Teksti suurus:

Arstide ja hambaarstide erialakomisjonid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2011
Avaldamismärge:RTL 2002, 25, 354

Arstide ja hambaarstide erialakomisjonid

Vastu võetud 25.01.2002 nr 26

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 46 lõike 6 ja «Sotsiaalministeeriumi põhimääruse» (RT I 1999, 40, 490; 2000, 45, 283; 68, 436; 87, 570; 2001, 39, 222) punkti 14 alapunkti 12 alusel eriarstide, erihambaarstide ja hambaravi erialakomisjonide moodustamiseks ning töö korraldamiseks.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määrusega kehtestatakse eriarstide, erihambaarstide ja hambaravi erialakomisjonide (edaspidi erialakomisjonid) moodustamise kord ja nende tööülesanded.

§ 2.  Erialakomisjonid moodustatakse sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määrusega nr 110 «Eriarstiabi erialade loetelu» (RTL 2001, 130, 1880) kehtestatud hambaravi ja eriarstiabi erialadele.

§ 3.  Erialakomisjonide koosseisud kinnitab sotsiaalminister viieks aastaks käskkirjaga, mis avaldatakse Sotsiaalministeeriumi Interneti koduleheküljel.

§ 4.  Erialakomisjonide koosseisu võib sotsiaalminister muuta erialaseltsi ettepanekul, komisjoniliikme erialaselt töölt lahkumise, tööülesannete mittepädeva täitmise või Sotsiaalministeeriumi maine kahjustamise tõttu.

2. peatükk ERIALADE RÜHMITAMINE 

§ 5.  Erialakomisjonide töö paremaks koordineerimiseks rühmitatakse erialad põhitegevuse iseloomu alusel nelja põhirühma: kirurgilised erialad, sisemeditsiini erialad, kliinilis-konsultatiivsed erialad ja hambaravi erialad.

§ 6.  Põhirühmade töö koordineerimiseks kinnitatakse Sotsiaalministeeriumi nõunikud arvestades erialakomisjonide ettepanekuid: kirurgiliste erialade nõunik, sisemeditsiini erialade nõunik, kliinilis-konsultatiivsete erialade nõunik ja hambaravi erialade nõunik.

§ 7.  Nõuniku ülesanne on koordineerida erialadevahelist koostööd ja erialade tasakaalustatud arengut ning lahendada oma põhirühma kuuluvate erialakomisjonide liikmete vaidlusküsimusi.

3. peatükk ERIALAKOMISJONI ÜLESANDED 

§ 8.  Erialakomisjoni ülesanded on:

1) korraldada eriala arengukava väljatöötamist;

2) teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid arstide ja hambaarstide kvalifikatsiooninõuete kehtestamiseks;

3) nõustada Sotsiaalministeeriumit oma eriala küsimustes;

4) välja selgitada eriarstide koolituse (residentuuri) vajadus ja teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid riikliku koolitustellimuse koostamiseks;

5) koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja töötada ja muuta eriala tegevusloa kriteeriumeid;

6) välja selgitada eriarstide täienduskoolituse vajadus ja hinnata erialast pädevust;

7) osaleda arstiabi eriala standardite, diagnostika- ja ravijuhiste väljatöötamisel ning ellurakendamisel tagamaks parimat professionaalset kvaliteeti oma erialal;

8) nõustada Sotsiaalministeeriumit meditsiiniseadmete ja ravimitega seonduvates küsimustes oma erialal;

9) teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid teadusuuringute tellimiseks ja suunamiseks oma erialal;

10) teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid erialadevahelise koostöö koordineerimisel;

11) teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid tervishoiualaste õigusaktide ja muude dokumentide koostamiseks ning nendes muudatuste tegemiseks;

12) anda eksperthinnang kaebuste ja avalduste lahendamisel oma erialal;

13) nõustada eriarste ja jagada teavet eriala ulatuses;

14) koostada Sotsiaalministeeriumile üks kord aastas kirjalik aruanne oma tegevusest ning eriala probleemidest.

4. peatükk ERIALAKOMISJONI ÕIGUSED 

§ 9.  Erialakomisjoni õigused on:

1) kaasata eriala probleemide lahendamisse oma ja vajadusel teiste erialade ning tervishoiuasutuste asjatundjaid;

2) saada Sotsiaalministeeriumilt oma tööks vajalikku teavet;

3) teha Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa peatamiseks ja äravõtmiseks ning osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedi kontrollimiseks tervishoiuasutustes;

4) saada töötasu vastavalt tööettevõtulepingule.

5. peatükk ERIALAKOMISJONI TÖÖKORD 

§ 10.  Erialakomisjoni töökord

1) Sotsiaalministeerium kutsub erialakomisjonid kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

2) Erialakomisjonid täidavad oma ülesandeid vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt etteantud tähtajale.

3) Erialakomisjon esitab komisjoni arvamused ja ettepanekud kirjaliku protokollina, kus on märgitud kõigi komisjoniliikmete arvamused.

4) Erialakomisjoni liige võib ainuisikuliselt anda eksperthinnanguid oma eriala küsimustes.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 29. novembri 2000. a määrus nr 75 «Arsti ja hambaarsti erialakomisjonid».

Minister Eiki NESTOR


Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json