Teksti suurus:

Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 32, 453

Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Vastu võetud 18.02.2002 nr 24

õ.22.11.2007 10:00

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565) § 51 lõike 21 alusel.

§ 1. Võõrkeelse põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksam

Võõrkeelse põhikooli lõpetajal, kes sooritab haridusministri 24. detsembri 2001. a määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» (RTL 2002, 3, 28; 23, 317) sätestatud eesti keele kui teise keele põhikooli lõpueksami vähemalt 60-punktilise tulemusega, on õigus saada eesti keele oskuse algtaseme tunnistus, mille väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi Eksamikeskus) põhikooli või gümnaasiumi kaudu.

§ 2. Eesti keele kui teise keele riigieksam

(1) Isikul, kes sooritab haridusministri 24. detsembri 2001. a määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» sätestatud eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60-punktilise tulemusega, on õigus saada eesti keele oskuse kesktaseme tunnistus, mille väljastab Eksamikeskus.

(2) Gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilasele väljastab Eksamikeskus lõikes 1 nimetatud eesti keele oskuse kesktaseme tunnistuse gümnaasiumi või kutseõppeasutuse kaudu.

§ 3. Rakendussätted

(1) 2001/2002. õppeaastal kohaldatakse määruses võõrkeelse põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksami ja eesti keele kui teise keele riigieksami kohta sätestatut haridusministri 24. detsembri 2001. a määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» sätestatud eesti keele eksamile (vene õppekeelega koolidele).

(2) Haridusministri 2. märtsi 2000. a määrus nr 4 «Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused» (RTL 2000, 32, 425) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Mailis RAND

Kantsler Peep RATAS

ÕIEND
Redaktsiooni kehtivuse lõpukuupäevaks lugeda 31.08.2006
Alus: "Riigi Teataja seadus" § 17 lõige 32