 MPa (10 bar) temperatuuril 50 ºC 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0   1 263
1041 ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI SEGU, milles on etüleenoksiidi üle 9%, kuid mitte üle 87% 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1043 VÄETISE AMMONISEERIV LAHUS vaba ammoniaagiga 2   2.2  
1044 TULEKUSTUTID kokku surutud või veeldatud gaasiga 2 6A   2.2 LQ0   3  
1045 FLUOR, KOKKU SURUTUD 2 1TOC   2.3
+5.1
+8
LQ0   1  
1046 HEELIUM, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1048 VESINIKBROMIID, VEEVABA 2 2TC   2.3
+8
LQ0 AT 1 268
1049 VESINIK, KOKKU SURUTUD 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
1050 VESINIKKLORIID, VEEVABA 2 2TC   2.3
+8
LQ0 AT 1 268
1051 VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, sisaldab kuni 3% vett 6.1 TF1 I 6.1
+3
LQ0   0  
1052 VESINIKFLUORIID, VEEVABA 8 CT1 I 8
+6.1
LQ0 AT 1 886
1053 VESINIKSULFIID 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
1055 ISOBUTÜLEEN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1056 KRÜPTOON, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1057 TULEMASINAD või NENDE TÄITEBALLOONID, sisaldavad põlevgaasi 2 6F   2.1 LQ0   2  
1058 VEELDATUD GAASID, mittepõlevad, sisaldavad lämmastikku, süsinikdioksiidi või õhku 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1060 METÜÜLATSETAADI JA PROPADIEENI SEGUD, STABILISEERITUD, nagu segu P1 või segu P2 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1061 METÜÜLAMIIN, VEEVABA 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1062 METÜÜLBROMIID 2 2T   2.3 LQ0 AT 1 26
1063 METÜÜLKLORIID (KÜLMUTUSGAAS R 40) 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1064 METÜÜLMERKAPTAAN 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
1065 NEOON, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1066 LÄMMASTIK, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1067 DILÄMMASTIKTETROKSIID (LÄMMASTIKDIOKSIID) 2 2TOC   2.3
+5.1
+8
LQ0 AT 1 265
1069 NITROSÜÜLKLORIID 2 2TC   2.3
+8
LQ0   1  
1070 DILÄMMASTIKOKSIID 2 2O   2.2
+5.1
LQ0 AT 3 25
1071 GAASILISED SÜSIVESINIKUD, KOKKU SURUTUD 2 1TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
1072 HAPNIK, KOKKU SURUTUD 2 1O   2.2
+5.1
LQ0 AT 3 25
1073 HAPNIK, JAHUTATUD VEDELIK 2 3O   2.2
+5.1
LQ0 AT 3 225
1075 NAFTAGAASID, VEELDATUD 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1076 FOSGEEN 2 2TC   2.3
+8
LQ0 AT 1 268
1077 PROPÜLEEN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1078 KÜLMUTUSGAASID, N.O.S., nagu segu F1, segu F2 või segu F2 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1079 VÄÄVELDIOKSIID 2 2TC   2.3
+8
LQ0 AT 1 268
1080 VÄÄVELHEKSAFLUORIID 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1081 TETRAFLUOROETÜLEEN, STABILISEERITUD 2 2F   2.1 LQ0   2  
1082 TRIFLUORKLOROETÜLEEN, STABILISEERITUD 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
1083 TRIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1085 VINÜÜLBROMIID, STABILISEERITUD 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1086 VINÜÜLKLORIID, STABILISEERITUD 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1087 METÜÜLVINÜÜLEETER, STABILISEERITUD 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1088 ATSETAAL 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1089 ATSEETALDEHÜÜD 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1090 ATSETOON 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1091 ATSETOONÕLID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1092 AKROLEIIN, STABILISEERITUD 6.1 TF1 I 6.1
+3
LQ0 FL 1 663
1093 AKRÜLONITRIIL, STABILISEERITUD 3 FT1 I 3
+6.1
LQ0 FL 1 336
1098 ALLÜÜLALKOHOL 6.1 TF1 I 6.1
+3
LQ0 FL 1 663
1099 ALLÜÜLBROMIID 3 FT1 I 3
+6.1
LQ0 FL 1 336
1100 ALLÜÜLKLORIID 3 FT1 I 3
+6.1
LQ0 FL 1 336
1104 AMÜÜLATSETAADID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1105 PENTANOOLID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1105 PENTANOOLID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1106 AMÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1106 AMÜÜLAMIIN 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
1107 AMÜÜLKLORIID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1108 1-PENTEEN (n-AMÜLEEN) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1109 AMÜÜLFORMAADID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1110 n-AMÜÜLMETÜÜLKETOON 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1111 AMÜÜLMERKAPTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1112 AMÜÜLNITRAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1113 AMÜÜLNITRIT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1114 BENSEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1120 BUTANOOLID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1120 BUTANOOLID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1123 BUTÜÜLATSETAADID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1123 BUTÜÜLATSETAADID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1125 n-BUTÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1126 1-BROMOBUTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1127 KLOROBUTAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1128 n-BUTÜÜLFORMAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1129 BUTÜÜRALDEHÜÜD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1130 KAMPRIÕLI 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1131 SÜSINIKDISULFIID 3 FT1 I 3+6.1 LQ0 FL 1 336
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mitteviskoosne) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1133 ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1134 KLOROBENSEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1135 ETÜLEENKLOROHÜDRIIN 6.1 TF1 I 6.1
+3
LQ0 FL 1 663
1136 KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, kergestisüttivad 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1136 KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, kergestisüttivad 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)(aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)(mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks), (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
üle 175 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks), (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1139 PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks), (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1143 KROOTONALDEHÜÜD, STABILISEERITUD 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
1144 KROTONÜLEEN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 339
1145 TSÜKLOHEKSAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1146 TSÜKLOPENTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1147 DEKAHÜDRONAFTALEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1148 DIATSETOONALKOHOL 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1148 DIATSETOONALKOHOL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1149 DIBUTÜÜLEETRID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1150 1,2-DIKLOROETÜLEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1152 DIKLOROPENTAANID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1153 ETÜLEENGLÜKOOLDIETÜÜLEETER 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1154 DIETÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1155 DIETÜÜLEETER (ETÜÜLEETER) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1156 DIETÜÜLKETOON 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1157 DIISOBUTÜÜLKETOON 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1158 DIISOPROPÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1159 DIISOPROPÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1160 DIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1161 DIMETÜÜLKARBONAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1162 DIMETÜÜLDIKLOROSILAAN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 X338
1163 DIMETÜÜLHÜDRASIIN, EBASÜMMEETRILINE 6.1 TFC I 6.1+3+8 LQ0 FL 1 663
1164 DIMETÜÜLSULFIID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1165 DIOKSAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1166 DIOKSALAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1167 DIVINÜÜLEETER, STABILISEERITUD 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 339
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1169 AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1170 ETANOOL (ETÜÜLALKOHOL) või ETANOOLI (ETÜÜLALKOHOLI) LAHUS 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1170 ETANOOLI (ETÜÜLALKOHOLI) LAHUS 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1171 ETÜLEENGLÜKOOL-MONOETÜÜLEETER 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1172 ETÜLEENGLÜKOOL-MONOETÜÜLEETER-
ATSETAAT
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1173 ETÜÜLATSETAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1175 ETÜÜLBENSEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1176 ETÜÜLBORAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1177 ETÜÜLBUTÜÜLATSETAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1178 2-ETÜÜLBUTÜÜLALDEHÜÜD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1179 ETÜÜLBUTÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1180 ETÜÜLBUTÜRAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1181 ETÜÜLKLOROATSETAAT 6.1 TF1 II 6.1
+3
LQ17 FL 2 63
1182 ETÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
LQ0 FL 1 663
1183 ETÜÜLDIKLOROSILAAN 4.3 WFC I 4.3
+3
+8
LQ0 FL 0 X338
1184 ETÜLEENDIKLORIID 3 FT1 II 3
+6.1
LQ0 FL 2 336
1185 ETÜLEENIMIIN, INHIBEERITUD 6.1 TF1 I 6.1
+3
LQ0 FL 1 663
1188 ETÜLEENGLÜKOOL-MONOMETÜÜLEETER 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1189 ETÜLEENGLÜKOOL-MONOMETÜÜLEETER-
ATSETAAT
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1190 ETÜÜLFORMAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1191 OKTÜÜLALDEHÜÜDID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1192 ETÜÜLLAKTAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1193 ETÜÜLMETÜÜLKETOON (METÜÜLETÜÜLKETOON) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1194 ETÜÜLNITRITI LAHUS 3 FT1 I 3+6.1 LQ0 FL 1 336
1195 ETÜÜLPROPINAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1196 ETÜÜLTRIKLOROSILAAN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 X338
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1197 LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1198 FORMALDEHÜÜDI LAHUS, kergestisüttiv 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
1199 FURAANALDEHÜÜDID 6.1 TF1 II 6.1+3 LQ0 FL 2 63
1201 PUSKARIÕLI 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1201 PUSKARIÕLI 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1202 GAASIÕLI või DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1202 DIISLIKÜTUS, vastab standardile
EN 590:1993 või GAASIÕLI või KÜTTEÕLI, KERGE, mille leekpunkt on määratud standardis EN 590:1993
3 F1 III 3 LQ7   3 30
1202 GAASIÕLI või DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE (leekpunkt üle 61 ºC ja mitte
üle 100 ºC)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1203 MOOTORIBENSIIN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1204 NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS, milles on mitte üle 1% nitroglütseriini 3 D II 3 LQ0   2  
1206 HEPTAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1207 HEKSAALDEHÜÜD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1208 HEKSAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1210 TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1212 ISOBUTANOOL (ISOBUTÜÜLALKOHOL) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1213 ISOBUTÜÜLATSETAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1214 ISOBUTÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1216 ISOOKTEENID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1218 ISOPREEN, STABILISEERITUD 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 339
1219 ISOPROPANOOL (ISOPROPÜÜLALKOHOL) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1220 ISOPROPÜÜLATSETAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1221 ISOPROPÜÜLAMIIN 3 FC I 3+8 LQ3 FL 1 338
1222 ISOPROPÜÜLNITRAAT 3 F1 II 3 LQ4   2  
1223 PETROOLEUM 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1224 KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1224 KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1224 KETOONID, VEDELAD, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1228 MERKAPTAANID, VEDELAD, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, kergestisüttiv, MÜRGINE, N.O.S. 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
1228 MERKAPTAANID, VEDELAD, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, kergestisüttiv, MÜRGINE, N.O.S. 3 FT1 III 3+6.1 LQ7 FL 3 36
1229 MESITÜÜLOKSIID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1230 METANOOL 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
1231 METÜÜLATSETAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1233 METÜÜLAMÜÜLATSETAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1234 METÜLAAL 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1235 METÜÜLAMIINI VESILAHUS 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1237 METÜÜLBUTÜRAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1238 METÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TFC I 6.1
+3+8
LQ0 FL 1 663
1239 METÜÜLKLOROMETÜÜLEETER 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
1242 METÜÜLDIKLOROSILAAN 4.3 WFC I 4.3
+3+8
LQ0 FL 0 X338
1243 METÜÜLFORMAAT 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1244 METÜÜLHÜDRASIIN 6.1 TFC I 6.1
+3+8
LQ0 FL 1 663
1245 METÜÜLISOBUTÜÜLKETOON 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1246 METÜÜLISOPROPENÜÜLKETOON, STABLISEERITUD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
1247 METÜÜLMETAKRÜLAADI MONOMEER, STABILISEERITUD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
1248 METÜÜLPROPIONAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1249 METÜÜLPROPÜÜLKETOON 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1250 METÜÜLTRIKLOROSILAAN 3 FC I 3+8 LQ3 FL 1 X338
1251 METÜÜLVINÜÜLKETOON, STABILISEERITUD 6.1 TFC I 6.1+3+8 LQ0 FL 1 639
1259 NIKKELKARBONÜÜL 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
1261 NITROMETAAN 3 F1 II 3 LQ4   2  
1262 OKTAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1263 VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, shellak, värnits, polituur, vedel täteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI AINED (kaasa arvatud värvi vedeldid ja redutseerivad ühendid) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1263 VÄRV või VÄRVI AINED (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1263 VÄRV või VÄRVI AINED (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1263 VÄRV või VÄRVI AINED (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1263 VÄRV või VÄRVI AINED (mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1263 VÄRV või VÄRVI AINED (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1263 VÄRV või VÄRVI AINED (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1263 VÄRV või VÄRVI AINED (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1264 PARALDEHÜÜD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1265 PENTAANID, vedelad 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1265 PENTAANID, vedelad 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mille leekpunkt on alla 23 ºC
ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mille leekpunkt on alla 23 ºC
ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1266 PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mille leekpunkt on alla 23 ºC
ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
mitte üle 110 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1267 TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1267 TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1267 TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1267 TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1267 TOORNAFTA 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1272 MÄNNIÕLI 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1274 n-PROPANOOL (PROPÜÜLALKOHOL, NORMAALNE) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1274 n-PROPANOOL (PROPÜÜLALKOHOL, NORMAALNE) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1275 PROPIOONALDEHÜÜD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1276 n-PROPÜÜLATSETAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1277 PROPÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1278 PROPÜÜLKLORIID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1279 1,2-DIKLOROPROPAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1280 PROPÜLEENOKSIID 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1281 PROPÜÜLFORMAADID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1282 PÜRIDIIN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1286 KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1286 KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1286 KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1286 KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1286 KAMPOLIÕLI (mitteviskoosne) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1286 KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1286 KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1286 KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1287 KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1287 KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1287 KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1287 KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1287 KUMMILAHUS (mitteviskoosne) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1287 KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1287 KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1287 KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1288 PÕLEVKIVIÕLI 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1288 PÕLEVKIVIÕLI 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1289 NAATRIUMMETÜLAADI LAHUS alkoholis 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1289 NAATRIUMMETÜLAADI LAHUS alkoholis 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
1292 TETRAETÜÜLSILIKAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1293 TINKTUURID, MEDITSIINILISED 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1293 TINKTUURID, MEDITSIINILISED 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1294 TOLUEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1295 TRIKLOROSILAAN 4.3 WFC I 4.3+3+8 LQ0 FL 0 X338
1296 TRIETÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1297 TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini
3 FC I 3+8 LQ3 FL 1 338
1297 TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini
3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1297 TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini
3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
1298 TRIMETÜÜLKLOROSILAAN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 X338
1299 TÄRPENTIN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1300 TÄRPENTINI ASENDAJA 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1300 TÄRPENTINI ASENDAJA 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1301 VINÜÜLATSETAAT, STABILISEERITUD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
1302 VINÜÜLETÜÜLEETER, STABILISEERITUD 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 339
1303 VINÜLIDEENKLORIID, STABILISEERITUD 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 339
1304 VINÜÜLISOBUTÜÜLEETER, STABILISEERITUD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
1305 VINÜÜLTRIKLOROSILAAN, STABILISEERITUD 3 FC I 3+8 LQ3 FL 1 X338
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1306 PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1307 KSÜLEENID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1307 KSÜLEENID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid
mitte üle 175 kPa)
3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS  VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid
mitte üle 175 kPa)
3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS   VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1308 TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1309 ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERITUD 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1309 ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERITUD 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1310 AMMOONIUMPIKRAAT, SISALDAB vähemalt 10 mass% VETT 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1312 BORNEOOL 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1313 KALTSIUMRESINAAT 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1314 KALTSIUMRESINAAT, SULATATUD 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1318 KOOBALTRESINAAT, SADESTUNUD 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1320 DINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett 4.1 DT I 4.1
+6.1
LQ0   1  
1321 DINITROFENOLAADID, NIISKED, sisaldavad vähemalt 15 mass% vett 4.1 DT I 4.1
+6.1
LQ0   1  
1322 DINITRORESORTSINOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1323 FERROTSEERIUM 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1324 FILMID, NITROTSELLULOOSI BAASIL valmistatud, želatiiniga kaetud, välja arvatud jäätmed 4.1 F1 III 4.1 LQ9   3  
1325 KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S. 4.1 F1 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1325 KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S. 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1326 HAFNIUMI PULBER, NIISKE, milles on vähemalt 25% vett 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1327 Hein, õled või aganad 4.1 F1  

