Teksti suurus:

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 56, 1225

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 09.05.2002 nr 17

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251) § 5 lõike 2¹ alusel.

1. Kehtestada «Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri» (lisatud).

2. Määrus jõustub 1. juunil 2002. a.

Volikogu esimees Lemmi ORO

Saku Vallavolikogu 9. mai 2002. a määruse nr 17 «Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine»
lisa

SAKU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI

1. Üldsätted

1.1. Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute omanike või valdajate vahel Saku valla haldusterritooriumil.

1.2. Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

1.3. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Saku vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kellele Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud detailplaneeringuga või muu õigusaktiga on pandud kohustus ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks.

2. Mõisted

2.1. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
2.1.1. avalik veevõtukoht – ühisveevärgil asuva veevõtmise seadme koht koos teenindamiseks vajalike ehitistega;
2.1.2.. ehitis – hoone või rajatis;
2.1.3. heitvesi – kasutusel olnud ja loodusesse tagasi juhitav vesi, samuti kanalisatsiooni kaudu ärajuhitav sademe- ja drenaaživesi;
2.1.4. hoone – maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitis;
2.1.5. hoonestus – hoonete kogum;
2.1.6. kanaliseerimine – heitvee kogumine ja ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu;
2.1.7. kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Vallasasja juurde kuuluvat maad käsitletakse kinnistuga võrdsetel alustel;
2.1.8. kinnistu kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnistult heitvee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni;
2.1.9. kinnistu omanik – kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik, korteriomanik ja korteri hoonestusõiguse omanik ning nende kinnistamiseni ka krundi õiguspärane valdaja ning erastatavate elamute puhul kuni korteriühistu moodustamiseni kohustatud subjekt;
2.1.10. kinnistu veevärk – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste siseveevärk) kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist;
2.1.11. liituja – vastava taotluse esitanud kinnistu omanik või valdaja, kes tahab edaspidi sõlmida ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni teenuslepingut;
2.1.12. liitumine – protsess, mille käigus liituja ja vee-ettevõtja lepivad kokku liitumistingimuste ja liitumistasu maksmise tingimused, mille kohta sõlmitakse liitumisleping ning millest tulenevalt toimub kinnistu veevärgi torustiku ühendamine ühisveevärgi torustikuga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni rajatistega veevarustuse ja/või heitvee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
2.1.13. liitumistasu – arvutatud- ja liitumislepingus fikseeritud ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga;
2.1.14. liitumispunkt – kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühenduskoht ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga;
2.1.15. peakraan – viimane sulgemisseade ühendustorul enne kinnistu veevõrku;
2.1.16. peatoru – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt heitvee kanaliseerimine;
2.1.17. rajatis – maapinnaga püsivalt ühendatud ehitis, mis ei ole hoone;
2.1.18. reostus – vee omadusi halvendav saasteaine, organismide, või radioaktiivsuse sisaldus vees;
2.1.19. reovesi – olmes või tootmises kahjustuspiiri ületavalt rikutud vesi, on heitvee alaliik;
2.1.20. sadeveekanalisatsioon – rajatised ja seadmed sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kanaliseerimiseks;
2.1.21.  kinnistu veetoru – kinnistu veetorustiku lõik liitumispunktist veearvestini. Toru ühenduskraani ja veemõõdusõlme vahel, viimane kaasa arvatud;
2.1.22. tehnilised eeltingimused – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt väljastatavad tehnilised lähteandmed liitumisprojekti koostamiseks;
2.1.23. tehnilised liitumistingimused – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt väljastatavad tehnilised lähteandmed liitumisühenduse teostamiseks;
2.1.24. vaatluskaev – kanalisatsioonikaev, mille kaudu toimub heitvee läbivuse vaatlemine ning vajadusel ummistuste kõrvaldamine;
2.1.25. VK-ettevõtja – ettevõtja, kes osutab veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil;
2.1.26. vee või heitvee mõõdusõlm – kinnistu veetoru osa, millel asub veearvesti koos juurdekuuluva armatuuriga kliendi vee või heitvee mõõtmiseks;
2.1.27. vee või heitvee mõõdukaev – kaev, kus asub vee või heitvee mõõdusõlm;
2.1.28. ühenduskraan – veevarustuse ühendustorul peatoru juures asuv sulgur, mis järgneva sulguri puudumisel on ühtlasi peakraaniks;
2.1.29. ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist heitvett;
2.1.30. ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu heitvee kanaliseerimiseks;
2.1.31. ühisveevärk – ehitiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu veega varustamiseks ning vee kasutamiseks kahjutule tõrjumisel;
2.1.32. ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud ala – ala, kus on välja ehitatud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni peatorud ja rajatised enne 01.01.2001. a;
2.1.33. ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata ala – ala, kus puuduvad ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni peatorud ja rajatised või need on välja ehitatud pärast 01.01.2001. a.

