Teksti suurus:

Ametiisikute palgaandmete avalikustamise kord ja tingimused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 22, 283

Ametiisikute palgaandmete avalikustamise kord ja tingimused

Vastu võetud 28.01.2002 nr 24

Määrus kehtestatakse «Palgaseaduse» (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287) § 8 lõike 31 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määruse alusel kuuluvad avalikustamisele «Korruptsioonivastase seaduse» (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357) §-s 4 nimetatud ametiisikute (edaspidi ametiisikud) palgaandmed.

§ 2. Palgaandmete mõiste

Palgaandmeteks on käesoleva määruse tähenduses andmed ametiisikule makstava põhipalga, lisatasude ja juurdemaksete, samuti töö-, teenistus- või muude lepingute alusel makstavate tasude kohta.

§ 3. Tööandja mõiste

Käesolevas määruses kasutatud terminite all «asutus», «institutsioon», «äriühing» «mittetulundusühing», «avalik-õiguslik juriidiline isik» ja «sihtasutus» mõistetakse ametiisiku tööandjat, kes maksab ametiisikule tema poolt tehtud töö eest palka või tasu ja lisaks õigusaktis, haldusaktis, kollektiiv-, töö- või muudes lepingutes ettenähtud juhtudel lisatasu või juurdemakseid.

§ 4. Palgaandmete avalikustamisele esitatavad nõuded ja avalikustamise tähtaeg

(1) Ametiisiku palgaandmed avalikustatakse käesoleva määruse lisades 1–3 toodud vormidel. Kui asutuses või institutsioonis on viis või enam ametiisikut, siis avalikustatakse § 5 lõikes 1 loetletud ametiisikute puhul palgaandmed lisas 3 toodud vormi kohaselt.

(2) Ametiisiku palgaandmed avalikustatakse 1. aprillil, eelneva aasta või eelneva aasta selle perioodi kohta, kui ta oli ametiisik «Korruptsioonivastase seaduse» § 4 tähenduses.

§ 5. Palgaandmete avalikustamise kord

(1) Asutus või institutsioon avalikustab käesoleva määruse lisas 1 või 3 esitatud vormi kohaselt alljärgnevate ametiisikute palgaandmed:
1) riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnik, samuti tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja;
2) Riigikogu liige;
3) Vabariigi President;
4) Vabariigi Valitsuse liige;
5) Riigikohtu esimees ja liikmed;
6) Eesti Panga president;
7) kaitseväe juhataja (ülemjuhataja);
8) riigikontrolör ja Riigikontrolli peakontrolörid;
9) õiguskantsler;
10) Eesti välisesinduse juht;
11) riigisekretär;
12) maavanem;
13) riigi peaprokurör ja prokurörid;
14) haldus-, maa- ja linnakohtute ning ringkonnakohtu kohtunikud;
15) vallavanem ja linnapea, valla- ja linnavalitsuse liikmed;
16) osavalla ja linnaosa vanem;
17) politseiametnik;
18) vanglaametnik ja kriminaalhooldusametnik;
19) kaitseväe ohvitseri ja allohvitseri ametikohal olev isik, kaitseväe-, piirivalve- ja päästeteenistuse ametnikud;
20) Kaitseliidu ülem ja keskjuhatuse ning keskrevisjonikomisjoni liikmed, Kaitseliidu peastaabi ülem ja struktuuriüksuste ülemad, Kaitseliidu üksuste pealikud, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed;
21) Eesti Teaduste Akadeemia president,
22) avalik-õigusliku ülikooli rektor,
23) Eesti Advokatuuri esimees;
24) valitsusasutuse hallatava riigiasutuse juht;
25) riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt asutatud eraõiguslike sihtasutuste tegevjuhid;
26) valla- või linnaametiasutuse juht ja ametiasutuse hallatava asutuse juht, kui nii on otsustanud valla- või linnavolikogu.

(2) Notar ja kohtutäitur esitavad oma palgaandmed määruse lisas 1 esitatud vormi kohaselt avalikustamiseks Justiitsministeeriumile.

(3) Pankrotihaldurite palgaandmed avalikustab neid nimetanud kohus lisas 1 esitatud vormi kohaselt.

(4) Äriühing esitab ministeeriumile, riigi osaluse puudumisel kohalikule omavalitsusele, riigi ja kohaliku omavalitsuse osaluse puudumisel avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kes valitseb äriühingu aktsiaid või osa, määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt avalikustamiseks alljärgnevate ametiisikute palgaandmed:
1) riigi osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liige;
2) kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liige;
3) avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liige;

(5) Linna- või vallavalitsus avalikustab määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt alljärgnevate ametiisikute palgaandmed:
1) valla- ja linnavolikogu esimees ja liikmed;
2) osavalla ja linnaosa halduskogude liikmed.

(6) Avalik-õiguslik juriidiline isik avalikustab oma juhatuse ja nõukogu liikmete palgaandmed lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

(7) Eesti Pank avalikustab käesoleva määruse lisa 2 esitatud vormi kohaselt Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmete palgaandmed.

