Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 53, 338

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2002. a otsusega nr 194

I. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648) tehtavad muudatused:

§ 1. Paragrahvi 10 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) rehabiliteeritud isikul, kes õigusvastaselt represseerituna on viibinud kinnipidamiskohas või asumisel, – üks aasta enne vanaduspensioniikka jõudmist iga kinnipidamiskohas või asumisel viibitud täisaasta kohta, ent mitte rohkem kui viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist.»

§ 2. Paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad «pensioni määramise algtähtajaks» sõnadega «püsiva töövõimetuse töövõime kaotusega 40–100 protsenti tuvastamise algtähtajaks».

§ 3. Paragrahvi 20 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) toitja mittetöötav lesk, kes on rase (alates 12. rasedusnädalast);»

§ 4. Paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Pensionitaotleja elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud elukoht. Kui pensionitaotlejal ei ole registrijärgset elukohta, määratleb pensionitaotleja oma elukoha ise.»

§ 5. Paragrahvi 40:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pensioniameti direktori, tema asetäitja või pensioniameti direktori volitatud struktuuriüksuse juhi või pensionikomisjoni otsusega mittenõustumise korral võib pensionitaotleja või pensionär pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul, arvates päevast, millal ta sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Arstliku töövõimetuse ekspertiisi otsusega mittenõustumise korral võib pensioni taotleja või pensionär pöörduda Sotsiaalkindlustusameti juures asuvasse vaidluskomisjoni, kes korraldab täiendava ekspertiisi. Vaidluskomisjoni moodustab ja selle töökorra kehtestab sotsiaalminister määrusega.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral võib isik pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul, arvates vaidluskomisjoni otsuse teatavaks tegemise päevast.»

§ 6. Paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ennetähtaegset vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni (välja arvatud alla 18-aastasele lapsele või alla 24-aastasele päevases või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või statsionaarses õppevormis õppijale) ja rahvapensioni (välja arvatud püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule ning alla 18-aastasele lapsele või alla 24-aastasele päevases või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või statsionaarses õppevormis õppijale) töötamise korral ei maksta.»

§ 7. Paragrahvi 46:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui kohus määrab pensionäri suhtes meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi kohaldamise, makstakse nimetatud mõjutusvahendi kohaldamise ajal pensioni pooles rahvapensioni määras, kuid mitte rohkem kui isikule määratud, ümberarvutatud ja indekseeritud pensioni suuruses.»

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui käesoleva paragrahvi lõigete 3 ja 4 alusel makstav pension ületab isikule määratud, ümberarvutatud ja indekseeritud pensioni suuruse, makstakse pensioni määratud, ümberarvutatud ja indekseeritud suuruses.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

« 581. Edasilükatud vanaduspensioni suurendamise erisused

Edasilükatud vanaduspensioni ei suurendata käesoleva seaduse § 8 lõikes 3 sätestatud korras perioodi eest:
1) mil isikul ei olnud täidetud käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud riikliku pensioni saamise tingimused;
2) mil isik sai riiklikku pensioni või mõne teise riigi pensioni;
3) mis on möödunud isiku jõudmisest vanaduspensioniikka enne 2002. aasta 1. jaanuari.»

§ 9. Paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Toitja 3- kuni 14-aastast last, venda, õde või lapselast oma perekonnas kasvataval ühel vanematest, lesel või eestkostjal, kellele oli perioodil 2000. aasta 1. aprillist kuni 2001. aasta 31. detsembrini makstud toitjakaotuspensioni, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses ja tingimustel kuni määratud tähtajani.»

§ 10. Paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) 2002. aasta 1. juulist 2003. aasta 31. märtsini on pensioni baasosa 444 krooni 44 senti, aastahinne 31 krooni 69 senti ja rahvapensioni määr 867 krooni 20 senti.»

II. Rakendussäte

§ 11. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json