3. Liitumise üldnõuded

3.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale. Koos valla arengukava iga-aastase ülevaatamisega vaatab volikogu läbi ja võtab vajadusel vastu otsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmise kohta.

3.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist korraldab Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) koostöös maaomanike ja vee-ettevõtjatega. Alal, kuhu pole vee-ettevõtjat määratud, tagab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise maa omanik. Arendamise tingimused määratakse vallavalitsuse ja vee-ettevõtja või maa omaniku vahel sõlmitud lepinguga.

3.3. Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete vastavus nõuetele, keskkonnakaitse tingimuste täitmine ning vee-ettevõtja arendustegevuse põhjendatud tulukus, kusjuures viimane ei tohi ületada kümmet protsenti.

3.4. Vee-ettevõtja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ja muu majandustegevuse vahel.

3.5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal ning detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistu omanikul või valdajal on õigus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vastavalt käesolevale korrale.

3.6. Liitumine toimub vee-ettevõtja ning kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) vahel sõlmitava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise lepingu (edaspidi liitumisleping) alusel.

3.7. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu (edaspidi liitumistasu), teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

3.8. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omandiõiguse üleminekul uuele omanikule ei tule viimasel tasuda liitumistasu juhul, kui ei muutu liitumislepingu kohased liitumistingimused.

3.9. Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või heitvee ärajuhtimise teenuseid, millega kaasneb olemasoleva ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonisüsteemi ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisena.

3.10. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanike või valdajate omavaheline liitumistasude arvestamine ja tasumine toimub nendevahelise lepingu alusel, mis on kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega, kelle territooriumil ühisveevärk ja -kanalisatsioon paikneb.

3.11. Volikogu otsusel võib Saku vald eelarveliste vahendite arvel osaleda liitumistasude vähendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise rahastamisel.

3.12. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitamine eramaadele ja -teedele toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja vahelisel kirjalikul kokkuleppel.

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine

4.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning liitunud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.

4.2. Liitumispunkt asub kinnistu piiril või kuni kaks meetrit kinnistu piirist väljaspool, kui vee-ettevõtja ning kinnistu omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti.

4.3. Liitumispunktiks võib olla:
4.3.1. veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka;
4.3.2. kanalisatsioonitorustikul kinnistupoolseim vaatluskaev enne kinnistu piiri, kusjuures kaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka;
4.3.3. muu vee-ettevõtja ja liituja poolt kokkulepitav punkt.

5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

5.1. Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub liituja poolt vee-ettevõtjale esitatud taotluse põhjal sõlmitava liitumislepingu alusel.

5.2. Taotlus esitatakse vee-ettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas kinnistu paikneb.

5.3. Taotlus peab sisaldama:
5.3.1. isikuandmed;
5.3.2. andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;
5.3.3. andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse, sealhulgas korruste arvu ja kasutusotstarbe kohta;
5.3.4. andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta;
5.3.5. andmeid kavandatava heitvee koguse ja reostusastme kohta;
5.3.6. ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;
5.3.7. ettepanekut kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
5.3.8. kinnistu plaani (M 1:500 või M 1:1000), kus on ära näidatud olemasolevad ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud ja rajatised;
5.3.9. teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja heitvett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest heitveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta.

5.4 Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks punktis 5.3 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumislepingu koostamiseks.

5.5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja vaatab liitumise taotluse läbi 30 päeva jooksul ning väljastab taotlejale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tehnilised eeltingimused (edaspidi eeltingimused). Eeltingimuste väljastamise eest võetakse tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja hinnakirja alusel.

5.6. Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
5.6.1. veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
5.6.2. tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, mille reoainete sisaldus ületab lubatava taseme;
5.6.3. heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

5.7. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses, kui taotluse rahuldamine täies ulatuses võib kaasa tuua häireid teiste klientide teenindamisel. Taotluse tagasilükkamise või selle piiratud ulatuses rahuldamise põhjused tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.

5.8. Eeltingimustes määratakse:
5.8.1. liitumispunktide asukohad;
5.8.2. võimalikud vee ja heitvee kogused ning lubatav reoainete sisaldus heitvees;
5.8.3. nõuded veemõõdusõlme kohta;
5.8.4. vaba veerõhk ja võimalik paisutuskõrgus;
5.8.5. orienteeruv liitumistasu suurus;
5.8.6. liitumise võimalik tähtaeg;
5.8.7. nõutav projektdokumentatsiooni koosseis.

5.9. Liituja kinnistul paikneva veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu projekteerimine ja väljaehitamine peab toimuma vastavalt käesolevale korrale, Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning eeltingimustele.

