Teksti suurus:

Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2016
Avaldamismärge:RTL 2002, 37, 496

Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord

Vastu võetud 27.02.2002 nr 11

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 59 lõike 1 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) § 39 lõike 2 ning «Kohtute seaduse» (RT 1991, 38, 472; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 65, 922; 1994, 81, 1382; 86/87, 1487; 94, 1609; 1995, 29, 358; 87, 1540; 1996, 31, 631; 42, 811; 51, 967; 1998, 4, 62; 2000, 35, 219; 51, 321; 2001, 21, 113; 43, 240; 48, 264) § 361 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Andmekogu asutamise eesmärk

Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu (edaspidi andmekogu) asutatakse:
1) avalikkuse, kohtute ja teiste riigiasutuste operatiivseks varustamiseks kohtustatistilise informatsiooniga;
2) jõustunud kohtuotsuste avalikustamiseks «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597) nõuetest lähtuvalt;
3) kohtute varustamiseks kohtu töö juhtimiseks vajaliku statistilise informatsiooniga;
4) Justiitsministeeriumi ja teiste riigiasutuste varustamiseks kohtusüsteemi haldamiseks ning õigusloomeks vajaliku statistilise informatsiooniga;
5) kohtupraktika ühtlustamise eelduste loomiseks.

§2. Andmekogu nimi

Andmekogu nimi on «Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu».

§3. Andmekogu töötlejad

(1) Andmekogu vastutav töötleja on Justiitsministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Andmekogu volitatud töötlejad on Justiitsministeerium ja Eesti Vabariigi kohtud (edaspidi volitatud töötlejad).

§4. Andmekogu ülesehitus

Andmekogu peetakse tsentraliseeritud ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina.

2. peatükk
ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED

§5. Andmekogu andmekoosseis

(1) Andmekogusse kogutakse andmeid järgmiste kohtuasjade ja kohtutoimingute liikide kohta:
1) kriminaalasjad;
2) tsiviilasjad;
3) haldusasjad;
4) haldusõiguserikkumise asjad;
5) kriminaalhooldaja ettekanded;
6) tõkendi kohaldamine ja pikendamine;
7) kinnipidamisasutuste tööst tulenevad ülesanded;
8) alaealiste eri-õppekasvatusasutusse paigutamine;
9) rahvusvahelisest eraõigusest tulenevad ülesanded;
10) haldustoiminguks loa andmine.

(2) Täpne loetelu lõikes 1 nimetatud kohtuasjade ja kohtutoimingute liikide andmekogus registreeritavate andmete kohta on toodud käesoleva määruse lisas «Andmekogus registreeritavad andmed».

§6. Andmete sisestamine esimese ja teise astme kohtus

(1) Andmete sisestamisel lähtutakse käesolevast määrusest ja andmekogu kasutusjuhendist.

(2) Kohtuasja liiki, asja arutavat kohtunikku, asja saabumise kuupäeva ja menetlusosalisi puudutav info sisestatakse süsteemi kahe tööpäeva jooksul kaebuse, protesti, avalduse, hagiavalduse, kriminaalasja või muu registreerimisele kuuluva kohtuasja algatamise aluseks oleva dokumendi saabumisest kohtusse.

(3) Andmed isiku kohtu alla andmisest kriminaalasjas esimese astme kohtus sisestatakse kahe tööpäeva jooksul vastava määruse tegemisest.

(4) Andmed menetluse tulemuste kohta sisestatakse kahe tööpäeva jooksul menetlust lõpetava lahendi tegemisest.

§7. Lahendite teksti sisestamine ja avaldamine

(1) Andmekogusse sisestatakse lahendi terviktekst kõigi esimese ja teise astme kohtu kohtumääruste ja -otsuste kohta, millega lõpetatakse menetlus vastavas kohtuastmes.

(2) Lisaks lõikes 1 sätestatule võivad ringkonnakohtud sisestada andmekogusse ka muid õiguspraktika seisukohalt üldhuvitavaid lahendeid.

(3) Lahendi teinud kohtunik otsustab §-des 8–11 nimetatud asjaolude esinemise üle ning lahend salvestatakse vastavalt käesolevale määrusele ja andmekogu kasutusjuhendile.

(4) Kui lahend ei ole tehtud eesti keeles, lisatakse muukeelne lahend andmekogusse kahe tööpäeva jooksul lahendi tegemisest. Lahend tõlgitakse eesti keelde ning tõlge lisatakse andmekogusse seitsme tööpäeva jooksul lahendi tegemisest.

(5) Kohtu veebilehel avaldatakse kohtuotsused terviktekstina nende jõustumisel.

§8. Piirangud lahendi teksti sisestamisel ja avaldamisel kriminaalasjades

(1) Kui kohtuotsust ei kuulutata avalikult «Kriminaalmenetluse koodeksi» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9; 53, 306, 313) § 17 lõike 5 kohaselt, sisestatakse andmekogusse lahendi terviktekst ja lahendi resolutiivosa eraldi, veebilehel avaldatakse ainult lahendi resolutiivosa.

(2) Riigisaladust sisaldava kohtulahendi korral sisestatakse andmekogusse ning avaldatakse veebilehel vaid lahendi resolutiivosa.

§9. Piirangud lahendi teksti sisestamisel ja avaldamisel tsiviilasjades

(1) «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109, 1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51, 319; 55, 365; 2001, 21, 113; 34, 186; 53, 313; 93, 565) § 8 lõikes 3 loetletud alustel võib kohtunik lahendi teksti andmekogusse mitte sisestada, sellisel juhul ei avaldata teksti veebilehel.

(2) Hagita menetluse asjades tehtud lahendite tekste andmekogusse ei sisestata ning veebilehel ei avaldata, välja arvatud järgmistel juhtudel:
1) isiku teadmata kadunuks või surnuks tunnistamine;
2) pärandi hoiumeetmete rakendamine;
3) väljakutsetoimingute tegemine.

§10. Piirangud lahendi teksti sisestamisel ja avaldamisel haldusasjades

(1) «Halduskohtumenetluse seadustiku» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) § 28 lõikes 4 toodud asjaolude esinemisel sisestatakse andmekogusse lahendi terviktekst ja lahendi resolutiivosa eraldi, veebilehel avaldatakse ainult lahendi resolutiivosa.