ADR EI KEHTI

1328 HEKSAMETÜLEENTETRAMIIN 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1330 MANGAANRESINAAT 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1331 TERMOTULETIKUD, 'KÕIKJAL PÕLEMA SÜÜDATAVAD' 4.1 F1 III 4.1 LQ9   4  
1332 METALDEHÜÜD 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1333 TSEERIUM, tahvli, valandi või kangina 4.1 F3 II 4.1 LQ8   2  
1334 NAFTALIIN, PUHASTAMATA või NAFTALIIN, PUHASTATUD 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1336 NITROGUANIDIIN (PIKRIIT), NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1337 NITROTÄRKLIS, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1338 FOSFOR, AMORFNE 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1339 FOSFORHEPTASULFIID, kollase ja valge fosfori vaba 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1340 FOSFORPENTASULFIID, kollase ja valge fosfori vaba 4.3 WF2 II 4.3
+4.1
LQ11 AT 0 423
1341 FOSFORSESKVISULFIID, kollase ja valge fosfori vaba 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1343 FOSFORTRISULFIID, kollase ja valge fosfori vaba 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1344 TRINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1345 KUMMIJÄÄTMED, pulbriline või granuleeritud 4.1 F1 II 4.1 LQ8 AT 4 40
1346 SILIKOONI PULBER, AMORFNE 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1347 HÕBEPIKRAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt
30 mass% vett
4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1348 NAATRIUMDINITRO-o-KRESOLAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett 4.1 DT I 4.1
+6.1
LQ0   1  
1349 NAATRIUMPIKRAMAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1350 VÄÄVEL 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1352 TITAANI PULBER, NIISKE, sisaldab vähemalt 25% vett 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1353 KIUD või KOOTUD ESEMED, IMMUTATUD NÕRGALT NITREERITUD TSELLULOOSIGA, N.O.S. 4.1 F1 III 4.1 LQ9   3  
1354 TRINITROBENSEEN, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1355 TRINITROBENSOEHAPE, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1356 TRINITROTOLUEEN (TNT), NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1357 KARBAMIIDNITRAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1358 TSIRKOONIUMI PULBER, NIISKE, sisaldab vähemalt 25 % vett 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1360 KALTSIUMFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
LQ0   1  
1361 SÜSINIK, loomse või taimse päritoluga 4.2 S2 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1361 SÜSINIK, loomse või taimse päritoluga 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 4 40
1362 SÜSINIK, AKTIVEERITUD 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 4 40
1363 KOPRA 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1364 PUUVILLAJÄÄTMED, ÕLISED 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1365 PUUVILL, NIISKE 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1366 DIETÜÜLTSINK 4.2 SW I 4.2
+4.3
LQ0 AT 0 X333
1369 p-NITROSODIMETÜÜLANILIIN 4.2 S2 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1370 DIMETÜÜLTSINK 4.2 SW I 4.2
+4.3
LQ0 AT 0 X333
1373 KIUD või KOOTUD ESEMED, TAIMSED, LOOMSED või SÜNTEETILISED, N.O.S., õliga 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1374 KALAJAHU (KALAJÄÄTMED), STABILISEERIMATA 4.2 S2 II 4.2 LQ0   2  
1376 RAUDOKSIID, KASUATUD või URBNE RAUD, KASUTATUD, saadud kivisöegaasi puhastamisel 4.2 S4 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1378 METALLKATALÜSAATOR, NIISKE, nähtava vedeliku liiaga 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1379 PABER, KÜLLASTAMATA ÕLIGA IMMUTATUD, mittetäielikult kuivatatud (kaasa arvatud kopeerpaber) 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1380 PENTABORAAN 4.2 ST3 I 4.2
+6.1
LQ0 AT 0 333
1381 FOSFOR, VALGE või KOLLANE, VEEGA KAETUD või LAHUSES 4.2 ST3 I 4.2
+6.1
LQ0 AT 0 46
1381 FOSFOR, VALGE või KOLLANE, KUIV 4.2 ST4 I 4.2
+6.1
LQ0 AT 0 46
1382 KAALIUMSULFIID, VEEVABA või KAALIUMSULFIID, milles on kuni 30% kristallvett 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1383 PÜROFOORILISED METALLID, N.O.S. või PÜROFOORILISED SULAMID, N.O.S. 4.2 S4 I 4.2 LQ0   0  
1384 NAATRIUMDITIONIIT (NAATRIUMHÜDROSULFIT) 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1385 NAATRIUMSULFIID, VEEVABA  või NAATRIUMSULFIID, milles on kuni 30% kristallvett 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1386 ÕLIKOOK, sisaldab üle 1,5% õli ja mitte üle 11% niiskust 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1389 LEELISMETALLIDE AMALGAAMID 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1390 LEELISMULDMETALLIDE AMIIDID 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 0 423
1391 LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID või LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID 4.3 W1 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1392 LEELISMULDMETALLIDE AMALGAAMID 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1393 LEELISMULDMETALLIDE SULAMID, N.O.S. 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1394 ALUMIINIUMKARBIID 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1395 ALUMIINIUMFERROSILIKOONPULBER 4.3 WT2 II 4.3 +6.1 LQ11 AT 2 462
1396 ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERIMATA 4.3 W2 II 4.3 LQ12 AT 2 423
1396 ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERIMATA 4.3 W2 III 4.3 LQ12   3 423
1397 ALUMIINIUMFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
LQ0   1  
1398 ALUMIINIUMSILIKOONPULBER, PLAKEERIMATA 4.3 W2 III 4.3 LQ12 AT 3 423
1400 BAARIUM 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1401 KALTSIUM 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1402 KALTSIUMKARBIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1402 KALTSIUMKARBIID 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1403 KALTSIUMTSÜAANAMIID, milles on üle 0,1% kaltsiumkarbiidi 4.3 W2 III 4.3 LQ12 AT 0 423
1404 KALTSIUMHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1405 KALTSIUMSILITSIID 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1405 KALTSIUMSILITSIID 4.3 W2 III 4.3 LQ12 AT 3 423
1407 TSEESIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1408 FERROSILIKOON, milles on 30% või rohkem, kuid alla 90% räni 4.3 WT2 III 4.3
+6.1
LQ12 AT 3 462
1409 METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, N.O.S. 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1409 METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, N.O.S. 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1410 LIITIUMALUMIINIUMHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1411 LIITIUMALUMIINIUMHÜDRIID, EETRIS 4.3 WF1 I 4.3

+3

LQ0   1  
1413 LIITIUMBOORHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1414 LIITIUMHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1415 LIITIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1417 LIITIUMSILIKOON 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
1418 MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER 4.3 WS I 4.3
+4.2
LQ0   1  
1418 MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER 4.3 WS II 4.3
+4.2
LQ11 AT 2 423
1418 MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER 4.3 WS III 4.3
+4.2
LQ12   3 423
1419 MAGNEESIUM-ALUMIINIUMFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3
+6.1
LQ0   1  
1420 KAALIUM, METALNE, SULAMID 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1421 LEELISMETALLIDE SULAMID, VEDELAD, N.O.S. 4.3 W1 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1422 KAALIUMI-NAATRIUMI SULAMID 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1423 RUBIIDIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1426 NAATRIUMBOORHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1427 NAATRIUMHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1428 NAATRIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
1431 NAATRIUMMETÜLAAT 4.2 SC4 II 4.2

+8

LQ0 AT 2 48
1432 NAATRIUMFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3

+6.1

LQ0   1  
1433 TINAFOSFIIDID 4.3 WT2 I 4.3

+6.1

LQ0   1  
1435 TSINGITUHAD 4.3 W2 III 4.3 LQ12 AT 3 423
1436 TSINGIPULBER või TSINGITOLM 4.3 WS I 4.3

+4.2

LQ0   1  
1436 TSINGIPULBER või TSINGITOLM 4.3 WS II 4.3

+4.2

LQ11 AT 2 423
1436 TSINGIPULBER või TSINGITOLM 4.3 WS III 4.3

+4.2

LQ12 AT 3 423
1437 TSIRKOONIUMHÜDRIID 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1438 ALUMIINIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1439 AMMOONIUMDIKROMAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1442 AMMOONIUMPERKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ10 AT 2 50
1444 AMMOONIUMPERSULFAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1445 BAARIUMKLORAAT 5.1 OT2 II 5.1

+6.1

LQ11 AT 2 56
1446 BAARIUMNITRAAT 5.1 OT2 II 5.1

+6.1

LQ11 AT 2 56
1447 BAARIUMPERKLORAAT 5.1 OT2 II 5.1

+6.1

LQ11 AT 2 56
1448 BAARIUMPERMANGANAAT 5.1 OT2 II 5.1

+6.1

LQ11 AT 2 56
1449 BAARIUMPEROKSIID 5.1 OT2 II 5.1

+6.1

LQ11 AT 2 56
1450 BROMAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1451 TSEESIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1452 KALTSIUMKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1453 KALTSIUMKLORIT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1454 KALTSIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1455 KALTSIUMPERKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1456 KALTSIUMPERMANGANAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1457 KALTSIUMPEROKSIID 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1458 KLORAADI JA BORAADI SEGU 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1458 KLORAADI JA BORAADI SEGU 5.1 O2 III 5.1 LQ12   3 50
1459 KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1459 KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU 5.1 O2 III 5.1 LQ12   3 50
1461 KLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1462 KLORITID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1463 KROOMTRIOKSIID, VEEVABA 5.1 OC2 II 5.1+8 LQ11 AT 2 58
1465 DIDÜÜMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1466 RAUDNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1467 GUANIDIINNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1469 PLIINITRAAT 5.1 OT2 II 5.1

+6.1

LQ11 AT 2 56
1470 PLIIPERKLORAAT 5.1 OT2 II 5.1

+6.1

LQ11 AT 2 56
1471 LIITIUMHÜPOKLORIT, KUIV või LIITIUMHÜPOKLORITI SEGU 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1472 LIITIUMPEROKSIID 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1473 MAGNEESIUMBROMAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1474 MAGNEESIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1475 MAGNEESIUMPERKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1476 MAGNEESIUMPEROKSIID 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1477 NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1477 NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1479 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 5.1 O2 I 5.1 LQ0   1  
1479 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1479 OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1481 PERKLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1481 PERKLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 III 5.1 LQ12   3 50
1482 PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1482 PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 III 5.1 LQ12   3 50
1483 PEROKSIIDID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1483 PEROKSIIDID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 III 5.1 LQ12   3 50
1484 KAALIUMBROMAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1485 KAALIUMKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1486 KAALIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1487 KAALIUMNITRAADI JA NAATRIUMNITRAADI SEGU 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1488 KAALIUMNITRIT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1489 KAALIUMPERKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1490 KAALIUMPERMANGANAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1491 KAALIUMPEROKSIID 5.1 O2 I 5.1 LQ0   1  
1492 KAALIUMPERSULFAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1493 HÕBENITRAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1494 NAATRIUMBROMAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1495 NAATRIUMKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1496 NAATRIUMKLORIT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1498 NAATRIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1499 NAATRIUMNITRAADI JA KAALIUMNITRAADI SEGU 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1500 NAATRIUMNITRIT 5.1 OT2 III 5.1

+6.1

LQ12 AT 3 56
1502 NAATRIUMPERKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1503 NAATRIUMPERMANGANAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11   2 50
1504 NAATRIUMPEROKSIID 5.1 O2 I 5.1 LQ0   1  
1505 NAATRIUMPERSULFAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1506 STRONTSIUMKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1507 STRONTSIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1508 STRONTSIUM-PERKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1509 STRONTSIUMPEROKSIID 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1510 TETRANITROMETAAN 5.1 OT1 I 5.1

