Teksti suurus:

Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 8, 86

Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord

Vastu võetud 31.12.2001 nr 166

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 56 lõike 1 punkti 3 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1997. a määrusega nr 41 «Ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitavad nõuded» (RT I 1997, 16, 271).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Käesolev määrus kehtestab haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise korra ning nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja meditsiinitehnoloogia osale ehitusprojekti eri staadiumides.

§ 2. Haigla funktsionaalne arengukava on haigla vastutuspiirkonna ravivajaduste analüüsi, osutatavate tervishoiuteenuste mahtu ja haigla ruumivajadust ning põhimõttelist tervishoiuteenuse osutamise funktsionaalset lahendust sisaldav dokument.

§ 3. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa vormistamise nõuded kehtestatakse kasutamiseks haigla ümberprofileerimise, renoveerimise ja uusehituste kavandamisel. Nõudeid kohaldatakse ka ambulatoorse eriarstiabi osutamiseks kasutatavate ruumide meditsiinitehnoloogia osa projektide tehnilise projekti ja tööjooniste staadiumidele.

§ 4. Haigla ehituslik projekteerimine toimub «Planeerimis- ja ehitusseaduses» (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398; 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377) kehtestatud nõuete alusel.

§ 5. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamiseks ning selle kohta arvamuse koostamiseks moodustatakse sotsiaalministri käskkirjaga komisjon. Komisjoni ettepaneku põhjal kinnitab sotsiaalminister haigla funktsionaalse arengukava ja haigla ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa.

2. peatükk
HAIGLA FUNKTSIONAALNE ARENGUKAVA

§ 6. Haigla funktsionaalne arengukava on eelprojekti osa.

§ 7. Haigla funktsionaalse arengukava koosseisus esitatakse:
1) haigla vastutuspiirkonda iseloomustavad andmed: vastutuspiirkonna suurus, rahvaarv, vanuseline koosseis, asustustihedus ja muud rahvastikunäitajad;
2) renoveeritava või ümberprofileeritava haigla olemasoleva funktsionaalse struktuuri analüüs ja vastavus kavandatava haigla liigile;
3) renoveeritava või ümberprofileeritava haigla osutatavate tervishoiuteenuste analüüs: tervishoiuteenuste loetelu, uuringute arv, voodifondi kasutus ja muud iseloomulikud näitajad;
4) ülevaade renoveeritava või ümberprofileeritava haigla olemasolevatest hoonetest: kasuliku pindala näitajad, tehnilise seisukorra hinnang, tehnovõrkude olemasolu ja seisukorra iseloomustus, varasemate projektide ja ehitustööde loetelu;
5) haigla tervishoiuteenuste analüüs ja sellest tulenevad planeeritavad ambulatoorsete külastuste ning voodite vajaduse näitajad erialade kaupa. Analüüs peab arvestama tervishoiupoliitika arengusuundi ja vastutuspiirkonna rahvastikunäitajaid, viimaste aastate tervishoiustatistikat ning tervishoiuteenuste osutamist reguleerivaid õigusakte;
6) planeeritava haigla ruumide jaotus funktsionaalseteks valdkondadeks ja osakondadeks või üksusteks käesoleva määruse lisa 1 järgi;
7) teave haigla planeerimisel kasutatavate standardite kohta, oluliste töökorralduse viiside või planeerimismudelite kohta;
8) tervishoiuteenuste analüüsi põhjal tuletatud haigla palatiosakondade jaotus ja voodite arv, eriarstide ambulatoorse vastuvõtu ning ravi- ja diagnostikaruumide vajadus;
9) tervishoiutöötajate vajadus haiglas;
10) haigla funktsionaalne programm: iga osakonna või struktuuriüksuse lühikirjeldus, kaasa arvatud põhiruumide vajalik koosseis ja osakonna või struktuuriüksuse kasuliku pindala ligikaudne hinnang m2-tes; üldnõuded tähtsamate osakondadevaheliste ühenduste ja liikumisteede kohta lähtudes töökorralduslikust, meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast. Kirjeldus võib sisaldada ka teavet mõne eraldi ruumi või seadme kohta, mis on oluline projekteerimise selles staadiumis meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast;
11) pindala tabel, mis sisaldab iga planeeritava struktuuriüksuse kasulikku pindala, renoveeritava või ümberprofileeritava haigla puhul ka pindala olemasolevaid näitajaid ning planeeritava brutopindala hinnangulist näitajat;
12) hinnanguline ehitusmaksumus;
13) arhitektuurne plaanilahendus (M 1:500), mis näitab hoone planeeritavat põhimõttelist funktsionaalset struktuuri: struktuuriüksuste asukohad hoones, liftid, trepid, koridorid.