(2) Riigisaladust sisaldava kohtulahendi korral sisestatakse andmekogusse ning avaldatakse veebilehel vaid lahendi resolutiivosa.

(3) «Halduskohtumenetluse seadustiku» § 29 kohaselt tehtud otsuseid andmekogusse ei sisestata ning veebilehel ei avaldata.

§11. Piirangud lahendi teksti sisestamisel ja avaldamisel haldusõiguserikkumise asjades

Riigisaladust sisaldava kohtulahendi korral haldusõiguserikkumise asjades sisestatakse andmekogusse ning avaldatakse veebilehel ainult lahendi resolutiivosa.

3. peatükk
ANDMEKOGU TÖÖTLEJATE KOHUSTUSED

§12. Andmekogu andmete töötlemine

(1) Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad on kohustatud tagama andmekogu andmete töötlemise vastavalt «Andmekogude seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) ja käesolevale määrusele.

(2) Andmekogusse sisestatavate andmete alusdokumentidele vastavuse eest vastutab andmete sisestaja.

§13. Andmekogu andmete vigade ja puuduste kõrvaldamine

(1) Vigaste või puudulike andmete avastamisel andmekogus on volitatud töötleja kohustatud vea kohe parandama, selle võimatuse korral teatama kohe andmekogu vastutavale töötlejale.

(2) Kui vastutav töötleja avastab andmekogust vigased või puudulikud andmed, teatab ta sellest vastavale volitatud töötlejale ja annab puuduste kõrvaldamiseks aega 1 kuni 15 tööpäeva, olenevalt puuduste mahust ja olulisusest.

4. peatükk
ANDMETE KÄTTESAADAVUS JA VÄLJASTAMINE

§14. Andmete kättesaadavus

(1) Andmekogu andmed on kättesaadavad kohtutele, samuti Justiitsministeeriumile statistiliste aruannete koostamiseks ning statistiliste päringute tegemiseks.

(2) Statistilised aruanded avaldatakse Justiitsministeeriumi veebilehel vähemalt kaks korda aastas.

§15. Arvestus andmete väljastamise kohta

Andmekogust andmete väljastamise kohta peab arvestust vastutav töötleja.

5. peatükk
ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KORD

§16. Järelevalve teostajad

(1) Järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostab andmekaitse järelevalveasutus õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Teenistusliku järelevalve korras teostab järelevalvet andmekogu pidamise üle vastutav töötleja.

§17. Järelevalve teostaja õigused

(1) Andmekogu pidamise üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja nende kasutamise kohta, tutvuda andmekogusse kantud andmetega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad andmete töötlemiseks kasutatavad seadmed.

(2) Järelevalve teostajal on õigus teha andmekogu pidamise puuduste avastamisel andmekogu töötlejale ettekirjutus.

§18. Järelevalve teostaja ettekirjutuse täitmine

Andmekogu pidamisel puuduste ilmnemise korral on andmekogu volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses näidatud puudused tema määratud tähtaja jooksul.

6. peatükk
ANDMEKOGU LAIENDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§19. Andmekogu laiendamine ja likvideerimine

Andmekogu laiendamine ja likvideerimine toimub «Andmekogude seaduses» sätestatud korras.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§20. Andmekogu pidamise finantseerimine

Andmekogu pidamist finantseeritakse andmekogu vastutavale töötlejale riigieelarves ettenähtud sihtotstarbelistest summadest.

§21. Andmete sisestamise eest vastutajate määramine

Esimese ja teise astme kohtute esimehed määravad isiku või isikud, kes on vastutavad andmete sisestamise eest vastavas kohtus.

§22. Kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse justiitsministri 31. detsembri 1998. a käskkirjaga nr 295 kinnitatud «Esimese astme kohtute statistilise aruandluse esitamise ning statistikatarkvara kasutamise ja rakendamise kord» ning justiitsministri 3. juuli 2001. a määrusega nr 51 kehtestatud «Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord» (RTL 2001, 95, 1323).

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

Lisa
Kinnitatud
justiitsministri 27. veebruari 2002. a määrusega nr 11

ANDMEKOGUS REGISTREERITAVAD ANDMED

Kirjed, mille järgi saab sooritada otsingut, on märgitud tärniga (*).

1.1. Kriminaalasjas asja kohta registreeritavad andmed
1) toimiku number politseis;
2) asja vorm – valik (1 = kiirmenetlusena; 2 = üldises korras; 3 = lihtmenetlusena; 4 = erasüüdistusasjana).

