Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 «Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine» muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 37, 504

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 «Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine» muutmine

Vastu võetud 28.02.2002 nr 16

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346) § 28 alusel.

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 «Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine» (RTL 2000, 119, 1855) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev eeskiri sätestab tasu eest töötava autojuhi (edaspidi autojuht) ametikoolituse ja täienduskoolituse korralduse.»;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 2 ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Täienduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 2 ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Täienduskoolituse kursusele astumiseks peab isik esitama töökogemust tõendavad dokumendid.»;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Autojuhi täienduskoolituse õppetöö korraldus ja maht

(1) Autojuhi ametikoolituse tunnistust omav autojuht peab läbima täienduskoolituse iga viie aasta järel.

(2) Autojuht, kes on töötanud tasu eest vähemalt kolm aastat, kuid autojuhi ametikoolituse tunnistust ei oma, peab läbima ainult täienduskoolituse.

(3) Autojuhi täienduskoolitus peab vastama veoliigile, ametikoolituskursuse õppekavale ja autojuhi tööalastele kogemustele.

(4) Õppetöö maht täienduskoolitusel peab olema 35 tundi.

(5) Täienduskoolituse eksamite läbiviimise korra kehtestab koolitusasutuse juht.»;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 6 ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Autojuhi täienduskoolituse õppekava läbinud ja edukalt eksami sooritanud isikule väljastatud koolitustunnistusele märgitakse kursuse nimetuse kohale lisaks koolituse liigile sõna «täiendusõpe».»;

6) määrust täiendatakse paragrahviga 191 järgmises sõnastuses:

« § 191. Täienduskoolituse õppeained ja mahud

Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest:

Tabel 2A

Õppeaine nimetus

Õppetunde

sealhulgas

teoreetilisi õppetunde praktilisi õppetunde
1. Tööõiguse alused 8 8  
2. Suhtlemispsühholoogia 4 2 2
3. Sõiduki ehitus 4 4  
4. Transpordiökonoomika alused 4 4  
5. Autovedude korraldus (logistika) 9 7 2
6. Kindlustused ja vastutus 6 4 2
Kokku 35 29 6

7) määrust täiendatakse §-ga 641 järgmises sõnastuses:

« § 641. Täienduskoolituse õppeained ja mahud

Sõitjateveo autojuhi täienduskoolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest:

Tabel 3A

Õppeaine nimetus

Õppetunde

sealhulgas

teoreetilisi õppetunde praktilisi õppetunde
1. Tööõiguse alused 8 8  
2. Suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia 8 6 2
3. Sõiduki ehitus 4 4  
4. Transpordiökonoomika alused 4 4  
5. Sõitjateveo korraldus 5 5  
6. Kindlustused ja vastutus 6 4 2
Kokku 35 31 4

8) määrust täiendatakse §-ga 1181 järgmises sõnastuses:

« § 1181.  Täienduskoolituse õppeained ja mahud

Taksojuhi täienduskoolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest:

Tabel 4A

Õppeaine nimetus

Õppetunde

sealhulgas

teoreetilisi õppetunde praktilisi õppetunde
1. Tööõiguse alused 8 8  
2. Suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia 10 6 4
3. Sõiduki ehitus 4 4  
4. Transpordiökonoomika alused 4 4  
5. Taksovedude korraldus 5 5  
6. Kindlustused ja vastutus 4 2 2
Kokku 35 29 6

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json