Teksti suurus:

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 32, 454

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.02.2002 nr 25

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237) § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1. Konkursi eesmärk

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ja üliõpilaskollektiividele.

§ 2. Konkursi väljakuulutamine

(1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 31. maiks välja haridusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursi valdkonnad, teadustööle esitatavad nõuded, teadustöö esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.

(2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Haridusministeeriumi Interneti koduleheküljel.

(3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes valdkondades:
1) täppisteadused;
2) keemia ja molekulaarbioloogia;
3) tehnikateadused;
4) arstiteadus;
5) geo- ja bioteadused;
6) põllumajandusteadus;
7) sotsiaalteadused;
8) humanitaarteadused.

§ 3. Konkursil osalemine

(1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel Haridusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased või nendest koosnevad üliõpilaskollektiivid (edaspidi üliõpilane).

(2) Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane Haridusministeeriumile konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud köidetud ja nõuetekohaselt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta (edaspidi teadustöö).

(3) Teadustöö esitatakse eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, millele on lisatud eestikeelne ja publikatsiooni koopiaga kokku köidetud 2–3-leheküljeline referaat.

(4) Lisaks lõikes 2 nimetatud teadustööle esitab üliõpilane järgmised dokumendid:
1) kirjaliku konkursil osalemise avalduse, milles märgitakse teadustöö valdkond, teadustöö tegemise aeg ja koht, üliõpilase kontaktandmed ning kinnitus, et sama teadustööga ei ole osaletud teistel konkurssidel;
2) koopia passi või muu isikuttõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
3) ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse väljastatud tõendi üliõpilase õppekava ja õppeaasta kohta;
4) soovi korral juhendaja kirjaliku arvamuse ning kontaktandmed.

(5) Teadustöid koos kõigi nõutavate dokumentidega võetakse Haridusministeeriumis vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. 15. oktoobril postitatud teadustöö loetakse tähtaegselt esitatuks.

§ 4. Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

(1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse erinevate valdkondade tunnustatud teadlastest ja Haridusministeeriumi esindajast 10-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.

(2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kuus komisjoni liiget, sealhulgas esimees.

(3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

(4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleva üliõpilase lähisugulane, abikaasa, lähihõimlane või perekonnaliige, ei osale ta vastava teadustöö hindamisel.

(5) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.

§ 5. Konkursi läbiviimine

(1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon haridusministrile ettepaneku teadustööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu kohta konkursi valdkonniti.

(2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
1) hindab konkursile esitatud teadustöid;
2) teeb haridusministrile konkursitulemuste kinnitamise ja auhindade määramise ettepanekud.

(3) Konkursikomisjonil on õigus:
1) otsustada, millisesse konkursi valdkonda esitatud teadustöö kuulub;
2) kaasata teadustööde hindamisele eksperte või moodustada teadustööde hindamiseks konkursi valdkondade alakomisjone, nimetades alakomisjoni esimeheks konkursikomisjoni liikme ning kinnitades alakomisjoni töökorra;
3) teha haridusministrile ettepanek autasustada edukate teadustööde juhendajaid diplomiga;
4) vastava tasemega teadustööde puudumisel teha haridusministrile ettepanek jätta vastavas konkursi valdkonnas osa auhindu välja andmata;
5) võrdse tasemega teadustööde puhul teha haridusministrile ettepanek anda auhind kõikidele võrdse tasemega teadustöödele.

§ 6. Konkursi tulemused

(1) Konkursi tulemused kinnitab haridusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.

(2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. detsembriks vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Haridusministeeriumi Interneti koduleheküljel.

(3) Auhinnad antakse üle Haridusministeeriumi ja Eesti Rahvusraamatukogu korraldatud aktusel. Auhinnatud teadustöid säilitatakse Eesti Rahvusraamatukogus.

§ 7. Konkursi luhtumine

Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi teadustööd või ükski teadustöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridusminister uue konkursi korraldamise.

Minister Mailis RAND

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json