Teksti suurus:

Kaubamärgiõiguse leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2003
Avaldamismärge:RT II 2002, 19, 84

Kaubamärgiõiguse leping

Vastu võetud 27.10.1994

(õ) 8.01.10 15:25

Kaubamärgiõiguse lepinguga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

S i s u k o r d

Artiklite nimestik

Artikkel 1. Mõisted
Artikkel 2. Lepinguga reguleeritavad märgid
Artikkel 3. Taotlus
Artikkel 4. Esindamine; kontaktaadress
Artikkel 5. Esitamiskuupäev
Artikkel 6. Eri klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuste ühine registreering
Artikkel 7. Taotluse ja registreeringu jagamine
Artikkel 8. Allkiri
Artikkel 9. Kaupade ja teenuste klassifitseerimine
Artikkel 10. Nime ja aadressi muutmine
Artikkel 11. Omaniku muutmine
Artikkel 12. Vea parandamine
Artikkel 13. Registreeringu kestus ja pikendamine
Artikkel 14. Tagasilükkamise põhjendamine
Artikkel 15. Kohustus järgida Pariisi konventsiooni
Artikkel 16. Teenindusmärgid
Artikkel 17. Juhend
Artikkel 18. Lepingu läbivaatamine ja protokollide vastuvõtmine
Artikkel 19. Lepinguga ühinemine
Artikkel 20. Ratifitseerimise ja ühinemise jõustumine
Artikkel 21. Reservatsioonid
Artikkel 22. Ajutised sätted
Artikkel 23. Lepingu denonsseerimine
Artikkel 24. Lepingu keeled; allkiri
Artikkel 25. Depositaar

Artikkel 1. Lühendväljendid

Kui ei ole sätestatud teisiti, on selle lepingu tähenduses:
i) amet – ametiasutus, kelle lepinguosaline on volitanud märke registreerima;
ii) registreering – ameti poolt läbiviidud märgi registreerimise tulemus;
iii) taotlus – registreerimistaotlus;
iv) isik – nii füüsiline isik kui ka juriidiline isik;
v) omanik – isik, kes on märkide registris esitatud registreeringu omanikuna;
vi) märgiregister – mis tahes infokandjal ametis koostatav andmestik, mis kajastab registreeringute sisu ja registreeringute kohta registrisse kantud andmeid;
vii) Pariisi konventsioon – 20. märtsil 1883 allakirjutatud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni uuesti läbivaadatud ja muudetud tekst;
viii) Nizza klassifikatsioon – klassifikatsioon, mis on kehtestatud 15. juunil 1957 allakirjutatud märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifitseerimise Nizza kokkuleppe uuesti läbivaadatud ja muudetud teksti alusel;
ix) lepinguosaline – lepinguga ühinenud riik või valitsustevaheline organisatsioon;
x) ratifitseerimiskiri – dokument, mis hõlmab vastuvõtmis- ja heakskiitmiskirja;
xi) organisatsioon – Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon;
xii) peadirektor – organisatsiooni peadirektor;
xiii) juhend – lepingu juhend, millele viidatakse artiklis 17.

Artikkel 2. Märgid, mille suhtes lepingut kohaldatakse

(1) (Märgi laad)

a) Lepingut kohaldatakse üksnes nähtavatest elementidest koosnevale märgile, tingimusel et ruumilisele märgile peab lepingut kohaldama vaid see lepinguosaline, kes ruumilise märgi registreerimist lubab.

b) Lepingut ei kohaldata hologramm-märkide ega selliste märkide suhtes, mis ei koosne nähtavatest elementidest, sealhulgas heli- ja lõhnamärgid.

(2) (Märkide liigid)

a) Lepingut kohaldatakse märkide puhul, mis tähistavad kaupu (kaubamärgid) või teenuseid (teenindusmärgid) või nii kaupu kui ka teenuseid.

b) Lepingut ei kohaldata kollektiivmärgi, sertifikaatmärgi ega garantiimärgi suhtes.

Artikkel 3. Taotlus

(1) (Taotluses sisalduvad või taotlusele lisatud andmed ja dokumendid; lõiv)

a) Lepinguosaline võib nõuda, et taotluses esitatakse mõned või kõik järgmised andmed või dokumendid:
i) registreerimisavaldus;
ii) taotleja nimi ja aadress;
iii) kui taotleja on mõne riigi kodanik, siis selle riigi nimi; kui taotlejal on elukoht, siis tema elukohariigi nimi; kui taotlejal on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte, siis selle asukohariigi nimi;
iv) kui taotleja on juriidiline isik, siis selle õiguslik olemus ning asukohariik ja vajaduse korral ka selle riigi haldusüksus, kelle seaduse alusel nimetatud juriidiline isik on asutatud;
v) kui taotlejal on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress;
vi) kui artikli 4 lõike 2 punkti b järgi tuleb märkida kontaktaadress, siis nimetatud aadress;
vii) kui taotleja soovib kasutada varasema taotluse prioriteedi eelist, siis varasema taotluse prioriteedi nõuet sisaldav avaldus andmete ja tõendusmaterjaliga, mida võidakse nõuda Pariisi konventsiooni artikli 4 kohaselt;
viii) kui taotleja soovib kasutada kauba või teenuse näitusel väljapanemisest tuleneva kaitse eelist, siis vastavasisuline avaldus koos seda avaldust kinnitavate andmetega, mida nõuab lepinguosalise seadus;
ix) kui lepinguosalise amet kasutab tähiseid (tähti ja numbreid), mida ta peab standardseks, ning kui taotleja soovib, et märk registreeritakse ja publitseeritakse standardtähiste abil kujutatuna, siis vastavasisuline avaldus;
x) kui taotleja soovib esitada värvi kui märki eristava tunnuse nõude, siis vastavasisuline avaldus, kus on nimetatud nõutav värv või värvid ning iga värvi puhul märgi põhiosad, mis on selle värviga kaetud;
xi) kui märk on ruumiline, siis sellekohane märge;
xii) üks või mitu märgi reproduktsiooni;
xiii) märgi või märgi mõne osa transliteratsioon;
xiv) märgi või märgi mõne osa tõlge;
xv) nende kaupade ja/või teenuste nimetused, mille jaoks registreerimist taotletakse, grupeerituna vastavalt Nizza klassifikatsioonile; grupi ees on klassifikatsiooni selle klassi number, millesse kauba- või teenusgrupp kuulub; grupid esitatakse Nizza klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras;
xvi) lõikes 4 nimetatud isiku allkiri;
xvii) lepinguosalise seaduse kohane avaldus märgi kavatsetava kasutamise kohta.

b) Punkti a alapunktis xvii nimetatud märgi kavatsetava kasutamise avalduse asemel või sellele lisaks võib taotleja esitada märgi tegeliku kasutamise avalduse ning sellekohase tõendusmaterjali, mida nõuab lepinguosalise seadus.

c) Lepinguosaline võib nõuda, et ametile tasutakse taotlusega seotud lõivud.

(2) (Esitamisviis) Taotluse esitamise nõuete kohaselt ei tohi lepinguosaline keelduda taotlust vastu võtmast, kui:
i) see on esitatud paberil kirjalikult ja lõike 3 kohaselt ning vormil, mis vastab juhendis toodud taotluse vormile,
ii) lepinguosaline lubab ametiga peetavas kirjavahetuses kasutada faksi ja taotlus on faksitud ning sellisel teel saadud dokumendikoopia vastab lõikele 3 ja punktis i nimetatud taotluse vormile.

(3) (Keel) Lepinguosaline võib nõuda, et taotlus on keeles või ühes keeltest, mida amet lubab kasutada. Juhul kui amet lubab kasutada enam kui ühte keelt, võib taotlejalt nõuda ameti kehtestatud teiste keelenõuete täitmist, tingimusel et ei kehtestata nõuet esitada taotlus rohkem kui ühes keeles.

(4) (Allkiri)

a) Lõike 1 punkti a alapunktis xvi nimetatud allkirja võib anda taotleja või tema esindaja.

b) Punktiga a ei ole vastuolus lepinguosalise õigus nõuda, et lõike 1 punkti a alapunktis xvii ja punktis b nimetatud avaldusele kirjutab alla taotleja ise, kuigi tal on esindaja.

(5) (Üks taotlus mitmesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste kohta) Ühe taotluse võib esitada mitme kauba ja/või teenuse kohta, sõltumata sellest, kas need kuuluvad ühte või mitmesse Nizza klassifikatsiooni klassi.

(6) (Märgi tegelik kasutamine) Kui lõike 1 punkti a alapunkti xvii kohaselt on esitatud kavatsetava kasutamise avaldus, võib lepinguosaline nõuda, et taotleja esitaks lepinguosalise seaduses ettenähtud tähtaja jooksul, arvestades juhendis sätestatud miinimumtähtaega, ametile nimetatud seaduses nõutud tõendusmaterjali märgi tegeliku kasutamise kohta.

(7) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi taotluse esitajalt nõuda teisi nõudeid peale lõigetes 1 kuni 4 ja lõikes 6 nimetatute. Sealhulgas ei tohi taotluse menetlemisel esitada alljärgnevaid nõudeid:
i) kaubandusregistri tõendi või registriväljavõtte esitamist;
ii) andmeid selle kohta, kas taotleja jätkab tööstus- või kaubandustegevust, ega asjakohast tõendusmaterjali;
iii) andmeid selle kohta, kas taotleja jätkab taotluses loetletud kaupade ja/või teenustega seotud tegevust, ega asjakohast tõendusmaterjali;
iv) tõendusmaterjali selle kohta, et märk on registreeritud teise lepinguosalise märgiregistris või Pariisi konventsiooni liikmesriigi märgiregistris, kes ei ole lepinguosaline, välja arvatud juhud, kui taotleja taotleb Pariisi konventsiooni artikli 6quinquies rakendamist.

(8) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib taotluse ekspertiisi käigus nõuda tõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on põhjust kahelda mõnede taotluses sisalduvate andmete või taotlusele lisatud dokumentide tõepärasuses.

Artikkel 4. Esindamine; kontaktaadress

(1) (Esindaja tegutsemisluba) Lepinguosaline võib nõuda ametis tehtavate toimingute puhul esindajaks määratud isikult tegutsemisluba.

(2) (Kohustuslik esindaja; kontaktaadress)

a) Lepinguosaline võib nõuda, et ametis läbiviidavate toimingute puhul esindab isikut esindaja, kui isikul ei ole tema territooriumil elukohta ega tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet.

b) Kui punktis a nimetatud esindajat ei ole ette nähtud, võib lepinguosaline nõuda ametis tehtavate toimingute puhul, et isikul, kellel ei ole tema territooriumil elukohta ega tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet, on tema riigis kontaktaadress.

(3) (Volikiri)

a) Kui lepinguosaline lubab või nõuab, et taotlejal, registreeringu omanikul või mõnel teisel huvitatud isikul on ametiga suhtlemisel esindaja, võib ta nõuda, et esindaja volitatakse tegutsema eraldi dokumendi (edaspidi volikiri) alusel, milles on märgitud taotleja, registreeringu omanik või huvitatud isiku nimi ning millel on tema allkiri.

b) Volikiri võib hõlmata üht või mitut volikirjas märgitud taotlust ja/või registreeringut või kõiki esindaja määranud isiku olemasolevaid ja tulevasi taotlusi ja/või registreeringuid, arvestades nimetatud isiku ettenähtud erandeid.

c) Volikirjas võidakse piirata esindaja volitusi teatud toimingutega. Lepinguosaline võib nõuda, et volikirjas, mille alusel esindajal on õigus taotlus tagasi võtta või registreeringust loobuda, oleks selle kohta selgesõnaline märge.

d) Kui amet saab kirja või dokumendi, mille esitaja nimetab end esindajaks ja kirja või dokumendi kättesaamise ajal ei ole ameti valduses asjakohast volikirja, võib lepinguosaline nõuda volikirja esitamist ametile lepinguosalise määratud tähtaja jooksul, arvestades juhendis sätestatud miinimumtähtaega. Lepinguosaline võib ette näha, et kiri või dokument on kehtetu, kui tema määratud tähtaja jooksul ei ole ametile volikirja esitatud.

e) Volikirja esitamise ja volikirja sisu nõuete kohaselt ei tohi ükski lepinguosaline keelduda volikirja kehtivaks tunnistamast, kui:
i) volikiri on esitatud paberil kirjalikult lõike 4 kohaselt ja vormil, mis vastab juhendis toodud volikirja vormile;
ii) lepinguosaline lubab ametiga peetavas kirjavahetuses kasutada faksi ja volitus on faksitud ning sellisel teel saadud dokumendi koopia vastab lõikele 4 ja alapunktis i nimetatud volikirja vormile.

(4) (Keel) Lepinguosaline võib nõuda, et volikiri on keeles või ühes keeltest, mida amet lubab kasutada.

(5) (Viide volikirjale) Lepinguosaline võib nõuda, et kirjas või dokumendis, mille esindaja saadab ametile asjakohaste toimingute tegemiseks, on viide volikirjale, mille alusel esindaja tegutseb.

(6) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et lõigetes 3–5 märgitud toimingute puhul täidetaks teisi nõudeid peale nendes lõigetes nimetatute.

(7) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on põhjust kahelda lõigetes 2–5 nimetatud kirjas või dokumendis esitatud andmete tõepärasuses.

Artikkel 5. Esitamiskuupäev

(1) (Lubatud nõuded)

a) Arvestades punkti b ja lõiget 2, määrab lepinguosaline taotluse esitamise kuupäevaks päeva, mil ametisse on jõudnud artikli 3 lõikes 3 nõutud keeles järgmised andmed ning dokumendid:
i) sõnaselge või kaudne sooviavaldus, et taotletakse märgi registreerimist;
ii) taotleja isiku tuvastamiseks vajalikud andmed;
iii) andmed, mis võimaldavad posti teel suhelda taotlejaga või tema esindajaga, kui viimane on määratud;
iv) võimalikult selge reproduktsioon märgist, mille registreerimist taotletakse;
v) nimestik kaupadest ja/või teenustest, mille jaoks märgi registreerimist taotletakse;
vi) kui rakendatakse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti xvii või punkti b, siis artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktis xvii märgitud avaldus või artikli 3 lõike 1 punktis b märgitud avaldus ja tõendusmaterjal lepinguosalise seaduse kohaselt; kui nimetatud seaduses on nii ette nähtud, kirjutab avaldustele alla taotleja isegi siis, kui tal on esindaja.

b) Lepinguosaline võib määrata taotluse esitamise kuupäevaks päeva, mil ametisse on saabunud üksnes mõned punktis a nimetatud andmed või dokumendid või kui need on saabunud mõnes teises keeles, kui on sätestatud artikli 3 lõikes 3.

(2) (Lubatud lisanõue)

a) Lepinguosaline võib sätestada, et taotluse esitamise kuupäeva ei määrata enne nõutavate lõivude tasumist.

b) Lepinguosaline võib punktis a nimetatud nõuet kohaldada vaid juhul, kui ta kohaldas seda lepinguga ühinedes.

(3) (Muudatuste tegemise tähtajad) Lõigete 1 ja 2 kohaste täpsustuste tegemise kord ja tähtajad määratakse kindlaks juhendis.

(4) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et esitamiskuupäevaga seoses täidetakse muid kui lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõudeid.

Artikkel 6. Üks registreering eri klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuste puhul

Kui mitmesse Nizza klassifikatsiooni klassi kuuluvate kaupade ja/või teenuste kohta on esitatud üks taotlus, siis tehakse selle alusel üks registreering.

Artikkel 7. Taotluse ja registreeringu jagamine

(1) (Taotluse jagamine) a) Mitme kauba ja/või teenuse kohta esitatud taotluse (edaspidi esialgne taotlus) võib:
i) kuni amet otsustab märgi registreerimise;
ii) ameti registreerimisotsuse peale esitatud protesti menetlemise ajal;
iii) märgi registreerimise otsuse vastu esitatud apellatsiooni menetlemise ajal

jagada kas taotleja poolt või tema soovil kaheks või enamaks taotluseks (edaspidi eraldatud taotlused), jagades nende vahel esialgses taotluses loetletud kaubad ja/või teenused. Eraldatud taotlused kannavad esialgse taotluse esitamise kuupäeva ning säilitavad õiguse prioriteedile, kui see on olemas.

b) Arvestades punktis a sätestatut, võib lepinguosaline taotluse jagamise korral omal valikul kehtestada lõivude tasumise nõude ja muud nõuded.