1.2. Kriminaalasjas asjaga seoses kohtualuse kohta registreeritavad isikuandmed
1) isikukood*;
2) nimi*;
3) elukoht;
4) sugu;
5) vanus;
6) sotsiaalne staatus – valik (1 = töötav; 2 = töötu; 3 = ajateenija; 4 = kinnipeetav; 5 = (üli)õpilane; 6 = pensionär; 7 = töövõimetu; 8 = kodune; 9 = muu);
7) amet – valik (1 = teenindaja; 2 = juhtivtöötaja; 3 = spetsialist; 4 = füüsilisest isikust ettevõtja; 5 = põllumees, kalandus- ja metsandustöötaja; 6 = muu);
8) haridus – valik (1 = alg- või vähem; 2 = põhiharidus; 3 = üldine keskharidus; 4 = keskeriharidus; 5 = rakenduskõrgharidus; 6 = akadeemiline kõrgharidus);
9) kodakondsus – valik (1 = Eesti; 2 = Vene; 3 = muu; 4 = kodakondsuseta; 5 = Euroopa Liit);
10) rahvus – valik (1 = eestlane; 2 = venelane; 3 = muu);
11) varasem karistatus – valik (1 = kuriteo toime pannud, kuid vabastatud kriminaalvastutusest; 2 = karistatud, kuid karistatus kustunud; 3 = karistatud ja on üks kustumata karistus; 4 = karistatud ja on kaks kustumata karistust; 5 = karistatud ja on vähemalt kolm kustumata karistust);
12) varasem kustumata karistus – valik (1 = isikuvastaste kuritegude eest; 2 = varavastaste kuritegude eest; 3 = ametialaste kuritegude eest; 4 = avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku vastu suunatud kuritegude eest; 5 = majandusalaste kuritegude eest; 6 = kaitseteenistusalaste kuritegude eest; 7 = inimsusevastaste kuritegude eest; 8 = riigivastaste kuritegude eest; 9 = isiku poliitiliste ja tööalaste õiguste vastu suunatud kuritegude eest; 10 = õigusemõistmise vastu suunatud kuritegude eest; 11 = valitsemiskorravastaste kuritegude eest; 12 = arvuti- ja andmetöötlusalaste kuritegude eest; 13 = intellektuaalse omandi vastu suunatud kuritegude eest; 14 = üldohtlike kuritegude eest; 15 = liiklusalaste kuritegude eest; 16 = muude kuritegude eest);
13) vastutusele võetud* – valik (1 = § 100–103 – tahtlik tapmine; 2 = § 107 – üliraske kehavigastuse tahtlik tekitamine; 3 = § 115 – vägistamine; 4 = § 139 – salajane vargus; 5 = § 140 – avalik vargus; 6 = § 141 – röövimine; 7 = § 1411 – riisumine omastamise, raiskamise või ametiseisundi kuritarvitamise teel; 8 = § 142 – väljapressimine; 9 = § 164, § 1641 , § 165 –altkäemaksu võtmine, andmine ja vahendus; 10 = § 195 – huligaansus; 11 = § 197 – mootorsõiduki ärandamine; 12 = § 204 – mootorsõiduki ohutu liiklemise või käituseeskirjade rikkumine; 13 = § 207, § 207 1 – tulirelva, laskemoona või lõhkematerjali ebaseaduslik valmistamine, omamine, hoidmine, kandmine jne; 14 = § 2092, § 210 1 – narkokuriteod; 15 = muud kuriteod), lisaks kõik paragrahvid, lõiked ja punktid KrK-st;
14) kohtualune kohtu alla antud* – valik (vt p 13), lisaks kõik paragrahvid KrK-st;
15) kuriteogrupp – valik (1 = üksinda; 2 = täisealiste grupis; 3 = alaealiste grupis; 4 = segagrupis; 5 = organiseeritud grupis);
16) isikute arv grupis;
17) kuriteo toimepanemise koht – valik (1 = kohtualuse elukohajärgses haldusüksuses; 2 = väljaspool kohtualuse elukohajärgset haldusüksust; 3 = teise riigi elaniku poolt);
18) kohtualuse olek kuriteo toimumise ajal – valik (1 = kaine; 2 = joobeseisundis; 3 = narkojoobes);
19) kuritegu lõpetatud (jah/ei).

1.3. Kriminaalasjas menetluse kohta registreeritavad andmed
1) I, II, ja III astmes kohtu kood*;
2) I, II, ja III astmes kohtuasja number*;
3) I, II, ja III astmes menetluse alustamise kuupäev*;
4) I, II, ja III astmes märkused*;
5) I, II, ja III astmes menetluse peatamise kuupäev;
6) I, II, ja III astmes menetluse taastamise kuupäev;
7) I ja II astmes lahendi liik – valik (1 = kohtuotsus; 2 = kohtumäärus);
8) I ja II astmes lahendi kuupäev*;
9) I astmes menetlus salastatud (jah/ei);
10) I lahendi kuulutamine kinniseks (KrMK §17 lg 5) (jah/ei);
11) I astme lahendi jõustumise kuupäev*;
12) I astmes saabumine – valik (1 = esmakordselt; 2 = teiselt kohtult; 3 = tagasi täiendavalt eeluurimiselt; 4 = loodud eraldamisel);
13) II astmes saabumine (1 = teiselt kohtult);
14) III astmes loakogu resolutsiooni kuupäev;
15) III astmes menetlusluba antud (jah/ei).

1.4. Kriminaalasjas iga kohtualuse kohta registreeritavad menetlusandmed
1) I, II ja III astmes süüdi mõistetud* – valik (vt p 13);
2) I, II ja III astmes õigeks mõistetud* – valik (vt p 13);
3) I, II ja III astmes kohtulahendi kuupäev*;
4) I, II ja III astmes põhikaristus aastates;
5) I, II ja III astmes põhikaristus kuudes;
6) I, II ja III astmes põhikaristus päevades;
7) I, II ja III astmes põhikaristusega väljamõistetud trahvisumma;
8) I, II ja III astmes määratud lisakaristus – valik (1 = rahatrahv; 2 = teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmine; 3 = riiklike teenetemärkide kandmise õiguse äravõtmine);
9) I, II ja III astmes lisakaristus aastates;
10) I, II ja III astmes lisakaristus kuudes;
11) I, II ja III astmes lisakaristus päevades;
12) I, II ja III astmes lisakaristusena määratud trahvisumma;
13) I, II ja III astmes karistus alla KrK-i alammäära (jah/ei);
14) I, II ja III astmes väljamõistetud sundraha;
15) I, II ja III astmes kohtualune karistusest vabastatud (jah/ei);
16) I ja II, III astmes määratud kriminaalhooldaja nimi*;
17) I, II ja III astmes kohtulahendiga määratud karistuse muutmise kuupäev;
18) I, II ja III astmes märkused;
19) II ja III astmes lahendi sisu B – valik (vt p 45);
20) II ja III astmes põhikaristus – valik (1 = vabadusekaotus; 2 = arest; 3 = teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmine; 4 = rahatrahv; 5 = karistatud tingimisi; 6 = käendusele andmine; 7 = karistusest vabastamine);
21) II ja III astmes tühistamise alused – kohtuliku uurimise ühekülgsus või puudulikkus (jah/ei);
22) II ja III astmes tühistamise alused – kohtu järelduste mittevastavus faktilistele asjaoludele (jah/ei);
23) II ja III astmes tühistamise alused – kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine (jah/ei);
24) II ja III astmes tühistamise alused – kriminaalseaduse ebaõige kohaldamine (jah/ei);
25) II ja III astmes tühistamise alused – karistuse mittevastavus kuriteo raskusele ja süüdimõistetu isiksusele (jah/ei);
26) I astmes põhikaristus (sõltuvalt lahendi liigist vt 1.3. p 7):
a) kohtuotsus – valik (1 = vabadusekaotus; 2 = arest; 3 = teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmine; 4 = rahatrahv; 5 = karistatud tingimisi; 6 = käendusele andmine; 7 = karistusest vabastamine; 8 = mõistetud eluaegne vabadusekaotus);
b) kohtumäärus – valik (1 = asi lõpetatud kuriteosündmuse või kuriteokoosseisu puudumise tõttu; 2 = asi lõpetatud amnestiaakti alusel; 3 = asi lõpetatud seoses isiku surmaga; 4 = asi lõpetatud muudel alustel; 5 = asi saadetud täiendavaks uurimiseks, kohtulikuks arutamiseks; 6 = isikule kohaldatud meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendit; 7 = asi lõpetatud seoses kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendite kohaldamisega alaealise suhtes; 8 = sisuliselt arutatud; 9 = toimik saadetud prokurörile uue süüdistuskokkuvõtte koostamiseks);
27) I astmes apellatsioonkaebuse saamise kuupäev;
28) I astmes apellatsioonprotesti saamise kuupäev;
29) I astmes erikaebuse saamise kuupäev;
30) I astmes eriprotesti saamise kuupäev;
31) II astmes lõpetatud – valik (vt p 13);
32) II astmes lahendi sisu A – valik (1 = otsus jäetud muutmata; 2 = otsus tühistatud täielikult ning tehtud uus otsus; 3 = otsus tühistatud täielikult ja asi lõpetatud; 4 = otsus tühistatud täielikult ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 5 = otsus tühistatud osaliselt ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 6 = otsus tühistatud osaliselt ja tehtud uus otsus; 7 = otsus tühistatud osaliselt ja asi lõpetatud; 8 = apellatsiooni menetlus lõpetatud; 9 = tagastatud läbi vaatamata);
33) II astmes kassatsioonkaebuse saamise kuupäev;
34) II astmes kassatsioonprotesti saamise kuupäev;
35) II astmes erikaebuse saamise kuupäev;
36) II astmes eriprotesti saamise kuupäev;
37) III astmes lahendi sisu A – valik (1 = jäetud muutmata; 2 = otsus tühistatud ning tehtud uus otsus; 3 = otsus tühistatud ning kriminaalasi lõpetatud; 4 = otsus tühistatud ning saadetud uueks kohtulikuks arutamiseks I astmesse; 5 = otsus tühistatud ning saadetud uueks kohtulikuks arutamiseks II astmesse).