+6.1

LQ0 AT 1 559
1511 KARBAMIIDVESINIKPEROKSIID 5.1 OC2 III 5.1

+8

LQ12 AT 3 58
1512 TSINKAMMOONIUMNITRAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1513 TSINKKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1514 TSINKNITRAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1515 TSINKPERMANGANAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1516 TSINKPEROKSIID 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1517 TSIRKOONIUMPIKRAMAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett 4.1 D I 4.1 LQ0   1  
1541 ATSETOONTSÜAANHÜDRIIN, STABILISEERITUD 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 669
1544 ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S. 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1544 ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S. 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1544 ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S. 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1545 ALLÜÜLISOTIOTSÜANAAT, STABILISBEERITUD 6.1 TF1 II 6.1

+3

LQ17 FL 2 639
1546 AMMOONIUMARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1547 ANILIIN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1548 ANILIINHÜDROKLORIID 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1549 ANTIMONIÜHEND, ANORGAANILINE, TAHKE, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1550 ANTIMONLAKTAAT 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1551 ANTIMONKAALIUMTARTRAAT 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1553 ARSEENHAPE, VEDEL 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1554 ARSEENHAPE, TAHKE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1555 ARSEENBROMIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1556 ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s. 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1556 ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s. 6.1 T4 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1556 ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s. 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1557 ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s. 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1557 ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s. 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1557 ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s. 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1558 ARSEEN 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1559 ARSEENPENTOKSIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1560 ARSEENTRIKLORIID 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1561 ARSEENTRIOKSIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1562 ARSEENIÜHENDEID SISALDAV TOLM 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1564 BAARIUMIÜHEND, N.O.S. 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1564 BAARIUMIÜHEND, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1565 BAARIUMTSÜANIID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1566 BERÜLLIUMIÜHEND, N.O.S. 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1566 BERÜLLIUMIÜHEND, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1567 BERÜLLIUMIPULBER 6.1 TF3 II 6.1

+4.1

LQ18 AT 2 64
1569 BROMOATSETOON 6.1 TF1 II 6.1

+3

LQ17 FL 2 63
1570 BRUTSIIN 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1571 BAARIUMASIID, NIISKE, sisaldab vähemalt 50 mass% vett 4.1 DT I 4.1

+6.1

LQ0   1  
1572 KAKODÜÜLHAPE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1573 KALTSIUMARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1574 KALTSIUMARSENAADI JA KALTSIUMARSENIIDI SEGU, TAHKE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1575 KALTSIUMTSÜANIID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1577 KLORODINITROBENSEENID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1577 KLORODINITROBENSEENID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1578 KLORONITROBENSEENID, vedelad 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1578 KLORONITROBENSEENID, tahked 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1579 4-KLORO-o-TOLUIDIINHÜDROKLORIID 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1580 KLOROPIKRIIN 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1581 KLOROPIKRIINI JA METÜÜLBROMIIDI SEGU 2 2T   2.3 LQ0 AT 1 26
1582 KLOROPIKRIINI JA METÜÜLKLORIIDI SEGU 2 2T   2.3 LQ0 AT 1 26
1583 KLOROPIKRIINI SEGU, N.O.S. 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1583 KLOROPIKRIINI SEGU, N.O.S. 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1583 KLOROPIKRIINI SEGU, N.O.S. 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1585 VASKATSETOARSENIT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1586 VASKARSENIT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1587 VASKTSÜANIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1588 TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S. 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1588 TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S. 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1588 TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1589 KLOORTSÜAAN, INHIBEERITUD 2 2TC   2.3+8 LQ0   1  
1590 DIKLOROANILIINID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1590 DIKLOROANILIINID, TAHKED 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1591 o-DIKLOROBENSEEN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1593 DIKLOROMETAAN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1594 DIETÜÜLSULFAAT 6.1 TC1 I 6.1+8 LQ0 AT 1 668
1595 DIMETÜÜLSULFAAT 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1596 DINITROANILIINID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1597 DINITROBENSEENID, VEDELAD 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1597 DINITROBENSEENID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1598 DINITRO-o-KRESOOL 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1599 DINITROFENOOLI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1599 DINITROFENOOLI LAHUS 6.1 T1 II 6.1 LQ0 AT 2 60
1600 DINITROTOLUEENID, SULAS OLEKUS 6.1 T1 II 6.1 LQ0   2 60
1601 DESINFEKTSIOONIVAHEND, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1601 DESINFEKTSIOONIVAHEND, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1601 DESINFEKTSIOONIVAHEND, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1602 VÄRVAINE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. või VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1602 VÄRVAINE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. või VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1602 VÄRVAINE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. või VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1603 ETÜÜLBROMOATSETAAT 6.1 TF1 II 6.1+3 LQ17 FL 2 63
1604 ETÜLEENDIAMIIN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
1605 ETÜLEENDIBROMIID 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1606 RAUDARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1607 RAUDARSENIT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1608 RAUD(II)ARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1611 HEKSAETÜÜLTETRAFOSFAAT 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1612 HEKSAETÜÜLTETRAFOSFAADI JA KOKKU SURUTUD GAASI SEGU 2 1T   2.3 LQ0 AT 1 26
1613 TSÜAANVESINIKHAPE, VESILAHUS (VESINIKTSÜANIID, VESILAHUS), milles on kuni 20% vesiniktsüaniidi 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 0 663
1614 VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, sisaldab kuni 3% vett ja on absorbeeritud poorse inertse ainega 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0   0  
1616 PLIIATSETAAT 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1617 PLIIARSENAADID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1618 PLIIARSENITID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1620 PLIITSÜANIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1621 LONDONI PURPUR 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1622 MAGNEESIUMARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1623 ELAVHÕBEARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1624 ELAVHÕBE(II)KLORIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1625 ELAVHÕBE(II)NITRAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1626 ELAVHÕBE(II)KAALIUMTSÜANIID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1627 ELAVHÕBE(I)NITRAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1629 ELAVHÕBEATSETAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1630 ELAVHÕBE(II)AMMONIUMKLORIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1631 ELAVHÕBEBENSOAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1634 ELAVHÕBEBROMIIDID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1636 ELAVHÕBETSÜANIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1637 ELAVHÕBEGLÜKONAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1638 ELAVHÕBEJODIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1639 ELAVHÕBENUKLEAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1640 ELAVHÕBEOLEAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1641 ELAVHÕBEOKSIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1642 ELAVHÕBE(I)OKSOTSÜANIID, DESENSIBILISEERITUD 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1643 ELAVHÕBE(II)KAALIUMIODIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1644 ELAVHÕBESALITSÜLAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1645 ELAVHÕBE(II)SULFAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1646 ELAVHÕBETIOTSÜANAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1647 METÜÜLBROMIIDI JA ETÜLEENDIBROMIIDI SEGU, VEDEL 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1648 ATSETOONNITRIIL 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1649 MOOTORIKÜTUSE DETONATSIOONI-
VASTANE LISAND
6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1650 beeta-NAFTÜÜLAMIIN 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1651 NAFTÜÜLTIOKARBAMIID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1652 NAFTÜÜLKARBAMIID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1653 NIKKELTSÜANIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1654 NIKOTIIN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1655 NIKOTIINI ÜHEND, TAHKE, N.O.S. või NIKOTIINI PREPARAAT, TAHKE, N.O.S. 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1655 NIKOTIINI ÜHEND, TAHKE, N.O.S. või NIKOTIINI PREPARAAT, TAHKE, N.O.S. 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1655 NIKOTIINI ÜHEND, TAHKE, N.O.S. või NIKOTIINI PREPARAAT, TAHKE, N.O.S. 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1656 NIKOTIINHÜDROKLORIID, vedel või NIKOTIINHÜDROKLORIIDI LAHUS 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1656 NIKOTIINHÜDROKLORIID, tahke 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1657 NIKOTIINSALITSÜLAAT 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1658 NIKOTIINSULFAADI LAHUS 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1658 NIKOTIINSULFAAT, TAHKE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1659 NIKOTIINTARTRAAT 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1660 LÄMMASTIKOKSIID, KOKKU SURUTUD 2 1TOC   2.3

+5.1

+8

LQ0   1  
1661 NITROANILIINID (o-, m-, p-) 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1662 NITROBENSEEN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1663 NITROFENOOLID (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1664 NITROTOLUEENID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1664 NITROTOLUEENID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1665 NITROKSÜLEENID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1665 NITROKSÜLEENID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1669 PENTAKLOROETAAN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1670 PERKLOROMETÜÜLMERKAPTAAN 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1671 FENOOL, TAHKE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1672 FENÜÜLKARBÜÜLAMIINKLORIID 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1673 FENÜÜLEENDIAMIINID

(o-, m-, p-)

6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1674 FENÜÜLELAVHÕBEATSETAAT 6.1 T3 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1677 KAALIUMARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1678 KAALIUMARSENIT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1679 KAALIUMKUPROTSÜANIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1680 KAALIUMTSÜANIID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1683 HÕBEARSENIIT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1684 HÕBETSÜANIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1685 NAATRIUMARSENAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1686 NAATRIUMARSENIDI VESILAHUS 6.1 T4 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1686 NAATRIUMARSENIDI VESILAHUS 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1687 NAATRIUMASIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18   2  
1688 NAATRIUMKAKODÜLAAT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1689 NAATRIUMTSÜANIID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1690 NAATRIUMFLUORIID 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1691 STRONTSIUMARSENIT 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1692 STRÜHNIIN või STRÜHNIINI SOOLAD 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1693 PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, VEDEL, N.O.S. 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1693 PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, VEDEL, N.O.S. 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1693 PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, TAHKE, N.O.S. 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1693 PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, TAHKE, N.O.S. 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1694 BROMOBENSÜÜLTSÜANIIDID, VEDELAD 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1694 BROMOBENSÜÜLTSÜANIIDID, TAHKED 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1695 KLOROATSETOON, STABILISEERITUD 6.1 TFC I 6.1

+3+8

LQ0 FL 1 663
1697 KLOROATSETOFENOON 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1698 DIFENÜÜLAMIINKLOROARSIIN 6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1699 DIFENÜÜLKLOROARSIIN, VEDEL 6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1699 DIFENÜÜLKLOROARSIIN, TAHKE 6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1700 PISARGAASIGA SUITSUKÜÜNLAD 6.1 TF3 II 6.1

+4.1

LQ18   2  
1701 KSÜLÜÜLBROMIID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1702 TETRAKLOROETAAN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1704 TETRAETÜÜLDITIOPÜROFOSFAAT 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1707 TALLIUMI ÜHEND, N.O.S. 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1708 TOLUIDIINID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1708 TOLUIDIINID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1709 2,4-TOLUÜLEENDIAMIIN 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1710 TRIKLOROETÜLEEN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1711 KSÜLIDIINID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1711 KSÜLIDIINID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1712 TSINKARSENAAT, TSINKARSENIT või TSINKARSENAADI JA TSINKARSENIDI SEGU 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1713 TSINKTSÜANIID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1714 TSINKFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3

+6.1

LQ0   1  
1715 ÄÄDIKHAPPEANHÜDRIID 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
1716 ATSETÜÜLBROMIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1717 ATSETÜÜLKLORIID 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 X338
1718 BUTÜÜLHAPPE FOSFAAT 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
1719 SÖÖVITAV LEELISELINE VEDELIK, N.O.S. 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
1719 SÖÖVITAV LEELISELINE VEDELIK, N.O.S. 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
1722 ALLÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TFC I 6.1

+3

+8

LQ0 FL 1 668
1723 ALLÜÜLJODIID 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1724 ALLÜÜLTRIKLOROSILAAN, STABILISEERITUD 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 X839
1725 ALUMIINIUMBROMIID, VEEVABA 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1726 ALUMIINIUKLORIID, VEEVABA 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1727 AMMONIUMVESINIKDIFLUORIID, TAHKE 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1728 AMÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1729 ANISOÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ23 AT 2 80
1730 ANTIMONPENTAKLORIID, VEDEL 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1731 ANTIMONPENTAKLORIIDI LAHUS 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1731 ANTIMONPENTAKLORIIDI LAHUS 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1732 ANTIMONPENTAFLUORIID 8 CT1 II 8

+6.1

LQ22 AT 2 86
1733 ANTIMONTRILORIID 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1736 BENSOÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1737 BENSÜÜLBROMIID 6.1 TC1 II 6.1

+8

LQ17 AT 2 68
1738 BENSÜÜLKLORIID 6.1 TC1 II 6.1

+8

LQ17 AT 2 68
1739 BENSÜÜLKLOROFORMAAT 8 C9 I 8 LQ20 AT 1 88
1740 VESINIKDIFLUORIIDID, N.O.S. 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1740 VESINIKDIFLUORIIDID, N.O.S. 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
1741 BOORTRIKLORIID 2 2TC   2.3

+8

LQ0   1  
1742 BOORTRIFLUORIIDI ÄÄDIKHAPPE KOMPLEKSÜHEND 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1743 BOORTRIFLUORIIDI PROPIOONHAPPE KOMPLEKSÜHEND 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1744 BROOM või BROOMI LAHUS 8 CT1 I 8

+6.1

LQ0 AT 1 886
1745 BROOMPENTAFLUORIID 5.1 OTC I 5.1

+6.1

+8

LQ0 AT 0 568
1746 BROOMTRIFLUORIID 5.1 OTC I 5.1

+6.1

+8

LQ0 AT 0 568
1747 BUTÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 X83
1748 KALTSIUMHÜPOKLORIT, KUIV või KALTSIUMHÜPOKLORIDI SEGU, KUIV, sisaldab üle 39% kättesaadavat kloori (8,8% kättesaadavat hapnikku) 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
1749 KLOORTRIFLUORIID 2 2TOC   2.3