(2) (Registreeringu jagamine) Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis registreeringu jagamisele. Selline jagamine on lubatud
i) vaidlustamismenetluse ajal, mille käigus kolmas isik vaidlustab ametis registreeringu kehtivuse,
ii) vaidlustamismenetluses ameti poolt tehtud otsuse vastu esitatud apellatsiooni menetlemise ajal

tingimusel, et lepinguosaline võib registreeringu jagamise keelata, kui tema seaduse kohaselt võib kolmas isik märgi registreerimise vaidlustada enne märgi registreerimist.

Artikkel 8. Allkiri

(1) (Paberil edastatud teade) Kui lepinguosalise ametile saadetud kiri või dokument on paberil ja peab olema alla kirjutatud, siis lepinguosaline:
i) aktsepteerib käsitsi kirjutatud allkirja, arvestades punktis iii sätestatut;
ii) võib lubada kasutada käsitsi kirjutatud allkirja asemel muus vormis allkirja, nagu allkirja masinakoopiat või templiga löödud allkirja või pitserit;
iii) võib nõuda käsitsi kirjutatud allkirja asemel pitserit, kui teatele alla kirjutav füüsiline isik on lepinguosalise kodanik, kelle elukoht on tema territooriumil;
iv) võib pitseri puhul nõuda, et dokumendile kirjutatakse selle füüsilise isiku nimi, kelle pitsatit kasutatakse.

(2) (Kirja ja dokumendi edastamine faksi teel) a) Kui lepinguosaline lubab edastada kirja ja dokumendi ametile faksi teel, loeb ta need allakirjutatuks, kui faksi väljatrükil on allkirja kujutis või pitseri kujutis, mille juures on vajaduse korral lõike 1 punkti iv nõuete kohaselt kirjutatud pitsati omaniku nimi.

b) Punktis a nimetatud lepinguosaline võib nõuda, et faksi teel saabunud kirja või dokumendi originaal esitataks ametile kindla tähtaja jooksul, arvestades juhendis sätestatud miinimumtähtaega.

(3) (Kirja ja dokumendi edastamine elektroonilise sidevahendiga). Kui lepinguosaline lubab edastada teate ametile elektroonilise sidevahendiga, loeb ta teate allakirjutatuks, kui amet identifitseerib elektroonilisel teel saabunud teate saatja vastavalt lepinguosalise ettekirjutustele.

(4) (Tõendamisnõude esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda allkirja või eelmistes lõigetes nimetatud muu identifitseerimisviisi tõendamist, notariaalset kinnitamist, autentimist, seaduslikuks tunnistamist või muul viisil tõendamist, välja arvatud registreeringust loobumise kohta antud allkiri, kui lepinguosalise seaduses on selline tõendamine ette nähtud.

Artikkel 9. Kaupade ja teenuste klassifitseerimine

(1) (Kauba ja teenuse tähistamine) Igas registreeringus ja igas ameti trükises, mis käsitleb taotlust või registreeringut ja milles loetletakse kaubad ja/või teenused, märgitakse kaupade ja teenuste nimetused grupeerituna Nizza klassifikatsiooni klassidesse, kusjuures iga grupi ees on klassifikatsiooni selle klassi number, millesse kauba- või teenusegrupp kuulub ning grupid esitatakse klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras.

(2) (Samasse klassi või eri klassidesse kuuluvad kaubad ja teenused) a) Kaupu ja teenuseid ei peeta üksteisega sarnaseks põhjusel, et ameti registreeringus või trükises on nad esitatud Nizza klassifikatsiooni samas klassis.

b) Kaupu ja teenuseid ei peeta üksteisest erinevaks põhjusel, et ameti registreeringus või trükises on nad esitatud Nizza klassifikatsiooni eri klassides.

Artikkel 10. Nime või aadressi muutmine

(1) (Omaniku nime või aadressi muutmine) a) Kui omanik jääb samaks, kuid tema nimi või aadress on muutunud, aktsepteerib lepinguosaline, et ametile esitatav muudatuse ameti peetavasse märgiregistrisse kandmise taotlus on omaniku või tema esindaja allkirjaga ja selles on märgitud asjakohase registreeringu number ja registrisse kantav muudatus. Taotluse esitamise nõuete kohaselt ei tohi lepinguosaline taotlust tagasi lükata, kui:
i) paberil esitatud taotlus on kooskõlas punktiga c ja esitatud vormil, mis vastab juhendis sätestatud taotluse vormile;
ii) lepinguosaline lubab edastada teateid ametile faksi teel ja taotlus on faksitud ning sellisel teel saadud dokumendikoopia vastab punktile c ja alapunktis i nimetatud taotluse vormile.

b) Lepinguosaline võib nõuda, et taotluses oleks märgitud
i) omaniku nimi ja aadress;
ii) kui omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress;
iii) kui omanikul on kontaktaadress, siis kontaktaadress.

c) Lepinguosaline võib nõuda, et taotlus on keeles või ühes keeltest, mida amet lubab kasutada.

d) Lepinguosaline võib nõuda, et ametile tasutakse taotlusega seotud lõiv.

e) Ühe taotluse võib esitada ka mitme registreeringu muutmiseks, kui selles märgitakse kõigi muudetavate registreeringute numbrid.

(2) (Taotleja nime või aadressi muutmine) Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis, kui muudatus puudutab taotlust või nii taotlust või taotlusi kui ka registreeringut või registreeringuid; kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või kui see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, identifitseeritakse taotlus muutmistaotluses muul viisil, mis on ette nähtud juhendis.

(3) (Esindaja nime või aadressi või kontaktaadressi muutmine) Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis esindaja nime või aadressi muudatustele ning kontaktaadressi muudatustele.

(4) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et käesolevas artiklis nimetatud taotlust menetledes täidetakse muid kui lõigetes 1–3 nimetatud nõudeid. Sealhulgas ei tohi nõuda tõendite esitamist muudatuste kohta.

(5) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on põhjust kahelda taotluses sisalduvate andmete tõepärasuses.

Artikkel 11. Omaniku muutumine

(1) (Registreeringu omaniku muutumine) a) Kui registreeringu omanik muutub, aktsepteerib lepinguosaline, et ametile esitatav muudatuse ameti peetavasse märgiregistrisse kandmise taotlus on omaniku või tema esindaja või isiku, kes saab omanikuks (edaspidi uus omanik) või tema esindaja allkirjaga ja selles on märgitud asjakohase registreeringu number ja registrisse kantav muudatus. Taotluses esitatakse asjakohase registreeringu number ja registreeritav muudatus. Taotluse esitamise nõuete kohaselt ei lükka lepinguosaline taotlust tagasi, kui:
i) paberil esitatud taotlus on kooskõlas lõike 2 punktiga a ja esitatud vormil, mis vastab juhendis sisalduvale taotluse vormile;
ii) lepinguosaline lubab edastada teateid ametile faksi teel ja taotlus on faksitud ning sellisel teel saadud dokumendikoopia vastab lõike 2 punktile a ja alapunktis i nimetatud taotluse vormile.

b) Kui omaniku muutumine tuleneb lepingust, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu nimetatakse taotluses ning et taotlusele lisatakse taotleva poole valikul üks järgmistest dokumentidest:
i) lepingu koopia, kusjuures võib nõuda selle kinnitamist notari või mõne teise pädeva ametniku poolt, et tõestada koopia vastavust lepingu originaalile;
ii) lepingu väljavõte, mis tõendab omaniku muutumist, kusjuures lepinguosaline võib nõuda, et väljavõtte vastavust originaaldokumendile on kinnitanud notar või muu pädev ametnik;
iii) kinnitamata tõend ülemineku kohta, mille sisu ja vorm on juhendi nõuete kohased ning millele on alla kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik;
iv) kinnitamata dokument ülemineku kohta, mille sisu ja vorm on juhendi nõuete kohased ning millele on alla kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik.

c) Kui omaniku muutumine tuleneb liitumisest, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu taotluses märgitakse ning et taotlusele lisatakse koopia kaubandusregistri väljavõttest või muust dokumendist, mille on välja andnud pädev ametiasutus ja mis tõendab liitumist; lepinguosaline võib nõuda, et koopia vastavust originaaldokumendile on kinnitanud dokumendi andnud ametiasutus või notar või muu pädev asutus.

d) Lepingust või liitumisest tulenevaks kaasomaniku muutumiseks võib lepinguosaline nõuda teiste kaasomanike sõnaselget kirjalikku nõusolekut.

e) Kui omaniku muutumine ei tulene lepingust ega liitumisest, vaid seaduse või kohtuotsuse kohaldamisest või muust põhjusest, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu taotluses märgitakse ning et taotlusele lisatakse muudatust tõendava dokumendi koopia, mille vastavust originaaldokumendile kinnitab dokumendi andnud ametiasutus või notar või muu pädev asutus.

f) Lepinguosaline võib nõuda, et taotluses märgitakse:
i) omaniku nimi ja aadress;
ii) uue omaniku nimi ja aadress;
iii) kui uus omanik on mõne riigi kodanik, siis selle riigi nimi; kui uuel omanikul on elukoht, siis tema elukohariigi nimi; kui uuel omanikul on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte, siis selle asukohariigi nimi;
iv) kui uus omanik on juriidiline isik, siis selle õiguslik olemus ja asukohariik ning vajaduse korral ka selle riigi haldusüksus, kelle seaduse alusel nimetatud juriidiline isik on asutatud;
v) kui omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress;
vi) kui omanikul on kontaktaadress, siis see aadress;
vii) kui uuel omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress;
viii) kui uue omaniku puhul on artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt nõutav kontaktaadressi olemasolu, siis nimetatud aadress.

g) Lepinguosaline võib nõuda, et ametile tasutakse taotlusega seotud lõiv.

h) Kui registreeringute omanik ja ka uus omanik on samad ning taotluses on märgitud registreeringute numbrid, võib esitada ühe taotluse ka siis, kui muudetakse enam kui üht registreeringut.

i) Kui omaniku muutumine ei puuduta kõiki omaniku registreeringus loetletud kaupu ja/või teenuseid ning seaduse kohaselt võib sellise muudatuse teha, annab amet eraldi registreeringu selle kauba ja/või teenuse kohta, mille omanik on muutunud.

(2) (Keel; tõlge)

a) Lepinguosaline võib nõuda, et lõikes 1 nimetatud taotlus, üleminekutõend või üleminekudokument on keeles või ühes keeltest, mida amet lubab kasutada.

b) Kui lõike 1 punkti b alapunktides i ja ii ning punktides c ja e nimetatud dokumendid ei ole keeles või ühes keeltest, mida amet lubab kasutada, võib lepinguosaline nõuda, et taotlusele lisatakse dokumendi tõlge või kinnitatud tõlge keelde või ühte keeltest, mida amet lubab kasutada.

(3) (Taotluse omaniku muutumine) Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse mutatis mutandis, kui muudatus puudutab taotlust või taotlusi või nii taotlust või taotlusi kui ka registreeringut või registreeringuid; kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või kui see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, siis muutmistaotlus identifitseerib taotluse muul viisil, mis on ette nähtud juhendis.

(4) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et selles artiklis nimetatud taotlust menetledes täidetakse muid kui lõigetes 1–3 nimetatud nõudeid. Lepinguosaline ei tohi nõuda ka:
i) äriregistri tõendi või registriväljavõtte esitamist, arvestades lõike 1 punkti c;
ii) andmeid selle kohta, kas uus omanik jätkab tööstus- või kaubandustegevust, ega tõendusmaterjali;
iii) andmeid selle kohta, kas uus omanik jätkab nende kaupade ja/või teenustega seotud tegevust, mida omaniku muudatus puudutas, ega asjakohast tõendusmaterjali;
iv) andmeid selle kohta, kas omanik on andnud täielikult või osaliselt oma äri või sellega seotud õigused üle uuele omanikule, ega asjakohast tõendusmaterjali.

(5) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali või lõike 1 punkti c või e kohaldamise korral lisatõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on põhjust kahelda taotluses või käesolevas artiklis nimetatud dokumentides sisalduvate andmete tõepärasuses.

Artikkel 12. Vea parandamine

(1) (Registreeringu vea parandamine)

a) Lepinguosaline aktsepteerib, et ametile edastatud registreerimistaotluses või muus taotluses tehtud ja ameti peetavas märgiregistris või ameti väljaantud trükises kajastuva vea parandamiseks esitab omanik või tema esindaja oma allkirjaga taotluse, milles on märgitud asjaomase registreeringu number, parandatav viga ning registrisse kantav parandus. Parandamistaotluse esitamise nõuete kohaselt ei lükka lepinguosaline taotlust tagasi, kui:
i) paberil esitatud taotlus on kooskõlas punktiga c ja esitatud vormil, mis vastab juhendis sisalduvale taotluse vormile;
ii) lepinguosaline lubab edastada teateid ametile faksi teel ja taotlus on faksitud ning sellisel teel saadud dokumendikoopia vastab punktile c ja alapunktis i nimetatud taotluse vormile.

b) Lepinguosaline võib nõuda, et taotluses märgitakse:
i) omanik nimi ja aadress;
ii) kui omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress;
iii) kui omanikul on kontaktaadress, siis kontaktaadress.

c) Lepinguosaline võib nõuda, et taotlus on keeles või ühes keeltest, mida amet lubab kasutada.

d) Lepinguosaline võib nõuda, et ametile tasutakse taotlusega seotud lõiv.

e) Sama isiku mitme registreeringu parandamiseks võib esitada ühe taotluse, kui viga ja parandus on kõigi registreeringute puhul samad ning taotluses on märgitud kõigi asjaomaste registreeringute numbrid.

(2) (Taotluse vea parandamine) Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis, kui viga puudutab taotlust või taotlusi või nii taotlust või taotlusi kui ka registreeringut või registreeringuid; juhul kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või kui see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, identifitseeritakse taotlus parandamistaotlusega muul viisil, mis on ette nähtud juhendis.

(3) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et selles artiklis nimetatud taotlust menetledes täidetakse muid kui lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõudeid.

(4) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on põhjust kahelda, kas väidetav viga on ka tegelikult viga.

(5) (Ameti vead) Lepinguosalise amet parandab tema enda tehtud vead kas ex officio või pärast sellekohase taotluse esitamist, nõudmata lõivu tasumist.

(6) (Parandamatud vead) Lepinguosaline ei ole kohustatud kohaldama lõikeid 1, 2 ja 5 vigade suhtes, mida ei saa tema seaduste alusel parandada.