1.5. Kriminaalasjas kohtuniku kohta registreeritavad andmed
1) I ja II astmes kohtuniku kood*;
2) I ja II astmes kohtuniku alustamise kuupäev (kohtunike vahetumisel);
3) I ja II astmes kohtuniku lõpetamise kuupäev (kohtunike vahetumisel);
4) I astmes kohtukaasistuja(te) nimi(ed).

1.6. Kriminaalasjas lahenddokumendi lisamisel registreeritavad andmed
1) I ja II astmes lahenddokument* (*.pdf formaadis);
2) I ja II astmes lahend avalik (jah/ei);
3) I astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = lahend; 2 = resolutsioon);
4) II astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = lahend; 2 = resolutsioon; 3 = vahelahend);
5) III astmes viide kohtulahendile.

1.7. Kriminaalasjas kohtuasjade eraldamisel ja ühendamisel registreeritavad andmed
1) I astmes ühendatavate kohtuasjade numbrid*;
2) I astmes ühendamise kuupäev;
3) I astmes eraldamise kuupäev.

2.1. Tsiviilasjas asja kohta registreeritavad andmed
1) kategooria – valik (1 = tsiviilõiguse üldosa; 2 = võlaõigus; 3 = asjaõigus; 4 = perekonnaõigus; 5 = pärimisõigus; 6 = tööõigus; 7 = äriõigus; 8 = pankrotiasjad; 9 = tagamise ja täitmisega seotud toimingud);
2) liik* (vastavalt asja kategooria valikule vt p 1):
c) tsiviilõiguse üldosa – valik (1 = teadmata kadunuks ja surnuks tunnistamine; 2 = teovõime piiramine ja teovõimetuks tunnistamine; 3 = muud);
d) võlaõigus – valik (1 = võõrandamislepingud; 2 = kasutuslepingud; 3 = kindlustus; 4 = lepingud teenuste osutamiseks; 5 = väärtpaberid; 6 = õiguskaitseorgani ebaseadusliku tegevusega tekitatud kahju hüvitamine; 7 = muud lepinguvälised võlasuhted; 8 = väljakutsemenetlus; 9 = muud);
e) asjaõigus – valik (1 = eraõigusliku isiku omandiasjad; 2 = avalik-õigusliku isiku omandiasjad; 3 = piiratud asjaõiguste asjad; 4 = muud);
f) perekonnaõigus – valik (1 = eestkostja määramine; 2 = lapsendamine; 3 = abiellumiseks loa andmine; 4 = põlvnemise tuvastamine; 5 = laste ülalpidamiseks elatise sissenõudmine; 6 = vanema õiguste ja laste äravõtmine; 7 = abielulahutus; 8 = abielulahutus alaealiste lastega vanemate hagides; 9 = muud);
g) pärimisõigus – valik (1 = seadusjärgne pärimine; 2 = testamendijärgne pärimine; 3 = abikaasade vastastikune testament; 4 = pärimisleping; 5 = pärandi hoiumeetmed; 6 = muud);
h) tööõigus – valik (1 = töövaidluskomisjoni läbinud; 2 = töövaidluskomisjoni läbimata; 3 = muud);
i) äriõigus – valik (1 = ettevõtte sundlõpetamise avaldused; 2 = muud);
j) pankrotiasjad – valik (1 = füüsilise isiku vastu esitatud avaldus; 2 = juriidilise isiku vastu esitatud avaldus);
k) tagamise ja täitmisega seotud toimingud – valik (1 = enne hagiavalduse esitamist hagi tagamise toimingud; 2 = kohtutäituri otsusele esitatavad kaebused);
l) elamuasjad – valik (1 = väljatõstmine; 2 = üürinõuded; 3 = korteriühistute ja elamuühistutega seotud vaidlused; 4 = hooldustasud; 5 = muud);
3) materiaal-õiguslik alus, millel kaebus või protest põhineb*;
4) hagi sisu*;
5) hagi hind;
6) riigilõivu suurus.

