Teksti suurus:

«Relvaseaduse» alusel kehtestatud siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 10, 99

«Relvaseaduse» alusel kehtestatud siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.01.2002 nr 1

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673) § 6 lõike 5, § 20 lõike 5, § 35 lõike 6, § 38 lõike 4, § 46 lõike 7, § 74 lõike 3, § 78 lõike 3 alusel ja lähtudes §-dest 92 ja 98, mille kohaselt 31. märtsist 2002. a tunnistatakse kehtetuks «Relvaseadus» (RT I 1995, 62, 1056; 1997, 93, 1564; 1999, 57, 597; 2001, 7, 17; 65, 377; RT III 2001, 26, 280).

§ 1. Määruste muutmine

Määrusega muudetakse järgmisi siseministri määruseid:

1) siseministri 27. novembri 2001. a määruse nr 89 «Tehnilised nõuded relvade ja laskemoona müügikohale» (RTL 2001, 130, 1875) § 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

2) siseministri 27. novembri 2001. a määruse nr 90 «Nõuded relvahoidlale, relvakapile ning püssirohu ja sütiku hoidmisele» (RTL 2001, 130, 1876) § 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

3) siseministri 4. detsembri 2001. a määruse nr 93 «Relvade laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete kehtestamine» (RTL 2001, 133, 1934) § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

4) siseministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 95 «Relvasoetamisloa ja relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord» (RTL 2001, 133, 1936) § 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

5) siseministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 96 «Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord» (RTL 2001, 133, 1937) § 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

6) siseministri 11. detsembri 2001. a määruse nr 98 «Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu» (RTL 2001, 136, 1981) § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

7) siseministri 17. detsembri 2001. a määrust nr 100 «Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord» (RTL 2001, 137, 2018) muudetakse ja täiendatakse §-ga 13 järgmises sõnastuses:

« § 13. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2002. a.

Minister Tarmo LOODUS

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalev TIMBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json