Artikkel 13. Registreeringu kestus ja pikendamine

(1) (Pikendamistaotluses sisalduvad ning sellele lisatavad andmed ja dokumendid; tasu)

a) Lepinguosaline võib nõuda, et registreeringu pikendamise taotluses esitatakse kõik või mõned järgmised andmed või dokumendid:
i) pikendamise sooviavaldus;
ii) omaniku nimi ja aadress;
iii) asjaomase registreeringu number;
iv) lepinguosalise valikul kas selle taotluse esitamise kuupäev, mille põhjal on registreering välja antud, või registreerimise kuupäev;
v) kui omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress;
vi) kui omanikul on kontaktaadress, siis kontaktaadress;
vii) kui lepinguosaline lubab pikendada registreeringut vaid mõne ameti peetavas märgiregistris loetletud kauba ja/või teenuse puhul, siis selle kauba ja/või teenuse nimetus, mille puhul pikendamist taotletakse, või selle kauba ja/või teenuse nimetus, mille puhul pikendamist ei taotleta; kaubad või teenused grupeeritakse Nizza klassifikatsiooni klassidesse ning grupi ees on klassifikatsiooni selle klassi number, millesse kauba- või teenusgrupp kuulub; grupid esitatakse nimetatud klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras;
viii) kui lepinguosaline lubab pikendamistaotluse esitada ka muul isikul kui omanik või tema esindaja ning isik on taotluse esitanud, siis selle isiku nimi ja aadress;
ix) omaniku või tema esindaja või alapunktis viii nimetatud isiku allkiri, kui seda alapunkti kohaldatakse.

b) Lepinguosaline võib nõuda, et ametile tasutakse pikendamistaotluse eest lõiv. Kui registreeringu esimese kehtivusaja või registreeringu pikendamise eest on lõiv tasutud, siis ei tohi samal ajal registreeringu jõushoidmise eest nõuda lisalõivu tasumist. Kasutamisavalduse ja kasutamisega seotud tõendusmaterjali esitamise korral tasutavaid lõive ei käsitata selle punkti tähenduses registreeringu jõushoidmise lõivuna ning nende kohta käesolev punkt ei kehti.

c) Lepinguosaline võib nõuda, et pikendamistaotlus esitatakse ning punktis b nimetatud lõiv tasutakse ametile lepinguosalise seaduses ettenähtud tähtaja jooksul, võttes arvesse juhendis sätestatud miinimumtähtaegu.

(2) (Esitamisviis) Pikendamistaotluse esitamise nõuete kohaselt ei tohi lepinguosaline taotlust tagasi lükata, kui:
i) paberil esitatud taotlus on kooskõlas lõikega 3 ja esitatud vormil, mis vastab juhendis sisalduvale taotluse vormile;
ii) lepinguosaline lubab edastada teateid ametile faksi teel ning taotlus on faksitud ning sellisel teel saadud dokumendikoopia vastab lõikele 3 ja alapunktis i nimetatud taotluse vormile.

(3) (Keel) Lepinguosaline võib nõuda, et pikendamistaotlus on keeles või ühes keeltest, mida amet lubab kasutada.

(4) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et pikendamistaotlust menetledes täidetakse muid kui lõigetes 1–3 nimetatud nõudeid. Lepinguosaline ei tohi nõuda:
i) märgi reproduktsiooni esitamist või märgi muul moel identifitseerimist;
ii) tõendusmaterjali selle kohta, et märk on registreeritud või et registreeringut on pikendatud muu lepinguosalise märgiregistris;
iii) avalduse või tõendusmaterjali esitamist märgi kasutamise kohta.

(5) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda, et pikendamistaotluse menetlemise ajal esitatakse ametile tõendusmaterjal, kui ametil on põhjust kahelda pikendamistaotluses sisalduvate andmete või avalduste tõepärasuses.

(6) (Sisuekspertiisi keeld) Lepinguosalise amet ei tohi pikendamisel teha registreeringu sisuekspertiisi.

(7) (Kestus) Registreering kehtib kümme aastat ja kehtivust pikendatakse kümne aasta kaupa.

Artikkel 14. Tagasilükkamise põhjendamine

Amet ei tohi artiklite 10–13 kohaselt koostatud taotlust ega avaldust osaliselt ega täielikult tagasi lükata, andmata taotlejale või taotluse esitanud isikule võimalust kavatsetava tagasilükkamise kohta mõistliku tähtaja jooksul argumente esitada.

Artikkel 15. Kohustus järgida Pariisi konventsiooni

Lepinguosaline järgib Pariisi konventsioonis märkide kohta sätestatut.

Artikkel 16. Teenindusmärgid

Lepinguosaline registreerib teenindusmärgid ning kohaldab nende suhtes Pariisi konventsiooni kaubamärke käsitlevaid sätteid.

Artikkel 17. Juhend

(1) (Sisu)

a) Lepingule lisatud juhend sisaldab reegleid, mis käsitlevad:
i) küsimusi, mille puhul lepingus on otseselt viidatud juhendile;
ii) lepingu rakendamise üksikasju;
iii) haldusnõudeid ja -toiminguid.

b) Juhend sisaldab ka rahvusvaheliste plangivormide näidiseid.

(2) (Lepingu ja juhendi vastuolu) Kui lepingu säte ja juhendi säte on vastuolus, kehtib lepingu säte.

Artikkel 18. Lepingu läbivaatamine ja protokollid

(1) (Lepingu läbivaatamine) Leping vaadatakse läbi diplomaatilisel konverentsil.

(2) (Protokollid) Märke käsitlevate seaduste ühtlustamiseks võib diplomaatiline konverents vastu võtta protokolle, mis ei ole lepinguga vastuolus.

Artikkel 19. Lepinguga ühinemine

(1) (Allakirjutamise ja ühinemise õigus) Lepingule võivad alla kirjutada ning lõigete 2 ja 3 ning artikli 20 lõigete 1 ja 3 kohaselt sellega ühineda võivad järgmised riigid ja organisatsioonid:
i) organisatsiooni liikmesriik, kelle ametis märke registreeritakse;
ii) valitsustevaheline organisatsioon, kellel on amet, kui seal registreeritud märk kehtib territooriumil, millele kohaldatakse valitsustevahelise organisatsiooni asutamislepingut ning kõigis tema liikmesriikides või asjakohases taotluses nimetatud liikmesriikides, kui valitsustevahelise organisatsiooni kõik liikmesriigid on organisatsiooni liikmed;
iii) organisatsiooni liikmesriik, kus võib märgi registreerida üksnes organisatsiooni teise liikmesriigi ameti kaudu;
iv) organisatsiooni liikmesriik, kus võib märgi registreerida ainult selle valitsustevahelise organisatsiooni ameti kaudu, kelle liige riik on;
v) organisatsiooni liikmesriik, kus võib märgi registreerida üksnes organisatsiooni liikmesriikide rühma ühise ameti kaudu.

(2) (Ratifitseerimine ja ühinemine) Lõikes 1 nimetatud riik või organisatsioon annab hoiule:
i) ratifitseerimiskirja, kui ta on lepingule alla kirjutanud;
ii) ühinemiskirja, kui ta ei ole lepingule alla kirjutanud.

(3) (Ratifitseerimis- ja ühinemiskirja jõustumine)

a) Arvestades punkti b, jõustub ratifitseerimis- või ühinemiskiri:
i) lõike 1 punktis i nimetatud riigi suhtes päeval, mil depositaar on selle riigi kirja kätte saanud;
ii) valitsustevahelise organisatsiooni suhtes päeval, mil depositaar on selle organisatsiooni kirja kätte saanud;
iii) lõike 1 punktis iii nimetatud riigi suhtes päeval, mil depositaar on saanud selle riigi kirja ning teise, asjassepuutuva riigi kirja;
iv) lõike 1 punktis iv nimetatud riigi suhtes käesoleva punkti alapunktis ii nimetatud päeval;
v) lõike 1 punktis v nimetatud riikide rühma kuuluva liikmesriigi suhtes päeval, mil depositaar on kätte saanud selle rühma kõigi liikmesriikide kirjad.

b) Ratifitseerimis- või ühinemiskirja (selles punktis edaspidi kiri) hoiule andes võib lepinguosaline teatada, et tema kiri jõustub päeval, millal on hoiule antud ka ühe teise riigi või ühe valitsustevahelise organisatsiooni või kahe teise riigi või ühe teise riigi ja ühe valitsustevahelise organisatsiooni, kelle nimed on märgitud ja kes võivad lepinguga ühineda, kiri. Kiri jõustub päeval, millal täidetakse selles nimetatud tingimus. Kui deklaratsioonis nimetatud mõne kirjaga edastatakse sama laadi deklaratsioon, jõustub see päeval, mil täidetakse selles deklaratsioonis seatud tingimus.

c) Punkti b kohase deklaratsiooni võib täielikult või osaliselt alati tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub päeval, mil peadirektor saab kätte tagasivõtmisteate.

Artikkel 20. Ratifitseerimise ja ühinemise jõustumine

(1) (Arvessevõetavad dokumendid) Käesoleva artikli tähenduses kehtib ratifitseerimis- või ühinemiskiri üksnes siis, kui see on antud hoiule artikli 19 lõikes 1 nimetatud riikide ja organisatsioonide poolt ja sellel on artikli 19 lõikele 3 vastav jõustumiskuupäev.

(2) (Lepingu jõustumine) Leping jõustub päeval, mil on möödunud kolm kuud sellest, kui viis riiki on oma ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiule andnud.

(3) (Lepingu jõustumine järgneva ratifitseerimise või ühinemise korral) Lõikes 2 nimetamata riigi või organisatsiooni suhtes jõustub leping ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmisest alates kolme kuu möödudes.

Artikkel 21. Reservatsioonid

(1) (Teatud liiki märgid) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teha reservatsiooni, et artikli 2 lõike 1 punktist a ja lõike 2 punktist a sõltumata ei kohaldata artikli 3 lõikeid 1 ja 2 ega artikleid 5, 7, 11 ja 13 ühendatud märkide, tõkestusmärkide või tuletatud märkide suhtes. Reservatsioonis tuleb asjassepuutuvad sätted nimetada.

(2) (Esitamisviis) Lõike 1 kohased reservatsioonid tehakse deklaratsioonis, mille reservatsiooni teinud riik või valitsustevaheline organisatsioon lisab ratifitseerimis- või ühinemiskirjale.

(3) (Tagasivõtmine) Lõike 1 kohase reservatsiooni võib igal ajal tagasi võtta.

(4) (Teiste reservatsioonide tegemise keeld) Lepingu suhtes võib teha üksnes lõike 1 kohase reservatsiooni.

Artikkel 22. Ajutised sätted

(1) (Üks taotlus mitmesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste kohta)

a) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artikli 3 lõikest 5 sõltumata võib ametile esitada taotluse ainult ühte Nizza klassifikatsiooni klassi kuuluvate kaupade või teenuste kohta.

b) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artiklist 6 sõltumata kantakse mitmesse Nizza klassifikatsiooni klassi kuuluvate kaupade või teenuste kohta esitatud ühe taotluse põhjal märgiregistrisse kaks või enam registreeringut tingimusel, et iga registreering sisaldab viidet kõigile teistele nimetatud taotlusest tulenevatele registreeringutele.

c) Punkti a kohase teate edastanud riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artikli 7 lõikest 1 sõltumata ei ole lubatud taotlust jagada.

(2) (Üks volikiri vähemalt kahe taotluse või registreeringu kohta) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artikli 4 lõike 3 punktist b sõltumata kehtib volikiri vaid ühe taotluse või ühe registreeringu kohta.

(3) (Volikirja allkirja ja taotluse allkirja tõestamise nõude esitamise keeld) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artikli 8 lõikest 4 sõltumata võib nõuda volikirja allkirja või taotluse allkirja tõestamist, notariaalset kinnitamist, autentimist, seaduslikuks tunnistamist või muul viisil tõestamist.

(4) (Üks nime, aadressi või omaniku muutmise või vea parandamise taotlus mitme registreerimistaotluse või registreeringu kohta) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artikli 10 lõike 1 punktist e ning lõigetest 2 ja 3, artikli 11 lõike 1 punktist h ja lõikest 3 ning artikli 12 lõike 1 punktist e ja lõikest 2 sõltumata võib nime, aadressi või omanik muudatuse registrisse kandmise taotluse või vea parandamise taotluse esitada ainult ühe taotluse või ühe registreeringu kohta.

(5) (Pikendamise puhul märgi kasutamise avalduse või sellekohase tõendusmaterjali esitamine) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artikli 13 lõike 4 punktist iii sõltumata nõuab ta registreeringu tähtaja pikendamiseks märgi kasutamise avalduse esitamist ja/või märgi kasutamise tõendamist.

(6) (Pikendamise korral tehtav sisuline ekspertiis) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib teatada, et artikli 13 lõikest 6 sõltumata võib amet teenuse registreeringu esimese pikendamise korral teha registreeringu sisulise ekspertiisi, et kõrvaldada nendest taotlustest tulenevad registreeringud, mis on esitatud kuue kuu jooksul pärast sellise riigi või organisatsiooni seaduse jõustumist, millega nähti ette teenindusmärkide registreerimine, eeldades et see oli enne selle lepingu jõustumist.

(7) (Üldsätted)

a) Riik või valitsustevaheline organisatsioon võib edastada lõigete 1–6 kohase deklaratsiooni vaid juhul, kui ratifitseerimiskirja või ühinemiskirja hoiuleandmise ajal on tema seadus lepingu asjaomaste sätetega vastuolus.

b) Lõigete 1–6 kohaselt edastatud deklaratsioon lisatakse riigi või valitsustevahelise organisatsiooni ratifitseerimis- või ühinemiskirjale.

c) Lõigete 1–6 kohase deklaratsiooni võib igal ajal tagasi võtta.

(8) (Deklaratsiooni kehtivuse lõppemine)

a) Lõigete 1–6 kohane deklaratsioon, mille on esitanud riik, keda ÜRO Peaassamblee kehtestatud kriteeriumide järgi peetakse arengumaaks, või neist riikidest koosnev valitsustevaheline organisatsioon, kaotab kehtivuse kaheksa aasta möödumisel, välja arvatud punktis c nimetatud juhtum.

b) Lõigete 1–6 kohane deklaratsioon, mille on esitanud muu kui punktis a nimetatud riik või valitsustevaheline organisatsioon, kaotab kehtivuse kuue aasta möödumisel lepingu jõustumisest, välja arvatud punktis c sätestatud juhtum.

c) Kui lõigete 1–5 kohast deklaratsiooni ei ole enne 2004. aasta 28. oktoobrit lõike 7 punkti c kohaselt tagasi võetud ja see ei ole punkti a või b kohaselt kehtivust kaotanud, siis kaotab see kehtivuse 2004. aasta 28. oktoobril.

(9) (Lepinguga ühinemine) Kui Rahvusvahelise Tööstusomandi Kaitse (Pariisi) Liidu liikmesriik ei ole organisatsiooni liige, võib ta artikli 19 lõike 1 punktist i sõltumata ühineda lepinguga kuni 1999. aasta 31. detsembrini, kui tema enda ametis on võimalik märke registreerida.

Artikkel 23. Lepingu denonsseerimine

(1) (Teatamine) Lepinguosaline võib lepingu denonsseerida, edastades peadirektorile sellekohase teate.

(2) (Jõustumine) Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödumisel päevast, mil peadirektor sai sellekohase teate. Denonsseerimisest sõltumata kohaldatakse lepingut üheaastase tähtaja lõpus menetluses olevale taotlusele ja registreeritud märgile, tingimusel et lepinguosaline võib pärast üheaastase tähtaja möödumist lõpetada lepingu kohaldamise registreeringule alates päevast, mil see registreering tuleb pikendada.

Artikkel 24. Lepingu keeled; allkiri

(1) (Esialgsed tekstid; ametlikud tekstid)

a) Leping kirjutatakse alla ühes eksemplaris inglise, araabia, hiina, prantsuse, vene ja hispaania keeles ning kõik tekstid on võrdselt autentsed.

b) Lepinguosalise taotlusel ning pärast konsulteerimist nimetatud lepinguosalise ja teiste huvitatud lepinguosalistega tunnistab peadirektor ametlikuks punktis a nimetamata keele, mis on lepinguosalise riigikeel.

(2) (Allakirjutamise piirangud) Leping on organisatsiooni peakorteris allakirjutamiseks avatud ühe aasta jooksul selle vastuvõtmisest alates.

Artikkel 25. Depositaar

Lepingu depositaar on peadirektor.

KAUBAMÄRGIÕIGUSE LEPINGU JUHEND

Sisukord

Reegel 1. Mõisted
Reegel 2. Nime ja aadressi märkimine
Reegel 3. Taotluse üksikasjad
Reegel 4. Esindamise üksikasjad
Reegel 5. Esitamiskuupäeva puudutavad üksikasjad
Reegel 6. Allkirjale kohaldatavad nõuded
Reegel 7. Numbrita taotluse identifitseerimine
Reegel 8. Registreeringu kestus ja registreeringu pikendamine

Reegel 1. Mõisted

(1) (Leping, artikkel)

a) Selles juhendis tähendab sõna «leping» kaubamärgiõiguse lepingut.

b) Juhendis tähendab «artikkel» lepingu asjassepuutuvat artiklit.

