Teksti suurus:

Eraldusruumi ja selle sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2002, 29, 414

Eraldusruumi ja selle sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded

Vastu võetud 08.02.2002 nr 33

Määrus kehtestatakse « Alaealise mõjutusvahendite seaduse» (RT I 1998, 17, 264; 2001, 50, 288) § 6² lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse tervisekaitse- ja ohutusnõuded kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli (edaspidi kool) eraldusruumile ning selle sisustusele.

(2) Kooli eraldusruumi projekt kooskõlastatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128) § 12 lõike 3 sätestatud korras.

§2. Vastutus

Tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmise eest vastutab kooli omanik, valdaja ning kooli direktor või juhataja.

2. peatükk
NÕUDED ERALDUSRUUMILE

§3. Tehnokommunikatsioonid

(1) Eraldusruumi tualettruum peab külgnema eraldusruumiga või asuma selle vahetus läheduses.

(2) Eraldusruumis ja tualettruumis kasutatav vesi peab vastama «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577) alusel kehtestatud nõuetele.

(3) Eraldusruumi viimistlus, ventilatsioon, sisekliima ja valgustus peavad vastama sotsiaalministri 14. juuli 2000. a määrusega nr 47 «Kooli tervisekaitsenõuded» (RTL 2000, 86, 1286) kehtestatud nõuetele.

§4. Ruumi suurus, sisustus ja korrashoid

(1) Eraldusruumi pindala peab olema vähemalt 10 m2 ja kõrgus vähemalt 2,5 m.

(2) Eraldusruumi sisustusse kuuluvad laud, voodi ja taburetid, mis kinnitatakse kas põranda või seina külge.

(3) Eraldusruumi aken ja vaateaken peavad olema purunematust klaasist ning ei tohi olla õpilasele ei seest ega väljast avatavad.

(4) Eraldusruumi paigutatud õpilane varustatakse käterätiku, puhta voodipesu ja hügieenitarvetega.

§5. Toitlustamine

(1) Eraldusruumi paigutatud õpilast toitlustatakse vähemalt kolm korda päevas.

(2) Toit peab vastama «Rahvatervise seaduse» ja «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608; 2001, 93, 566) alusel kehtestatud toidu ohutuse ja kvaliteedi nõuetele.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub projekteeritavatele koolidele 15. märtsil 2002. a ja tegutsevatele koolidele 1. septembril 2003. a.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json