5.10. Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul pärast liituja kinnistul paikneva veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu projekti (edaspidi liitumisprojekt) esitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Eramu puhul võrdsustatakse liitumisprojektiga võrkude põhimõtteline lahendus ehitusloa taotlemiseks esitatava projekti asendiplaanil. Liitumisprojekt esitatakse vee-ettevõtjale kahes eksemplaris, millest üks kooskõlastatud eksemplar tagastatakse liitujale pärast lepingu sõlmimist.

5.11. Liitumislepingus määratakse kindlaks kõik liitumiseks vajalikud tingimused, sealhulgas liitumistasu suurus, selle tasumise kord ning liitumise tähtaeg. Tehnilised liitumistingimused on liitumislepingu kohustuslik lisa.

5.12. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida, kui liitumisprojekt ei vasta käesoleva eeskirja punkti 5.9 nõuetele.

5.13. Liitumisleping lõpetatakse liituja kirjalikul taotlusel.

5.14. Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused.

5.15. Ühisveevärgi omanikul või valdajal on õigus liitumisleping lõpetada:
5.15.1. juriidilise isiku likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast;
5.15.2. kinnistu omaniku surma korral, kui tal ei ole pärijat;
5.15.3. muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

5.16. Teenusleping sõlmitakse, kui lepingu osapooled on täitnud liitumislepingu järgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett. Liitumisleping säilitatakse teenuslepingu lisana.

5.17. Kui kinnistu omanik või valdaja on rikkunud liitumistingimusi, on vee-ettevõtjal õigus pärast ühekuulist kirjalikku etteteatamist teenusleping ühepoolselt lõpetada.

5.18. Kui üks lepingu osapooltest taotleb liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.

6. Liitumistasu arvutamise alused ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal

6.1. Ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga kaetud alaks loetakse ala, kus ühisveevärk ja -kanalisatsioon on välja ehitatud enne 1.01.2001. a, seda pole hiljem rekonstrueeritud ega selle rekonstrueerimiseks ei ole koostatud projekti.

6.2. Liitujaks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal loetakse kinnistu omanikku või valdajat, kellel ei ole vee-ettevõtjaga kehtivat ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumislepingut või kes ei ole teenuse tarbijad.

6.3. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal tasub liituja vee-ettevõtjale ehitatavate ühendustorude, liitumispunktide ja muude liitumiseks vajalike tööde ning arendustasu maksumuse.

6.4. Volikogul on õigus kehtestada arendustasu ülempiir.

6.5. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alaks loetakse ka ala, kus toimivad vee- ja kanalisatsioonitrassid ei vasta enam käesoleval ajal kehtivatele nõuetele (valed materjalid, vale paiknevus jne).

6.6. Kui punktis 6.5 kirjeldatud alale ehitatakse vastavalt valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale välja uus ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mille tulemusena vana kuulub sulgemisele, siis on alal paiknevate kinnistute omanikele ja valdajatele liitumine (uue) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kohustuslik.

6.7. Sisestustoru kuni uute liitumispunktideni kuni 2 m kaugusel oma kinnistu piirist ehitab välja kinnistu omanik omal kulul tähtaja jooksul, mille määrab vallavalitsus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

7. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alal liitumistasu arvutamise alused

7.1. Liitumistasu arvutamise alusteks ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga katmata alal on:
7.1.1. pärast 1.01.2001. a valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt alal ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni rajamiseks, rekonstrueerimiseks ja ostmiseks tehtud või kavandatud kulutuste summa, taandatud liituva kinnistu (krundi) pindalale, m2 .

7.2. Liitumistasu määrad ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga katmata alal paiknevate kinnistute pinnaühikule arvutatakse ala kohta teenuseliikide kaupa. Ala ulatuse määrab kehtestatud detailplaneering.

7.3. Kui ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal asuva kinnistu omanik või valdaja soovib liituda enne ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni rajatiste arendamise kava kohast väljaehitamist ning see on arendamise kava alusel võimalik, võib liitumine toimuda ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahelise vastava lepingu alusel. Seejuures tasub liituja kõik kulutused, mis tehakse tema liitumiseks vajalike trasside ja muude rajatiste ehitamiseks. Liituja poolt tehtud ülemäärased kulutused kompenseeritakse talle siis, kui on võimalik välja arvutada kogu ala arendamise kulud ning konkreetse liituja liitumistasu.

7.4. Kui ühisveevärgi- ja/või ühiskanalisatsiooniga katmata alal paikneva kinnistu omanik on liitunud mingi teenuseliigiga sõlmides veevarustuse ja/või heitvee ärajuhtimise teenuslepingu, loetakse tema kinnistut selle teenuseliigi osas käesoleva eeskirja mõistes ühisveevärgi- ja/või ühiskanalisatsiooniga kaetud alal paiknevaks kinnistuks.