+5.1

+8

LQ0 AT 1 265
1750 KLOROÄÄDIKHAPPE LAHUS 6.1 TC1 II 6.1

+8

LQ17 AT 2 68
1751 KLOROÄÄDIKHAPE, TAHKE 6.1 TC2 II 6.1

+8

LQ18 AT 2 68
1752 KLOROATSETÜÜLKLORIID 6.1 TC1 I 6.1

+8

LQ0 AT 1 668
1753 KLOROFENÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1754 KLOROSULFOONHAPE (vääveltrioksiidiga või ilma) 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
1755 KROOMHAPPE LAHUS 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1755 KROOMHAPPE LAHUS 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1756 KROOMFLUORIID, TAHKE 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1757 KROOMFLUORIIDI LAHUS 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1757 KROOMFLUORIIDI LAHUS 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1758 KROOMOKSÜKLORIID 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
1759 SÖÖBIV TAHKE AINE, N.O.S. 8 C10 I 8 LQ21 AT 1 88
1759 SÖÖBIV TAHKE AINE, N.O.S. 8 C10 II 8 LQ23 AT 2 80
1759 SÖÖBIV TAHKE AINE, N.O.S. 8 C10 III 8 LQ24 AT 3 80
1760 SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S. 8 C9 I 8 LQ20 AT 1 88
1760 SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S. 8 C9 II 8 LQ22 AT 2 80
1760 SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S. 8 C9 III 8 LQ19 AT 3 80
1761 VASKETÜLEENDIAMIINI LAHUS 8 CT1 II 8+6.1 LQ22 AT 2 86
1761 VASKETÜLEENDIAMIINI LAHUS 8 CT1 III 8+6.1 LQ19 AT 3 86
1762 TSÜKLOHEKSENÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1763 TSÜKLOHEKSÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1764 DIKLOROÄÄDIKHAPE 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1765 DIKLOROATSETÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1766 DIKLOROFENÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ0 AT 2 X80
1767 DIETÜÜLDIKLOROSILAAN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 X83
1768 DIFLUOROFOSFORHAPE, VEEVABA 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1769 DIFENÜÜLDIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1770 DIFENÜÜLMETÜÜLBROMIID 8 C10 II 8 LQ23 AT 2 80
1771 DODETSÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1773 RAUDKLORIID, VEEVABA 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
1774 TULEKUSTUTI LAENG, sööbiv vedelik 8 C11 II 8 LQ22   2  
1775 FLUOROBOORHAPE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1776 FLUOROFOSFORHAPE, VEEVABA 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1777 FLUOROSULFOONHAPE 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 88
1778 FLUOROSILIKAATHAPE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1779 SIPELGHAPE 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1780 FUMARÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1781 HEKSADETSÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1782 HEKSAFLUOROFOSFORHAPE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1783 HEKSAMETÜLEENDIAMIINI LAHUS 8 C7 II 8 LQ22 AT 2 80
1783 HEKSAMETÜLEENDIAMIINI LAHUS 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
1784 HEKSÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1786 FLUORVESINIKHAPPE JA VÄÄVELHAPPE SEGU 8 CT1 I 8+6.1 LQ20 AT 1 886
1787 JOODVESINIKHAPE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1787 JOODVESINIKHAPE 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1788 BROOMVESINIKHAPE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1788 BROOMVESINIKHAPE 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1789 KLOORVESINIKHAPE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1789 KLOORVESINIKHAPE 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1790 FLUORVESINIKHAPE, milles on üle 60%, kuid mitte üle 85% fluorvesinikhapet 8 CT1 I 8+6.1 LQ20 AT 1 886
1790 FLUORVESINIKHAPE, milles on üle 85% fluorvesinikhapet 8 CT1 I 8+6.1 LQ0 AT 1 886
1790 FLUORVESINIKHAPE, milles on kuni 60% fluorvesinikhapet 8 CT1 II 8+6.1 LQ22 AT 2 86
1791 HÜPOKLORITI LAHUS 8 C9 II 8 LQ22 AT 2 80
1791 HÜPOKLORITI LAHUS 8 C9 III 8 LQ19 AT 3 80
1792 MONOKLOORJODIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1793 ISOPROPÜÜLHAPPE-FOSFAAT 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
1794 PLIISULFAATE, sisaldab üle 3% vaba hapet 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1796 NITREERIVA HAPPE SEGU, mis sisaldab kuni 50% lämmastikhapet 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1796 NITREERIVA HAPPE SEGU, mis sisaldab üle 50% lämmastikhapet 8 CO1 I 8+5.1 LQ20 AT 1 885
1798 Kuningvesi 8 COT

VEDU KEELATUD

1799 NONÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1800 OKTADETSÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1801 OKTÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1802 PERKLOORHAPE, sisaldab kuni 50 mass% hapet 8 CO1 II 8+5.1 LQ22 AT 2 85
1803 FENOOLSULFOONHAPE, VEDEL 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1804 FENÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
1805 FOSFORHAPE, VEDEL 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1805 FOSFORHAPE, TAHKE 8 C2 III 8 LQ24 AT 3  
1806 FOSFORPENTAKLORIID 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1807 FOSFORPENTAOKSIID 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1808 FOSFORTRIBROMIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1809 FOSFORTRIKLORIID 6.1 TC3 I 6.1+8 LQ0 AT 1 668
1810 FOSFOROKSÜKLORIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1811 KAALIUMVESINIKDIFLUORIID 8 CT2 II 8+6.1 LQ23 AT 2 86
1812 KAALIUMFLUORIID 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1813 KAALIUMHÜDROKSIID, TAHKE 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
1814 KAALIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
1814 KAALIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
1815 PROPIONÜÜLKLORIID 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1816 PROPÜÜLTRIKLOROSILAAN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 X83
1817 PÜROSULFURÜÜLKLORIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1818 SILIKOONTETRAKLORIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1819 NAATRIUMALUMINAADI LAHUS 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
1819 NAATRIUMALUMINAADI LAHUS 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
1823 NAATRIUMHÜDROKSIID, TAHKE 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
1824 NAATRIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
1824 NAATRIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
1825 NAATRIUMMONOKSIID 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
1826 NITREERIVA HAPPE SEGU, KASUTATUD, sisaldab kuni 50% lämmastikhapet 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1826 NITREERIVA HAPPE SEGU, KASUTATUD, sisaldab üle 50% lämmastikhapet 8 CO1 I 8+5.1 LQ20 AT 1 885
1827 TINAKLORIID, VEEVABA 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1828 VÄÄVELKLORIIDID 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
1829 VÄÄVELTRIOKSIID, STABILISEERITUD 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
1830 VÄÄVELHAPE, milles on üle 51% hapet 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1831 VÄÄVELHAPE, SUITSEV 8 CT1 I 8+6.1 LQ20 AT 1 X886
1832 VÄÄVELHAPE, KASUTATUD 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1833 VÄÄVLISHAPE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1834 SULFURÜÜLKLORIID 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
1835 TETRAMETÜÜLAMMONIUMHÜDROKSIID 8 C7 II 8 LQ22 AT 2 80
1836 TIONÜÜLKLORIID 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
1837 TIOFOSFORÜÜLKLORIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1838 TITAANTETRAKLORIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
1839 TRIKLOROÄÄDIKHAPE 8 C4 II 8 LQ23 AT 2 80
1840 TSINKKLORIIDI LAHUS 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
1841 ATSETAALDEHÜÜDAMMONIAAK 9 M11 III 9 LQ27 AT 3 90
1843 AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAAT 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1845 Süsinikdioksiid, tahke (kuiv jää) 9 M11

ADR EI KEHTI

1846 SÜSINIKTETRAKLORIID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1847 KAALIUMSULFIID, HÜDRATEERITUD, sisaldab vähemalt 30% kristallvett 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
1848 PROPIOONHAPE 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
1849 NAATRIUMSULFIID, HÜDRATEERITUD, sisaldab vähemalt 30% vett 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
1851 RAVIM, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1851 RAVIM, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1854 BAARIUMI SULAMID, ISESÜTTIVAD 4.2 S4 I 4.2 LQ0   0  
1855 KALTSIUM, ISESÜTTIV või KALTSIUMI SULAMID, ISESÜTTIVAD 4.2 S4 I 4.2 LQ0   0  
1858 HEKSAFLUOROPROPÜ-LEEN (KÜLMUTUSGAAS R 1216) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1859 SILIKOONTETRAFLUORIID, KOKKU SURUTUD 2 1TC   2.3+8 LQ0 AT 1 268
1860 VINÜÜLFLUORIID, STABILISEERITUD 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1862 ETÜÜLKROTONAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1863 LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1865 n-PROPÜÜLNITRAAT 3 F1 II 3 LQ4   2  
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mitteviskoosne) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR ajajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR ajajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1866 VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR ajajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1868 DEKABORAAN 4.1 FT2 II 4.1

+6.1

LQ0 AT 2 46
1869 MAGNEESIUM või MAGNEESIUMI SULAMID, milles on üle 50% magneesiumi tompudena, laastudena või ribadena 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
1870 KAALIUMBOROHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
1871 TITAANHÜDRIID 4.1 F3 II 4.1 LQ8 AT 2 40
1872 PLIIDIOKSIID 5.1 OT2 III 5.1

+6.1

LQ12 AT 3 56
1873 PERKLOORHAPE, sisaldab üle 50%, kuid mitte üle 72 mass% hapet 5.1 OC1 I 5.1

+8

LQ0 AT 1 558
1884 BAARIUMOKSIID 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
1885 BENSIDIIN 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1886 BENSÜLIDEENKLORIID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1887 BROMOKLOROMETAAN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1888 KLOROFORM 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1889 TSÜAANBROMIID 6.1 TC2 I 6.1+8 LQ0 AT 1 668
1891 ETÜÜLBROMIID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1892 ETÜÜLDIKLOROARSIIN 6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1894 FENÜÜLELAVHÕBEHÜDROKSIID 6.1 T3 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1895 FENÜÜLELAVHÕBENITRAAT 6.1 T3 II 6.1 LQ18 AT 2 60
1897 TETRAKLOROETÜLEEN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1898 ATSETÜÜLJODIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1902 DIISOOKTÜÜLHAPPE FOSFAAT 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
1903 DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. 8 C9 I 8 LQ20 AT 1 88
1903 DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. 8 C9 II 8 LQ22 AT 2 80
1903 DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. 8 C9 III 8 LQ19 AT 3 80
1905 SELEENHAPE 8 C2 I 8 LQ21 AT 1 88
1906 VÄÄVELHAPPE JÄÄDE 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
1907 NAATRIUMLUBI, milles on üle 4% naatriumhüdroksiidi 8 C6 III 8 LQ24 AT 3 80
1908 KLORITI LAHUS 8 C9 II 8 LQ22 AT 2 80
1908 KLORITI LAHUS 8 C9 III 8 LQ19 AT 3 80
1910 Kaltsiumoksiid 8 C6

ADR EI KEHTI

1911 DIBORAAN, KOKKU SURUTUD 2 1TF   2.3

+2.1

LQ0   1  
1912 METÜÜLKLORIIDI JA METÜLEENKLORIIDI SEGU 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1913 NEOON, JAHUTATUD VEDELIK 2 3A   2.2 LQ1 AT 3 22
1914 BUTÜÜLPROPIONAADID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1915 TSÜKLOHEKSANOON 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1916 2,2'-DIKLORODIETÜÜLEETER 6.1 TF1 II 6.1+3 LQ17 FL 2 63
1917 ETÜÜLAKRÜLAAT, STABILISEERITUD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
1918 ISOPROPÜÜLBENSEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1919 METÜÜLAKRÜLAAT, STABILISEERITUD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
1920 NONAANID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1921 PROPÜÜLNIMIIN, STABILISEERITUD 3 FT1 I 3+6.1 LQ0 FL 0 336
1922 PÜRROLIDIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
1923 KALTSIUMDITIONIIT (KALTSIUMHÜDROSULFIIT) 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1928 METÜÜLMAGNEESIUMBROMIID ETÜÜLEETRIS 4.3 WF1 I 4.3+3 LQ0 FL 0 X323
ÜRO
nr
Aine nimetus ja kirjeldus Klass Aine liigi
kood
Pakendi-
grupp
Ohu-
märgise
nr
Piir-
kogus
Sõiduk
paagi
veoks
Veo
kate-
gooria
Ohu
tunnus-
number
1929 KAALIUMDITIONIIT (KAALIUMHÜDROSULFIIT) 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
1931 TSINKDITIONIIT (TSINKHÜDROSULFIIT) 9 M11 III 9 LQ27 AT 3 90
1932 TSIRKOONIUMI JÄÄTMED 4.2 S4 III 4.2 LQ0 AT 3 40
1935 TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S. 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
1935 TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S. 6.1 T4 II 6.1 LQ17 AT 2 60
1935 TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S. 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1938 BROMOÄÄDIKHAPE 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1939 FOSFOROOKSÜBROMIID 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
1940 TIOGLÜKOOLHAPE 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
1941 DIBROMODIFLUOROMETAAN 9 M11 III 9 LQ28 AT 3 90
1942 AMMOONIUMNITRAAT, sisaldab mitte üle 0,2% põlevaid aineid, kaasa arvatud igasugused orgaanilised ained nagu süsinik ja välja arvatud igasugused muud lisatud ained 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1944 TULETIKUD, OHUTUD (vihikuna, kaartidena või kraabitavates topsides) 4.1 F1 III 4.1 LQ9   4  
1945 VAHATULETIKUD 4.1 F1 III 4.1 LQ9   4  
1950 AEROSOOLID 2 5A   2.2 LQ2   3  
1950 AEROSOOLID 2 5F   2.1 LQ2   2  
1950 AEROSOOLID 2 5O   2.2

+5.1

LQ2   3  
1950 AEROSOOLID 2 5T   2.3 LQ1   1  
1950 AEROSOOLID 2 5TC   2.3+8 LQ1   1  
1950 AEROSOOLID 2 5TF   2.3

+2.1

LQ1   1  
1950 AEROSOOLID 2 5TFC   2.3

+2.1

+8

LQ1   1  
1950 AEROSOOLID 2 5TO   2.3

+5.1

LQ1   1  
1950 AEROSOOLID 2 5TOC   2.3

+5.1

+8

LQ1   1  
1951 ARGOON, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3A   2.2 LQ1 AT 3 22
1952 ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI SEGU, milles ei ole üle 9% etüleenoksiidi 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1953 KOKKU SURUTUD GAAS, MÜRGINE, kergestisüttiv, N.O.S. 2 1TF   2.3