(2) (Lepingus määratletud mõisted) Lepingu artiklis 1 määratletud mõistel on juhendis sama tähendus.

Reegel 2. Nime ja aadressi märkimine

(1) (Nimi) a) Kui on vaja märkida isiku nimi, võib lepinguosaline nõuda, et:
i) füüsilisel isikul märgitakse tema perekonnanimi ja eesnimi või eesnimed või selle isiku valikul tema tavaliselt kasutatav nimi või nimed;
ii) juriidilisel isikul märgitakse tema täielik ametlik nimetus.

b) Kui esindaja on äriühing, aktsepteerib lepinguosaline nimetuse, mida äriühing tavaliselt kasutab.

(2) (Aadress)

a) Kui on vaja märkida isiku aadress, võib lepinguosaline nõuda, et aadressi märkimisel oleks täidetud tavalised nõuded, mis võimaldavad saadetise mainitud aadressil kiiresti kätte toimetada, ning et aadress kajastaks kõik haldusüksuste nimetused, sh maja numbri, kui see on olemas.

b) Kui lepinguosalise ametile on saatnud kirja või dokumendi kaks või enam isikut, kellel on eri aadressid, võib lepinguosaline nõuda, et kirjas või dokumendis on märgitud üks kontaktaadress.

c) Aadressile võib lisada telefoni- ja faksinumbri ning kirjavahetuse jaoks antud aadress võib erineda punktis a märgitud aadressist.

d) Punkte a ja c kohaldatakse mutatis mutandis kontaktaadressi suhtes.

(3) (Kasutatav tähestik) Lepinguosaline võib nõuda, et lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete märkimiseks kasutatakse ametis kasutatavat tähestikku.

Reegel 3. Taotluse üksikasjad

(1) (Standardtähised) Kui taotlus sisaldab artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ix kohast avaldust, mis väljendab taotleja soovi, et märk registreeritakse ja publitseeritakse lepinguosalise ameti standardtähiseid kasutades, siis amet registreerib ja publitseerib märgi standardtähiseid kasutades.

(2) (Reproduktsioonide arv)

a) Kui taotlus ei sisalda avaldust värvi kui märgi eristava tunnuse kohta, ei tohi lepinguosaline nõuda märgist:
i) üle viie mustvalge reproduktsiooni, kui taotlus ei tohi lepinguosalise seaduse kohaselt sisaldada või ei sisalda avaldust, milles taotleja soovib, et märk registreeritakse ja publitseeritakse lepinguosalise ameti standardtähiseid kasutades.
ii) üle ühe mustvalge reproduktsiooni, kui taotlus sisaldab avaldust, milles taotleja soovib, et märk registreeritakse ja publitseeritakse lepinguosalise ameti standardtähiseid kasutades.

b) Kui taotlus sisaldab avaldust värvi kui märgi eristava tunnuse kohta, ei tohi lepinguosaline nõuda märgist üle viie mustvalge reproduktsiooni ja üle viie värvilise reproduktsiooni.

(3) (Ruumilise märgi reproduktsioon)

a) Kui taotluses on artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti xi kohaselt nimetatud, et tegemist on ruumilise märgiga, tehakse sellest kahemõõtmeline graafiline või fotograafiline reproduktsioon.

b) Punkti a järgi esitatud reproduktsioon võib taotleja valikul koosneda märgi ühest või mitmest vaatest.

c) Kui amet otsustab, et punkti a kohaselt esitatud märgi reproduktsioon ei too küllaldaselt esile ruumilise märgi detaile, võib ta teha taotlejale ettepaneku esitada sellekohases teates ettenähtud piisava tähtaja jooksul kuni kuus märgi eri vaadet ja/või märgi sõnalise kirjelduse.

d) Kui amet otsustab, et punktis c nimetatud märgi vaated või kirjeldus ei too küllaldaselt esile ruumilise märgi detaile, võib ta teha taotlejale ettepaneku esitada sellekohases teates ettenähtud piisava tähtaja jooksul märgi näidis.

e) Lõike 2 punkti a alapunkti i ja punkti b kohaldatakse mutatis mutandis.

(4) (Märgi translitereerimine) Kui märk sisaldab elemente, mis on esitatud muus kui ameti kasutatavas tähestikus või väljendatud muudest kui ameti kasutatavatest numbritest koosnevate arvudega või koosneb neist, võib artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti xiii kohaselt nõuda nimetatud elementide translitereerimist tähestikku ja numbritesse, mida kasutab amet.

(5) (Märgi tõlge) Kui märk sisaldab sõna või sõnu või koosneb sõnadest keeles või keeltes, mida amet ei kasuta, võib artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti xiv kohaselt nõuda sõna või sõnade tõlget ameti kasutatavasse keelde või ühte nimetatud keeltest.

(6) (Märgi kasutamist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg) Artikli 3 lõikes 6 nimetatud ajavahemik peab olema vähemalt kuus kuud lepinguosalise ametis taotluse vastuvõtmisest alates. Taotlejal või omanikul on nimetatud lepinguosalise seaduse nõudeid järgides õigus pikendada tähtaega vähemalt kuuekuuliste ajavahemike kaupa, kokku vähemalt kahe ja poole aastani.

Reegel 4. Esindamise üksikasjad

Artikli 4 lõike 3 punktis d nimetatud ajavahemikku arvestatakse artiklis nimetatud kirja või dokumendi kättesaamisest ja see on vähemalt üks kuu, kui kirja või dokumendi saatnud isikul on kontaktaadress selle lepinguosalise territooriumil, ning kaks kuud, kui kontaktaadress on väljaspool lepinguosalise territooriumi.

Reegel 5. Esitamiskuupäeva puudutavad üksikasjad

(1) (Menetlus nõuete täitmata jätmise korral) Kui ametile esitatud taotlus ei vasta mõnele artikli 5 lõike 1 punktis a või lõike 2 punktis a esitatud nõudele, teeb amet taotlejale viivitamatult ettepaneku täita nimetatud nõuded sellekohases teates ettenähtud tähtaja jooksul; tähtaeg on teate saatmisest vähemalt üks kuu, kui taotleja elu- või asukoht on selle lepinguosalise territooriumil, ning vähemalt kaks kuud, kui taotleja elu- või asukoht on väljaspool lepinguosalise territooriumit. Teates esitatud nõude täitmise eest võib võtta lõivu. Asjassepuutuvad nõuded jäävad kehtima ka juhul, kui amet teadet ei saada.

(2) (Esitamiskuupäev muudatuse tegemise korral) Kui taotleja on lõikes 1 nimetatud teates esitatud nõuded teates kehtestatud tähtaja jooksul täitnud ja lõivu tasunud, on taotluse esitamiskuupäev päev, mil artikli 5 lõike 1 punktis a loetletud andmed ja dokumendid on jõudnud ametisse ning vajaduse korral on ametile tasutud artikli 5 lõike 2 punktis a nimetatud lõiv. Muul juhul loetakse, et taotlust ei ole esitatud.

(3) (Kättesaamiskuupäev) Lepinguosaline võib oma valikul määrata nõuded, mille täitmise korral loetakse dokument ametisse saabunuks või lõiv ametile tasutuks juhul, kui dokument on saabunud või lõiv tasutud:
i) ameti harukontorile;
ii) lepinguosalise ameti nimel tegutsevale siseriiklikule ametile, kui lepinguosaline on artikli 19 lõike 1 punktis ii nimetatud valitsustevaheline organisatsioon;
iii) avalikule postitalitusele;
iv) lepinguosalise määratud kulleriteenistusele, mis ei ole avalik postitalitus.

(4) (Faksi kasutamine) Kui lepinguosaline lubab esitada ametile taotluse faksi teel ning taotlus faksitakse, siis loetakse taotluse kättesaamise päevaks faksi kättesaamise päev; lepinguosaline võib nõuda, et amet saaks taotluse originaali teatud tähtaja jooksul faksi saabumisest alates, kusjuures see tähtaeg peab olema vähemalt üks kuu.

Reegel 6. Allkirjale kohaldatavad nõuded

(1) (Juriidiline isik) Lepinguosaline võib nõuda, et kirjale või dokumendile juriidilise isiku nimel on peale allakirjutanud füüsilise isiku allkirja või pitseri kirjutatud ka tema perekonna- ja eesnimi või eesnimed või nimetatud isiku valikul tema tavaliselt kasutatavad nimed.

(2) (Kirja ja dokumendi edastamine faksi teel) Artikli 8 lõike 2 punktis b nimetatud tähtaeg peab olema vähemalt üks kuu faksi teel saadud kirja või dokumendi kättesaamisest alates.

(3) (Kuupäev) Lepinguosaline võib nõuda, et allkirjale või pitserile lisatakse allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev. Kui selline nõue on esitatud, ent seda ei ole täidetud, loetakse allakirjutamise või pitseri löömise kuupäevaks allkirjaga või pitseriga teate ametisse jõudmise kuupäev või lepinguosalise ettenähtud varasem kuupäev.

Reegel 7. Numbrita taotluse identifitseerimine

(1) (Identifitseerimine) Kui nõutakse taotluse identifitseerimist numbri järgi, ent numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, on taotluse identifitseerimise alus:
i) ameti antud esialgne taotluse number;
ii) taotluse koopia või
iii) märgi reproduktsioon ja see kuupäev, mil taotlus taotleja või tema esindaja arvates saabus ametisse, ning identifitseerimisnumber, mille on taotlusele andnud taotleja või tema esindaja.

(2) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda muude kui lõikes 1 nimetatud nõuete täitmist, et identifitseerida taotlus, millele numbrit ei ole veel antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada.

Reegel 8. Registreeringu kestus ja registreeringu pikendamine

Artikli 13 lõike 1 punkti c kohaselt võib pikendamistaotluse esitada ja pikendamislõivu tasuda vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal registreering tuleb pikendada ning vähemalt kuue kuu jooksul pärast nimetatud kuupäeva. Kui pikendamistaotlus esitatakse ja pikendamislõiv tasutakse pärast pikendamiseks ettenähtud kuupäeva, võib lepinguosaline nõuda pikendamise eest lisalõivu tasumist.

RAHVUSVAHELISTE PLANGIVORMIDE NÄIDISTE NIMESTIK

Vorm nr 1. Märgi registreerimise taotlus
Vorm nr 2. Volitus
Vorm nr 3. Nime(de) või aadressi(de) muudatus(t)e registreerimise taotlus
Vorm nr 4. Omaniku muutumise registreerimise taotlus
Vorm nr 5. Üleminekutõend
Vorm nr 6. Üleminekudokument
Vorm nr 7. Vea (vigade) parandamise taotlus
Vorm nr 8. Registreeringu pikendamise taotlus

 

  Rahvusvahelise plangivormi nr 1
näidis

MÄRGI REGISTREERIMISE TAOTLUS

 

Esitatud ……… Ametile

  Täidab ainult Amet
 
  Taotlejapoolne viitenumber:* ………

Esindajapoolne viitenumber:*………

 

1. Registreerimise avaldus
  Käesolevaga taotletakse taotluses reprodutseeritud märgi registreerimist.

* Sellesse lahtrisse võib märkida taotleja ja/või esindaja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri.


[Vorm nr 1, lk 2]

2.

Taotleja(d)

  2.1.

Kui taotleja on füüsiline isik, siis tema

   

(a) perekonnanimi:*

   

(b) eesnimi (-nimed):*

  2.2.

Kui taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  2.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

    Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  2.4.

Kodakondsus (riik):

   

Elukoht (riik):

   

Ettevõtte asukoht (riik):**

  2.5.

Kui taotleja on juriidiline isik, näidake ära

   

– juriidilise isiku õiguslik olemus:

   

– riik ja vastavalt vajadusele territoriaalne üksus selle riigi piires, kelle seaduse alusel nimetatud juriidiline isik tegutseb:

 

  2.6. [ ] Märgistage see ruut, kui taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 2.1 või 2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5 nõutud andmed.***

* Alapunktides (a) ja (b) nõutud nimed on kas taotleja täielik nimi või nimed, mida taotleja  tavaliselt kasutab.
** «Ettevõte» tähendab tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet.
*** Kui lisalehel on loetletud mitu erineva aadressiga taotlejat ning neil ei ole esindajat, peab lisalehel alla joonima kontaktaadressi.


[Vorm nr 1, lk 3]

3.

Esindaja

  3.1. [ ]

Taotlejal puudub esindaja.

  3.2. [ ]

Taotlejal on esindaja.

    3.2.1.

Esindaja andmed

      3.2.1.1. Nimi:
      3.2.1.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

 

      Telefoninumber (-numbrid): (koos piirkonnakoodiga) Telefaksinumber (-numbrid): (koos piirkonnakoodiga)

 

    3.2.2. [ ] Volitus on juba Ameti valduses. Seerianumber: ………*
    3.2.3. [ ] Volitus on lisatud.
    3.2.4. [ ] Volitus esitatakse hiljem.
    3.2.5. [ ] Volitus ei ole vajalik.
4.

Kontaktaadress**


* Jätta täitmata juhul, kui volitusele ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel taotlejale või esindajale teada.
** Lahtri nr 4 pealkirja järel tuleb märkida kontaktaadress, kui taotlejal või mitmest taotlejast ühelgi ei ole elukohta või tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet selle lepinguosalise territooriumil, kelle Amet on märgitud käesoleva taotluse esimesel leheküljel, välja arvatud juhtum, kui punktis nr 3 on märgitud esindaja.


[Vorm nr 1, lk 4]

5.

Prioriteedinõudlus

  [ ]

Taotleja taotleb käesolevaga alljärgnevat prioriteeti:

  5.1.

Esmase esitamise riik (Amet):*

  5.2.

Esmase esitamise kuupäev:

  5.3.

Taotluse number esmasel esitamisel (kui see on olemas):

  5.4.

Selle taotluse kinnitatud koopia, mille prioriteeti taotletakse,**

    5.4.1. [ ] on lisatud
    5.4.2. [ ] esitatakse kolme kuu jooksul käesoleva taotluse esitamise kuupäevast arvates.
  5.5.

Kinnitatud koopia tõlge

    5.5.1. [ ] on lisatud
    5.5.2. [ ] esitatakse kolme kuu jooksul käesoleva taotluse esitamise kuupäevast arvates.
  5.6. [ ]

Märgistage see ruut, kui taotletakse rohkem kui ühe esitamise prioriteeti; sellisel juhul loetlege need lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ja 5.5 nõutud andmed ning neist igaühes nimetatud kaubad ja/või teenused.


* Kui taotlus, millele prioriteeti taotletakse, esitati Ametile, kes ei olnud rahvuslik Amet (näit OAPI, Beneluxi Kaubamärgiamet ja Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja disainilahendused)), tuleb riigi nimetuse asemel märkida selle Ameti nimetus. Muudel juhtudel tuleb märkida mitte Ameti, vaid riigi nimetus.
** «Kinnitatud koopia» tähendab selle taotluse, mille prioriteeti taotletakse, koopiat, mille on kinnitanud nimetatud taotluse vastu võtnud Amet, tõendades koopia vastavust originaalile.


[Vorm nr 1, lk 5]

6.

Registreering(ud) päritoluriigis (Ametis)*

  [ ] Lisatud on tõend(id) registreerimisest päritoluriigis (Ametis).
7.

Näitusel väljapanekust tulenev kaitse

  [ ] Märgistage see ruut, kui taotleja soovib kasutada kaupade ja/või teenuste näitusel väljapanekust tuleneva kaitse eelist. Sellisel juhul märkige üksikasjad lisalehel.

* Täita juhul, kui taotleja soovib koos taotlusega esitada tõendusmaterjali vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 6 quinquies A(1).
8.