2.2. Tsiviilasjas poolte kohta registreeritavad andmed
1) isikukood või registrikood*;
2) ühingu vorm (ainult juriidilise isiku korral) – valik (1 = AS; 2 = OÜ; 3 = täisühing; 4 = usaldusühing; 5 = MTÜ; 6 = sihtasutus; 7 = tulundusühistu; 8 = riik; 9 = omavalitsus; 10 = FIE);
3) nimi*;
4) aadress;
5) kategooria* (hageja/kostja/kolmas isik);
6) poole asendumisel registreeritavad andmed:
a) poole asendumise kuupäev;
b) isikukood või registrikood*;
c) ühingu vorm (ainult juriidilise isiku korral) – valik (1 = AS; 2 = OÜ; 3 = täisühing; 4 = usaldusühing; 5 = MTÜ; 6 = sihtasutus; 7 = tulundusühistu; 8 = riik ; 9 = omavalitsus; 10 = FIE);
d) nimi*;
e) aadress.

2.3. Tsiviilasjas menetluse kohta registreeritavad andmed
1) I, II ja III astmes kohtu kood*;
2) I, II ja III astmes kohtuasja number*;
3) I, II ja III astmes menetluse alustamise kuupäev*;
4) I, II ja III astmes hagi hind;
5) I, II ja III astmes riigilõiv;
6) I, II ja III astmes menetluse peatamise kuupäev;
7) I, II ja III astmes menetluse taastamise kuupäev;
8) I, II ja III astmes lahendi kuupäev*;
9) I, II ja III astmes trahvitud isikute arv;
10) I, II ja III astmes trahvisumma;
11) I, II ja III astmes märkused*;
12) I ja II astme lahendi liik – valik (1 = kohtuotsus; 2 = kohtumäärus);
13) I ja II astmes kohtuotsus on tagaseljaotsus (jah/ei);
14) I astmes asja saabumine – valik (1 = hagejalt; 2 = kostjalt);
15) I astme lahendi sisu – valik (1 = avalduse vastuvõtmisest keeldutud; 2 = hagi või avaldus rahuldatud; 3 = hagi või avaldus jäetud rahuldamata; 4 = hagi või avaldus jäetud läbi vaatamata; 5 = saadetud teisele kohtule; 6 = menetlus lõpetatud; 7 = lõpetatud seoses raugemisega; 8 = lõpetatud poolte kokkuleppel, mille kinnitab kohus);
16) I astmes lahendi jõustumise kuupäev;
17) I astmes menetlus salastatud (jah/ei);
18) I astmes apellatsioonkaebuse teate saamise kuupäev;
19) I astmes apellatsioonkaebuse saamise kuupäev;
20) I astmes erikaebuse saamise kuupäev;
21) II astme lahendi sisu – valik (1 = kohtuotsus/määrus muutmata; 2 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja tehtud uus otsus/määrus; 3 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 4 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja asja menetlus lõpetatud; 5 = otsus/määrus muudetud; 6 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja tehtud uus otsus/määrus; 7 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 8 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja asja menetlus lõpetatud; 9 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja avaldus jäetud läbi vaatamata; 10 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja avaldus jäetud läbi vaatamata; 11 = apellatsiooni menetlus lõpetatud; 12 = apellatsioonkaebus jäetud läbi vaatamata);
22) II astmes erikaebuse saamise kuupäev;
23) II astmes kassatsioonkaebuse saamise kuupäev;
24) III astme lahendi sisu – valik (1 = kohtuotsus/määrus muutmata; 2 = otsus/määrus tühistatud ja saadetud tagasi ringkonnakohtusse; 3 = otsus/määrus tühistatud ja saadetud tagasi I astme kohtusse; 4 = otsus/määrus tühistatud ja menetlus lõpetatud; 5 = otsus/määrus tühistatud ja tehtud uus otsus/määrus);
25) III astmes loakogu resolutsiooni kuupäev;
26) III astmes menetlusluba antud (jah/ei).

2.4. Tsiviilasjas kohtuniku kohta registreeritavad andmed
1) I ja II astmes kohtuniku kood*;
2) I ja II astmes menetluse alustamise kuupäev (ainult kohtunike vahetumisel);
3) I ja II astmes menetluse lõpetamise kuupäev (ainult kohtunike vahetumisel);
4) I astmes kohtukaasistuja(te) nimi(ed).

2.5. Tsiviilasjas lahenddokumendi lisamisel registreeritavad andmed
1) I ja II astmes lahenddokument* (*.pdf formaadis);
2) I ja II astmes lahend avalik (jah/ei);
3) I astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = otsus; 2 = määrus; 3 = osaotsus);
4) II astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = lahend; 2 = resolutsioon; 3 = vahelahend);
5) III astmes viide kohtulahendile.

2.6. Tsiviilasjas kohtuasjade eraldamisel ja ühendamisel registreeritavad andmed
1) I astmes ühendatavate kohtuasjade numbrid*;
2) I astmes eraldamise kuupäev;
3) I astmes ühendamise kuupäev.