+2.1

LQ0 FL 1 263
1954 KOKKU SURUTUD GAAS, kergestisüttiv, N.O.S. 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
1955 KOKKU SURUTUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S. 2 1T   2.3 LQ0 AT 1 26
1956 KOKKU SURUTUD GAAS, N.O.S. 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1957 DEUTEERIUM, KOKKU SURUTUD 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
1958 1,2-DIKLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 114) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1959 1,1-DIFLUOROETÜLEEN (KÜLMUTUSGAAS R 1132a) 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
1961 ETAAN, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3F   2.1 LQ0 FL 2 223
1962 ETÜLEEN, KOKKU SURUTUD 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
1963 HEELIUM, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3A   2.2 LQ1 AT 3 22
1964 GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, KOKKU SURUTUD, N.O.S. 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
1965 GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, VEELDATUD, N.O.S., segud nagu A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B või C 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1966 VESINIK, JAHUTATUD VEDELIK 2 3F   2.1 LQ0 FL 2 223
1967 INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, N.O.S. 2 2T   2.3 LQ0 AT 1 26
1968 INSEKTITSIIDGAAS, N.O.S. 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1969 ISOBUTAAN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1970 KRÜPTOON, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3A   2.2 LQ1 AT 3 22
1971 METAAN, KOKKU SURUTUD või LOODUSLIK GAAS, KOKKU SURUTUD, kõrge metaani- sisaldusega 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
1972 METAAN, JAHUTAMISEGA VEELDATUD või LOODUSLIK GAAS, JAHUTAMISEGA VEELDATUD, kõrge metaanisisaldusega 2 3F   2.1 LQ0 FL 2 223
1973 KLORODIFLUOROMETAANI JA KLOROPENTAFLUOROETAANI SEGU kindla keemispunktiga, umbes 49% klorodifluorometaani sisaldusega (KÜLMUTUSGAAS R 502) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1974 KLORODIFLUOROBROMOMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 12B1) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1975 LÄMMASTIKOKSIIDI JA DILÄMMASTIKTETRAOKSIIDI SEGU (LÄMMASTIKOKSIIDI JA LÄMMASTIKDIOKSIIDI SEGU) 2 2TOC   2.3

+5.1

+8

LQ0   1  
1976 OKTAFLUOROTSÜKLOBUTAAN (KÜLMUTUSGAAS RC 318) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1977 LÄMMASTIK, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3A   2.2 LQ1 AT 3 22
1978 PROPAAN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
1979 VÄÄRISGAASIDE SEGU, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1980 VÄÄRISGAASIDE JA HAPNIKU SEGU, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1981 VÄÄRISGAASIDE JA LÄMMASTIKU SEGU, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1982 TETRAFLUOROMETAAN, KOKKU SURUTUD (KÜLMUTUSGAAS R 14, KOKKU SURUTUD) 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
1983 1-KLORO-2,2,2-TRIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 133a) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1984 TRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 23) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
1986 ALKOHOLID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 I 3

+6.1

LQ0 FL 1 336
1986 ALKOHOLID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 II 3

+6.1

LQ0 FL 2 336
1986 ALKOHOLID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 III 3

+6.1

LQ7 FL 3 36
1987 ALKOHOLID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1987 ALKOHOLID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1987 ALKOHOLID, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1988 ALDEHÜÜDID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 I 3

+6.1

LQ0 FL 1 336
1988 ALDEHÜÜDID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 II 3

+6.1

LQ0 FL 2 336
1988 ALDEHÜÜDID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 III 3

+6.1

LQ7 FL 3 36
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte rohkem kui 175 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte rohkem kui 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1989 ALDEHÜÜDID, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1990 BENSALDEHÜÜD 9 M11 III 9 LQ28 AT 3 90
1991 KLOROPREEN, INHIBEERITUD 3 FT1 I 3

+6.1

LQ0 FL 1 336
1992 kergestisüttivad VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 I 3

+6.1

LQ0 FL 1 336
1992 kergestisüttivad VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 II 3

+6.1

LQ0 FL 2 336
1992 kergestisüttivad VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S. 3 FT1 III 3

+6.1

LQ7 FL 3 36
1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S.
(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)
3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1993 kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1993 kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1993 kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1993 kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mitteviskoosne)

3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1993 kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1993 kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1993 kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1994 RAUDPENTAKARBONÜÜL 6.1 TF1 I 6.1

+3

LQ0 FL 1 663
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mitteviskoossed) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
2000 TSELLULOID plokkidena, varrastena, rullidena, lehtedena, torudena jne, välja arvatud jäätmed 4.1 F1 III 4.1 LQ9   3  
2001 KOOBALTNAFTHENAADID, PULBER 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
2002 TSELLULOIDI JÄÄTMED 4.2 S2 III 4.2 LQ0   3  
2003 METALLIDE ALKÜÜLID, REAGEERIVAD VEEGA, N.O.S. või METALLIDE ARÜÜLID, REAGEERIVAD VEEGA, N.O.S. 4.2 SW I 4.2

+4.3

LQ0 AT 0 X333
2004 MAGNEESIUMDIAMIID 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
2005 MAGNEESIUMDIFENÜÜL 4.2 SW I 4.2

+4.3

LQ0 AT 0 X333
2006 PLASTMASS, NITROTSELLULOOSIL PÕHINEV, ISEKUUMENEV, N.O.S. 4.2 S2 III 4.2 LQ0   3  
2008 TSIRKOONIUMI PULBER, KUIV 4.2 S4 I 4.2 LQ0   0  
2008 TSIRKOONIUMI PULBER, KUIV 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
2008 TSIRKOONIUMI PULBER, KUIV 4.2 S4 III 4.2 LQ0 AT 3 40
2009 TSIRKOONIUM, KUIV, viimistletud lehed, laastud või keritud traat 4.2 S4 III 4.2 LQ0   3  
2010 MAGNEESIUMHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
2011 MAGNEESIUMFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3

+6.1

LQ0   1  
2012 KAALIUMFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3

+6.1

LQ0   1  
2013 STRONTSIUMFOSFIID 4.3 WT2 I 4.3

+6.1

LQ0   1  
2014 VESINIKPEROKSIIDI VESILAHUS, milles on vähemalt 20%, kuid mitte üle 60% vesinikperoksiidi (vajadusel stabiliseeritud) 5.1 OC1 II 5.1

+8

LQ10 AT 2 58
2015 VESINIKPEROKSIIDI VESILAHUS, STABILISEERITUD, milles on üle 60%, kuid mitte üle 70% vesinikperoksiidi 5.1 OC1 I 5.1

+8

LQ0 OX 1 559
2015 VESINIKPEROKSIIDI VESILAHUS, STABILISEERITUD, milles on üle 70% vesinikperoksiidi 5.1 OC1 I 5.1

+8

LQ0 OX 1 559
2016 LASKEMOON, MÜRKAINETEGA, MITTE PLAHVATAV, ilma lõhke- või heitelaenguta ja sütikuta 6.1 T2 II 6.1 LQ0   2  
2017 LASKEMOON, PISARGAASIGA, MITTE PLAHVATAV, ilma lõhke- või heitelaenguta ja sütikuta 6.1 TC2 II 6.1

+8

LQ0   2  
2018 KLOROSILAANID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2019 KLOROSILAANID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2020 KLOROFENOOLID, TAHKED 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2021 KLOROFENOOLID, VEDELAD 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2022 KRESÜÜLHAPE 6.1 TC1 II 6.1

+8

LQ17 AT 2 68
2023 EPIKLOROHÜDRIIN 6.1 TF1 II 6.1

+3

LQ17 FL 2 63
2024 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S. 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2024 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S. 6.1 T4 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2024 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S. 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2025 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2025 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2025 ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2026 FENÜÜLELAVHÕBE-ÜHEND, N.O.S. 6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2026 FENÜÜLELAVHÕBE-ÜHEND, N.O.S. 6.1 T3 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2026 FENÜÜLELAVHÕBE-ÜHEND, N.O.S. 6.1 T3 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2027 NAATRIUMARSENIT, TAHKE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2028 SUITSUPOMMID, MITTEPLAHVATAVAD, sisaldavad sööbivat vedelikku, ilma initseeriva seadmeta 8 C11 II 8 LQ0   2  
2029 HÜDRASIIN, VEEVABA 8 CFT I 8+3

+6.1

LQ20   1  
2030 HÜDRASIINHÜDRAAT või HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on mitte alla 37 mass%, kuid mitte üle 64 mass% hüdrasiini 8 CT1 II 8

+6.1

LQ22 AT 2 86
2031 LÄMMASTIKHAPE, peale punase, suitseva, milles on üle 70% hapet 8 CO1 I 8

+5.1

LQ20 AT 1 885
2031 LÄMMASTIKHAPE, peale punase, suitseva, milles on mitte üle 70% hapet 8 CO1 II 8 LQ22 AT 2 80
2032 LÄMMASTIKHAPE, PUNANE, SUITSEV 8 COT I 8

+5.1

+6.1

LQ20 AT 1 856
2033 KAALIUMMONOKSIID 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
2034 VESINIKU JA METAANI SEGU, KOKKU SURUTUD 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
2035 1,1,1-TRIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS
R 143a)
2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
2036 KSENOON, KOKKU SURUTUD 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilmalahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5A   2.2 LQ2   3  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5F   2.1 LQ2   2  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5O   2.2

+5.1

LQ2   3  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5T   2.3 LQ1   1  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5TC   2.3

+8

LQ1   1  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5TF   2.3

+2.1

LQ1   1  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5TFC   2.3

+2.1

+8

LQ1   1  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5TO   2.3 +5.1 LQ1   1  
2037 MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad
2 5TOC   2.3

+5.1

+8

LQ1   1  
2038 DINITROTOLUEENID, VEDELAD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2038 DINITROTOLUEENID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2044 2,2-DIMETÜÜLPROPAAN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
2045 ISOBUTÜÜRALDEHÜÜD (ISOBUTÜÜLALDEHÜÜD) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2046 KUMEENID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2047 DIKLOROPROPEENID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2047 DIKLOROPROPEENID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2048 DITSÜKLOPENTADIEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2049 DIETÜÜLBENSEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2050 DIISOBUTÜLEEN, ISOMEERILISED ÜHENDID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2051 2-DIMETÜÜLAMINOETANOOL 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2052 DIPENTEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2053 METÜÜLISOBUTÜÜLKARBINOOL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2054 MORFOLIIN 8 CF1 I 8+3 LQ20 FL 1 883
2055 STÜREEN MONOMEER, INHIBEERITUD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 39
2056 TETRAHÜDROFURAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2057 TRIPROPÜLEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2057 TRIPROPÜLEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2058 PALDERJANALDEHÜÜD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa) 3 D I 3 LQ3 FL 1 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 D I 3 LQ3 FL 1 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 D II 3 LQ4 FL 2 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa) 3 D II 3 LQ4 FL 2 33
2059 NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi 3 D III 3 LQ7 FL 3 30
2067 AMMOONIUMNITRAATVÄETISED, tüüp A1 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2068 AMMOONIUMNITRAATVÄETISED, tüüp A2 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2069 AMMOONIUMNITRAATVÄETISED, tüüp A3 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2070 AMMOONIUMNITRAATVÄETISED, tüüp A4 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2071 Ammooniumnitraatväetised 9 M11

ADR EI KEHTI

2072 Ammooniumnitraatväetised, n.o.s. 5.1 O2

VEDU KEELATUD

2073 AMMONIAAGI LAHUS, suhteline tihedus 15 ºC juures vees vähem kui 0,880, milles on üle 35%, kuid mitte üle 40% ammoniaaki; milles on üle 40%, kuid mitte üle 50% ammoniaaki 2 4A   2.2 LQ1 AT 3 20
2074 AKRÜÜLAMIID 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2075 KLORAAL, VEEVABA, STABILISEERITUD 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 69
2076 KRESOOLID, VEDELAD 6.1 TC1 II 6.1
+8
LQ17 AT 2 68
2076 KRESOOLID, TAHKED 6.1 TC2 II 6.1
+8
LQ18 AT 2 68
2077 alfa-NAFTÜÜLAMIIN 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2078 TOLUEENDIISOTSÜANAAT 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2079 DIETÜÜLEENTRIAMIIN 8 C7 II 8 LQ22 AT 2 80
2186 Vesinikkloriid, jahutatud vedelik 2 3TC

VEDU KEELATUD

2187 SÜSINIKDIOKSIID, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3A   2.2 LQ1 AT 3 22
2188 ARSIIN (ARSEENVESINIK) 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0   1  
2189 DIKLOROSILAAN 2 2TFC   2.3
+2.1
+8
LQ0 FL 1 263
2190 OKSÜDIFLUORIID, KOKKU SURUTUD 2 1TOC   2.3
+5.1
+8
LQ0   1  
2191 SULFURÜÜLFLUORIID 2 2T   2.3 LQ0 AT 1 26
2192 GERMAANIUM 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0   1  
2193 HEKSAFLUOROETAAN, KOKKU SURUTUD (KÜLMUTUSGAAS R 116, KOKKU SURUTUD) 2 1A   2.2 LQ1 AT 3 20
2194 SELEENHEKSAFLUORIID 2 2TC   2.3
+8
LQ0   1  
2195 TELLUURHEKSAFLUORIID 2 2TC   2.3
+8
LQ0   1  
2196 VOLFRAMHEKSAFLUORIID 2 2TC   2.3
+8
LQ0   1  
2197 VESINIKJODIID, VEEVABA 2 2TC   2.3
+8
LQ0 AT 1 268
2198 FOSFORPENTAFLUORIID, KOKKU SURUTUD 2 1TC   2.3
+8
LQ0   1  
2199 FOSFORVESINIK 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0   1  
2200 PROPADIEEN, INHIBEERITUD 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
2201 LÄMMASTIKOKSIID, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3O   2.2
+5.1
LQ0 AT 3 225
2202 VESINIKSELENIID, VEEVABA 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0   1  
2203 SILAAN, KOKKU SURUTUD 2 1F   2.1 LQ0 FL 2 23
2204 KARBONÜÜLSULFIID 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
2205 ADIPONITRIIL 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2206 ISOTSÜANAADID, MÜRGISED, N.O.S. või ISOTSÜANAADI LAHUS, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2206 ISOTSÜANAADID, MÜRGISED, N.O.S. või ISOTSÜANAADI LAHUS, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2208 KALTSIUMHÜPOKLORITI SEGU, KUIV, sisaldab üle 10%, kuid mitte üle 39% kättesaadavat kloori 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2209 FORMALDEHÜÜDI LAHUS, sisaldab vähemalt 25% formaldehüüdi 8 C9 III 8 LQ19 AT 3 80
2210 MANEEB või MANEEBI PREPARAAT, sisaldab mitte alla 60% maneebi 4.2 SW III 4.2
+4.3
LQ0 AT 3 40
2211 POLÜMEERKUULID, PAISUVAD, eraldavad kergestisüttivat auru 9 M3 III puudub LQ27 AT 3 90
2212 SININE ASBEST (kroküdoliit) või PRUUN ASBEST (amosiit, müsoriit) 9 M1 II 9 LQ25 AT 2 90
2213 PARAFORMALDEHÜÜD 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
2214 FTAALHAPPEANHÜDRIID, sisaldab üle 0,05% maleiinhappeanhüdriidi 8 C4 III 8 LQ24 AT 3 80
2215 MALEIINHAPPEANHÜDRIID, SULAS OLEKUS 8 C3 III 8 LQ0 AT 0 80
2215 MALEIINHAPPEANHÜDRIID 8 C4 III 8 LQ24 AT 3 80
2216 Kalasööt (kalajäätmed), stabiliseeritud 9 M11