Märgi reproduktsioon

 

(8 cm × 8 cm)
 


[Vorm nr 1, lk 6]

  8.1. [ ] Taotleja soovib, et Amet registreeriks ja publitseeriks märgi tema poolt kasutatavate standardtähistega kujutatuna.*
  8.2. [ ] Taotleja esitab nõudluse värvile kui märgi eristavale tunnusele.
    8.2.1. Nõudlusalus(t)e värvi(de) nimetus(ed):
    8.2.2. Peamised märgi osad, mis on kaetud selle (nende) värvi(de)ga:
  8.3. [ ] Märk on ruumiline.
    [ ] Lisatud on …** märgi eri vaadet.
  8.4.

Lisatud on märgi …*** mustvalge(t) reproduktsioon(i).

  8.5.

Lisatud on märgi …*** värviline (värvilist) reproduktsioon(i).

9.

Märgi transliteratsioon

 

Märgi või märgi osa transliteratsioon on järgmine:

10.

Märgi tõlge

 

Märgi või märgi osa tõlge on järgmine:


* Niisugust soovi ei saa esitada märkide puhul, mis sisaldavad kujundlikke elemente või koosnevad neist. Kui märk Ameti arvates selliseid elemente sisaldab, jätab Amet taotleja soovi arvesse võtmata ja registreerib ning publitseerib märgi sellisena, nagu see on ruudu sees kujutatud.
** Kui märgi eri vaated ei ole kujutatud punkti nr 8 all toodud ruudus, vaid on juurde lisatud, siis märgistage see ruut ja märkige ära eri vaadete arv.
*** Märkige ära mustvalgete ja värviliste reproduktsioonide arv.


[Vorm nr 1, lk 7]

11.

Kaubad ja/või teenused

 

Kaupade ja/või teenuste nimetused:*

  [ ]

Märgistage see ruut, kui ülal ei ole kirjutamiseks piisavalt ruumi; sellisel juhul märkige kaupade ja/või teenuste nimetused lisalehele.

12.

Kavatsetava kasutamise või tegeliku kasutamise avaldus; tõendusmaterjal tegeliku kasutamise kohta.

  12.1. [ ] Märgistage see ruut, kui avaldus on lisatud.
  12.2. [ ] Märgistage see ruut, kui tõendusmaterjal tegeliku kasutamise kohta on lisatud.
13.

Keeli puudutavad nõuded

  [ ]

Märgistage see ruut, kui taotlusega kaasneb lisa, millega täidetakse Ameti keelealased nõuded.**


* Kui kaubad ja/või teenused kuuluvad rohkem kui ühte Nizza klassifikatsiooni klassi, peab need grupeerima vastavalt selle klassifikatsiooni klassidele. Tuleb ära märkida iga klassi number ning numbri järel loetleda sellesse klassi kuuluvad kaubad ja/või teenused. Kõik kauba- või teenusegrupid peavad olema Nizza klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras. Kui kõik kaubad või teenused kuuluvad ühte Nizza klassifikatsiooni klassi, tuleb ära märkida selle klassi number.
** Seda ruutu ei ole vaja märgistada, kui Amet lubab kasutada vaid ühte keelt.


[Vorm nr 1, lk 8]

14.

Allkiri või pitser

  14.1.

Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

  14.2.

Märgistage üks ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

    14.2.1. [ ] taotleja poolt või tema nimel
    14.2.2. [ ] esindaja poolt või tema nimel.
  14.3.

Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

  14.4.

Allkiri või pitser:

15.

Lõiv(ud)

  15.1.

Käesoleva taotlusega seoses tasutud lõivu(de) suurus ja rahaühik:

  15.2.

Tasumise viis:

16.

Lisalehed ja lisad

  [ ]

Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või lisade koguarv.

 

  Rahvusvahelise plangivormi nr 2
näidis

VOLITUS

 

toimingute sooritamiseks ……… Ametis

  Täidab ainult Amet
 
  Volitatava isiku poolne viitenumber:* ………

 

1.

Volitamine

 

Allakirjutanu volitab käesolevaga oma esindajaks punktis 3 nimetatud isiku.

2.

Volitava isiku nimi**

3.

Esindaja

  3.1.

Nimi:

  3.2.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

    Telefoninumber (-numbrid): (koos piirkonnakoodiga) Telefaksinumber (-numbrid): (koos piirkonnakoodiga)

* Sellele punktiirjoonele võib märkida käesolevas volituses esindaja määranud isiku viitenumbri.
** Kui volitav isik on taotleja (või üks taotlejaist), tuleb märkida taotleja nimi, nagu see on märgitud käesoleva volitusega seotud taotlusse. Kui volitav isik on omanik, tuleb märkida omaniku nimi, nagu see on registreeritud märkide registris. Kui volitav isik on huvitatud isik, kes ei ole taotleja ega omanik, tuleb märkida selle isiku täielik nimi või nimi, mida ta tavaliselt kasutab.


[Vorm nr 2, lk 2]

4.

Asjassepuutuv(ad) taotlus(ed) ja registreering(ud)

 

Käesolev volitus puudutab:

  4.1. [ ]

volitava isiku kõiki olemasolevaid ja tulevasi taotlusi, arvestades lisalehel märgitud erandeid

  4.2. [ ]

alljärgnevat (alljärgnevaid) taotlust (taotlusi) ja registreeringut (registreeringuid):

    4.2.1.

alljärgnevat (alljärgnevaid) märki (märke) puudutavat (puudutavaid) taotlust (taotlusi):*

    4.2.2.

alljärgneva(te) numbri(te)ga taotlust (taotlusi)** ja sellest (neist) tulenevat (tulenevaid) registreeringut (registreeringuid):

    4.2.3.

alljärgneva(te) numbri(te)ga registreeringut (registreeringuid):

    4.2.4. [ ] Kui ülaltoodud punktide 4.2.1, 4.2.2 või 4.2.3 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

* Täitke see osa juhul, kui volitus esitatakse Ametisse koos taotlus(t)ega.
** Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, võib nimetatud taotluse identifitseerimiseks esitada kas: (i) Ameti poolt antud taotluse esialgse numbri, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi reproduktsiooni koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning taotleja või tema esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumbri.


[Vorm nr 2, lk 3]

5.

Volituse ulatus

  5.1. [ ] Märgistage see ruut, kui esindajal on õigus tegutseda esindajana kõigi toimingute puhul; kui volitav isik on taotleja või omanik, on kaasa arvatud alljärgnevad toimingud:
    5.1.1. [ ] taotlus(t)e tagasivõtmine
    5.1.2. [ ] registreeringu(te)st loobumine.
  5.2. [ ] Märgistage see ruut, kui esindajal ei ole õigust tegutseda esindajana kõigi toimingute puhul, ning märkige alljärgnevalt või lisalehel ära toimingud, mille sooritamiseks esindajal volitused puuduvad:

 

6.

Allkiri või pitser

  6.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:
  6.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:
  6.3. Allkiri või pitser:
7.

Lisalehed ja lisad

  [ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või lisade koguarv.

 

  Rahvusvahelise plangivormi nr 3
näidis

MÄRKIDE REGISTREERINGU(TE)GA JA/VÕI REGISTREERIMISE TAOTLUS(T)EGA SEOTUD NIME(DE) VÕI AADRESSI(DE) MUUDATUS(T)E REGISTREERIMISE TAOTLUS

 

Esitatud ……… Ametile

  Täidab ainult Amet
 
  Omaniku- ja/või taotlejapoolne viitenumber:* ………

Esindajapoolne viitenumber:*………

 

1.

Registreerimise taotlus

 

Käesolevaga taotletakse taotluses märgitud muudatus(t)e registreerimist.

2.

Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

 

Käesolev taotlus on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te)ga ja/või taotlus(t)ega:

  2.1.

Registreering(ud) nr :

  2.2.

Taotlus(ed) nr:**

  2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

* Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku ja/või taotleja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri.
** Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi reproduktsioon koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning taotleja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.


[Vorm nr 3, lk 2]

3.

Omanik(ud) ja/või taotleja(d)

  3.1.

Kui omanik ja/või taotleja on füüsiline isik, siis tema

   

(a) perekonnanimi:*

   

(b) eesnimi (-nimed):*

  3.2.

Kui omanik ja/või taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  3.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

    Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

 

  3.4. [ ] Märgistage see ruut, kui omanikke ja/või taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.
4.

Esindaja

  4.1.

Nimi:

  4.2.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

 

    Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  4.3.

Volituse seerianumber:**

5.

Kontaktaadress


* Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis olid märgitud taotlus(t)esse või mis on registreeritud seoses registreeringutega, mida käesolev taotlus puudutab.
** Jätta täitmata, kui volitusele ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule ja/või taotlejale või esindajale teada.


[Vorm nr 3, lk 3]

6.

Muudatus(t)e märkimine

  6.1.

Muutmisele kuuluvad andmed:

   

Andmed muudetud kujul:*

  6.2. [ ] Märgistage see ruut, kui ülal ei ole kirjutamiseks piisavalt ruumi; sellisel juhul märkige muutmisele kuuluvad andmed lisalehel koos muudetud andmetega.
7.

Allkiri või pitser

  7.1.

Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

  7.2.

Märgistage üks ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

    7.2.1. [ ] omaniku ja/või taotleja poolt või tema nimel
    7.2.2. [ ] esindaja poolt või tema nimel.
  7.3.

Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

  7.4.

Allkiri või pitser:


* Märkige ära nimi (nimed) ja aadress(id) muudetud kujul.


[Vorm nr 3, lk 4]

8.

Lõiv

  8.1. Käesoleva muudatus(t)e registreerimise taotlusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:
  8.2. Tasumise viis:
9.

Lisalehed ja lisad

  [ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või lisade koguarv:

 

  Rahvusvahelise plangivormi nr 4
näidis

MÄRKIDE REGISTREERINGU(TE)S JA/VÕI REGISTREERIMISE TAOTLUS(T)ES MÄRGITUD OMANIKU MUUTUMISE REGISTREERIMISE TAOTLUS

 

Esitatud ……… Ametile

  Täidab ainult Amet
 
  Omaniku- ja/või taotlejapoolne viitenumber:* ………

Esindajapoolne viitenumber:*………

 

1.

Registreerimise taotlus

 

Käesolevaga taotletakse taotluses märgitud omaniku muutumise registreerimist.

2.

Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

 

Käesolev taotlus on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te)ga ja/või taotlus(t)ega:

  2.1.

Registreering(ud) nr:

  2.2.

Taotlus(ed) nr:**

  2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

* Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku ja/või taotleja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri.
** Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi reproduktsioon koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning taotleja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.


[Vorm nr 4, lk 2]

3.

Kaubad ja/või teenused, mida muudatus mõjutab

  3.1. [ ] Märgistage see ruut, kui muudatus mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid, mis on loetletud punktis 2 nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s.
  3.2. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering ja kui muudatus mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupadest ja/või teenustest, ning märkige ära kaubad ja/või teenused, mis peaksid sisalduma uue omaniku taotluses või registreeringus (sellisel juhul jäävad märkimata kaubad ja/või teenused taotleja või omaniku taotlusse või registreeringusse):
  3.3. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või registreeringut ja kui vähemalt ühe puhul neist ei mõjuta muudatus mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul märkige lisalehel iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas muudatus mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu puhul, milles muudatus mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud punktis 3.2.


[Vorm nr 4, lk 3]

4.

Omaniku muutumise alus

  4.1. [ ]

Omaniku muutumine tuleneb lepingust.

   

Lisatud on üks alljärgnevaist dokumentidest:

    4.1.1. [ ] lepingu koopia, mis on kinnitatud, tõendamaks tema vastavust originaalile;
    4.1.2. [ ] väljavõte lepingust, mis on kinnitatud, tõendamaks, et tegemist on täpse väljavõttega;
    4.1.3. [ ] üleminekutõend;
    4.1.4. [ ] üleminekudokument.
  4.2. [ ]

Omaniku muutumine tuleneb liitumisest.

 

Lisatud on liitumist tõendav koopia alljärgnevast dokumendist, kusjuures koopia on kinnitatud, tõendamaks tema vastavust originaalile:

    4.2.1. [ ] väljavõte kaubandusregistrist
    4.2.2. [ ] kompetentse ametkonna poolt välja antud muu dokument.
  4.3. [ ]

Omaniku muutumine ei tulene lepingust või liitumisest.

    4.3.1. [ ] Lisatud on muudatust tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud, tõendamaks tema vastavust originaalile.


[Vorm nr 4, lk 4]

5.

Omanik(ud) ja/või taotleja(d)

  5.1.

Kui omanik ja/või taotleja on füüsiline isik, siis tema

   

(a) perekonnanimi:*

   

(b) eesnimi (-nimed):*

  5.2.

Kui omanik ja/või taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  5.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

    Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

 

  5.4. [ ]

Märgistage see ruut, kui muudatus mõjutab rohkem kui ühte omanikku ja/või taotlejat; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 või 5.2 ja 5.3 nõutud andmed.

  5.5. [ ]

Märgistage see ruut, kui omanik ja/või taotleja või üks omanikest ja/või taotlejaist on muutnud nimesid ja/või aadresse, taotlemata selle muudatuse registreerimist, ning lisage dokument, mis tõendab, et valdamise üle andnud isik ning omanik ja/või taotleja on üks ja sama isik.

6.

Omanik ja/või taotleja esindaja

  6.1.

Nimi:

  6.2.

Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  6.3.

Volituse seerianumber:**


* Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis on märgitud taotlus(t)esse või mis on registreeritud seoses registreeringu(te)ga, mida käesolev taotlus puudutab.
** Jätta täitmata juhul, kui volitusele ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule ja/või taotlejale või esindajale teada.


[Vorm nr 4, lk 5]

7.

Omaniku ja/või taotleja kontaktaadress

8.

Uus omanik (uued omanikud)

  8.1.

Kui uus omanik on füüsiline isik, siis tema

   

(a) perekonnanimi:*

   

(b) eesnimi (-nimed):*

  8.2.

Kui uus omanik on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  8.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

    Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  8.4.

Kodakondsus (riik):

   

Elukoht (riik):

   

Ettevõtte asukoht (riik):**

 

  8.5.

Kui uus omanik on juriidiline isik, näidake ära

    juriidilise isiku õiguslik olemus:
    riik ja vastavalt vajadusele territoriaalne üksus selle riigi piires, kelle seaduse alusel nimetatud juriidiline isik tegutseb:
  8.6. [ ] Märgistage see ruut, kui uusi omanikke on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 8.1 või 8.2, 8.3, 8.4 ja 8.5 nõutud andmed.***

* Alapunktide (a) ja (b) alla märkida uue omaniku täielik nimi või nimed, mida ta tavaliselt kasutab.
** «Ettevõte» tähendab tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet.
*** Kui lisalehel on loetletud mitu uut erineva aadressiga omanikku ning neil puudub esindaja, peab lisalehel alla joonima kontaktaadressi.


[Vorm nr 4, lk 6]

9.

Uue omaniku esindaja

  9.1. [ ]

Uuel omanikul puudub esindaja.

  9.2. [ ]

Uuel omanikul on esindaja.

    9.2.1.

Esindaja andmed

      9.2.1.1.

Nimi:

      9.2.1.2.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

     

Telefoninumber (-numbrid):

Telefoninumber (-numbrid):
     

(koos piirkonnakoodiga)

(koos piirkonnakoodiga)
    9.2.2. [ ]

Volitus on juba Ameti valduses. Seerianumber: ………*

    9.2.3. [ ]

Volitus on lisatud.

    9.2.4. [ ]

Volitus esitatakse hiljem.

    9.2.5. [ ]

Volitus ei ole vajalik.

10.

Uue omaniku kontaktaadress**


* Jätta täitmata juhul, kui volitusele ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel uuele omanikule või esindajale teada.
** Lahtri nr 10 pealkirja järel tuleb märkida kontaktaadress, kui uuel omanikul või mitme uue omaniku puhul ühelgi ei ole elukohta või tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet selle lepinguosalise territooriumil, kelle Amet on märgitud käesoleva taotluse esimesel leheküljel, välja arvatud juhtum, kui punktis 9 on märgitud esindaja.


[Vorm nr 4, lk 7]

11.

Allkiri või pitser

  11.1.

Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

  11.2.

