Teksti suurus:

Pensionikomisjoni moodustamine ja töökord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2002, 8, 82

Pensionikomisjoni moodustamine ja töökord

Vastu võetud 31.12.2001 nr 162

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648) § 33 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Riiklike peretoetuste seaduse» (RT I 2001, 95, 587) § 22 lõikega 2.

1. peatükk
PENSIONIKOMISJONI MOODUSTAMINE JA PÄDEVUS

§ 1. Pensionikomisjoni moodustamine

(1) Pensionikomisjon moodustatakse pensioniameti (edaspidi pensioniameti) juures.

(2) Pensioniametis, kus on mitu osakonda, võib olla mitu pensionikomisjoni.

(3) Välislepingute alusel pensioniküsimuste lahendamiseks moodustatakse Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna pensionikomisjon.

(4) Pensionikomisjon moodustatakse pensioniameti direktori käskkirjaga.

(5) Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna pensionikomisjon moodustatakse Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkirjaga.

§ 2. Pensionikomisjoni pädevus

(1) Pensionikomisjoni pädevusse kuulub:
1) pensioni taotlemisel, määramisel, ühelt pensioniliigilt teisele üleviimisel, pensioni ümberarvutamisel ja pensioni maksmisel tekkinud vaidluste lahendamine;
2) pensioniõigusliku staaži tõendamiseks esitatud dokumentidele õigusliku hinnangu andmine;
3) seadusliku aluseta määratud pensioni maksmise lõpetamine, peatamine ning liigselt makstud pensionisummade kinnipidamise otsustamine;
4) riiklike peretoetuste määramisel tekkinud vaidluste lahendamine;
5) liigselt makstud peretoetuste summade kinnipidamise otsustamine.

2. peatükk
PENSIONIKOMISJONI KOOSSEIS

§ 3. Pensionikomisjoni koosseis

(1) Pensionikomisjoni koosseisu kuuluvad pensionikomisjoni esimees ja vähemalt kaks liiget.

(2) Pensionikomisjoni koosseisu kuuluvad isikud määrab pensioniameti direktor oma käskkirjaga.

§ 4. Pensionikomisjoni esimees

(1) Pensioniameti pensionikomisjoni esimees on kohaliku pensioniameti direktor, tema asetäitja või pensioniameti direktori volitatud struktuuriüksuse juht.

(2) Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna pensionikomisjoni esimees on selle osakonna juhataja.

§ 5. Pensionikomisjoni liige

(1) Pensionikomisjoni liige on kohaliku pensioniameti ametnik.

(2) Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna pensionikomisjoni liige on selle osakonna ametnik. Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna pensionikomisjoni liikme määrab pensionikomisjoni koosseisu Sotsiaalkindlustusameti peadirektor oma käskkirjaga.

§ 6. Pensionikomisjoni esimehe ja liikmete asendamine

(1) Pensionikomisjoni esimehe ja liikme äraolekul teda asendatakse.

(2) Esimehe asendamine vormistatakse pensioniameti direktori käskkirjaga, kusjuures esimehe asendajaks on tema ametikohajärgne asendaja.

(3) Pensionikomisjoni liikme asendusliikme määrab pensioniameti direktor.

(4) Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna pensionikomisjoni liikme asendusliikme määrab Sotsiaalkindlustusameti peadirektor.

3. peatükk
PENSIONIKOMISJONI TÖÖKORD

§ 7. Pensionikomisjoni istung

(1) Pensionikomisjoni kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

(2) Pensionikomisjon on otsustusvõimeline, kui istungil osalevad kõik pensionikomisjoni liikmed.

(3) Isik, kelle pensioniküsimust arutatakse pensionikomisjoni istungil, võib osaleda istungil küsimuse arutamisel.

§ 8. Pensionikomisjoni otsuse tegemise päev

(1) Pensionikomisjon teeb otsuse pensionikomisjoni istungi toimumise päeval, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud juhul.

(2) Kui pensionikomisjoni istungil esitatakse täiendavaid dokumente, mis vajavad kontrollimist, siis jätkatakse küsimuse arutelu järgmisel komisjoni istungil, mil tehakse ka pensionikomisjoni otsus.

§ 9. Pensionikomisjoni otsuse tegemine

(1) Otsuse tegemisel hindab pensionikomisjon tõendeid, otsustab, millist seadust tuleb rakendada ning kas avaldus kuulub rahuldamisele.

(2) Pensionikomisjoni otsus peab olema seaduslik ja põhjendatud.

§ 10. Pensionikomisjoni otsuse vastuvõtmine

(1) Pensionikomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures komisjoni esimees hääletab viimasena.

(2) Pensionikomisjoni otsuse tegemisel pensionikomisjoni esimees ja liikmed ei tohi jääda erapooletuks.

§ 11. Pensionikomisjoni otsuse vormistamine

(1) Pensionikomisjoni otsus vormistatakse kahes eksemplaris kirjaliku dokumendina, mis koosneb:
1) sissejuhatusest, milles märgitakse otsuse teinud pensioniameti pensionikomisjoni nimi, koosseis ja otsuse tegemise kuupäev;
2) kirjeldavast osast, mis sisaldab kokkuvõtet avaldaja taotlusest;
3) otsuse põhjendusest, milles märgitakse dokumendid ja tõendid, samuti komisjoni poolt tuvastatud asjaolud, millele otsus on rajatud, ning viited otsuse aluseks olevate õigusaktide sätetele;
4) otsuse resolutsioonist, mis sisaldab komisjoni seisukohta avalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
5) selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja osas;
6) märkusest otsuse teavitamise viisi kohta;
7) otsuse teinud pensionikomisjoni esimehe ja liikmete allkirjadest.

(2) Pensionikomisjoni otsusele kirjutavad alla komisjoni esimees ja kõik liikmed.

(3) Pensionikomisjoni otsusel on keelatud teha parandusi ja täiendusi.

(4) Kui pensionikomisjoni otsuse vormistamine nõuab aega, vormistatakse otsus hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates istungi toimumise päevast.

§ 12. Pensionikomisjoni otsuse registreerimine

Pensionikomisjoni otsus registreeritakse pensionikomisjoni otsuste registreerimise raamatus, mida võib pidada elektroonselt.

§ 13. Pensionikomisjoni otsusest teavitamine

Taotluse mitterahuldamise või pensionisumma vähendamise korral saadab pensioniamet avaldajale pensionikomisjoni otsuse viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 14. Pensionikomisjoni otsuse hoidmine

Pensionikomisjoni otsust säilitatakse pensionäri või pensionitaotleja pensionitoimikus.

4. peatükk
MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

§ 15. Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json