3.1. Haldusasjas asja kohta registreeritavad andmed
1) asja tüüp – valik (1 = haldusakt; 2 = toiming; 3 = haldusleping; 4 = kahju hüvitamine; 5 = õigussuhte olemasolu või puudumise tuvastamine);
2) kategooria – valik (1 = avalik teenistus; 2 = haridus ja kultuur; 3 = kaitseteenistus; 4 = kodakondsus- ja migratsioon; 5 = majandus; 6 = maksuasjad; 7 = omandireform; 8 = sotsiaalõigus; 9 = muu);
3) liik* (vastavalt asja kategooria valikule vt p 2):
f) avalik teenistus;
g) haridus ja kultuur – valik (1 = koolitusload; 2 = õppetööga seotud vaidlused (nt eksmatrikuleerimine); 3 = muu);
h) kaitseteenistus;
i) kodakondsus- ja migratsioon – valik (1 = elamisluba; 2 = kodakondsus; 3 = pagulane; 4 = muu);
j) majandus (v.a omandireform) – valik (1 = tegevus- ja tegutsemisload; 2 = kauplemisload; 3 = ehitus- ja planeerimine; 4 = konkurentsiasjad; 5 = tarbijakaitse; 6 = intellektuaalne omand; 7 = sundvõõrandamine; 8 = muu);
k) maksuasjad – valik (1 = maksuamet ja tema asutused; 2 = tolliamet ja tema asutused; 3 = muu);
l) omandireform – valik (1 = õigusvastaselt võõrandatud vara; 2 = erastamine; 3 = munitsipaliseerimine; 4 = riigi omandisse jätmine; 5 = muu);
m) sotsiaalõigus – valik (1 = pensionid; 2 = toetused ja abirahad; 3 = ravikindlustushüvitised; 4 = muu);
n) muu – valik (1 = kinnipeetavate kaebused; 2 = uurimistoimingud; 3 = avaldustele vastamine; 4 = keskkonnaasjad; 5 = avalik-õiguslike funktsioonidega isikud (nt advokatuur, audiitorkogu); 6 = muu);
5) kaebuse või protesti alune institutsioon – valik (1 = Vabariigi Valitsus, ministeerium või Riigikantselei; 2 = amet või inspektsioon ja tema kohalik riigivõimu volitusi omav asutus; 3 = maavalitsus; 4 = linna- ja vallavalitsus; 5 = linna- ja vallavolikogu; 6 = muu riigiorgan; 7 = avalik-õiguslik juriidiline isik; 8 = eraisik avaliku halduse ülesannetes; 9 = muu);
6) kaebuse või protesti alus*;
7) kaebuse või protesti sisu*.

3.2. Haldusasjas poolte kohta registreeritavad andmed
1) isiku- või registrikood*;
2) nimi*;
3) aadress;
4) ühingu vorm (juriidilise isiku korral) – valik (1 = AS; 2 = OÜ; 3 = täisühing; 4 = usaldusühing; 5 = MTÜ; 6 = sihtasutus; 7 = tulundusühistu; 8 = riik; 9 = omavalitsus; 10 = FIE);
5) kategooria* (kaebuse või protesti esitaja/kolmas isik);
6) poole asendumisel registreeritavad andmed:
a) poole asendumise kuupäev;
b) isikukood või registrikood*;
c) ühingu vorm (ainult juriidilise isiku korral) – valik (1 = AS; 2 = OÜ; 3 = täisühing; 4 = usaldusühing; 5 = MTÜ; 6 = sihtasutus; 7 = tulundusühistu; 8 = riik ; 9 = omavalitsus; 10 = FIE);
d) nimi*;
e) aadress.

3.3. Haldusasjas menetluse kohta registreeritavad andmed
1) I, II ja III astmes kohtu kood*;
2) I, II ja III astmes menetluse number*;
3) I, II ja III astmes menetluse alustamise kuupäev*;
4) I, II ja III astmes menetluse peatamise kuupäev;
5) I, II ja III astmes menetluse taastamise kuupäev;
6) I, II ja III astmes lahendi kuupäev*;
7) I ja II astmes lahendi liik – valik (1 = kohtuotsus; 2 = kohtumäärus);
8) I astmes lahendi jõustumise kuupäev*;
9) I astmes lahendi sisu – valik (1 = kaebus või protest jäetud rahuldamata (HKMS § 26 lg 1 p 6); 2 = haldusakt osaliselt või täielikult tühistatud (HKMS § 26 lg 1 p 1); 3 = haldusakt või toiming tunnistatud õigusvastaseks (HKMS § 26 lg 1 p 3); 4 = tehtud ettekirjutus haldusakti täitmiseks või väljaandmiseks või toimingu sooritamiseks (HKMS § 26 lg 1 p 2); 5 = kahju kuulub hüvitamisele (HKMS § 26 lg 1 p 4); 6 = tunnistatud õigussuhte olemasolu või puudumist (HKMS § 26 lg 1 p 5); 7 = kaebus tagastatud puuduste kõrvaldamata jätmise tõttu (HKMS § 11 lg 3); 8 = kaebus tagastatud pädevuse puudumise tõttu (HKMS § 11 lg 4); 9 = kaebus tagastatud muul põhjusel (TsKMS § 149 lg 2 p-d 4 ja 10); 10 = kaebus jäetud läbi vaatamata; 11= menetlus lõpetatud pädevuse puudumise tõttu (HKMS § 24 lg 1 p 1); 12 = menetlus lõpetatud kaebaja või protestija kaebusest või protestist loobumise tõttu (HKMS § 24 lg 1 p 2); 13 = menetlus lõpetatud, kuna kaebuse või protesti taotlus lahendati kohtuväliselt (HKMS § 24 lg 1 p 3); 14 = menetlus lõpetatud, kuna samas asjas on olemas jõustunud lahend või samas asjas on vastu võetud loobumine (HKMS § 24 lg 1 p 4); 15 = menetlus lõpetatud kaebuse esitaja surma või juriidilise isiku lõppemise tõttu (HKMS § 24 lg 1 p 5); 16 = menetlus lõpetatud kokkuleppe sõlmimise tõttu (HKMS § 24 lg 1 p 6); 17 = kaebus üle antud teisele kohtule kohtualluvuse järgi (HKMS § 8 lg 5);
10) I astmes menetlus salastatud (menetluste puhul, mille korral dokumenti ei salvestata) (jah/ei);
11) I astmes apellatsioonkaebuse teate saamise kuupäev;
12) I astmes apellatsioonkaebuse saamise kuupäev;
13) I astmes erikaebuse saamise kuupäev;
14) II astmes kassatsioonkaebuse saamise kuupäev;
15) II astmes erikaebuse saamise kuupäev;
16) II astmes lahendi sisu – valik (1 = apellatsioonkaebus jäetud läbi vaatamata; 2 = apellatsiooni menetlus lõpetatud; 3 = kohtuotsus/määrus muutmata; 4 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja tehtud uus otsus/määrus; 5 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 6 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja asja menetlus lõpetatud; 7 = otsus/määrus muudetud ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 8 = otsus/määrus muudetud ja tehtud uus otsus/määrus; 9 = otsus/määrus muudetud ja asja menetlus lõpetatud; 10 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 11 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja tehtud uus otsus/määrus; 12 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja asja menetlus lõpetatud);
17) III astme lahendi sisu – valik (1 = otsus muutmata; 2 = otsus tühistatud ja saadetud tagasi ringkonnakohtusse; 3 = otsus tühistatud ja saadetud tagasi I astme kohtusse; 4 = otsus tühistatud ja menetlus lõpetatud; 5 = otsus tühistatud ja tehtud uus otsus; 6 = ringkonnakohtu otsus tühistada ja jätta jõusse I astme otsus).