Märgistage õige ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

    11.2.1. [ ] omaniku ja/või taotleja poolt või tema nimel;
    11.2.2. [ ] uue omaniku poolt või tema nimel;
    11.2.3. [ ] esindaja poolt või tema nimel.
  11.3.

Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

  11.4.

Allkiri või pitser:

12.

Lõiv

  12.1.

Käesoleva omaniku muutumise registreerimise taotlusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:

  12.2.

Tasumise viis:

13.

Lisalehed ja lisad

  [ ]

Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või lisade koguarv:

 

  ahvusvahelise plangivormi nr 5
näidis

MÄRKIDE REGISTREERINGU(TE)GA JA/VÕI REGISTREERIMISE TAOTLUS(T)EGA SEOTUD ÜLEMINEKUTÕEND

 

Esitatud ……… Ametile

  Täidab ainult Amet

 

1.

Tõendamine

 

Käesolevaga tõendavad allakirjutanud loovutaja(d) ja loovutuse saaja(d), et allpool identifitseeritud registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e valdamine on lepingu alusel üle antud.

2.

Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

 

Käesolev tõend on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e üleminekuga:

  2.1.

Registreering(ud) nr:

  2.2.

Taotlus(ed) nr:*

  2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

* Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole loovutajale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi reproduktsioon koos kuupäevaga, millal taotlus loovutaja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning loovutaja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.


[Vorm nr 5, lk 2]

3.

Kaubad ja/või teenused, mida üleminek mõjutab

  3.1. [ ] Märgistage see ruut, kui üleminek mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid, mis on loetletud punktis 2 nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s.
  3.2. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering ja kui üleminek mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupadest ja/või teenustest, ning märkige ära kaubad ja/või teenused, mida üleminek mõjutab.
  3.3. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või registreeringut ja kui vähemalt ühe puhul neist ei mõjuta üleminek mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul märkige lisalehel iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas üleminek mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu puhul, milles üleminek mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud punktis 3.2.


[Vorm nr 5, lk 3]

4.

Loovutaja(d)

  4.1.

Kui loovutaja on füüsiline isik, siis tema

    (a)

perekonnanimi:*

    (b)

eesnimi (-nimed):*

  4.2.

Kui loovutaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  4.4. [ ]

Märgistage see ruut, kui loovutajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 4.1 või 4.2 ja 4.3 nõutud andmed.


* Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis on märgitud taotlus(t)esse või mis on registreeritud seoses registreeringu(te)ga, mida käesolev tõend puudutab.


[Vorm nr 5, lk 4]

5.

Loovutuse saaja(d)

  5.1.

Kui loovutuse saaja on füüsiline isik, siis tema

    (a)

perekonnanimi:*

    (b)

eesnimi (-nimed):*

  5.2.

Kui loovutuse saaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  5.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  5.4. [ ]

Märgistage see ruut, kui loovutuse saajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 või 5.2 ja 5.3 nõutud andmed.


* Alapunktide (a) ja (b) alla märkida kas loovutuse saaja täielik nimi või nimed, mida ta tavaliselt kasutab.


[Vorm nr 5, lk 5]

6.

Allkirjad või pitserid

  6.1.

Loovutaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

    6.1.1. Füüsilis(t)e isiku(te) nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit (pitsateid) kasutatakse:
    6.1.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:
    6.1.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):
  6.2.

Loovutuse saaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

    6.2.1. Füüsilis(t)e isiku(te) nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit(pitsateid) kasutatakse:
    6.2.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:
    6.2.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):
7.

Lisalehed ja lisad

  [ ]

Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või lisade koguarv.

 

  Rahvusvahelise plangivormi nr 6
näidis

MÄRKIDE REGISTREERINGU(TE)GA JA/VÕI  REGISTREERIMISE TAOTLUS(T)EGA SEOTUD ÜLEMINEKUDOKUMENT

 

Esitatud ……… Ametile

  Täidab ainult Amet

1.

Avaldus ülemineku kohta

 

Allakirjutanud loovutaja(d) annab (annavad) allakirjutanud loovutuse saaja(te)le üle allpool identifitseeritud registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e valdamise.

2.

Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

 

Käesolev dokument on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e üleminekuga:

  2.1.

Registreering(ud) nr:

  2.2.

Taotlus(ed) nr: *

  2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

* Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole loovutajale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi reproduktsioon koos kuupäevaga, millal taotlus loovutaja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning loovutaja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.


[Vorm nr 6, lk 2]

3.

Kaubad ja/või teenused, mida üleminek mõjutab

  3.1. [ ] Märgistage see ruut, kui üleminek mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid, mis on loetletud punktis 2 nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s.
  3.2. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering ja kui üleminek mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupadest ja/või teenustest, ning märkige ära kaubad ja/või teenused, mida üleminek mõjutab.
  3.3. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või registreeringut ja kui vähemalt ühe puhul neist ei mõjuta üleminek mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul märkige lisalehel iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas üleminek mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu puhul, milles üleminek mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud punktis 3.2.


[Vorm nr 6, lk 3]

4.

Loovutaja(d)

  4.1.

Kui loovutaja on füüsiline isik, siis tema

    (a)

perekonnanimi:*

    (b)

eesnimi (-nimed):*

  4.2.

Kui loovutaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  4.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  4.4. [ ]

Märgistage see ruut, kui loovutajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 4.1 või 4.2 ja 4.3 nõutud andmed.


* Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis on märgitud taotlus(t)esse või mis on registreeritud seoses registreeringu(te)ga, mida käesolev dokument puudutab.


[Vorm nr 6, lk 4]

5.

Loovutuse saaja(d)

  5.1.

Kui loovutuse saaja on füüsiline isik, siis tema

    (a)

perekonnanimi:*

    (b)

eesnimi (-nimed):*

  5.2.

Kui loovutuse saaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  5.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  5.4. [ ]

Märgistage see ruut, kui loovutuse saajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 või 5.2 ja 5.3 nõutud andmed.

6.

Lisaandmed (vt käesoleva vormi erilisa, mis on juurde lisatud)

 

(nende andmete esitamine omaniku muutumise registreerimiseks ei ole kohustuslik)

  [ ]

Erilisa kasutamisel märgistage see ruut.


* Alapunktide (a) ja (b) alla märkida loovutuse saaja täielik nimi või nimed, mida ta tavaliselt kasutab.


[Vorm nr 6, lk 5]

7.

Allkirjad või pitserid

  7.1.

Loovutaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

    7.1.1. Füüsilis(t)e isiku(te) nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit (pitsateid) kasutatakse:
    7.1.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:
    7.1.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):
  7.2.

Loovutuse saaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

    7.2.1. Füüsilis(t)e isiku(t)e nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit (pitsateid) kasutatakse:
    7.2.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:
    7.2.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):
8.

Lisalehed, lisad ja erilisa

  [ ]

Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või lisade koguarv.

  [ ]

Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud erilisa, ning märkige ära erilisas sisalduvate lehekülgede arv ja erilisaga kaasneda võivate lisalehtede arv.

 

  Erilisa
plangivormile nr 6

ÜLEMINEKUDOKUMENDIGA SEOTUD LISAANDMED

(punkt nr 6)

A. Firmaväärtuse või äritegevuse üleminek

  (a) [ ] Märgistage see ruut, kui firmaväärtuse või äritegevuse üleminek puudutab kõiki üleminekudokumendi punktis 2 nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s loetletud kaupu ja/või teenuseid.
  (b) [ ] Märgistage see ruut, kui üleminekudokumendi punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering ja kui üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus, hõlmab ainult mõningaid selles taotluses või registreeringus loetletud kaupu ja/või teenuseid, ning märkige ära kaubad ja/või teenused, mida hõlmab üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus:
  (c) [ ] Märgistage see ruut, kui üleminekudokumendi punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või registreeringut ja kui vähemalt ühe puhul neist ei hõlma üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus, mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul märkige lisalehel iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus, hõlmab kõiki kaupu ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu puhul, mille korral üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus, hõlmab ainult mõningaid kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud punktis (b).


[Erilisa plangivormile nr 6, lk 2]

B.

Kasutamisest tulenevate õiguste üleminek

 

Märgi kasutamisest tulenevad õigused lähevad üle

  (a) [ ] kõigi registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e puhul
  (b) [ ] ainult alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e puhul:
C.

Hagi algatamise õiguse üleminek

  [ ]

Loovutuse saajal on õigus algatada hagi minevikus toimunud rikkumiste suhtes.

D.

Tasu

  (a) [ ] Üleminek viiakse läbi kättesaadud rahalise tasu eest.
  (b) [ ] Üleminek viiakse läbi kättesaadud rahalise tasu ja muu väärtusliku tasu eest.
  (c) [ ] Käesolevaga kinnitab loovutaja ülalmainitud tasu kättesaamist.
E.

Ülemineku jõustumise kuupäev

  (a) [ ] Üleminek jõustub käesoleva üleminekudokumendi allakirjutamise kuupäeval.
  (b) [ ] Üleminek jõustub järgmisel kuupäeval:

 

  Rahvusvahelise plangivormi nr 7
näidis

MÄRKIDE REGISTREERINGU(TE)S JA/VÕI REGISTREERIMISTAOTLUS(T)ES VEA (VIGADE) PARANDAMISE TAOTLUS

 

Esitatud ……… Ametile

  Täidab ainult Amet
 
  Omaniku- ja/või taotlejapoolne viitenumber:* ………

Esindajapoolne viitenumber:*………

 

1.

Parandamise taotlus

 

Käesolevaga taotletakse taotluses identifitseeritud vea (vigade) parandamist.

2.

Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

 

Käesolev taotlus on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)ega:

  2.1.

Registreering(ud) nr:

  2.2.

Taotlus(ed) nr: **

  2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

* Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku ja/või taotleja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri.
** Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi reproduktsioon koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning taotleja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.


[Vorm nr 7, lk 2]

3.

Omanik(ud) ja/või taotleja(d)

  3.1.

Kui omanik ja/või taotleja on füüsiline isik, siis tema

    (a)

perekonnanimi:*

    (b)

eesnimi (-nimed):*

  3.2.

Kui omanik ja/või taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  3.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  3.4. [ ]

Märgistage see ruut juhul, kui omanikke ja/või taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

 

4.

Esindaja

  4.1.

Nimi:

  4.2.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

    Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  4.3.

Volituse seerianumber:**


* Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis olid märgitud taotlus(t)esse või mis on registreeritud seoses registreeringu(te)ga, mida käesolev taotlus puudutab.
** Jätta täitmata, kui volitusele ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule ja/või taotlejale või esindajale teada.


[Vorm nr 7, lk 3]

5.

Kontaktaadress

6.

Vea (vigade) ja parandus(t)e äramärkimine

  6.1.

Parandamisele kuuluvad andmed:

   

Andmed parandatud kujul:

  6.2. [ ]

Märgistage see ruut, kui ülal ei ole piisavalt ruumi; sellisel juhul märkige lisalehel parandamisele kuuluvad andmed ning andmed parandatud kujul.

7.

Allkiri või pitser

  7.1.

Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

  7.2.

Märgistage üks ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

    7.2.1. [ ] omaniku ja/või taotleja poolt või tema nimel;
    7.2.2. [ ] esindaja poolt või tema nimel.
  7.3.

Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

  7.4.

Allkiri või pitser:


[Vorm nr 7, lk 4]

8.

Lõiv

  8.1. Käesoleva parandamistaotlusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:
  8.2. Tasumise viis:
9.

Lisalehed ja lisad

  [ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või lisade koguarv:

 

  Rahvusvahelise plangivormi nr 8
näidis

REGISTREERINGU PIKENDAMISE TAOTLUS

 

Esitatud ……… Ametile

  Täidab ainult Amet
 
  Omanikupoolne viitenumber:* ………

Esindajapoolne viitenumber:*………

 

1.

Pikendamistaotluse äramärkimine

 

Käesolevaga taotletakse taotluses identifitseeritud registreeringu pikendamist.

2.

Asjassepuutuv registreering

  2.1. Registreering nr:
  2.2. Registreerimise aluseks olnud taotluse esitamise kuupäev:
    Registreerimise kuupäev:

* Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku poolt käesolevale pikendamistaotlusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt käesolevale pikendamistaotlusele antud viitenumbri.

[Vorm nr 8, lk 2]

3.

Omanik(ud)

  3.1.

Kui omanik on füüsiline isik, siis tema

    (a)

perekonnanimi:*

    (b)

eesnimi (-nimed):*

  3.2.

Kui omanik on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  3.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  3.4. [ ]

Märgistage see ruut, kui omanikke on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.


* Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis on registreeritud seoses registreeringuga, mida käesolev taotlus puudutab.


[Vorm nr 8, lk 3]

4.

Omaniku esindaja

  4.1.

Nimi:

  4.2.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

    Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

  4.3.

Volituse seerianumber:*

5.

Omaniku kontaktaadress


* Jätta täitmata juhul, kui volitusele ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule või esindajale teada.


[Vorm nr 8, lk 4]

6.

Kaubad ja/või teenused*

  6.1. [ ] Pikendamist taotletakse kõigi registreeringu alla kuuluvate kaupade ja/või teenuste suhtes.
  6.2 [ ] Pikendamist taotletakse ainult alljärgnevate registreeringu alla kuuluvate kaupade ja/või teenuste suhtes:**
  6.3 [ ] Pikendamist taotletakse kõigi registreeringu alla kuuluvate kaupade ja/või teenuste suhtes, välja arvatud alljärgnevad:***
  6.4 [ ] Märgistage see ruut, kui ülal ei ole piisavalt ruumi, ning kasutage lisalehte.

* Märgistage ainult üks punktide 6.1, 6.2 või 6.3 juures olevatest ruutudest.
** Kaupade ja/või teenuste nimestik, mille suhtes taotletakse pikendamist, tuleb esitada samasugusel kujul, nagu ta esineb registreeringus (grupeerituna vastavalt Nizza klassifikatsiooni klassidele, alustades klassi numbri äramärkimisest ning esitades kaubad või teenused, kui nad kuuluvad rohkem kui ühte klassi, selle klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras).
*** Kaubad ja/või teenused, mille suhtes pikendamist ei taotleta, peavad juhul, kui need kuuluvad rohkem kui ühte Nizza klassifikatsiooni klassi, olema grupeeritud vastavalt selle klassifikatsiooni klassidele, alustades klassi numbri äramärkimisest ning esitades need nimetatud klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras.


[Vorm nr 8, lk 5]

7.

Käesoleva pikendamistaotluse esitanud osapool, kes ei ole omanik või omaniku esindaja

  NB! Osapool, kes ei ole omanik või omaniku esindaja, võib esitada pikendamistaotluse vaid juhul, kui asjassepuutuv lepingupool seda lubab. Sellest tulenevalt ei saa käesolevat punkti täita, kui lepingupool, kelle Amet on käesoleva pikendamistaotluse esimesel leheküljel identifitseeritud Ametina, ei luba pikendamistaotlust esitada osapoolel, kes ei ole omanik või omaniku esindaja.
  [ ] Märgistage see ruut, kui käesoleva pikendamistaotluse esitab osapool, kes ei ole omanik või omaniku esindaja.

 

  7.1.

Kui see osapool on füüsiline isik, siis tema

    (a)

perekonnanimi:

    (b)

eesnimi (-nimed):

  7.2.

Kui see osapool on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

  7.3.

Aadress (k.a postiindeks ja riik):

   

Telefoninumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber (-numbrid):

(koos piirkonnakoodiga)

[Vorm nr 8, lk 6]

8.

Allkiri või pitser

  8.1.

Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

  8.2.

Märgistage õige ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

    8.2.1. [ ] omaniku poolt või tema nimel
    8.2.2. [ ] omaniku esindaja poolt või tema nimel
    8.2.3. [ ] punktis 7 nimetatud osapoole poolt või tema nimel.
  8.3.

Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

  8.4.

Allkiri või pitser:

9.

Lõiv

  9.1.

Käesoleva pikendamistaotlusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:

  9.2.

Tasumise viis:

10.

