Teksti suurus:

Sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a määruse nr 64 «Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine», 14. juuli 2000. a määruse nr 47 «Koolide tervisekaitsenõuded» ja 9. jaanuari 2001. a määruse nr 4 «Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 29, 413

Sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a määruse nr 64 «Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine», 14. juuli 2000. a määruse nr 47 «Koolide tervisekaitsenõuded» ja 9. jaanuari 2001. a määruse nr 4 «Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded» muutmine

Vastu võetud 08.02.2002 nr 32

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128) § 8 lõike 2 punkti 6 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a määruses nr 64 «Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine» (RTL 1999, 152, 2149) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 6 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6.6. Lasteasutuse aknad peavad võimaldama tuulutamist ja aknaklaaside välispindade mugavat ruumisisest pesemist ning olema hõlpsasti avatavad ja tihedalt suletavad ning lastele ohutud.»;

2) punkti 8 alapunkti 6 ja tabelit 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 8.6. Kunstliku valgustatuse normid on toodud tabelis 2:

Tabel 2

Ruumi liigid Valgustatuse norm luksides
1. Mänguruum, tervishoiutöötaja ruum, eripedagoogi ruum 300
2. Köögiruum, nõudepesuruum 500
3. Riietusruum, tualettruum, muusika- ja võimlemissaal, personaliruum, haige lapse ruum 200
4. Magamisruum, mida kasutatakse ainult magamiseks, koridor, personali tualettruum 75

Märkused:
1. Valgustatuse norm on antud riietusruumis horisontaalse tasapinna kohta 0,8 m kõrgusel põrandast, teistes ruumides – 0,5 m kõrgusel põrandast.
2. Tahvli valgustatuse norm on 500 luksi ja seda mõõdetakse tahvli vertikaalpinna keskel.»;

3) punkti 8 alapunktis 7 asendatakse sõna «valgustustihedust» sõnaga «valgustatust»;

4) punkti 9 alapunktist 4 jäetakse välja sõna «vähemalt»;

5) punkti 9 alapunktis 5 asendatakse sõnad «40–60%» sõnadega «30–70%».

§ 2. Sotsiaalministri 14. juuli 2000. a määruses nr 47 «Kooli tervisekaitsenõuded» (RTL 2000, 86, 1286) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «30° kuni 60°» sõnadega «põhja suunas 270°–90°»;

2) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Koolihoone aknad peavad võimaldama tuulutamist ja aknaklaaside välispindade mugavat ruumisisest pesemist ning olema hõlpsasti avatavad ja tihedalt suletavad ning õpilastele ohutud.»;

3) paragrahvi 9 lõikes 2 toodud tabelis tehakse järgmised muudatused:
1) pealkiri «Võimla» jäetakse välja;
2) punkti 13 sõna «Algkoolis» asendatakse sõnadega «Algkooli võimlasaal»;
3) punkte 14, 15 ja 16 täiendatakse esimese sõnaga «Võimlasaal»;
4) pärast punkti 16 lisatakse paksus kirjas vahepealkiri «Võimlasaali abiruumid»;

4) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sööklaruumides, kus käideldakse pakendamata toitu, aga samuti tualettruumides ja duširuumides peavad seinad ning põrandad olema siledad ning 1,5 m kõrguselt kaetud keraamiliste plaatide või muu niiskust mitteimava, mittetoksilise ja kergestipuhastatava materjaliga.»;

5) paragrahvi 15 lõikest 2 jäetakse ära suhtarv «1/5–»;

6) paragrahvi 15 lõikest 4 jäetakse ära suhtarv «0,7–»;

7) paragrahvi 15 lõiget 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Koolitahvli kohale paigaldatakse kohtvalgusti(d), kui ruumi üldvalgustus ei taga tahvli nõuetele vastavat valgustatust.»;

8) paragrahvi 15 lõigetes 11 ja 12 asendatakse sõnad «valgustustihedus» sõnaga «valgustatus» sellekohases käändes;

9) paragrahvi 16 lõike 9 teisest lausest jäetakse ära suhtarv «0,1–».

§ 3. Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001. a määruses nr 4 «Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded» (RTL 2001, 8, 119) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Hoolekandeasutuse aknad peavad võimaldama tuulutamist ja välispindade mugavat ruumisisest pesemist ning olema hõlpsasti avatavad ja tihedalt suletavad ning lastele ohutud.»;

2) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lastekodu igal perel (edaspidi pere) peavad olema tabelis 1 toodud ruumid.»;

3) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Mitme perega lastekodus peavad peale pere ruumide olema ühisruumid, mis on toodud tabelis 2.»;

4) paragrahvi 21 täiendatakse pärast sõna «paragrahvid» sõnaga «4,».

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json