Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuli 2001. a määruse nr 247 «Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 51, 318

Vabariigi Valitsuse 17. juuli 2001. a määruse nr 247 «Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vastu võetud 11.06.2002 nr 187

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. juuli 2001. a määruses nr 247 «Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 67, 400) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala välispiir kulgeb Vastse-Kuuste vallas Koorvere–Kiidjärve maanteesillast mööda selle maantee teemaa põhjaserva Kiidjärve suunas kuni Kiisa talu hooneteni viiva teeni, mööda nimetatud teed loode suunas kuni kõrgepingeliinini, mööda kõrgepingeliini trassi põhjaserva kirde suunas kuni Tsuba talu hooneteni viiva teeni ja seda teed pidi lääne, kirde ja põhja suunas kuni maaüksuse 87202:002:0201 idapiirini; seejärel mööda nimetatud maaüksuse piiri põhja suunas kuni raudteeni, risti üle raudtee, mööda maaüksuse 87202:002:0192 edela- ja idapiiri kagu ja põhja suunas kuni maaüksuse 87202:002:0440 idapiirini, mööda nimetatud maaüksuse idapiiri, mööda Silgu talu, maaüksuste 87202:002:1052 ja 87202:002:0654 kagupiiri kirde suunas kuni viimati nimetatud maaüksuse idanurgani; sealt mööda mõttelist sirgjoont kirde suunas läbi Jakobi talu maa kuni maaüksuse 87202:002:0080 piirimärgini nr 6; mööda piiri kagu ja ida suunas kuni Ahja jõe ja Kiidjärve järve vahelise ojani, mööda oja lõuna suunas kuni Kiidjärve veski juurde viiva teeni, mööda nimetatud teed kagu suunas kuni Kiidjärve metskonna maaüksuse (87202:002:0937) loodenurgani; mööda nimetatud maaüksuse lääne- ja lõunapiiri lõuna ja ida suunas kuni Kiidjärve–Kärsa maanteele suunduva teeni ja mööda seda teed kagu suunas kuni Kiidjärve–Kärsa maanteeni; mööda maantee teemaa loodepoolset serva kirde suunas kuni 10 kV kõrgepingeliinini, sealt risti üle maantee mööda liini kaitseala poolset serva lõuna ja kagu suunas kuni Kiidjärve metskonna maaüksuse (87202:002:1023) läänepiirini, mööda seda lõuna ja ida suunas kuni kvartali 115 läänepiirini, edasi mööda kvartali 115 lääne- ja lõunapiiri lõuna ja ida suunas maaüksuse 87202:002:0311 läänepiirini; mööda seda lõuna, kagu ja kirde suunas kuni kvartali 125 läänepiirini, mööda seda lõuna suunas kuni kvartali 134 piirini, mööda kvartali 134 läänepiiri lõuna suunas kuni maaüksuse 87202:002:9181 põhjapiirini, mööda nimetatud maaüksuse põhja- ja läänepiiri lääne ja lõuna suunas kuni Haavasaare taluni viiva teeni, mööda seda teed kagu suunas kuni Kiidjärve–Taevaskoja maanteeni Põlva vallas, seejärel mööda nimetatud maantee teemaa idapoolset serva lõuna suunas kuni kvartali 161 lõunapiirini ja mööda seda kagu suunas kuni kvartali 164 piirini, mööda kvartali 164 loode- ning lõunapiiri edela ja ida suunas kuni kvartali 165 piirini, mööda kvartali 165 lõunapiiri ida suunas kuni kvartali 166 piirini, mööda kvartali 166 välispiiri ida, põhja ja loode ning lõuna suunas kuni maaüksuse 61901:001:1033 põhjapiirini, mööda seda lääne suunas kuni Ahja jõeni, üle Ahja jõe, mööda maaüksuste 61901:001:0822 ja 61902:001:0829 põhjapiiri lääne suunas kuni maaüksuse 61901:001:0007 piirini, mööda nimetatud maaüksuse ida-, lõuna- ja läänepiiri lõuna, lääne ja põhja suunas maaüksuse 61901:001:1334 kirdepiirini, mööda seda loode suunas kuni Kiidjärve metskonna kvartali 162 kagupiirini, mööda seda kirde ja loode suunas kuni Põlva ja Vastse-Kuuste valla vahelise piirini, mööda valdadevahelist piiri põhja suunas kuni kvartalit 127 läbiva põhja-lõunasuunalise teeni Vastse-Kuuste vallas; mööda seda teed põhja ja loode suunas kuni maaüksuseni 87202:002:0430, mööda selle ida-, lõuna- ja läänepiiri lõuna, lääne ja põhja suunas kuni teeni; edasi mööda teed kuni maaüksuse 87202:002:0978 idanurgani, mööda nimetatud maaüksuse ja maaüksuse 87202:002:0971 kagupiiri edela suunas kuni kraavini ja mööda kraavi loode suunas kuni Kiidjärve–Kärsa maanteeni, risti üle tee ja edasi mööda Kiidjärvelt Tikutale suunduvat teed loode suunas kuni Padari ojani, sealt üle oja ja mööda maaüksuse 87201:003:0510 põhja- ja loodepiiri lääne ja edela suunas kuni maaüksuse 87201:003:0920 piirini, mööda nimetatud maaüksuse läänepiiri lõuna suunas ja mööda maaüksuse 87201:003:0190 läänepiiri lõuna suunas kuni Valgemetsast Padari külla suunduva teeni; sealt mööda nimetatud teed lõuna suunas kuni maaüksuse 87202:002:0470 loodepiirini, mööda seda edela suunas kuni maaüksuse 87202:002:0480 kirdepiirini; sealt mööda kirde- ja loodepiiri loode ja edela suunas kuni maaüksuse edelanurgani, edasi mööda mõttelist sirgjoont lõuna suunas läbi maaüksuse 87202:002:0071 kuni maaüksuse 87202:002:0301 loodenurgani, mööda nimetatud maaüksuse läänepiiri lõuna suunas kuni Simka 3 talu hooneteni viiva teeni ja edasi mööda teed lõunasse kuni Koorvere Kiidjärve maanteeni ja sealt mööda maantee põhjapoolset serva Kiidjärve suunas kuni maanteesillani.»;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks määratud teid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsa- ja põllumajandustöödel ning poollooduslike koosluste hooldamisel.»;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kaitsealal on keelatud mootoriga veesõidukiga sõitmine, välja arvatud:
1) järelevalve-, teadus- ja päästetöödel;
2) kaitseala piiranguvööndis Saesaare paisjärvel, kus 15. juunist kuni 30. septembrini on lubatud sõita neljataktilise kuni 15-hobujõulise mootoriga veemootorsõidukiga, kiirusega kuni 7 kilomeetrit tunnis.»

Peaminister Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json