3. peatükk
TEHNILINE PROJEKT

§ 8. Tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osas koostatakse kogu haigla või eraldi käsitlemist võimaldavate üksuste kohta funktsionaalne programm ja ruumiprogramm ning põhimõtteline tehnoloogiline plaanilahendus.

§ 9. Osakonna või muu struktuuriüksuse funktsionaalne programm peab kirjeldama osakonda või struktuuriüksust tulevases hoones ja sisaldama:
1) kasutusotstarbe määratlust, kasutatavate ravi- või uuringumeetodite lühikirjeldust planeerimiseks vajaliku teabe ulatuses;
2) osakonnasiseste seoste ja teiste osakondadega vajalike ühenduste kirjeldust;
3) osakonnas toimuva tegevuse kirjeldust projekteerimiseks vajaliku teabe ulatuses, personali koosseisu ja arvu;
4) töökorralduse põhimõtteid ja vajadusi varustamiseks, steriliseerimiseks, desinfektsiooniks, koristamiseks ja jäätmekäitluseks;
5) meditsiinitehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ruumidele, seadmetele ja tehnilistele kommunikatsioonidele;
6) ruumide planeerimist ja kommunikatsioonide projekteerimist mõjutavaid haiglanakkustõrje põhimõtteid;
7) erivajaduste kirjeldust: radiatsioonikaitse, turvameetmed, akustika ja muud.

§ 10. Haigla osakonna või muu struktuuriüksuse ruumiprogramm koosneb tehnoloogiliseks otstarbeks kasutatavate ruumide loetelust ja nende pindala suurusest. Ruumiprogrammi koostamisel lähtutakse tervishoiuteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest, teiste Euroopa riikide publitseeritud standarditest, ruumi kasutusotstarbest ja muudest teguritest. Ruumiprogramm esitatakse tabelina käesoleva määruse lisa 2 põhjal, kus on liigitatud struktuuriüksuses tervishoiuteenuse osutamiseks ja muuks tegevuseks vajalikud ruumid (põhiruumid, abiruumid, personali ruumid). Projektis esitatakse ka ruumiprogrammi ja hoones ehituslikult realiseeritava kasuliku pindala võrdlustabel.

§ 11. Meditsiiniseadmete loetelu esitatakse ruumide kaupa, vajadusel eraldi uued ja olemasolevad. Sisseseade ja seadmete kohta, mis vajavad tehnilisi kommunikatsioone, antakse põhiandmed (mõõtmed, mass, kommunikatsiooni vajadus, olulised paigaldusandmed).

§ 12. Tehnoloogiline plaanilahendus, mis sisaldab korruste plaane kohtkindlate seadmete ja põhisisustuse paigutusega. Samaotstarbeliste ruumide (palatid, raviotstarbelised ruumid, tualettrumid ja teised) kohta antakse ühe ruumi üksikasjalise plaanilahenduse näide.

§ 13. Pakkumisdokumentatsioon sisaldab täpsustatud tehniliste andmetega seadmete nimekirja, mis võimaldab selgitada seadmete tarnijaid.

4. peatükk
TÖÖJOONISED

§ 14. Haigla tehnoloogia projekti tööjoonistes koostatakse iga ruumi kohta tehnoloogiline projekt, mis vormistatakse eraldi dokumendina käesoleva määruse lisas 3 toodud näidise järgi. Põhiruumide kohta koostatud tehnoloogiline projekt on ühtlasi dokument, mis esitatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 41 punkti 9 alusel tegevusloa taotlemisel. Tööjooniste dokumendina esitatakse ka meditsiiniseadmete koondnimekiri.

§ 15. Ruumi tehnoloogia projekt peab sisaldama järgmist:
1) projekti ja ruumi asukoha identifitseerivaid andmeid, ruumi nimetust, pindala ja muid koostaja poolt vajalikuks peetavaid andmeid;
2) ruumis toimuva tööprotsessi lühikirjeldust või tegevuste loetelu, vajalikke ühendusi teiste ruumidega, inimeste arvu, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast;
3) tehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ehituslikule osale või tehnilistele kommunikatsioonidele;
4) erivajaduste kirjeldust radiatsioonikaitse, elektriseadmete kaitsemaanduse, turvameetmete vajaduse, akustika või muudest olulistest nõuetest lähtudes;
5) ruumi sisustuse plaani M 1:50 või M 1:100, vajaduse korral vaateid, lõikeid;
6) sisustuse loetelu.