3.4. Haldusasjas kohtuniku kohta registreeritavad andmed
1) I ja II astmes kohtuniku kood*;
2) I ja II astmes kohtuniku alustamise kuupäev (kohtunike vahetumisel);
3) I ja II astmes kohtuniku lõpetamise kuupäev (kohtunike vahetumisel).

3.5. Haldusasjas lahenddokumendi kohta registreeritavad andmed
1) I ja II astmes lahenddokument* (*.pdf formaadis);
2) I ja II astmes lahend avalik (jah/ei);
3) I astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = lahend; 2 = resolutsioon);
4) II astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = lahend; 2 = resolutsioon; 3 = vahelahend);
5) III astmes kohtulahendi viide.

3.6. Haldusasjas kohtuasjade eraldamisel ja ühendamisel registreeritavad andmed
1) I astmes ühendatavate kohtuasjade numbrid*;
2) I astmes eraldamise kuupäev;
3) I astmes ühendamise kuupäev.

4.1. Haldusõiguserikkumise asjas kohtuasja kohta registreeritavad andmed
1) asja tüüp* – valik (1 = füüsilise isiku õiguserikkumise asi; 2 = juriidilise isiku õiguserikkumise asi; 3 = füüsilise isiku õiguserikkumise asjas ametiisiku otsuse peale kohtusse esitatud kaebus; 4 = juriidilise isiku õiguserikkumise asjas ametiisiku otsuse peale kohtusse esitatud kaebus);
2) õiguserikkumise liik (sõltuvalt asja tüüp valikust vt p 1):
a) füüsilise isiku õiguserikkumise asi – valik (1 = ebaseaduslik ettevõtlus (HÕS § 137); 2 = politseiametniku või ühiskondliku politseitöötaja korralduse tahtlik eiramine (HÕS § 143); 3 = pisihuligaansus (HÕS § 144); 4 = pisivargus (HÕS § 144); 5 = avalikku korda ja ühiskondlikku julgeolekut ründavad haldusõiguserikkumised (HÕS § 145, § 147); 6 = alkohoolsete jookide pruukimine avalikus kohas või avalikku kohta joobnud olekus ilmumine (HÕS § 150); 7 = võimuesindaja või avalikku korda kaitsva muu isiku solvamine (HÕS § 162); 8 = omavoli (HÕS § 163); 9 = välismaalaste seaduse rikkumine (HÕS § 171); 10 = muud asjad HÕS-i järgi; 11 = muu seaduse järgi);
b) juriidilise isiku õiguserikkumise asi – valik (1 = mittetulundusühingute ja nende liitude seadus; 2 = tarbijakaitseseadus; 3 = muu seadus; 4 = autoriõiguse seadus; 5 = alkoholiseadus);
c) füüsilise isiku õiguserikkumise asjas ametiisiku otsuse peale kohtusse esitatud kaebus – valik (1 = politseiametniku otsus; 2 = looduskaitseametniku otsus; 3 = maksuametniku otsus; 4 = piirivalveametniku otsus; 5 = kohaliku omavalitsuse volikogu volitatud ametiisiku otsus; 6 = muu ametiisiku otsus; 7 = muu seaduse alusel, sh tolliametniku otsus; 8 = liiklusjärelevalve otsused);
d) juriidilise isiku õiguserikkumise asjas ametiisiku otsuse peale kohtusse esitatud kaebus – valik (1 = maksukorralduse seadus; 2 = tolliseadus; 3 = hinnaseadus; 4 = konkurentsiseadus; 5 = tarbijakaitseseadus; 6 = toiduseadus; 7 = muud seadused; 8 = autoriõiguse seadus; 9 = alkoholiseadus).

4.2. Haldusõiguserikkumise asjas menetlusosaliste kohta registreeritavad andmed
1) isiku- või registrikood*;
2) isiku või ühingu nimi*;
3) ühingu vorm (juriidilise isiku korral) – valik (1 = AS; 2 = OÜ; 3 = täisühing; 4 = usaldusühing; 5 = MTÜ; 6 = sihtasutus; 7 = tulundusühistu; 8 = riik; 9 = omavalitsus; 10 = FIE);
4) aadress;
5) alaealine (jah/ei);
6) vastutusele võtmise alus*.

4.3. Haldusõiguserikkumise asjas menetluse kohta registreeritavad andmed
1) I, II ja III astmes kohtu kood*;
2) I, II ja III astmes kohtuasja number*;
3) I, II ja III astmes menetluse alustamise kuupäev*;
4) I, II ja III astmes menetluse peatamise kuupäev;
5) I, II ja III astmes menetluse taastamise kuupäev;
6) I, II ja III astmes lahendi kuupäev*;
7) I, II ja III astmes märkused*;
8) I ja II astmes lahendi liik – valik (1 = kohtuotsus; 2 = kohtumäärus);
9) I astmes lahendi jõustumise kuupäev*;
10) I astmes lahendi sisu – valik (1 = asja menetlus lõpetatud; 2 = kaebus jäetud rahuldamata; 3 = kaebusest loobutud; 4 = materjal tagastatud; 5 = materjal üle antud uurimisorganitele; 6 = muudetud karistusmäära, kergendatud karistust; 7 = otsus tühistatud ja asja menetlus lõpetatud; 8 = otsus tühistatud ja asi saadetud uueks arutamiseks; 9 = sisuliselt arutatud; 10 = saadetud teisele kohtule);
11) I astmes menetlus salastatud (jah/ei);
12) I astmes apellatsioonkaebuse saamise kuupäev;
13) I astmes erikaebuse saamise kuupäev;
14) II astmes lahendi sisu – valik (1 = kaebus jäetud läbi vaatamata; 2 = kohtuotsus/määrus muutmata; 3 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja tehtud uus otsus/määrus; 4 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 5 = otsus/määrus tühistatud täielikult ja asi lõpetatud; 6 = apellatsiooni menetlus lõpetatud; 7 = otsus/määrus muudetud ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 8 = otsus/määrus muudetud ja tehtud uus otsus/määrus; 9 = otsus/määrus muudetud ja asi lõpetatud; 10 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja tehtud uus otsus/määrus; 11 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja asi tagastatud uueks arutamiseks; 12 = otsus/määrus tühistatud osaliselt ja asi lõpetatud);
15) II astmes kassatsioonkaebuse saamise kuupäev;
16) II astmes erikaebuse saamise kuupäev;
17) III astmes lahendi sisu – valik (1 = kohtuotsus muutmata; 2 = otsus tühistatud ja saadetud tagasi ringkonnakohtusse; 3 = otsus tühistatud ja saadetud tagasi I astme kohtusse; 4 = otsus tühistatud ja menetlus lõpetatud; 5 = otsus tühistatud ja tehtud uus otsus; 6 = ringkonnakohtu otsus tühistada ja jätta jõusse I astme otsus);
18) III astmes loakogu resolutsiooni kuupäev;
19) III astmes menetlusluba antud (jah/ei).