7.5. Ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga katmata alal asuva:
7.5.1. tootmisotstarbelise kinnistu, mille tehnoloogilise- või tuletõrjevee tarve on suurem kui 5 l/sek, liitumisel lepivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ja liituja liitumistasu suuruses kokku lähtudes liitumise kuludest, kusjuures liitumistasu ei või olla väiksem liitumistasu määrade järgi arvutatust;
7.5.2. elamu- või sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistule on kehtestatud detailplaneeringuga maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlustel, kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks kehtestatud täiendavaid kinnisomandi kitsendusi, siis seda kinnistu pindala liitumistasu arvutamisel arvesse ei võeta;
7.5.3. valla tee, tänava ja pargi veevõtupunkti või purskkaevu puhul arvestatakse liitumistasu käesoleva eeskirja punkti 6.3 kohaselt. Liitumispunkt määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku poolt. 

8. Liitumistasu arvutamine

8.1. Liitumistasu määrad kehtestab ja suurused arvutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

8.2. Liitumistasu määrade kehtestamisel ja suuruse arvutamisel võetakse arvesse antud ala kõigi ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise, ehitamise ja ümberehitamisega seotud kulud (kulud tänavate sulgemiseks ja transpordi ümbersuunamiseks, teekatte, haljastuse taastamiseks jne) ning need arvatakse vastavate ehitiste maksumuse hulka.

8.3. Liitumistasu arvutatakse iga teenuse liigiga liitumise kohta eraldi ning summeeritakse seejärel.

8.4. Kehtestatud detailplaneeringu kohaseid krunte käsitletakse liitumistasu määrade arvutamisel kui iseseisvaid kinnistuid.

8.5. Liitumistasu arvutus ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga kaetud alal:
8.5.1. Liitumistasu arvutatakse kinnistu liitumislepingu kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitamise ja ümberehitamise maksumusest lähtudes.
8.5.2. Kinnistu liitumistasu suurus P (kr) määratakse järgmiselt

P = Pk + Pa (1),

kus:

Pk – kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide maksumus (kr);

Pa – arendustasu vastavalt punktile 6.3 ja 6.4 (kr).

8.6. Liitumistasu arvutus ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga katmata alal:
8.6.1. Ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsioonita ala liitumistasu pinnaühiku määr (kr/m 2) arvutatakse järgmiselt:

kus:

Pl – ala ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni torustike, liitumispunktide ning muude ehitiste, rajatiste ning alal pärast 1.01.2001. a tehtud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste, rajatiste ehituse ja ümberehitamise maksumus (kr).

ΣLi - liituvate kinnistute (kruntide) pindalade summa.
8.6.2. Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või detailplaneeringute kohaselt kasutatakse mingit ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitist mitme ala vajaduseks, jaotatakse nimetatud ehitistele tehtud kulutused nende alade vahel proportsionaalselt vastavalt nendel aladel paiknevate kinnistute (kruntide) pindalade summale.
8.6.3. Kinnistu liitumistasu suurus (kr) arvutatakse iga teenuseliigiga liitumise kohta järgmiselt:

Pi = Ra × Li (3),

kus:

Li – kinnistu (krundi) pindala ruutmeetrites.
8.6.4. Kui üheliigilisi liitumispunkte paigaldatakse kinnistule üle ühe, siis suurendatakse liitumistasu täiendavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise kulude võrra.

8.7. Kinnistu liitumistasu suurus liitumisel sadevee kanalisatsiooniga arvutatakse käesoleva eeskirja punkti 8.5 kohaselt. Sadevee kanalisatsiooni arendamist teostab ning vastavaid liitumislepinguid sõlmib vallavalitsus.

8.8. Käesoleva eeskirja punktide 8.5, 8.6 ja 8.7 kohaselt arvutatud liitumistasule lisatakse eeskirja punkti 3.3 kohane arendustegevuse tulukus ja käibemaks.

9. Liitumistasu maksmine

9.1. Liituja maksab liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

9.2. Kui liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
9.2.1. 10% liitumistasust 14 päeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
9.2.2. 90% liitumistasust liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päevaks, tööde kestvusel üle 30 päeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

9.3. Liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale viivist 0,07% päevas tähtajaks tasumata liitumistasult, kuid mitte üle 10% liitumistasust.

9.4. Liitumislepingujärgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja liitujale tasutud liitumistasu summalt leppetrahvi 0,07% päevas, kuid mitte üle 10% liitumistasust.

10. Lõppsätted

10.1. Kuni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamiseni määrab arendamise alusandmed vallavalitsus olemasolevate kinnitatud plaanide, arenguskeemide ja planeeringute või muu sarnase materjali põhjal.

10.2. Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni nendes sätestatud kohustuste lõpliku täitmiseni liituja ja vee-ettevõtja poolt.

10.3. Käesolevas eeskirjas kirjeldamata olukorrad ja eeskirja täitmisel ilmnevad lahkarvamused lahendatakse eraldi kokkulepetega liituja, vee-ettevõtja ja vallavalitsuse vahel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json