Lisalehed

  [ ]

Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed, ning märkige ära nimetatud lehtede koguarv.

 

TRADEMARK LAW TREATY (Done at Geneva on October 27, 1994)

List of Articles

Article 1. Abbreviated Expressions
Article 2. Marks to Which the Treaty Applies
Article 3. Application
Article 4. Representation; Address for Service
Article 5. Filing Date
Article 6. Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes
Article 7. Division of Application and Registration
Article 8. Signature
Article 9. Classification of Goods and/or Services
Article 10. Changes in Names or Addresses
Article 11. Change in Ownership
Article 12. Correction of a Mistake
Article 13. Duration and Renewal of Registration
Article 14. Observation in Case of Intended Refusal
Article 15. Obligation to Comply with the Paris Convention
Article 16. Service Marks
Article 17. Regulations
Article 18. Revision; Protocols
Article 19. Becoming Party to the Treaty
Article 20. Effective Date of Ratifications and Accessions
Article 21. Reservations
Article 22. Transitional Provisions
Article 23. Denunciation of the Treaty
Article 24. Languages of the Treaty; Signature
Article 25. Depositary

Article 1. Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:
(i) “Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks;
(ii) “registration” means the registration of a mark by an Office;
(iii) “application” means an application for registration;
(iv) references to a “person” shall be construed as references to both a natural person and a legal entity;
(v) “holder” means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;
(vi) “register of marks” means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and all data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;
(vii) “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
(viii) “Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as revised and amended;
(ix) “Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Treaty;
(x) references to an “instrument of ratification” shall be construed as including references to instruments of acceptance and approval;
(xi) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;
(xii) “Director General” means the Director General of the Organization;
(xiii) “Regulations” means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 17.

Article 2. Marks to Which the Treaty Applies

(1) [Nature of Marks]

(a) This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to such marks.

(b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks.

(2) [Kinds of Marks]

(a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services (service marks) or both goods and services.

(b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.

Article 3. Application

(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee]

(a) Any Contracting Party may require that an application contain some or all of the following indications or elements:
(i) a request for registration;
(ii) the name and address of the applicant;
(iii) the name of a State of which the applicant is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the applicant has his domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
(iv) where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
(v) where the applicant has a representative, the name and address of that representative;
(vi) where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;
(vii) where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a declaration claiming the priority of that earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required pursuant to Article 4 of the Paris Convention;
(viii) where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the Contracting Party;
(ix) where the Office of the Contracting Party uses characters (letters and numbers) that it considers as being standard and where the applicant wishes that the mark be registered and published in standard characters, a statement to that effect;
(x) where the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a statement to that effect as well as the name or names of the color or colors claimed and an indication, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color;
(xi) where the mark is a three-dimensional mark, a statement to that effect;
(xii) one or more reproductions of the mark;
(xiii) a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;
(xiv) a translation of the mark or of certain parts of the mark;
(xv) the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
(xvi) a signature by the person specified in paragraph (4);
(xvii) a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.

(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph (a)(xvii), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.

(2) [Presentation] As regards the requirements concerning the presentation of the application, no Contracting Party shall refuse the application,
(i) where the application is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (3), on a form corresponding to the application Form provided for in the Regulations,
(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the application is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (3), to the application Form referred to in item (i).

(3) [Language] Any Contracting Party may require that the application be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant may be required to comply with any other language requirement applicable with respect to the Office, provided that the application may not be required to be in more than one language.

(4) [Signature]

(a) The signature referred to in paragraph (1)(a)(xvi) may be the signature of the applicant or the signature of his representative.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may require that the declarations referred to in paragraph (1)(a)(xvii) and (1)(b) be signed by the applicant himself even if he has a representative.

(5) [Single Application for Goods and/or Services in Several Classes] One and the same application may relate to several goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.

(6) [Actual Use] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under paragraph (1)(a)(xvii), the applicant furnish to the Office within a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.

(7) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) and (6) be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be required in respect of the application throughout its pendency:
(i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
(ii) an indication of the applicant’s carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;
(iii) an indication of the applicant’s carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the application, as well as the furnishing of evidence to that effect;
(iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the application of Article 6quinquies of the Paris Convention.

(8) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the application where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the application.

Article 4. Representation; Address for Service

(1) [Representatives Admitted to Practice] Any Contracting Party may require that any person appointed as representative for the purposes of any procedure before the Office be a representative admitted to practice before the Office.

(2) [Mandatory Representation; Address for Service]

(a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any procedure before the Office, any person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require that, for the purposes of any procedure before the Office, any person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.

(3) [Power of Attorney]

(a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter referred to as “power of attorney”) indicating the name of, and signed by, the applicant, the holder or the other person, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to himself in the communication as a representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said person shall have no effect.

(e) As regards the requirements concerning the presentation and contents of the power of attorney, no Contracting Party shall refuse the effects of the power of attorney,
(i) where the power of attorney is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (4), on a form corresponding to the power of attorney Form provided for in the Regulations,
(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the power of attorney is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (4), to the power of attorney Form referred to in item (i).

(4) [Language] Any Contracting Party may require that the power of attorney be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(5) [Reference to Power of Attorney] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which the representative acts.

(6) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (3) to (5) be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.

(7) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (2) to (5).

Article 5. Filing Date

(1) [Permitted Requirements]

(a) Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing date of an application the date on which the Office received the following indications and elements in the language required under Article 3(3):
(i) an express or implicit indication that the registration of a mark is sought;
(ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;
(iii) indications sufficient to contact the applicant or his representative, if any, by mail;
(iv) a sufficiently clear reproduction of the mark whose registration is sought;
(v) the list of the goods and/or services for which the registration is sought;
(vi) where Article 3(1)(a)(xvii) or 3(1)(b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvii) or the declaration and evidence referred to in Article 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party, those declarations being, if so required by the said law, signed by the applicant himself even if he has a representative.

(b) Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some, rather than all, of the indications and elements referred to in subparagraph (a) or received them in a language other than the language required under Article 3(3).

(2) [Permitted Additional Requirement]

(a) A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the required fees are paid.

(b) A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such requirement at the time of becoming party to this Treaty.

(3) [Corrections and Time Limits] The modalities of, and time limits for, corrections under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.

Article 6. Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes

Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such an application shall result in one and the same registration.

Article 7. Division of Application and Registration

(1) [Division of Application]

(a) Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as “initial application”) may,
(i) at least until the decision by the Office on the registration of the mark,
(ii) during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the mark,
(iii) during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark,

be divided by the applicant or at his request into two or more applications (hereinafter referred to as “divisional applications”) by distributing among the latter the goods and/or services listed in the initial application. The divisional applications shall preserve the filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.

(b) Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements for the division of an application, including the payment of fees.

(2) [Division of Registration] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, with respect to a division of a registration. Such a division shall be permitted
(i) during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,
(ii) during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings,

provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose the registration of a mark before the mark is registered.

Article 8. Signature

(1) [Communication on Paper] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party
(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature,
(ii) shall be free to allow, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal,
(iii) may, where the natural person who signs the communication is its national and such person’s address is in its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature,
(iv) may, where a seal is used, require that the seal be accompanied by an indication in letters of the name of the natural person whose seal is used.

(2) [Communication by Telefacsimile]

(a) Where a Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile, it shall consider the communication signed if, on the printout produced by the telefacsimile, the reproduction of the signature, or the reproduction of the seal together with, where required under paragraph (1)(iv), the indication in letters of the name of the natural person whose seal is used, appears.

(b) The Contracting Party referred to in subparagraph (a) may require that the paper whose reproduction was transmitted by telefacsimile be filed with the Office within a certain period, subject to the minimum period prescribed in the Regulations.

(3) [Communication by Electronic Means] Where a Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by electronic means, it shall consider the communication signed if the latter identifies the sender of the communication by electronic means as prescribed by the Contracting Party.

(4) [Prohibition of Requirement of Certification] No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature or other means of self-identification referred to in the preceding paragraphs, except, if the law of the Contracting Party so provides, where the signature concerns the surrender of a registration.

Article 9. Classification of Goods and/or Services

(1) [Indications of Goods and/or Services] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.

(2) [Goods or Services in the Same Class or in Different Classes]

(a) Goods or services may not be considered as being similar to each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in the same class of the Nice Classification.

(b) Goods or services may not be considered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.

Article 10. Changes in Names or Addresses

(1) [Changes in the Name or Address of the Holder]

(a) Where there is no change in the person of the holder but there is a change in his name and/or address, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made in a communication signed by the holder or his representative and indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the request,
(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to subparagraph (c), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,
(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to subparagraph (c), to the request Form referred to in item (i).

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate
(i) the name and address of the holder;
(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that the request be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(d) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(e) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [Change in the Name or Address of the Applicant] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for service, if any.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the furnishing of any certificate concerning the change may not be required.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.

Article 11. Change in Ownership

(1) [Change in the Ownership of a Registration]

(a) Where there is a change in the person of the holder, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made in a communication signed by the holder or his representative, or by the person who acquired the ownership (hereinafter referred to as “new owner”) or his representative, and indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the request,
(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (2)(a), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,
(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (2)(a), to the request Form referred to in item (i).

(b) Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:
(i) a copy of the contract, which copy may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;
(ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;
(iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner;
(iv) an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner.

(c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.

(d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership give his express consent to the change in ownership in a document signed by him.

(e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.

(f) Any Contracting Party may require that the request indicate
(i) the name and address of the holder;
(ii) the name and address of the new owner;
(iii) the name of a State of which the new owner is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the new owner has his domicile, if any, and the name of a State in which the new owner has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
(iv) where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(vi) where the holder has an address for service, such address;
(vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;
(viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.

(g) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder’s registration, and the applicable law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or services in respect of which the ownership has changed.

(2) [Language; Translation]

(a) Any Contracting Party may require that the request, the certificate of transfer or the transfer document referred to in paragraph (1) be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(b) Any Contracting Party may require that, if the documents referred to in paragraph (1)(b)(i) and (1)(b)(ii), (1)(c) and (1)(e) are not in the language, or in one of the languages, admitted by the Office, the request be accompanied by a translation or a certified translation of the required document in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(3) [Change in the Ownership of an Application] Paragraphs (1) and (2) shall apply, mutatis mutandis, where the change in ownership concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not be required:
(i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
(ii) an indication of the new owner’s carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;
(iii) an indication of the new owner’s carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect;
(iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, his business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the furnishing of evidence to either effect.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (1)(e) applies, be furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Article.

Article 12. Correction of a Mistake

(1) [Correction of a Mistake in Respect of a Registration]

(a) Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made in a communication signed by the holder or his representative and indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected and the correction to be entered. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the request,
(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to subparagraph (c), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,
(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to subparagraph (c), to the request Form referred to in item (i).

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate
(i) the name and address of the holder;
(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that the request be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(d) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(e) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [Correction of a Mistake in Respect of an Application] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the mistake concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the request referred to in this Article.

(4) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.

(5) [Mistakes Made by the Office] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no fee.

(6) [Uncorrectable Mistakes] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot be corrected under its law.

Article 13. Duration and Renewal of Registration

(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee]

(a) Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the following indications:
(i) an indication that renewal is sought;
(ii) the name and address of the holder;
(iii) the registration number of the registration concerned;
(iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the registration date of the registration concerned;
(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(vi) where the holder has an address for service, such address;
(vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services which are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
(viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or his representative and the request is filed by such a person, the name and address of that person;
(ix) a signature by the holder or his representative or, where item (viii) applies, a signature by the person referred to in that item.

(b) Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall not be affected by this subparagraph.

(c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods prescribed in the Regulations.

(2) [Presentation] As regards the requirements concerning the presentation of the request for renewal, no Contracting Party shall refuse the request,
(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (3), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,
(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (3), to the request Form referred to in item (i).

(3) [Language] Any Contracting Party may require that the request for renewal be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:
(i) any reproduction or other identification of the mark;
(ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in the register of marks of any other Contracting Party;
(iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for renewal.

(6) [Prohibition of Substantive Examination] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance.

(7) [Duration] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.

Article 14. Observations in Case of Intended Refusal

An application or a request under Articles 10 to 13 may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

Article 15. Obligation to Comply with the Paris Convention

Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16. Service Marks

Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks.

Article 17. Regulations

(1) [Content]

(a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning
(i) matters which this Treaty expressly provides to be “prescribed in the Regulations”;
(ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;
(iii) any administrative requirements, matters or procedures.

(b) The Regulations also contain Model International Forms.

(2) [Conflict Between the Treaty and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.

Article 18. Revision; Protocols

(1) [Revision] This Treaty may be revised by a diplomatic conference.

(2) [Protocols] For the purposes of further developing the harmonization of laws on marks, protocols may be adopted by a diplomatic conference insofar as those protocols do not contravene the provisions of this Treaty.

Article 19. Becoming Party to the Treaty

(1) [Eligibility] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 20(1) and 20(3), become party to this Treaty:
(i) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;
(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its member States or in those of its member States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the member States of the intergovernmental organization are members of the Organization;
(iii) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified State that is a member of the Organization;
(iv) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member;
(v) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through an Office common to a group of States members of the Organization.

(2) [Ratification or Accession] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit
(i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,
(ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.

(3) [Effective Date of Deposit]

(a) Subject to subparagraph (b), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,
(i) in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited;
(ii) in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited;
(iii) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;
(iv) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under (ii), above;
(v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1)(v), the date on which the instruments of all the States members of the group have been deposited.

(b) Any instrument of ratification or accession (referred to in this subparagraph as “instrument”) of a State may be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Treaty, is or are also deposited. The instrument containing such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when the deposit of any instrument specified in the declaration is, itself, accompanied by a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.

(c) Any declaration made under paragraph (b) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

Article 20. Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [Instruments to Be Taken Into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by entities referred to in Article 19(1) and that have an effective date according to Article 19(3) shall be taken into consideration.

(2) [Entry Into Force of the Treaty] This Treaty shall enter into force three months after five States have deposited their instruments of ratification or accession.

(3) [Entry Into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry Into Force of the Treaty] Any entity not covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession.

Article 21. Reservations

(1) [Special Kinds of Marks] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 2(1)(a) and 2(2)(a), any of the provisions of Articles 3(1) and 3(2), 5, 7, 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.

(2) [Modalities] Any reservation under paragraph (1) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.

(3) [Withdrawal] Any reservation under paragraph (1) may be withdrawn at any time.

(4) [Prohibition of Other Reservations] No reservation to this Treaty other than the reservation allowed under paragraph (1) shall be permitted.

Article 22. Transitional Provisions

(1) [Single Application for Goods and Services in Several Classes; Division of Application]

(a) Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 3(5), an application may be filed with the Office only in respect of goods or services which belong to one class of the Nice Classification.

(b) Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 6, where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such application shall result in two or more registrations in the register of marks, provided that each and every such registration shall bear a reference to all other such registrations resulting from the said application.

(c) Any State or intergovernmental organization that has made a declaration under subparagraph (a) may declare that, notwithstanding Article 7(1), no application may be divided.

(2) [Single Power of Attorney for More Than One Application and/or Registration] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 4(3)(b), a power of attorney may only relate to one application or one registration.

(3) [Prohibition of Requirement of Certification of Signature of Power of Attorney and of Signature of Application] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 8(4), the signature of a power of attorney or the signature by the applicant of an application may be required to be the subject of an attestation, notarization, authentication, legalization or other certification.

(4) [Single Request for More Than One Application and/or Registration in Respect of a Change in Name and/or Address, a Change in Ownership or a Correction of a Mistake] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 10(1)(e), 10(2) and 10(3), Article 11(1)(h) and 11(3) and Article 12(1)(e) and 12(2), a request for the recordal of a change in name and/or address, a request for the recordal of a change in ownership and a request for the correction of a mistake may only relate to one application or one registration.

(5) [Furnishing, on the Occasion of Renewal, of Declaration and/or Evidence Concerning Use] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 13(4)(iii), it will require, on the occasion of renewal, the furnishing of a declaration and/or of evidence concerning use of the mark.

(6) [Substantive Examination on the Occasion of Renewal] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 13(6), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.