§ 16. Kasutamis- ja hooldamisjuhendid ning täitejoonised on projekti osa, mis määrab tingimused, mille järgimine tagab nii ehitise kui ka seadmete ja süsteemide tarbimisomaduste säilimise kasutusloaga määratud aja jooksul. Meditsiinitehnoloogia osas tehakse tehnoloogiliste protsesside juhtimise, kasutamise ja ohutuse juhised. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnoloogiaga seotud tehnosüsteemide täitejoonised.

5. peatükk
HAIGLA FUNKTSIONAALSE ARENGUKAVA JA EHITUSPROJEKTI MEDITSIINITEHNOLOOGIA OSA KINNITAMISE KORD

§ 17. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamiseks moodustatava komisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab sotsiaalminister käskkirjaga.

§ 18. Ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitab komisjonile taotluse haigla funktsionaalse arengukava või ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamiseks ning läbivaatamisele kuuluva materjali elektrooniliselt ja vähemalt ühes eksemplaris paberkandjal.

§ 19. Komisjon teeb sotsiaalministrile ettepaneku haigla funktsionaalse arengukava või ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamiseks või tagasilükkamiseks 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest Sotsiaalministeeriumi kantseleis, lisades §-des 23 ja 25 nimetatud kirjaliku arvamuse.

§ 20. Komisjon võib teha sotsiaalministrile ettepaneku kinnitada haigla funktsionaalne arengukava või ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa tingimustega, mis tuleb täita projekteerimise järgmises etapis.

§ 21. Haigla funktsionaalse arengukava või ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa, mis oluliste puuduste esinemisel tagasi lükatakse, võib ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitada komisjonile uueks läbivaatamiseks parandatult või vaidlustada komisjoni arvamuses esitatud seisukohti.

§ 22. Sotsiaalminister kinnitab haigla funktsionaalse arengukava või ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa või lükkab tagasi kümne tööpäeva jooksul pärast komisjonilt ettepaneku saamist ja teavitab taotlejat kirjalikult, lisades §-des 23 ja 25 nimetatud kirjaliku arvamuse.

§ 23. Haigla funktsionaalse arengukava läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, milles käsitleb:
1) arengukava vastavust haiglavõrgu arengukavale;
2) haigla kavandatava töömahu vastavust haigla liigile ja vastutuspiirkonna ravivajadustele;
3) ruumivajaduse määratlemiseks kasutatud standardeid;
4) planeeritava meditsiinitehnoloogia ja töökorralduse vastavust meditsiini uutele arengusuundadele;
5) hinnangulise bruto- ja kasuliku pindala näitajaid võrreldes analoogiliste projektidega;
6) haigla arhitektuurse eskiislahenduse sobivust haigla funktsioonide täitmiseks;
7) hinnangulist ehitusmaksumust.

§ 24. Kinnitatud haigla funktsionaalne arengukava on ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa lähteülesande aluseks. Juhul kui ehitusliku projekteerimise jätkamisel tehnoloogia lähteandmetes on vajalik teha muudatusi käesoleva määruse § 23 punktides 1–3 sätestatud andmetes, tuleb tellijal või tema volitatud isikul esitada komisjonile läbivaatamiseks haigla funktsionaalse arengukava korrektuur või väiksemate muudatuste korral kinnitamise taotlus koos seletuskirjaga, milles selgitatakse muudatuste sisu.

§ 25. Ehitusprojekti tehnilise projekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, mis käsitleb:
1) projekti vastavust haigla arengukavale;
2) haigla organisatsioonilist struktuuri ja tehnoloogilist terviklahendust;
3) funktsionaalprogrammi ja ruumiprogrammi;
4) ruumiprogrammi ja projekteeritud kasuliku pindala võrdlusnäitajaid;
5) meditsiiniseadmete vajadust struktuuriüksuste kaupa;
6) eeldatavat ehitusmaksumust.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 26. Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 4. jaanuari 1994. a määrus nr 1 «Ravi- ja hooldeasutuste projekteerimine ja ekspluatatsiooni andmine», sotsiaalministri 21. aprilli 1994. a määrus nr 29 «Raviasutuste programmeerimine ja funktsionaalne planeerimine» ning sotsiaalministri 19. märtsi 1998. a määrus nr 21 «Haigla kasuliku pinna jaotuse juhendi kinnitamine» (RTL 1998, 110/111, 452).