(8) Riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt asutatud eraõiguslike sihtasutuste juhatuse ja nõukogu liikmete palgaandmed avalikustab vastav sihtasutus lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

(9) Mittetulundusühing avalikustab juhatuse liikmete palgaandmed lisas 2 esitatud vormi kohaselt, kui mittetulundusühingu on asutanud või selles osaleb riik, kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik või kui see on sätestatud mittetulundusühingu tegevust reguleerivas seaduses või põhikirjas või kui sellise otsuse on vastu võtnud pädev mittetulundusühingu juhtorgan.

(10) Füüsiliste isikute, kes täidavad neile seaduse alusel antud avalik-õiuslikke haldusülesandeid või teostavad neile seadusega antud täidesaatva riigivõimu volitusi ja eelmainitud ülesandeid täitvate või volitusi teostavate eraõiguslike juriidiliste isikute juhtorganite liikmete palgaandmed avalikustab §-s 3 nimetatud tööandja lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

§ 6. Palgaandmete esitamise tähtaja erisus

Käesoleva määruse § 5 lõigetes 2 kuni 4 kehtestatud juhtudel, kui palgaandmed esitatakse avalikustamiseks vastavale asutusele või institutsioonile, on palgaandmete esitamise tähtaeg hiljemalt 31. märts.

§ 7. Palgaandmete avalikustamise viis

(1) Käesoleva määruse §-s 5 kehtestatud juhtudel avalikustatakse palgaandmed asutuse, institutsiooni, avalik-õiguslik juriidilise isiku, sihtasutuse või mittetulundusühingu veebilehel, kus need on kättesaadavad üks aasta pärast nende avalikustamist. Veebilehe puudumisel avalikustab asutus, institutsioon, avalik-õiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing ja sihtasutus palgaandmed ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(2) Käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel veebilehel avalikustatud palgaandmeid on asutus, institutsioon, äriühing, avalik-õiguslik juriidiline isik, sihtasutus ja mittetulundusühing kohustatud esitama ühe aasta jooksul pärast palgaandmete avalikustamist igale huvitatud isikule tema poolt sellekohase kirjaliku nõude esitamise korral 20 päeva jooksul arvates vastava nõude saamisest.

§ 8. Muude palgaandmete avalikustamine

Volikogu, halduskogu, juhatuse, nõukogu ja organi liikmeteks olevate ning kõigi teiste ametiisikute muud palgad ja tasud, mida ei avalikustata käesoleva määruse § 5 alusel, esitab see tööandja, kes neid maksab, käesoleva määruse § 4 lõikes 2 kehtestatud tingimustel ja määruse lisas 1 või 3 esitatud vormi kohaselt ühe aasta jooksul pärast palgaandmete avalikustamist igale huvitatud isikule tema poolt sellekohase kirjaliku nõude esitamise korral 20 päeva jooksul arvates vastava nõude saamisest.

§ 9. Avalikustamisele mittekuuluvad palgaandmed

Riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise eest ametiisikule makstavat lisatasu ei avalikustata.

§ 10. Määruse lisades esitatud põhimõisted

Käesoleva määruse lisades 1, 2 ja 3 esitatud põhimõisted:
1) periood – töötatud aeg kuudes, töötamise puhul alla ühe kuu töötatud aeg päevades;
2) palga (tasu) kogusumma – ametiisiku poolt perioodi jooksul teenitud põhipalk koos kõigi lisatasudega, juurdemaksed, samuti töö-, teenistus- või muu lepingu alusel makstavad tasud;
3) töösuhte vorm – teenistusse nimetamine või valimine ja teenistus-, töölepingu sõlmimine või tööettevõtuleping (märgitakse sõnadega) jms;
4) muud tasud – notari, pankrotihalduri ning kohtutäituri tasu, tööandja poolt makstavad tasud tööettevõtulepingu alusel jms.

§ 11. Ametiisikute palgaandmete esitamise erisus «Palgaseaduse» § 8 lõikes 31 kehtestatud juhtudel

Ametiisikute palgaandmeid on õigus saada «Palgaseaduse» § 8 lõikes 31 loetletud organitel, samuti Rahandusministeeriumil palgaanalüüsi ja palgastatistika eesmärgil määruse § 4 lõikes 2 sätestatust erineva perioodi kohta ja erineval ajal, kuid ainult käesoleva määruse §-s 2 nimetatud palgaandmete osas.

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 13. juuli 2000. a määrus nr 67 «Ametiisikute palgaandmete avalikustamise kord ja tingimused» (RTL 2000, 85, 1240; 2001, 7, õiend; 11, 155) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 28. jaanuari 2002. a määruse nr 24
lisa 1

Rahandusministri 28. jaanuari 2002. a määruse nr 24
lisa 2

Rahandusministri 28. jaanuari 2002. a määruse nr 24
lisa 3

SID

SID

SID

/otsingu_soovitused.json