ADR EI KEHTI

2217 ÕLIKOOK, sisaldab mitte üle 1,5% õli ja mitte üle 11% niiskust 4.2 S2 III 4.2 LQ0 AT 3 40
2218 AKRÜÜLHAPE, STABILISEERITUD 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 839
2219 ALLÜÜLGLÜTSIDÜÜLEETER 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2222 ANISOOL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2224 BENSONITRIIL 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2225 BENSEENSULFONÜÜLKLORIID 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2226 BENSOTRIKLORIID 8 C9 II 8 LQ22 AT 2 80
2227 n-BUTÜÜLMETAKRÜLAAT, STABILISEERITUD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 39
2232 2-KLOROETANAAL 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2233 KLOROANISIDIINID 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2234 KLOROBENSOTRIFLUORIIDID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2235 KLOROBENSÜÜLKLORIIDID 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2236 3-KLORO-4-METÜÜLFENÜÜLISOTSÜANAAT 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2237 KLORONITROANILIINID 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2238 KLOROTOLUEENID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2239 KLOROTOLUIDIINID, vedelad 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2239 KLOROTOLUIDIINID, tahked 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2240 KROOMVÄÄVELHAPE 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 88
2241 TSÜKLOHEPTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2242 TSÜKLOHEPTEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2243 TSÜKLOHEKSÜÜLATSETAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2244 TSÜKLOPENTANOOL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2245 TSÜKLOPENTANOON 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2246 TSÜKLOPENTEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2247 n-DEKAAN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2248 DI-n-BUTÜÜLAMIIN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2249 Diklorodimetüüleeter, sümmeetriline 6.1 T1

VEDU KEELATUD

2250 DIKLOROFENÜÜLISOTSÜANAADID 6.1 T2 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2251 BITSÜKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEEN, INHIBEERITUD (2,5-NORBORNADIEEN, INHIBEERITUD) 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
2252 1,2-DIMETOKSÜETAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2253 N,N-DIMETÜÜLANILIIN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2254 TORMITULETIKUD 4.1 F1 III 4.1 LQ9   4  
2256 TSÜKLOHEKSEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2257 KAALIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
2258 1,2-PROPÜLEENDIAMIIN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2259 TRIETÜLEENTETRAMIIN 8 C7 II 8 LQ22 AT 2 80
2260 TRIPROPÜÜLAMIIN 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2261 KSÜLENOOLID, vedelad 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2261 KSÜLENOOLID, tahked 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2262 DIMETÜÜLKARBAMOÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2263 DIMETÜÜLTSÜKLHEKSAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2264 DIMETÜÜLTSÜKLOHEKSÜÜLAMIIN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2265 N,N-DIMETÜÜLFORMAMIID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2266 DIMETÜÜL-N-PROPÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2267 DIMETÜÜLTIOFOSFORÜÜLKLORIID 6.1 TC1 II 6.1
+8
LQ17 AT 2 68
2269 3,3'-IMINODIPROPÜÜLAMIIN 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2270 ETÜÜLAMIIN, VESILAHUS, sisaldab mitte alla 50%, kuid mitte üle 70% etüülamiini 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2271 ETÜÜLAMÜÜLKETOONID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2272 N-ETÜÜLANILIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2273 2-ETÜÜLANILIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2274 N-ETÜÜL-N-BENSÜÜLANILIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2275 2-ETÜÜLBUTANOOL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2276 2-ETÜÜLHEKSÜÜLAMIIN 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2277 ETÜÜLMETAAKRÜLAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
2278 n-HEPTEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2279 HEKSAKLOROBUTADIEEN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2280 HEKSAMETÜLEENDIAMIIN, TAHKE 8 C8 III 8 LQ24 AT 3 80
2281 HEKSAMETÜLEENDIISOTSÜANAAT 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2282 HEKSANOOLID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2283 ISOBUTÜÜLMETAAKRÜLAAT, STABILISEERITUD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 39
2284 ISOBUTÜÜRNITRIIL 3 FT1 II 3
+6.1
LQ0 FL 2 336
2285 ISOTSÜANAATBENSOTRIFLUORIIDID 6.1 TF1 II 6.1
+3
LQ17 FL 2 63
2286 PENTAMETÜÜLHEPTAAN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2287 ISOHEPTEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2288 ISOHEKSEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2289 ISOFORONIDIAMIIN 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2290 ISOFORONIDIISOTSÜANAAT 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2291 PLIIÜHEND, LAHUSTUV, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2293 4-METOKSÜ-4-METÜÜLPENTAAN-2-OON 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2294 N-METÜÜLANILIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2295 METÜÜLKLOROATSETAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2296 METÜÜLTSÜKLOHEKSAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2297 METÜÜLTSÜKLOHEKSANOONID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2298 METÜÜLTSÜKLOPENTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2299 METÜÜLDIKLOROATSETAAT 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2300 2-METÜÜL-5-ETÜÜLPÜRIDIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2301 2-METÜÜLFURAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2302 5-METÜÜLHEKSAAN-2-OON 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2303 ISOPROPENÜÜLBENSEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2304 NAFTALIIN, SULAS OLEKUS 4.1 F2 III 4.1 LQ0 AT 0 44
2305 NITROBENSEENSULFOONHAPE 8 C4 II 8 LQ23 AT 2 80
2306 NITROBENSOTRIFLUORIIDID, vedelad 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2306 NITROBENSOTRIFLUORIIDID, tahked 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2307 3-NITRO-4-KLORO-BENSOTRIFLUORIID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2308 NITROSÜÜLVÄÄVELHAPE, VEDEL 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 X80
2308 NITROSÜÜLVÄÄVELHAPE, TAHKE 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 X80
2309 OKTADIEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2310 PENTAAN-2,4-DIOON 3 FT1 III 3+6.1 LQ7 FL 3 36
2311 FENETIDIINID 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2312 FENOOL, SULAS OLEKUS 6.1 T1 II 6.1 LQ0 AT 0 60
2313 PIKOLIINID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2315 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID 9 M2 II 9 LQ29 AT 0 90
2316 NAATRIUMVASKTSÜANIID, TAHKE 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2317 NAATRIUMKUPROTSÜANIIDI LAHUS 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2318 NAATRIUMHÜDROSULFIID, sisaldab alla 25% kristallvett 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
2319 TERPEENSED SÜSIVESIKUD, N.O.S. 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2320 TETRAETÜLEENPENTAMIIN 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2321 TRIKLOROBENSEENID, VEDELAD 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2322 TRIKLOROBUTEEN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2323 TRIETÜÜLFOSFIIT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2324 TRIISOBUTÜLEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2325 1,3,5-TRIMETÜÜLBENSEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2326 TRIMETÜÜLTSÜKLOHEKSÜÜLAMIIN 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2327 TRIMETÜÜLHEKSAMETÜLEENDIAMIINID 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2328 TRIMETÜÜLHEKSAMETÜLEENDIISO-
TSÜANAAT
6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2329 TRIMETÜÜLFOSFIIT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2330 UNDEKAAN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2331 TSINKKLORIID, VEEVABA 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2332 ATSEETALDEHÜÜDOKSIIM 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2333 ALLÜÜLATSETAAT 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2334 ALLÜÜLAMIIN 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2335 ALLÜÜLETÜÜLEETER 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2336 ALLÜÜLFORMAAT 3 FT1 I 3+6.1 LQ0 FL 1 336
2337 FENÜÜLMERKAPTAAN 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2338 BENSOTRIFLUORIID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2339 2-BROMOBUTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2340 2-BROMOETÜÜLETÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2341 1-BROMO-3-METÜÜLBUTAAN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2342 BROMOMETÜÜLPROPAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2343 2-BROMOPENTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2344 BROMOPROPAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2344 BROMOPROPAANID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2345 3-BROMOPROPÜÜN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2346 BUTAANDIOON 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2347 BUTÜÜLMERKAPTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2348 BUTÜÜLAKRÜLAADID, STABILISEERITUD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 39
2350 BUTÜÜLMETÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2351 BUTÜÜLNITRITID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2351 BUTÜÜLNITRITID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2352 BUTÜÜLVINÜÜLEETER, STABILISEERITUD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 339
2353 BUTÜRÜÜLKLORIID 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2354 KLOROMETÜÜLETÜÜLEETER 3 FT1 II 3
+6.1
LQ0 FL 2 336
2356 2-KLOROPROPAAN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2357 TSÜKLOHEKSÜÜLAMIIN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2358 TSÜKLOOKTATETRAEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2359 DIALLÜÜLAMIIN 3 FTC II 3
+6.1
+8
LQ0 FL 2 338
2360 DIALÜÜLEETER 3 FT1 II 3
+6.1
LQ0 FL 2 336
2361 DIISOBUTÜÜLAMIIN 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2362 1,1-DIKLOROETAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2363 ETÜÜLMERKAPTAAN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2364 n-PROPÜÜLBENSEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2366 DIETÜÜLKARBONAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2367 alpha-METÜÜLPALDERJANHAPPE ALDEHÜÜD 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2368 alpha-PINEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2370 1-HEKSEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2371 ISOPENTEENID 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2372 1,2-DI-(DIMETÜÜLAMINO)-ETAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2373 DIETOKSÜMETAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2374 3,3-DIETOKSÜPROPEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2375 DIETÜÜLSULFIID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2376 2,3-DIHÜDROPÜRAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2377 1,1-DIMETOKSÜETAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2378 2-DIMETÜÜLAMINOATSETONITRIIL 3 FT1 II 3
+6.1
LQ0 FL 2 336
2379 1,3-DIMETÜÜLBUTÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2380 DIMETÜÜLDIETOKSÜSILAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2381 DIMETÜÜLDISULFIID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2382 DIMETÜÜLHÜDRASIIN, SÜMMEETRILINE 6.1 TF1 I 6.1
+3
LQ0 FL 1 663
2383 DIPROPÜÜLAMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2384 DI-n-PROPÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2385 ETÜÜLISOBUTÜRAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2386 1-ETÜÜLPIPERIDIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2387 FLUOROBENSEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2388 FLUOROTOLUEENID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2389 FURAAN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2390 2-JODOBUTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2391 JODOMETÜÜLPROPAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2392 JODOPROPAANID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2393 ISOBUTÜÜLFORMAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2394 ISOBUTÜÜLPROPIONAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2395 ISOBUTÜRÜÜLKLORIID 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2396 METAKRÜÜLALDEHÜÜD, INHIBEERITUD 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2397 3-METÜÜLBUTAAN-2-OON 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2398 METÜÜLtertBUTÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2399 1-METÜÜLPIPERIDIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2400 ISAOPALDERJANHAPPE METÜÜLESTER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2401 PIPERIDIIN 8 CF1 I 8+3 LQ20 FL 1 883
2402 PROPAANTIOOLID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2403 ISOPROPENÜÜLATSETAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2404 PROPIOONNITRIIL 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2405 ISOPROPÜÜLBUTÜRAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2406 ISOPROPÜÜLISOBUTÜRAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2407 ISOPROPÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
LQ0   1  
2409 ISOPROPÜÜLPROPIONAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2410 1,2,3,6-TETRAHÜDROPÜRIDIIN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2411 BUTÜRONITRIIL 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2412 TETRAHÜDROTIOFEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2413 TETRAPROPÜÜLORTOTITANAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2414 TIOFEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2416 TRIMETÜÜLBORAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2417 KARBONÜÜLFLUORIID, KOKKU SURUTUD 2 1TC   2.3+8 LQ0 AT 1 268
2418 VÄÄVELTETRAFLUORIID 2 2TC   2.3+8 LQ0   1  
2419 BROMOTRIFLUOROETÜLEEN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
2420 HEKSAFLUOROATSETOON 2 2TC   2.3+8 LQ0 AT 1 268
2421 Lämmastiktrioksiid 2 2TOC

VEDU KEELATUD

2422 OKTAFLUOROBUTEEN-2 (KÜLMUTUSGAAS
R 1318)
2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
2424 OKTAFLUOROPROPAAN (KÜLMUTUSGAAS
R 218)
2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
2426 AMMOONIUMNITRAAT, VEDEL (kuum kontsentreeritud lahus, kontsentratsiooniga üle 80 %, kuid mitte üle 93 %) 5.1 O1   5.1 LQ0 AT 0 59
2427 KAALIUMKLORAADI VESILAHUS 5.1 O1 II 5.1 LQ10 AT 2 50
2427 KAALIUMKLORAADI VESILAHUS 5.1 O1 III 5.1 LQ13 AT 3 50
2428 NAATRIUMKLORAADI VESILAHUS 5.1 O1 II 5.1 LQ10 AT 2 50
2428 NAATRIUMKLORAADI VESILAHUS 5.1 O1 III 5.1 LQ13 AT 3 50
2429 KALTSIUMKLORAADI VESILAHUS 5.1 O1 II 5.1 LQ10 AT 2 50
2429 KALTSIUMKLORAADI VESILAHUS 5.1 O1 III 5.1 LQ13 AT 3 50
2430 ALKÜÜLFENOOLID, TAHKED, N.O.S. (kaasa arvatud C2–C12 homoloogid) 8 C4 I 8 LQ21 AT 1 88
2430 ALKÜÜLFENOOLID, TAHKED, N.O.S. (kaasa arvatud C2–C12 homoloogid) 8 C4 II 8 LQ23 AT 2 80
2430 ALKÜÜLFENOOLID, TAHKED, N.O.S. (kaasa arvatud C2–C12 homoloogid) 8 C4 III 8 LQ24 AT 3 80
2431 ANISIDIINID 6.1 T1 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2432 N,N-DIETÜÜLANILIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2433 KLORONITROTOLUEENID, VEDELAD 6.1 T1 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2433 KLORONITROTOLUEENID, TAHKED 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2434 DIBENSÜÜLDIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
2435 ETÜÜLFENÜÜLDIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
2436 TIOÄÄDIKHAPE 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2437 METÜÜLFENÜÜLDIKLOROSILAAN 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
2438 TRIMETÜÜLATSETÜÜLKLORIID 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
LQ0 FL 1 663
2439 NAATRIUMVESINIKFLUORIID 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
2440 TINAKLORIIDPENTAHÜDRAAT 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2441 TITAANTRIKLORIID, ISESÜTTIV või TITAANTRIKLORIIDI SEGU, ISESÜTTIV 4.2 SC4 I 4.2
+8
LQ0   0  
2442 TRIKLOROATSETÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
2443 VANAADIUMOKSÜTRIKLORIID 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
2444 VANAADIUMTETRAKLORIID 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
2445 LIITIUMALKÜÜLID 4.2 SW I 4.2
+4.3
LQ0 AT 0 X333
2446 NITROKRESOOLID, vedelad 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2446 NITROKRESOOLID, tahked 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2447 FOSFOR, VALGE, SULAS OLEKUS 4.2 ST3 I 4.2
+6.1
LQ0 AT 0 446
2448 VÄÄVEL, SULAS OLEKUS 4.1 F3 III 4.1 LQ0 AT 0 44
2451 LÄMMASTIKTRIFLUORIID, KOKKU SURUTUD 2 1O   2.2
+5.1
LQ0 AT 3 25
2452 ETÜÜLATSETÜLEEN, STABILISEERITUD 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 239
2453 ETÜÜLFLUORIID (KÜLMUTUSGAAS R 161) 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
2454 METÜÜLFLUORIID (KÜLMUTUSGAAS R 161) 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
2455 Metüülnitrit 2 2A

