Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 18, 236

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Vastu võetud 16.01.2002 nr 16

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» (RT I 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803; 2001, 3, 10; 100, 648; 102, 671) § 16 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise vorm (lisa 1) ning isiku rehabilitatsiooniasutusse suunamise saatekirja vorm (lisa 2).

§ 2. Puudega lapse toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Puudega lapse toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus.

§ 3. Hooldajatoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

(1) 3–18-aastase puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) vanema tööraamat või muu mittetöötamist tõendav dokument;
2) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
3) abielutunnistus, kui toetust taotleb võõrasvanem;
4) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta, või teise vanema puudumisel taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab puudega last üksinda.

(2) 18-aastase ja vanema puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) dokument «Perekonnaseaduse» (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; RT III 2001, 15, 154; RT I 2001, 53, 307) alusel hooldajaks määramise kohta;
2) tööraamat või muu mittetöötamist tõendav dokument;
3) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamise tõttu.

§ 4. Puudega vanema toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Puudega vanema toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) lapse sünnitunnistus;
2) õppeasutuse teatis või õpilaspilet lapse õppimise kohta põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse päevases õppevormis või arsti teatis meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppimise kohta, kui toetust
taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;
3) perekonnaseisu tõendav dokument või üksikvanema tõend või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
4) teise abikaasa kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega abikaasadest.

§ 5. Õppetoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Õppetoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) õppeasutuse teatis õppimise kohta või õpilaspilet või üliõpilaspilet;
2) dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
3) omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta.

§ 6. Rehabilitatsioonitoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Rehabilitatsioonitoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt dokument rehabilitatsioonikulude kohta.

§ 7. Täienduskoolitustoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Täienduskoolitustoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
2) dokument täienduskoolituskulude kohta.

§ 8. Sotsiaaltoetuste taotlemine eestkostjale või hooldajale

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks eestkostjale või hooldajale esitatakse täiendavalt kohtu otsus eestkoste seadmise ja/või eestkostetava teovõimetuks tunnistamise kohta või perekonnas hooldamise leping.

§ 9. Muud dokumendid

Pensioniametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuste taotleja õigust toetusele.

§ 10. Dokumentide esitamine

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või ametlikult kinnitatud koopiad. Originaaldokumendi esitamisel kinnitab pensioniamet temale jääva dokumendi koopia ja tagastab originaali.

§ 11. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks sotsiaalministri 10. detsembri 1999. a määrus nr 80 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike dokumentide vormid» (RTL 2000, 6, 61; 44, 644; 2001, 10, 136).

§ 12. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16
lisa 1

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16
lisa 2

1. jaanuaril 2002. a jõustunud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatuse kohaselt (vt seaduse § 21 lõige 2) on Teile puude raskusastme määramiseks vaja koostada isiklik rehabilitatsiooniplaan.
Isiklik rehabilitatsiooniplaan on vajalik selleks, et hinnata Teie tegevusvõimet, vajadust kõrvalabi, juhendamise või järelevalve järele. Samuti tuuakse rehabilitatsiooniplaanis ära Teie iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused. Rehabilitatsiooniplaan koostatakse Teie või Teie seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel sotsiaalministri kehtestatud nõuetele vastavas rehabilitatsiooniasutustes. Lisame nimekirja rehabilitatsiooniasutustest, kus Teile rehabilitatsiooniplaani koostavad asutused on tähistatud «X»-ga.
16-aastasel ja vanemal inimesel on isikliku rehabilitatsiooniplaani eest tasumiseks vaja taotleda rehabilitatsioonitoetust. Kuni 16-aastaste laste rehabilitatsiooniplaanide tegemise tasub lapse elukohajärgne maavalitsus.
I Rehabilitatsioonitoetuse taotlemiseks täitke saatekirja I osa (REHABILITATSIOONITOETUSE TAOTLEMINE): märkige vastavasse lahtrisse oma ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kuupäev ning kinnitage taotlus oma allkirjaga. (I osa tuleb täita ainult 16-aastastel ja vanematel inimestel. Laste puhul ei ole vaja seda osa täita).
II osa saatekirjast täidab rehabilitatsiooniasutus. Rehabilitatsiooniplaani koostamisel lapsele saadab rehabilitatsiooniasutus täidetud saatekirja lapse elukohajärgsele maavalitsusele, 16-aastasele ja vanemale inimesele rehabilitatsiooniplaani koostamisel elukohajärgsele pensioniametile.
III osa saatekirjast täidab pensioniamet 16-aastasele ja vanemale inimesele rehabilitatsioonitoetuse määramiseks.
NB!
PALUN VALIGE SOBIV REHABILITATSIOONIASUTUS «X»-ga TÄHISTATUD ASUTUSTE HULGAST JA REGISTREERIGE VASTUVÕTUAEG.
REHABILITATSIOONIASUTUSSE REHABILITATSIOONIPLAANI TEGEMA MINNES VÕTKE KAASA KÄESOLEV SAATEKIRI.

SID

SID

/otsingu_soovitused.json