Teksti suurus:

Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2002, 79, 1221

Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord

Vastu võetud 21.06.2002 nr 84

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 56 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord.

(2) Käesolevat määrust ei kohaldata residentuuri läbiviimise korraldamisele. Residentuuri läbiviimist korraldatakse «Tartu Ülikooli seaduses» (RT I 1995, 23, 333; 1996, 49, 953; 51, 965; 1998, 61, 986; 1999, 102, 908; 2001, 16, 71) ning sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruses nr 56 «Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord» (RTL 2001, 70, 946) kehtestatud korras.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kvalifikatsiooni omandamisele eelneva koolituse õppeasutused (edaspidi õppeasutused) – Tartu Ülikool, Kohtla-Järve Meditsiinikool, Tallinna Meditsiinikool ning Tartu Meditsiinikool;
2) kvalifikatsiooni omandamisele eelnev koolitus – arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda põhiõpe kutse omandamiseks;
3) kvalifikatsiooni omandamisele järgnev koolitus – tervishoiutöötajate tööalane koolitus kvalifikatsiooni taseme säilitamiseks ja tõstmiseks ning õdede ja ämmaemandate põhiõppe järgne spetsialiseerumine õendusabi eriala omandamiseks;
4) õppebaas – tervishoiuteenuste osutaja, kellel on sõlmitud leping õppeasutusega või tööalase koolituse tellijaga kvalifikatsiooni omandamisele eelneva või järgneva praktilise koolituse läbiviimiseks.

§ 3. Kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaaside loetelu

Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaaside loetelus on kõik tervishoiuteenuste osutajad, kellel on Tervishoiuameti väljastatud tegevusluba või maavanema korraldusega antud perearstina tegutsemise õigus.

§ 4. Kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasina tegutsemise kord

(1) Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse läbiviimist õppebaasis reguleeritakse õppebaasi ja õppeasutuse või tööalase koolituse tellija vahelise lepinguga.

(2) Leping sõlmitakse kirjalikult ja tähtajaliselt.

(3) Lepingut ei sõlmita juhtudel, kui tööalast koolitust korraldab tervishoiuteenuse osutaja tema alluvuses töötavatele tervishoiutöötajatele.

§ 5. Juhendaja õppebaasis

(1) Juhendajaks võib olla tervishoiutöötaja, kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda kutse- või erialal. Õppebaas vastutab juhendaja pädevuse eest õppebaasis.

(2) Juhendaja ülesanne on koolitatavate töö juhendamine ja järelevalve ning kutse- või eriala oskuste ja teoreetilise ettevalmistuse hindamine.

(3) Ühel juhendajal võib olla kuni kaks juhendatavat.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json