Teksti suurus:

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavate muu õppekeelega õppegruppide lõpetajate eesti keele riigieksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 20, 247

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavate muu õppekeelega õppegruppide lõpetajate eesti keele riigieksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Vastu võetud 16.01.2002 nr 13

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565) § 51 lõike 21 alusel.

§1. Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavate muu õppekeelega õppegruppide lõpetajad sooritavad eesti keele riigieksami vastavalt haridusministri 24. detsembri 2001. a määrusele nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» (RTL 2002, 3, 28).

§2. Paragrahvis 1 nimetatud riigieksami vähemalt 60-punktilise tulemusega sooritanud õpilasel on õigus saada eesti keele oskuse kesktaseme tunnistus, mille väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi Eksamikeskus) kutseõppeasutuse kaudu.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS