Teksti suurus:

Väike-Maarja Päästekooli põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 32, 457

Väike-Maarja Päästekooli põhimäärus

Vastu võetud 19.02.2002 nr 39

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406) paragrahvi 6 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283) paragrahviga 304.

I. ÜLDSÄTTED

§ 1. Väike-Maarja Päästekool (edaspidi kool) on sisekaitseline kutseõppeasutus. Kool on Siseministeeriumi valitsemisalas asuv riigiasutus.

§ 2. Päästeamet suunab ja koordineerib kooli tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras.

§ 3. Kool on oma õppe- ja arendustegevuses õigusaktidega kehtestatud raamides iseseisev. Koolil on õigus otsustada oma põhitegevusest tulenevate eesmärkide saavutamise suundade ja vahendite kasutamise üle.

§ 4. Koolil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, üld- ja kirjaplank ning sümbolid.

§ 5. Kooli struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab Päästeameti peadirektor.

§ 6. Kool asub Lääne-Viru maakonna Väike-Maarja valla Väike-Maarja alevikus. Kooli postiaadress on Jakob Liivi 6, 46202 Väike-Maarja.

II. KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA TEGEVUSVALDKONNAD

§ 7. Kooli tegevuse eesmärk on keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise ja tööalase koolituse kaudu täienduskoolituse ning ümberõppe võimaluste pakkumine tuletõrje- ja päästealal.

§ 8. Kool:
1) viib läbi tuletõrje- ja päästeala kutsekeskhariduse omandamise koolitust päevaõppe vormis;
2) viib tööalase koolituse kaudu läbi tasulist täienduskoolitust ja ümberõpet tuletõrje- ja päästealal päevaõppe vormis;
3) kooskõlastatult Päästeametiga töötab välja õppekavad kooli erialade ja kursuste lõikes;
4) osutab päästeasutustele võimaluste piires metoodilist abi päästeasutuste edasiarendamisel ja väljaõppe korraldamisel;
5) kooskõlastatult Päästeametiga töötab välja tuletõrje- ja päästetöötajate koolituse ja väljaõppe metoodilisi juhendeid ning õppematerjale;
6) sõlmib koostöösidemeid õppeasutuste ja teiste organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal ning sõlmib lepinguid oma põhitegevuse arendamiseks;
7) täidab muid talle seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid.

III. KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 9. Koolil on õigus:
1) sõlmida koostöölepinguid oma tegevuse eesmärgi täitmise tagamiseks ja kaasata selleks vastava eriala spetsialiste lepingute alusel;
2) kirjastada õppematerjale ja metoodilisi juhendeid;
3) osutada tööalase koolituse alaseid tasulisi teenuseid ja võtta vastu sihtotstarbelisi abirahasid, kingitusi ning muid toetusi oma põhitegevuse arendamiseks.

§ 10. Kool on kohustatud:
1) tagama töökorralduse ja tingimused, mis võimaldavad saada kõigil kutsekeskharidust omandavatel õpilastel ja tööalases koolituses osalejatel (edaspidi kursustel osalejad) koolitust vastavalt kinnitatud õppekavadele;
2) looma töötajatele vajalikud tingimused erialase ja pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmiseks;
3) looma kooli õppekavadest tulenevatele nõuetele vastava ainelise baasi;
4) looma töötajatele kaasaegsed töö- ja olmetingimused;
5) informeerima üldsust oma tegevusest.

IV. KOOLI JUHTIMINE

§ 11. Kooli juhib direktor.

§ 12. Direktor:
1) vastutab kooli tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
2) esitab Päästeametile ja kooli nõukogule ettepanekuid kooli tegevuse arendamiseks;
3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid kooli töötajatega ning kinnitab nende ametijuhendid;
4) kinnitab kooli asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirjad, töösisekorraeeskirjad ja kooli sisekorraeeskirjad;
5) tagab kooli nõukogu otsuste täitmise;
6) esitab Päästeametile ja kooli nõukogule ettepanekuid kooli tulude ja kulude kohta ning vastutab kooli eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
7) otsustab kooli valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide alusel;
8) esindab kooli, sealhulgas sõlmib lepinguid tsiviilõiguslikes suhetes ning annab volitusi kooli esindamiseks;
9) teeb Päästeametile ja kooli nõukogule ettepanekuid kooli töötajate koosseisu kinnitamiseks ja muutmiseks;
10) määrab seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud juhtudel ja korras kooli töötajatele ergutusi ning kohaldab distsiplinaarkaristusi;
11) määrab seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud juhtudel ja korras, vastavalt õppenõukogu otsustele, kooli õpilastele ergutusi ning kohaldab distsiplinaarkaristusi.
12) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 13. Direktor kinnitatakse Päästeameti peadirektori poolt kehtestatud korras nõukogu poolt läbiviidud avaliku konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. Kuni direktori ametikoha täitmiseni kehtestatud korras määrab direktori kohusetäitja Päästeameti peadirektor. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Päästeameti peadirektor.

§ 14. Direktor annab oma tegevusest aru kooli nõukogule ja Päästeameti peadirektorile.

§ 15. Direktor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja või Päästeameti peadirektori käskkirja alusel käskkirju, millised on kohustuslikud kooli töötajatele ja õpilastele.

§ 16. Direktori ajutisel äraolekul asendab teda direktori asetäitja – õppeosakonna juhataja. Direktori asendamine vormistatakse Päästeameti peadirektori käskkirjaga.

§ 17. Kooli tegevust suunab ning kooli arengu, vara ja eelarvega seotud põhiküsimusi otsustab kooli nõukogu, kuhu kuulub:
1) Siseministeeriumi esindaja;
2) Päästeameti esindaja;
3) Sisekaitseakadeemia Päästekolledži esindaja;
4) Kooli direktor ja õppeosakonna juhataja;
5) Esindaja maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse hallatavast päästeasutusest;
6) Kooli õpilaskonna esindaja.

§ 18. Kooli nõukogu on 7-liikmeline. Nõukogu koosseisu kinnitab Päästeameti peadirektor käskkirjaga kolmeks aastaks. Kooli õpilaskonna esindaja kinnitatakse igaks õppeaastaks.

§ 19. Kooli nõukogu:
1)  juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel antud õigusaktidest ning kooli põhimäärusest;
2) vaatab läbi või algatab kooli põhimääruse muutmise ettepaneku ning teeb sellekohased esildised Päästeameti peadirektorile;
3) vaatab läbi kooli õppekavad ning esitab need koos omapoolse otsusega kinnitamiseks kooli direktorile;
4) kinnitab kooli arengukava;
5) vaatab läbi kooli vastuvõtukorra ja -kvoodid ning esitab need kinnitamiseks Päästeameti peadirektorile;
6) arutab läbi kooli eelarve eelnõu ja kuulab ära eelarve täitmise aruande;
7) vaatab läbi kooli õppe- ja arendustegevusse puutuvad eeskirjad ning esitab need oma otsusega kinnitamiseks kooli direktorile;
8) kuulab ära kooli direktori ja tema asetäitjate aruanded ja võtab vastu sellest tulenevaid otsuseid.

§ 20. Kooli nõukogu otsused on kooli liikmeskonnale kohustuslikud. Eriarvamuste tekkimisel on kooli direktoril õigus peatada nõukogu otsuse täitmine ja esitada küsimus läbivaatamiseks Päästeameti peadirektorile.

§ 21. Kooli nõukogu tegutseb haridusministri määrusega kehtestatud korras.

V. KOOLI STRUKTUUR

§ 22. Kooli struktuuriüksused on:
1) õppeosakond;
2) haldusosakond;
3) tehnikaosakond;
4) raamatupidamistalitus osakonna õigustes.

§ 23. Õppeosakond jaotub sektoriteks, milleks on tulekustutus- ja päästetööde õppeainete, häirekorralduse õppeainete, meditsiini õppeainete, tuleohutusjärelevalve ala õppeainete ja üldõppeainete sektor.

§ 24. Õppeosakonna ülesanne on:
1) õppeprotsessi kavandamine ja selle läbiviimise korraldamine ja teostamine;
2) koolituse, täiendusõppe ja väljaõppe metoodiliste juhendite ja õppematerjalide koostamise, trükkiandmise korraldamine ja teostamine;
3) raamatukogu töö korraldamine;
4) kooli infotehnoloogia alase töö korraldamine;
5) tööalase koolituse läbiviimise korraldamine.

§ 25. Haldusosakonna ülesanne on:
1) kooli valduses oleva riigivara majandamine;
2) õpilaste olmetingimuste korraldamine;
3) õpilaste toitlustamise korraldamine;
4) kooli hoonete korrashoid ning õppetöö läbiviimiseks valmisoleku tagamine;
5) asjaajamise, kirjavahetuse ja arhiivi korraldamine ja teostamine;
6) personalitöö korraldamine ja teostamine.

§ 26. Tehnikaosakonna ülesanne on:
1) kooli autopargi, tehniliste seadmete ja vahendite korrashoid ning õppetöö läbiviimiseks valmisoleku tagamine;
2) kooli harjutus (õppe-)väljaku, harjutusmaja ja muude praktiliseks õppetööks vajalike seadmete ja vahendite arendamine, korrashoid ja õppetöö läbiviimiseks valmisoleku tagamine.

§ 27. Raamatupidamistalituse ülesanne on kooli raamatupidamise korraldamine, kooli eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine.

§ 28. Kooli struktuuriüksust juhib struktuuriüksuse juhataja, kelle ülesanne on tagada struktuuriüksusele pandud ülesannete õiguspärane, täpne ja õigeaegne täitmine.

§ 29. Tuletõrje- ja päästetöötajate tööalase koolitusega seotud täiendus- ja ümberõppe alast tööd koordineerib õppeosakonna juhataja asetäitja täiskasvanute koolituse alal.

§ 30. Kooli struktuuriüksuse pädevus ning juhtimise korraldus sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 31. Kooli direktor nimetab ametisse siseauditi eest vastutava isiku. Vastutava isiku pädevus määratakse kindlaks tema ametijuhendis. Kooli direktor tagab siseauditi eest vastutavale isikule ligipääsu tööks vajalikule informatsioonile ning funktsionaalse sõltumatuse kooli ülejäänud tööst.

VI. KOOLI LIIKMESKOND

§ 32. Kooli liikmeskonna moodustavad kooli töötajad (edaspidi töötajad) ning kooli õpilaskond.

§ 33. Kooli õpilaskond koosneb päevaõppevormis õppivatest õpilastest.

§ 34. Kooli töötajad on kohustatud tõstma pidevalt oma erialast kvalifikatsiooni ja osalema kooli arendustegevuses.

§ 35. Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ameti- ja tööjuhendite ning sisekorraeeskirjadega.

§ 36. Kooli töötajal on õigus teha kooli direktorile läbi struktuuriüksuse juhataja ettepanekuid kooli töö paremaks korraldamiseks.

§ 37. Õpilane on kohustatud:
1) järgima kooli õppekorralduse eeskirju ning täitma kooli töötajate seaduslikke korraldusi;
2) arendama kutsealaselt oma vaimseid ja füüsilisi võimeid ning osalema aktiivselt õppetöös;
3) kandma õppetööl tuletõrje- ja päästetöötajate vormiriietust kooli kehtestatud korras.

§ 38. Õpilasel on õigus:
1) tutvuda enne kooli õppima asumist kooli õppekava, põhimääruse ning õppekorralduse eeskirjadega;
2) osaleda kooli nõukogusse valitud esindaja kaudu kooli juhtimises;
3) kasutada õppevälises tegevuses tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli poolt kehtestatud korras;
4) saada tasuta toitlustamise ja vormiriietuse vastavalt siseministri määrusega kehtestatud korrale;
5) saada õppelaenu ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

VII. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

§ 39. Kooli võetakse õppima konkursi alusel tuletõrje- ja päästetöötajatele kehtestatud terviseseisundi ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele vastavaid Eesti Vabariigi kodanikke, kellel on keskharidus.

§ 40. Kooli vastuvõtu korra kinnitab Päästeameti peadirektor.

§ 41. Õppekeel koolis on eesti keel.

§ 42. Hindamine toimub koolis vastavalt haridusministri poolt kehtestatud korrale.

§ 43. Kool loetakse lõpetatuks pärast vastava õppekava täitmist.

§ 44. Kooli lõpetamisel antakse vormikohane kooli lõputunnistus.

VIII. TÖÖALASE KOOLITUSE KORRALDUS

§ 45. Tööalane koolitus toimub kooli poolt korraldatud tuletõrje- ja päästeala täiendus- või ümberõppe kursustena ning õppeseminaridena. Kursustel osalejad ja õppeseminaridel osalejad ei kuulu kooli õpilaskonda.

§ 46. Tööalast koolitust viiakse koolis läbi Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud aastaplaani alusel.

§ 47. Tööalase koolituse läbiviimine koolis on tasuline.

§ 48. Tööalase koolituse korras korraldatud täiendus- või ümberõppe kursused jagunevad pädevust andvateks ja pädevust mitte andvateks kursusteks.

§ 49. Pädevust andvate kursuste õppekavad kinnitab Päästeameti peadirektor, pädevust mitte andvate kursuste õppekavad kinnitab kooli direktor.

§ 50. Pädevust andev kursus lõpeb eksamiga ning kursuse lõpetanutele antakse vormikohane tunnistus. Pädevust mitte andva kursuse lõpetanutele antakse kursusel osalemist tõendav tõend.

§ 51. Õppeseminaridel osalejatele tunnistust või tõendit ei anta.

§ 52. Kursustel osalejatel ja õppeseminaridel osalejatel on õppetöö toimumise ajal õigus kasutada õppevälises tegevuses kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras.

§ 53. Kursustel osalejad ja õppeseminaridel osalejad on õppetöö toimumise ajal kohustatud järgima kooli õppekorralduse eeskirju ning alluma kooli töötajate seaduslikele korraldustele.

§ 54. Kalendriaasta lõpul esitab kool Päästeameti peadirektorile aruande tööalase koolituse läbiviimisest, milles kajastatakse:
1) läbi viidud kursuste koguarv;
2) läbi viidud kursuste jaotus;
3) täienduskursustel osalenute koguarv;
4) õpilastundide koguarv;
5) kursustel osalejaid suunanud asutuste jaotus;
6) õppeseminaride koguarv;
7) õppeseminaridel osalenute koguarv.

IX. KOOLI FINANTSEERIMISE JA MAJANDAMISE ALUSED

§ 55. Kooli finantseeritakse riigieelarvest, kooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustest ja muudest vahenditest.

§ 56. Koolil on oma eelarve ja pangaarved. Kooli eelarve kinnitab Päästeameti peadirektor käskkirjaga.

§ 57. Kooli majandamist korraldatakse riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras. Kool on riigivara valitsema volitatud asutuseks.

§ 58. Sihtotstarbelist raha ja kingitusi võib kool kasutada ainult annetaja poolt ettenähtud otstarbel.

X. LÕPPSÄTTED

§ 59. Kooli ümberkorraldamine või selle tegevuse lõpetamine toimub kutseõppeasutuse seadusega ettenähtud alustel.

XI. RAKENDUSSÄTTED

§ 60. Siseministri 21. jaanuari 1999. a määrus nr 1 «Väike-Maarja Päästekooli põhimääruse kinnitamine» (RTL 1999, 19, 205) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ain SEPPIK

Kantsler Märt KRAFT