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166
lisa 1

HAIGLA JAOTUS FUNKTSIONAALSETEKS VALDKONDADEKS JA OSAKONDADEKS

Kood Funktsionaalse valdkonna ja osakonna või struktuuriüksuse nimetus

1.00

DIAGNOSTIKA JA RAVI 1)
Erakorraline meditsiin
Eriarstide ambulatoorne vastuvõtt
Funktsionaalne diagnostika
Endoskoopia
Laboratoorium
Patoloogia
Operatsiooniblokk
Sünnitusblokk
Radiodiagnostika ja -ravi
Taastusravi
Päevaravi ja -kirurgia
2.00 PALATIOSAKONNAD 2)
  Dermatoveneroloogia
  Endokrinoloogia
  Gastroenteroloogia
  Hematoloogia
  Infektsioonhaigused
  Intensiivravi
  Kardioloogia
  Kardiovaskulaarkirurgia
  Lastekirurgia
  Nefroloogia
  Neurokirurgia
  Neuroloogia
  Oftalmoloogia
  Onkoloogia
  Ortopeedia
  Otorinolarüngoloogia
  Pediaatria
  Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
  Psühhiaatria
  Pulmonoloogia
  Reumatoloogia
  Sisehaigused
  Sünnitusabi ja günekoloogia
  Taastusravi
  Torakaalkirurgia
  Uroloogia
  Üldkirurgia
  Hooldusravi
3.00 HALDUS
  Haigla juhtimine ja haldamine
  Arhiiv
  Infotehnoloogia
  Raamatukogu
  Meditsiinistatistika
4.00 ÜLDKASUTATAVAD JA PERSONALIRUUMID
  Üldkasutatavad ruumid (vestibüül, garderoob, kioskid jm)
  Hingeabi ja sotsiaalteenistuse ruumid
  Personali riietusruumid
  Personali toitlustuse ruumid
5.00 ABITEENISTUS JA VARUSTUS
  Apteek
  Haigla köögiblokk
  Meditsiiniseadmete hooldus ja remont
  Voodite ja voodivarustuse puhastus ning desinfektsioon
  Sterilisatsioon
  Pesumaja ja pesulaod
  Ladu ja varustus
  Tehniline hooldus ja remont (ruumid ja kommunikatsioonid)
  Koristuskeskus
  Transporditeenistuse ruumid
  Jäätmekäitlus
6.00 TEADUSTÖÖ JA KOOLITUS
  Teadustöö
  Kutseõppeasutuste õpilaste ja üliõpilaste praktika
  Personali täienduskoolitus
  Patsiendikoolitus
7.00 MUU
  Kiirabibaasi ruumid
  Teenused väljapoole
  Teenused väljastpoolt
  Vereteenistus
  Haigete pansion

1) Funktsionaalsete valdkondade nimetused on trükitud suurtähtedega.
2) Funktsionaalse valdkonna 2.00 PALATIOSAKONNAD all koondatakse kirurgia ja sisehaiguste erialade need palatiosakonnad, mille puhul on mõeldav ühise voodifondi loomine, st osakonda võivad kuuluda mitme arstieriala voodid, kui nende põhiruumide vajadus ja töö iseloom seda võimaldavad.

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166
lisa 2

HAIGLA OSAKONNA VÕI STRUKTUURIÜKSUSE RUUMIPROGRAMM

Osakonna või struktuuriüksuse nimetus:

Ruumi nimetus Ruumi pindala m2 Ruumide arv Ruumide pindala m2 Märkusi
Põhiruumid:        
         
         
Abi- ja kõrvalruumid:        
         
         
Personali ruumid:        
         
         
Kokku:     xxx  

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166
lisa 3

RUUMI TEHNOLOOGILISE PROJEKTI ANDMED

Projekt: (identifitseerivad andmed) Osakond: Korrigeerimise kuupäevad:
Ruumi tähis, nr (joonisel): Nimetus: Pindala:
Tegevuste loetelu:  
Ruumi kasutavate isikute arv:  
Seosed/ühendused teiste ruumidega:  
Erinõuded, märkused:  

Ruumi tehnoloogiline plaan

Sisustuse loetelu

/otsingu_soovitused.json