VEDU KEELATUD

2456 2-KLOROPROPEEN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2457 2,3-DIMETÜÜLBUTAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2458 HEKSADIEENID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2459 2-METÜÜL-1-BUTEEN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2460 2-METÜÜL-2-BUTEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2461 METÜÜLPENTADIEEN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2463 ALUMIINIUMHÜDRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
2464 BERÜLLIUMNITRAAT 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
LQ11 AT 2 56
2465 DIKLOROISOTSÜANUURHAPE, KUIV või DIKLOROISOTSÜANUURHAPPE SOOLAD 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
2466 KAALIUMSUPEROKSIID 5.1 O2 I 5.1 LQ0   1  
2468 TRIKLOROISOTSÜANUURHAPE, KUIV 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
2469 TSINKBROMAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2470 FENÜÜLATSETOONNITRIIL, VEDEL 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2471 OSMIUMTETROKSIID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2473 NAATRIUMARSANILAAT 6.1 T3 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2474 TIOFOSGEEN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2475 VANAADIUMTRIKLORIID 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2477 METÜÜLISOTIOTSÜANAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2478 ISOTSÜANAADID, KERGESTISÜTTIVAD, MÜRGISED, N.O.S. või ISOTSÜANAADI LAHUS, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, N.O.S. 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2478 ISOTSÜANAADID, KERGESTISÜTTIVAD, MÜRGISED, N.O.S. või ISOTSÜANAADI LAHUS, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, N.O.S. 3 FT1 III 3+6.1 LQ7 FL 3 36
2480 METÜÜLISOTSÜANAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0   1  
2481 ETÜÜLISOTSÜANAAT 3 FT1 I 3+6.1 LQ0   0  
2482 n-PROPÜÜLISOTSÜANAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2483 ISOPROPÜÜLISOTSÜANAAT 3 FT1 I 3+6.1 LQ0 FL 1 336
2484 tert-BUTÜÜLISOTSÜANAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2485 n-BUTÜÜLISOTSÜANAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2486 ISOBUTÜÜLISOTSÜANAAT 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2487 FENÜÜLISOTSÜANAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2488 TSÜKLOHEKSÜÜLISOTSÜANAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2490 DIKLOROISOPROPÜÜLEETER 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2491 ETANOOLAMIIN või ETANOOLAMIINI LAHUS 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2493 HEKSAMETÜLEENIMIIN 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2495 JOODPENTAFLUORIID 5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8
LQ0 AT 0 568
2496 PROPIOONANHÜDRIID 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2498 1,2,3,6-TETRAHÜDROBENSALDEHÜÜD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2501 TRIS-(1-ASIRIDINÜÜL)FOSFIINOKSIIDI LAHUS 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2501 TRIS-(1-ASIRIDINÜÜL)FOSFIINOKSIIDI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2502 VALERÜÜLKLORIID 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2503 TSIRKOONIUMTETRAKLORIID 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2504 TETRABROMOETAAN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2505 AMMOONIUMFLUORIID 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2506 AMMOONIUMVESINIKSULFAAT 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
2507 KLOROPLATINAATHAPE, TAHKE 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2508 MOLÜBDEENPENTAKLORIID 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2509 KAALIUMVESINIKSULFAAT 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
2511 2-KLOROPROPIOONHAPPE LAHUS 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2511 2-KLOROPROPIOONHAPE, TAHKE 8 C4 III 8 LQ24 AT 3 80
2512 AMINOFENOOLID (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2513 BROMOATSETÜÜLBROMIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 X80
2514 BROMOBENSEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2515 BROMOFORM 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2516 SÜSINIKTETRABROMIID 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2517 1-KLORO-1,1-DIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 142b) 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
2518 1,5,9-TSÜKLODODEKATRIEEN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2520 TSÜLOOKTADIEENID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2521 DIKETEEN, INHIBEERITUD 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2522 2-DIMETÜÜLAMINOETÜÜLMETAKRÜLAAT 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 69
2524 ETÜÜLORTOFORMAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2525 ETÜÜLOKSALAAT 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2526 FURFURÜÜLAMIIN 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2527 ISOBUTÜÜLAKRÜLAAT, STABILISEERITUD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 39
2528 ISOBUTÜÜLISOBUTÜRAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2529 ISOBUTÜÜRHAPE 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2531 METAKRÜÜLHAPE, STABILISEERITUD 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 89
2533 METÜÜLTRIKLOROATSETAAT 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2534 METÜÜLKLOROSILAAN 2 2TFC   2.3
+2.1
+8
LQ0   1  
2535 4-METÜÜLMORFOLIIN (N-METÜÜLMORFOLIIN) 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2536 METÜÜLTETRAHÜDROFURAAN 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2538 NITRONANAFTALIIN 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
2541 TERPINOLEEN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2542 TRIBUTÜÜLAMIIN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2545 HAFNIUMI PULBER, KUIV 4.2 S4 I 4.2 LQ0   0  
2545 HAFNIUMI PULBER, KUIV 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
2545 HAFNIUMI PULBER, KUIV 4.2 S4 III 4.2 LQ0 AT 3 40
2546 TITAANI PULBER, KUIV 4.2 S4 I 4.2 LQ0   0  
2546 TITAANI PULBER, KUIV 4.2 S4 II 4.2 LQ0 AT 2 40
2546 TITAANI PULBER, KUIV 4.2 S4 III 4.2 LQ0 AT 3 40
2547 NAATRIUMSUPEROKSIID 5.1 O2 I 5.1 LQ0   1  
2548 KLOORPENTAFLUORIID 2 2TOC   2.3
+5.1
+8
LQ0   1  
2552 HEKSAFLUOROATSETOONHÜDRAAT 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2554 METÜÜLALLÜÜLKLORIID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2555 NITROTSELLULOOS, VEEGA (mitte alla 25 mass% vett) 4.1 D II 4.1 LQ0   2  
2556 NITROTSELLULOOS, ALKOHOLIGA (mitte vähem kui 25 mass% alkoholi ja mitte üle 12.6 kuivmass% lämmastikku) 4.1 D II 4.1 LQ0   2  
2557 NITROTSELLULOOS, sisaldab mitte üle 12,6 kuivmass% lämmastikku, SEGU KOOS PLASTIFIKAATORIGA või ILMA, PIGMENDIGA või ILMA 4.1 D II 4.1 LQ0   2  
2558 EPIBROMOHÜDRIIN 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2560 2-METÜÜLPENTAAN-2-OL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2561 3-METÜÜL-1-BUTEEN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2564 TRIKLOROÄÄDIKHAPPE LAHUS 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2564 TRIKLOROÄÄDIKHAPPE LAHUS 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2565 DITSÜKLOHEKSÜÜLAMIIN 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2567 NAATRIUMPENTAKLOROFENAAT 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2570 KAADMIUMIÜHEND 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2570 KAADMIUMIÜHEND 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2570 KAADMIUMIÜHEND 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2571 ALKÜÜLVÄÄVELHAPPED 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2572 FENÜÜLHÜDRASIIN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2573 TALLIUMKLORAAT 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
LQ11 AT 2 56
2574 TRIKRESÜÜLFOSFAAT, sisaldab üle 3% orto- isomeeri 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2576 FOSFOROKSÜBROMIID, SULAS OLEKUS 8 C1 II 8 LQ0 AT 0 80
2577 FENÜÜLATSETÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2578 FOSFORTRIOKSIID 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2579 PIPERASIIN 8 C8 III 8 LQ24 AT 3 80
2580 ALUMIINIUMBROMIIDI LAHUS 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
2581 ALUMIINIUMKLORIIDI LAHUS 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
2582 RAUDKLORIIDI LAHUS 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
2583 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED või ARÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED, sisaldavad üle 5% vaba väävelhapet 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
2584 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, VEDELAD või ARÜÜLSULFOONHAPPED, VEDELAD, sisaldavad üle 5% vaba väävelhapet 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
2585 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED või ARÜÜLSULFOONHAPPED, TAHKED, sisaldavad mitte üle 5% vaba väävelhapet 8 C4 III 8 LQ24 AT 3 80
2586 ALKÜÜLSULFOONHAPPED, VEDELAD või ARÜÜLSULFOONHAPPED, VEDELAD, sisaldavad mitte üle 5% vaba väävelhapet 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2587 BENSOKINOON 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2588 PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2588 PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2588 PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S. 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2589 VINÜÜLKLOROATSETAAT 6.1 TF1 II 6.1+3 LQ17 FL 2 63
2590 VALGE ASBEST (krüsotiil, aktinoliit, antofülliit, tremoliit) 9 M1 III 9 LQ27 AT 3 90
2591 KSENOON, JAHUTAMISEGA VEELDATUD 2 3A   2.2 LQ1 AT 3 22
2599 KLOROTRIFLUOROMETAANI JA TRIFLUOROMETAANI ASOTROOPNE SEGU, sisaldab umbes 60% klorotrifluorometaani (KÜLMUTUSGAAS R 503) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
2600 SÜSINIKMONOKSIIDI JA VESINIKU SEGU, KOKKU SURUTUD 2 1TF   2.3
+2.1
LQ0 FL 1 263
2601 TSÜKLOBUTAAN 2 2F   2.1 LQ0 FL 2 23
2602 DIKLORODIFLUOROMETAANI JA DIFLUOROETAANI ASOTROOPNE SEGU, sisaldab umbes 74% diklorodifluorometaani (KÜLMUTUSGAAS R 500) 2 2A   2.2 LQ1 AT 3 20
2603 TSÜKLOHEPTATRIEEN 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2604 BOORTRIFLUORIIDDIETÜÜLETERAAT 8 CF1 I 8+3 LQ20 FL 1 883
2605 METOKSÜMETÜÜLISOTSÜANAAT 3 FT1 I 3+6.1 LQ0 FL 1 336
2606 METÜÜLORTOSILIKAAT 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
2607 AKROLEIINI DIMEER, STABILISEERITUD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 39
2608 NITROPROPAANID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2609 TRIALLÜÜLBORAAT 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2610 TRIALLÜÜLAMIIN 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2611 PROPÜLEENKLOROHÜDRIIN 6.1 TF1 II 6.1+3 LQ17 FL 2 63
2612 METÜÜLPROPÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2614 METALLÜÜLALKOHOL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2615 ETÜÜLPROPÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2616 TRIISOPROPÜÜLBORAAT 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2616 TRIISOPROPÜÜLBORAAT 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2617 METÜÜLTSÜKLOHEKSANOOLID, kergestisüttivad 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2618 VINÜÜLTOLUEENID, INHIBEERITUD 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 39
2619 BENSÜÜLDIMETÜÜLAMIIN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2620 AMÜÜLBUTÜRAADID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2621 ATSETÜÜLMETÜÜLKARBINOOL 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2622 GLÜTSIIDALDEHÜÜD 3 FT1 II 3+6.1 LQ0 FL 2 336
2623 TULELÄITMISMATERJAL, TAHKE, kergestisüttiva vedelikuga 4.1 F1 III 4.1 LQ9   4  
2624 MAGNEESIUMSILITSIID 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
2626 KLOORHAPPE VESILAHUS, sisaldab mitte üle 10% kloorhapet 5.1 O1 II 5.1 LQ10 AT 2 50
2627 NITRITID, ANORGAANILISED, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
2628 KAALIUMFLUOROATSETAAT 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2629 NAATRIUMFLUOROATSETAAT 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2630 SELENAADID või SELENITID 6.1 T5 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2642 FLUOROÄÄDIKHAPE 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2643 METÜÜLBROMOATSETAAT 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2644 METÜÜLJODIID 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2645 FENATSÜÜLBROMIID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2646 HEKSAKLOROTSÜKLOPENTADIEEN 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2647 MALONONITRIIL 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2648 1,2-DIBROMOBUTAAN-3-OON 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2649 1,3-DIKLOROATSETOON 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2650 1,1-DIKLORO-1-NITROETAAN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2651 4,4'-DIAMINODIFENÜÜLMETAAN 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2653 BENSÜÜLJODIID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2655 KAALIUMFLUOROSILIKAAT 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2656 KVINOLIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2657 SELEENDISULFIID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2659 NAATRIUMKLOROATSETAAT 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2660 NITROTOLUIDIINID (MONO) 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2661 HEKSAKLOROATSETOON 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2662 HÜDROKINOON 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2664 DIBROMOMETAAN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2667 BUTÜÜLTOLUEENID 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2668 KLOROATSETOONNITRIIL 6.1 TF1 II 6.1+3 LQ17 FL 2 63
2669 KLOROKRESOOLID, vedelad 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2669 KLOROKRESOOLID, tahked 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2670 TSÜANUUKLORIID 8 C4 II 8 LQ23 AT 2 80
2671 AMINOPÜRIDIINID (o-, m-, p-) 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2672 AMMONIAAGI LAHUS vees, suhteline tihedus 0,880 kuni 0,957 15 ºC juures, sisaldab üle 10%, kuid mitte üle 35% ammoniaaki 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
2673 2-AMINO-4-KLOROFENOOL 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2674 NAATRIUMFLUOROSILIKAAT 6.1 T5 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2676 STIBIIN 2 2TF   2.3
+2.1
LQ0   1  
2677 RUBIIDIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
2677 RUBIIDIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
2678 RUBIIDIUMHÜDROKSIID 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
2679 LIITIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
2679 LIITIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
2680 LIITIUMHÜDROKSIIDI MONOHÜDRAAT 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
2681 TSEESIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
2681 TSEESIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C5 III 8 LQ19 AT 3 80
2682 TSEESIUMHÜDROKSIID 8 C6 II 8 LQ23 AT 2 80
2683 AMMOONIUMSULFIIDI LAHUS 8 CFT II 8+3
+6.1
LQ22 FL 2 86
2684 DIETÜÜLAMINOPROPÜÜLAMIIN 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2685 N,N-DIETÜÜLETÜLEENDIAMIIN 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2686 2-DIETÜÜLAMINOETANOOL 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2687 DITSÜKLOHEKSÜÜLAMMOONIUMNITRIT 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
2688 1-BROMO-3-KLOROPROPAAN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2689 GLÜTSEROOLalphaMONOKLOROHÜDRIIN 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2690 N,n-BUTÜÜLIMIDASOOL 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2691 FOSFORUSPENTABROMIID 8 C2 II 8 LQ23 AT 2 80
2692 BOORTRIBROMIID 8 C1 I 8 LQ20 AT 1 X88
2693 VESINIKSULFITITE VESILAHUS, N.O.S. 8 C1 III 8 LQ19 AT 3 80
2698 TETRAHÜDROFTAALHAPPEANHÜDRIIDID, sisaldavad üle 0,05% maleiinanhüdriidi 8 C4 III 8 LQ24 AT 3 80
2699 TRIFLUORÄÄDIKHAPE 8 C3 I 8 LQ20 AT 1 88
2705 1-PENTOOL 8 C9 II 8 LQ22 AT 2 80
2707 DIMETÜÜLDIOKSAANID 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
2707 DIMETÜÜLDIOKSAANID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2709 BUTÜÜLBENSEENID 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2710 DIPROPÜÜLKETOON 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2713 AKRIDIIN 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2714 TSINKRESINAAT 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
2715 ALUMIINIUMRESINAAT 4.1 F3 III 4.1 LQ9 AT 3 40
2716 1,4-BUTÜÜNDIOOL 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2717 KAMPER, sünteetiline 4.1 F1 III 4.1 LQ9 AT 3 40
2719 BAARIUMBROMAAT 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
LQ11 AT 2 56
2720 KROOMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2721 VASKKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
2722 LIITIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2723 MAGNEESIUMKLORAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 2 50
2724 MANGAANNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2725 NIKKELNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2726 NIKKELNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2727 TALLIUMNITRAAT 6.1 TO2 II 6.1
+5.1
LQ18 AT 2 65
2728 TSIRKOONIUMNITRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
2729 HEKSAKLOROBENSEEN 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2730 NITROANISOOLID, VEDELAD 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2730 NITROANISOOLID, TAHKED 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2732 NITROBROMOBENSEENID, VEDELAD 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2732 NITROBROMOBENSEENID, TAHKED 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2733 AMIINID, kergestisüttivad, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, kergestisüttivad, SÖÖBIVAD, N.O.S. 3 FC I 3+8 LQ3 FL 1 338
2733 AMIINID, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 3 FC II 3+8 LQ4 FL 2 338
2733 AMIINID, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 3 FC III 3+8 LQ7 FL 3 38
2734 AMIINID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 8 CF1 I 8+3 LQ20 FL 1 883
2734 AMIINID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, VEDELAD, KERGESTISÜTTIVAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2735 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 8 C7 I 8 LQ20 AT 1 88
2735 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 8 C7 II 8 LQ22 AT 2 80
2735 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2738 N-BUTÜÜLANILIIN 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2739 BUTÜÜRANHÜDRIID 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2740 n-PROPÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TFC I 6.1
+3
+8
LQ0 FL 1 668
2741 BAARIUMHÜPOKLORIT, sisaldab üle 22% kättesaadavat kloori 5.1 OT2 II 5.1
+6.1
LQ11 AT 2 56
2742 KLOROFORMAADID, MÜRGISED, SÖÖBIVAD, kergestisüttivad, N.O.S. 6.1 TFC II 6.1
+3
+8
LQ17 FL 2 638
2743 n-BUTÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TFC II 6.1
+3+8
LQ17 FL 2 638
2744 TSÜKLOBUTÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TFC II 6.1
+3
+8
LQ17 FL 2 638
2745 KLOROMETÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TC1 II 6.1
+8
LQ17 AT 2 68
2746 FENÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TC1 II 6.1
+8
LQ17 AT 2 68
2747 tert-BUTÜÜLTSÜKLOHEKSÜÜL- KLOROFORMAAT 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2748 2-ETÜÜLHEKSÜÜLKLOROFORMAAT 6.1 TC1 II 6.1
+8
LQ17 AT 2 68
2749 TETRAMETÜÜLSILAAN 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
2750 1,3-DIKLOROPROPANOOL-2 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2751 DIETÜÜLTIOFOSFORÜÜLKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2752 1,2-EPOKSÜ-3-ETOKSÜPROPAAN 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
2753 N-ETÜÜLBENSÜÜLTOLUIDIINID, VEDELAD 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2753 N-ETÜÜLBENSÜÜLTOLUIDIINID, TAHKED 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2754 N-ETÜÜLTOLUIDIINID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2757 KARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2757 KARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2757 KARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2758 KARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, kergestisüttiv, MÜRGINE, leekpunkt alla 23 ºC 3 FT2 I 3
+6.1
LQ3 FL 1 336
2758 KARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3
+6.1
LQ4 FL 2 336
2759 ARSEENPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2759 ARSEENPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2759 ARSEENPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2760 ARSEENPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3
+6.1
LQ3 FL 1 336
2760 ARSEENPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3
+6.1
LQ4 FL 2 336
2761 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2761 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2761 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2762 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3
+6.1
LQ3 FL 1 336
2762 KLOORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3
+6.1
LQ4 FL 2 336
2763 TRIASIINPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2763 TRIASIINPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2763 TRIASIINPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2764 TRIASIINPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3
+6.1
LQ3 FL 1 336
2764 TRIASIINPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3
+6.1
LQ4 FL 2 336
2771 TIOKARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2771 TIOKARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2771 TIOKARBAMAATPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2772 TIOKARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3+6.1 LQ3 FL 1 336
2772 TIOKARBAMAATPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3+6.1 LQ4 FL 2 336
2775 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2775 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2775 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2776 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3+6.1 LQ3 FL 1 336
2776 VASEL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3+6.1 LQ4 FL 2 336
2777 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2777 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2777 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2778 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3+6.1 LQ3 FL 1 336
2778 ELAVHÕBEDAL PÕHINEV PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3+6.1 LQ4 FL 2 336
2779 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2779 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2779 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2780 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt alla 23 ºC 3 FT2 I 3+6.1 LQ3 FL 1 336
2780 ASENDATUD NITROFENOOLPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt alla 23 ºC 3 FT2 II 3+6.1 LQ4 FL 2 336
2781 BIPÜRIDIILIUMPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2781 BIPÜRIDIILIUMPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2781 BIPÜRIDIILIUMPESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2782 BIPÜRIDIILIUMPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3+6.1 LQ3 FL 1 336
2782 BIPÜRIDIILIUMPESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3+6.1 LQ4 FL 2 336
2783 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2783 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2783 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2784 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3+6.1 LQ3 FL 1 336
2784 FOSFORORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3+6.1 LQ4 FL 2 336
2785 4-TIAPENTANAAL 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2786 TINAORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2786 TINAORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2786 TINAORGAANILINE PESTITSIID, TAHKE, MÜRGINE 6.1 T7 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2787 TINAORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 I 3+6.1 LQ3 FL 1 336
2787 TINAORGAANILINE PESTITSIID, VEDEL, KERGESTISÜTTIV, MÜRGINE, leekpunkt
alla 23 ºC
3 FT2 II 3+6.1 LQ4 FL 2 336
2788 TINAORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, N.O.S. 6.1 T3 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2788 TINAORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, N.O.S. 6.1 T3 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2788 TINAORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, N.O.S. 6.1 T3 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2789 ÄÄDIKHAPE, JÄÄ-ÄÄDIKA või ÄÄDIKHAPPE LAHUS, sisaldab üle 80 mass% hapet 8 CF1 II 8+3 LQ22 FL 2 83
2790 ÄÄDIKHAPPE LAHUS, sisaldab üle 10 mass%, kuid alla 50 mass% hapet 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2790 ÄÄDIKHAPPE LAHUS, sisaldab mitte alla 10 mass%, kuid mitte üle 50 mass% hapet 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2793 RAUA PUURIMIS-, HÖÖVLI-, TREI- või FREESIMISLAASTUD, isekuumenemist võimaldavas vormis 4.2 S4 III 4.2 LQ0   3 40
2794 VEDELIKAKUD, HAPPEGA TÄIDETUD, elektriliselt laetud 8 C11   8 LQ0   3 80
2795 VEDELIKAKUD, LEELISEGA TÄIDETUD, elektriliselt laetud 8 C11   8 LQ0   3 80
2796 VÄÄVELHAPE, milles on mitte üle 51% hapet või AKUVEDELIKKU, HAPET 8 C1 II 8 LQ22 AT 2 80
2797 AKUVEDELIK, LEELISELINE 8 C5 II 8 LQ22 AT 2 80
2798 FENÜÜLFOSFORDIKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2799 FENÜÜLFOSFORTIODIKLORIID 8 C3 II 8 LQ22 AT 2 80
2800 AKUD, VEDELIKUGA, VÄLJAVALAMATUD, elektriliselt laetud 8 C11   8 LQ0   3 80
2801 VÄRVAINE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. või VÄRVAINE SÜNTEESI POOLTOODE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. 8 C9 I 8 LQ20 AT 1 88
2801 VÄRVAINE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. või VÄRVAINE SÜNTEESI POOLTOODE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. 8 C9 II 8 LQ22 AT 2 80
2801 VÄRVAINE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. või VÄRVAINE SÜNTEESI POOLTOODE, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S. 8 C9 III 8 LQ19 AT 3 80
2802 VASKKLORIID 8 C2 III 8 LQ24 AT 3 80
2803 GALLIUM 8 C10 III 8 LQ24 AT 3 80
2805 LIITIUMHÜDRIID, JÄÄTMED, TAHKED 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
2806 LIITIUMNITRIID 4.3 W2 I 4.3 LQ0   1  
2807 Magnetiseeritud materjal 9 M11

ADR EI KEHTI

2809 ELAVHÕBE 8 C9 III 8 LQ19 AT 3 80
2810 MÜRGINE VEDELIK, ORGAANILINE, N.O.S. 6.1 T1 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2810 MÜRGINE VEDELIK, ORGAANILINE, N.O.S. 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
2810 MÜRGINE VEDELIK, ORGAANILINE, N.O.S. 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2811 MÜRGINE TAHKE AINE, ORGAANILINE, N.O.S. 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
2811 MÜRGINE TAHKE AINE, ORGAANILINE, N.O.S. 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
2811 MÜRGINE TAHKE AINE, ORGAANILINE, N.O.S. 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
2812 Naatriumaluminaat, tahke 8 C6

ADR EI KEHTI

2813 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 4.3 W2 I 4.3 LQ0   0  
2813 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 0 423
2813 VEEGA REAGEERIV TAHKE AINE, N.O.S. 4.3 W2 III 4.3 LQ12 AT 0 423
2814 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE (riskigrupp 2) 6.2 I1   6.2 LQ0 AT 2 606
2814 NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE (riskigrupid 3 ja 4) 6.2 I1   6.2 LQ0   0  
2815 N-AMINOETÜÜLPIPERASIIN 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
2817 AMMOONIUMVESINIKDIFLUORIIDI LAHUS 8 CT1 II 8+6.1 LQ22 AT 2 86
2817 AMMOONIUMVESINIKDIFLUORIIDI LAHUS 8 CT1 III 8+6.1 LQ19 AT 3 86
2818 AMMOONIUMPOLÜSULFIIDI LAHUS 8 CT1 II 8+6.1 LQ22 AT 2 86
2818 AMMOONIUMPOLÜSULFIIDI LAHUS 8 CT1 III 8+6.1 LQ19 AT 3 86
2819 AMÜÜLH