4.4. Haldusõiguserikkumise asjas kohtuniku kohta registreeritavad andmed
1) I ja II astmes kohtuniku kood*;
2) I ja II astmes menetluse alustamise kuupäev (kohtunike vahetumisel);
3) I ja II astmes menetluse lõpetamise kuupäev (kohtunike vahetumisel).

4.5. Haldusõiguserikkumise asjas lahenddokumendi kohta registreeritavad andmed
1) I ja II astmes lahenddokument* (*.pdf formaadis);
2) I ja II astmes lahend avalik (jah/ei);
3) I astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = lahend; 2 = resolutsioon);
4) II astmes lahenddokumendi tüüp – valik (1 = lahend; 2 = resolutsioon; 3 = vahelahend);
5) III astmes kohtulahendi viide.

4.6. Haldusõiguserikkumise asjas menetlusosalise kohta registreeritavad menetlusandmed
1) I, II ja III astmes põhikaristus – valik (1 = rahatrahv; 2 = eriõiguste äravõtmine; 3 = haldusarest; 4 = menetlus lõpetatud kuriteosündmuse koosseisu puudumise tõttu);
2) I, II ja III astmes trahvisumma;
3) I, II ja III astmes interneerimislaager (jah/ei);
4) I, II ja III astmes eriõiguste äravõtmine (jah/ei);
5) I, II ja III astmes erikonfiskeerimine (jah/ei);
6) I, II ja III astmes hoiatus (jah/ei).

4.7. Haldusõiguserikkumise asjades kohtuasjade eraldamisel ja ühendamisel registreeritavad andmed
1) I astmes ühendatavate kohtuasjade numbrid*;
2) I astmes eraldamise kuupäev;
3) I astmes ühendamise kuupäev.

5.1. Lisadokumendiga seotud isiku kohta registreeritavad andmed
1) isikukood*;
2) nimi*;
3) aadress.

5.2. Kriminaalhooldaja ettekande kohta registreeritavad andmed
1) ettekande number*;
2) kohtuniku kood*;
3) kohtu kood*;
4) saabumise kuupäev*;
5) liik – valik (1 = kohtueelne ettekanne; 2 = korraline ettekanne; 3 = erakorraline ettekanne);
6) lahendi kuupäev*;
7) märkused*;
8) isikuandmed (vt 5.1).

5.3. Tõkendi kohaldamise ja pikendamise taotluste korral registreeritavad andmed
1) tõkendi number;
2) kohtuniku kood*;
3) kohtu kood*;
4) saabumise kuupäev*;
5) liik – valik (1 = kohaldada tõkendina vahi all pidamist; 2 = pikendada vahi all pidamist; 3 = allkiri elukohast mittelahkumise kohta; 4 = kautsjon);
6) lahendi kuupäev*;
7) kas rahuldada (jah/ei);
8) märkused*;
9) isikuandmed (vt 5.1).

5.4. Kinnipidamisasutuse taotluse korral registreeritavad andmed
1) taotluse number*;
2) kohtuniku kood*;
3) kohtu kood*;
4) saabumise kuupäev*;
5) millisest vanglast* – valik (1 = Keskvangla; 2 = Murru vangla; 3 = Rummu vangla; 4 = Ämari vangla; 5 = Tallinna vangla; 6 = Viljandi noortevangla; 7 = Harku Naistevangla; 8 = Maardu vangla; 9 = Pärnu vangla);
6) taotluse liik – valik (1 = ennetähtaegne vabastamine seoses ravimatu haigusega; 2 = ennetähtaegne vabastamine; 3 = karistusrežiimi muutmine; 4 = karistuste liitmine);
7) lahendi kuupäev*;
8) kas rahuldada (jah/ei);
9) märkused*;
10) isikuandmed (vt 5.1).

5.5. Eri-õppekasvatusasutusse paigutamise taotlus
1) taotluse number*;
2) kohtuniku kood*;
3) saabumise kuupäev*;
4) lahendi kuupäev*;
5) kas rahuldada (jah/ei);
6) märkused*;
7) isikuandmed (vt 5.1.).

5.6. Rahvusvahelisest eraõigusest tulenev taotlus
1) taotluse number*;
2) kohtuniku kood*;
3) saabumise kuupäev*;
4) välisriik* – valik (1 = Eesti; 2 = Venemaa; 3 = Euroopa Liit; 4 = muu);
5) asja liik – valik (1 = välisriigi kohtu ja vahekohtu otsuse tunnistamine; 2 = välisriigi kohtu ja vahekohtu otsuse täitmisele pööramine; 3 = välisriigi kohtu erinõue);
6) lahendi kuupäev*;
7) märkused*.

5.7. Haldustoimingu loa taotlus
1) asja number*;
2) kohtuniku kood*;
3) saabumise kuupäev*;
4) asja liik – valik (1 = jälitustegevus; 2 = kaitseväelase distsiplinaararest; 3 = psühhiaatriline sundravi; 4 = väljasaatmine; 5 = muu);
5) kirjalik menetlus (jah/ei);
6) lahendi kuupäev*;
7) kas rahuldada (jah/ei);
8) märkused*.

Kantsler Mihkel OVIIR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json