(7) [Common Provisions]

(a) A State or an intergovernmental organization may make a declaration under paragraphs (1) to (6) only if, at the time of depositing its instrument of ratification of, or accession to, this Treaty, the continued application of its law would, without such a declaration, be contrary to the relevant provisions of this Treaty.

(b) Any declaration under paragraphs (1) to (6) shall accompany the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the declaration.

(c) Any declaration made under paragraphs (1) to (6) may be withdrawn at any time.

(8) [Loss of Effect of Declaration]

(a) Subject to subparagraph (c), any declaration made under paragraphs (1) to (5) by a State regarded as a developing country in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations, or by an intergovernmental organization each member of which is such a State, shall lose its effect at the end of a period of eight years from the date of entry into force of this Treaty.

(b) Subject to subparagraph (c), any declaration made under paragraphs (1) to (5) by a State other than a State referred to in subparagraph (a), or by an intergovernmental organization other than an intergovernmental organization referred to in subparagraph (a), shall lose its effect at the end of a period of six years from the date of entry into force of this Treaty.

(c) Where a declaration made under paragraphs (1) to (5) has not been withdrawn under paragraph (7)(c), or has not lost its effect under subparagraph (a) or (b), before October 28, 2004, it shall lose its effect on October 28, 2004.

(9) [Becoming Party to the Treaty] Until December 31, 1999, any State which, on the date of the adoption of this Treaty, is a member of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property without being a member of the Organization may, notwithstanding Article 19(1)(i), become a party to this Treaty if marks may be registered with its own Office.

Article 23. Denunciation of the Treaty

(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on which that registration is due for renewal.

Article 24. Languages of the Treaty; Signature

(1) [Original Texts; Official Texts]

(a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) At the request of a Contracting Party, an official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of that Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.

(2) [Time Limit for Signature] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 25. Depositary

The Director General shall be the depositary of this Treaty.


REGULATIONS UNDER THE TRADEMARK LAW TREATY

List of Rules

Rule 1: Abbreviated Expressions
Rule 2: Manner of Indicating Names and Addresses
Rule 3: Details Concerning the Application
Rule 4: Details Concerning Representation
Rule 5: Details Concerning the Filing Date
Rule 6: Details Concerning the Signature
Rule 7: Manner of Identification of an Application Without Its Application Number
Rule 8: Details Concerning Duration and Renewal

List of Model International Forms

Form No. 1 Application for the Registration of a Mark
Form No. 2 Power of Attorney
Form No. 3 Request for the Recordal of Change(s) in Name(s) and/or Address(es)
Form No. 4 Request for the Recordal of a Change in Ownership in Respect of Registration(s) and/or Application(s) for Registration of Marks
Form No. 5 Certificate of Transfer in Respect of Registration(s) and/or Application(s) for Registration of Marks
Form No. 6 Transfer Document in Respect of Registration(s) and/or Application(s) for Registration of Marks
Form No. 7 Request for the Correction of Mistake(s) in Registration(s) and/or Application(s) for Registration of Marks
Form No. 8 Request for the Renewal of a Registration

Rule 1. Abbreviated Expressions

(1) [“Treaty”; “Article”]

(a) In these Regulations, the word “Treaty” means the Trademark Law Treaty.

(b) In these Regulations, the word “Article” refers to the specified Article of the Treaty.

(2) [Abbreviated Expressions Defined in the Treaty] The abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the Treaty shall have the same meaning for the purposes of the Regulations.

Rule 2. Manner of Indicating Names and Addresses

(1) [Names]

(a) Where the name of a person is to be indicated, any Contracting Party may require,
(i) where the person is a natural person, that the name to be indicated be the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or that the name to be indicated be, at that person’s option, the name or names customarily used by the said person;
(ii) where the person is a legal entity, that the name to be indicated be the full official designation of the legal entity.

(b) Where the name of a representative which is a firm or partnership is to be indicated, any Contracting Party shall accept as indication of the name the indication that the firm or partnership customarily uses.

(2) [Addresses]

(a) Where the address of a person is to be indicated, any Contracting Party may require that the address be indicated in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery at the indicated address and, in any case, consist of all the relevant administrative units up to, and including, the house or building number, if any.

(b) Where a communication to the Office of a Contracting Party is in the name of two or more persons with different addresses, that Contracting Party may require that such communication indicate a single address as the address for correspondence.

(c) The indication of an address may contain a telephone number and a telefacsimile number and, for the purposes of correspondence, an address different from the address indicated under subparagraph (a).

(d) Subparagraphs (a) and (c) shall apply, mutatis mutandis, to addresses for service.

(3) [Script to Be Used] Any Contracting Party may require that any indication referred to in paragraphs (1) and (2) be in the script used by the Office.

Rule 3. Details Concerning the Application

(1) [Standard Characters] Where, pursuant to Article 3(1)(a)(ix), the application contains a statement to the effect that the applicant wishes that the mark be registered and published in the standard characters used by the Office of the Contracting Party, the Office shall register and publish that mark in such standard characters.

(2) [Number of Reproductions]

(a) Where the application does not contain a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than
(i) five reproductions of the mark in black and white where the application may not, under the law of that Contracting Party, or does not contain a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of the said Contracting Party;
(ii) one reproduction of the mark in black and white where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of that Contracting Party.

(b) Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than five reproductions of the mark in black and white and five reproductions of the mark in color.

(3) [Reproduction of a Three-Dimensional Mark]

(a) Where, pursuant to Article 3(1)(a)(xi), the application contains a statement to the effect that the mark is a three-dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two-dimensional graphic or photographic reproduction.

(b) The reproduction furnished under subparagraph (a) may, at the option of the applicant, consist of one single view of the mark or of several different views of the mark.

(c) Where the Office considers that the reproduction of the mark furnished by the applicant under subparagraph (a) does not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, up to six different views of the mark and/or a description by words of that mark.

(d) Where the Office considers that the different views and/or the description of the mark referred to in subparagraph (c) still do not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, a specimen of the mark.

(e) Paragraph (2)(a)(i) and 2(b) shall apply mutatis mutandis.

(4) [Transliteration of the Mark] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiii), where the mark consists of or contains matter in script other than the script used by the Office or numbers expressed in numerals other than numerals used by the Office, a transliteration of such matter in the script and numerals used by the Office may be required.

(5) [Translation of the Mark] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiv), where the mark consists of or contains a word or words in a language other than the language, or one of the languages, admitted by the Office, a translation of that word or those words into that language or one of those languages may be required.

(6) [Time Limit for Furnishing Evidence of Actual Use of the Mark] The time limit referred to in Article 3(6) shall not be shorter than six months counted from the date of allowance of the application by the Office of the Contracting Party where that application was filed. The applicant or holder shall have the right to an extension of that time limit, subject to the conditions provided for by the law of that Contracting Party, by periods of at least six months each, up to a total extension of at least two years and a half.

Rule 4. Details Concerning Representation

The time limit referred to in Article 4(3)(d) shall be counted from the date of receipt of the communication referred to in that Article by the Office of the Contracting Party concerned and shall not be less than one month where the address of the person on whose behalf the communication is made is on the territory of that Contracting Party and not less than two months where such an address is outside the territory of that Contracting Party.

Rule 5 Details Concerning the Filing Date

(1) [Procedure in Case of Non-Compliance with Requirements] If the application does not, at the time of its receipt by the Office, comply with any of the applicable requirements of Article 5(1)(a) or 5(2)(a), the Office shall promptly invite the applicant to comply with such requirements within a time limit indicated in the invitation, which time limit shall be at least one month from the date of the invitation where the applicant’s address is on the territory of the Contracting Party concerned and at least two months where the applicant’s address is outside the territory of the Contracting Party concerned. Compliance with the invitation may be subject to the payment of a special fee. Even if the Office fails to send the said invitation, the said requirements remain unaffected.

(2) [Filing Date in Case of Correction] If, within the time limit indicated in the invitation, the applicant complies with the invitation referred to in paragraph (1) and pays any required special fee, the filing date shall be the date on which all the required indications and elements referred to in Article 5(1)(a) have been received by the Office and, where applicable, the required fee referred to in Article 5(2)(a) has been paid to the Office. Otherwise, the application shall be treated as if it had not been filed.

(3) [Date of Receipt] Each Contracting Party shall be free to determine the circumstances in which the receipt of a document or the payment of a fee shall be deemed to constitute receipt by or payment to the Office in cases in which the document was actually received by or payment was actually made to
(i) a branch or sub-office of the Office,
(ii) a national Office on behalf of the Office of the Contracting Party, where the Contracting Party is an intergovernmental organization referred to in Article 19(1)(ii),
(iii) an official postal service,
(iv) a delivery service, other than an official postal service, specified by the Contracting Party.

(4) [Use of Telefacsimile] Where a Contracting Party allows the filing of an application by telefacsimile and the application is filed by telefacsimile, the date of receipt of the telefacsimile by the Office of that Contracting Party shall constitute the date of receipt of the application, provided that the said Contracting Party may require that the original of such application reach the Office within a time limit which shall be at least one month from the day on which the telefacsimile was received by the said Office.

Rule 6. Details Concerning the Signature

(1) [Legal Entities] Where a communication is signed on behalf of a legal entity, any Contracting Party may require that the signature, or the seal, of the natural person who signs or whose seal is used be accompanied by an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person.

(2) [Communication by Telefacsimile] The period referred to in Article 8(2)(b) shall not be less than one month from the date of the receipt of a transmittal by telefacsimile.

(3) [Date] Any Contracting Party may require that a signature or seal be accompanied by an indication of the date on which the signing or sealing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing or sealing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature or seal was received by the Office or, if the Contracting Party so allows, a date earlier than the latter date.

Rule 7. Manner of Identification of an Application Without Its Application Number

(1) [Manner of Identification] Where it is required that an application be identified by its application number but where such a number has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, that application shall be considered identified if the following is supplied:
(i) the provisional application number, if any, given by the Office, or
(ii) a copy of the application, or
(iii) a reproduction of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or the representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or the representative.

(2) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) be complied with in order for an application to be identified where its application number has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative.

Rule 8. Details Concerning Duration and Renewal

For the purposes of Article 13(1)(c), the period during which the request for renewal may be presented and the renewal fee may be paid shall start at least six months before the date on which the renewal is due and shall end at the earliest six months after that date. If the request for renewal is presented and/or the renewal fees are paid after the date on which the renewal is due, any Contracting Party may subject the renewal to the payment of a surcharge.

 

  Model
International Form No 1

APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A MARK

 

submitted to the Office of ………

  For Office use only
   
  Reference number of applicant:* ………
  Reference number of representative:* ………

 

1. Request for Registration
  Registration of the mark reproduced in the present application is hereby requested.

* The reference number allotted by the applicant and/or the reference number allotted by the representative to the present application may be indicated in this space.


[Form No 1, page 2]

2.

Applicant(s)

  2.1.

If the applicant is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  2.2.

If the applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:

  2.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s): (with the area code) Telefacsimile number(s): (with the area code)
  2.4.

State of nationality:

   

State of domicile:

   

State of establishment:**

  2.5.

Where the applicant is a legal entity, indicate

   

– the legal nature of the legal entity:

   

– the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the legal entity is organized:

 

  2.6. [ ] Check this box if there is more than one applicant; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 2.1 or 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5.***

* The names to be indicated under (a) and (b) are either the full names of the applicant or the names customarily used by the applicant.
** “Establishment” means a real and effective industrial or commercial establishment.
*** Where several applicants are listed on the additional sheet with different addresses and there is no representative, the address for correspondence must be underlined on the additional sheet.


[Form No 1, page 3]

3.

Representative

  3.1. [ ]

The applicant is not represented.

  3.2. [ ]

The applicant is represented.

    3.2.1.

Identification of the representative

      3.2.1.1.

Name

      3.2.1.2.

Address (including postal code and country):

     

Telephone number(s): (with the area code)

Telefacsimile number(s): (with the area code)

 

    3.2.2. [ ] The power of attorney is already in the possession of the Office. Serial number: ………*
    3.2.3. [ ] The power of attorney is attached.
    3.2.4. [ ] The power of attorney will be furnished at a later date.
    3.2.5. [ ] No power of attorney needed.
4.

Address for Service**


* To be left blank if the power of attorney has not, or has not yet, been allotted a serial number or if the serial number is not yet known to the applicant of the representative.
** An address for service must be indicated in the space available under the title of item 4 where the applicant does not have or, if there is more than one applicant, where none of the applicants has a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on the territory of the Contracting Party whose Office is the Office named on the first page of the present application, except where a representative is indicated in item 3.


[Form No 1, page 4]

5.

Claiming of Priority

  [ ]

The applicant hereby claims the following priority:

    5.1.

Country (Office) of first filing:*

    5.2.

Date of first filing:

    5.3.

Application number of first filing (if available):

    5.4.

The certified copy of the application the priority of which is claimed**

      5.4.1. [ ] is attached.
      5.4.2. [ ] will be furnished within three months form the filing date of the present application.
    5.5.

The translation of the certified copy

      5.5.1. [ ] is attached.
      5.5.2. [ ] will be furnished within three months from the filing date of the present application.
    5.6. [ ]

Check this box if there is more than one filing whose priority is claimed; in that case, list them in an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the information referred to in items 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5 and the goods and/or services mentioned in each of them.


* Where the application the priority of which is claimed was filed with an Office other then a national Office (e.g., OAPI, the Benelux Trademark Office and Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs)), the name of that Office has to be indicated instead of the name of a country. Otherwise, not the name of the Office but the name of the country must be indicated.
** “Certified copy” means a copy of the application the priority of which is claimed, certified as being in conformity with the original by the Office which received such application.


[Form No 1, page 5]

6.

Registration(s) in the Country (Office) of Origin*

  [ ] The certificate(s) of registration in the country (Office) of origin is (are) attached.
7.

Protection Resulting From Display in an Exhibition

  [ ] Check this box if the applicant whishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an exhibition. In that case, give the details on an additional sheet.

_______________

* To be filled in where the applicant whishes to furnish evidence under Article 6quinquies A(1) of the Paris Convention when filing the application.


8.

Reproduction of the Mark

 

(8 cm × 8 cm)

 


[Form No 1, page 6]

  8.1. [ ]

The applicant whishes that the Office register and publish the mark in the standard characters used by it.*

  8.2. [ ]

Color is claimed as a distinctive feature of the mark.

    8.2.1.

Name(s) of the color(s) claimed:

    8.2.2.

Principal parts of the mark which are in that (those) color(s):

  8.3. [ ]

The mark is three-dimensional.

      [ ] …** different views of the mark are attached.
  8.4. …***

reproduction(s) of the mark in black and white is (are) attached.

  8.5. …***

reproduction(s) of the mark in color is (are) attached.

9.

Transliteration of the Mark

 

The mark or part of the mark is transliterated as follows:

10.

Translation of the Mark

 

The mark or part of the mark is translated as follows:


* Such a wish cannot be expressed in respect of marks which contain or consist of figurative elements. If, in the opinion of the Office, they do contain such elements, the Office will ignore the wish of the applicant and will register and publish the mark as appearing in the square.
** If several different views of the mark are not included in the square provided in item 8 but are attached, check this box and indicate the number of those different views.
*** Indicate the number of reproductions in black and white and/or color.


[Form No 1, page 7]

11.

Goods and/or Services

 

Names of the goods and/or services:*

  [ ]

Check this box if the space above is not sufficient; in that case, give the names of the goods and/or services on an additional sheet.

12.

Declaration Concerning Intention to Use or Actual Use; Evidence of Actual Use

  12.1. [ ] Check this box if a declaration is attached.
  12.2. [ ] Check this box if evidence of actual use is attached.
13.

Requirements Relating to Languages

  [ ]

Check this box if an attachment is enclosed in order to comply with any language requirements applicable with respect to the Office.**


* Where the goods and/or services belong to more than one class of the Nice Classification, they must be grouped according to the classes of that Classification. The number of each class must be indicated and the foods and/or services belonging to the same class must be grouped following the indication of the number of that class. Each group of goods or services must be presented in the order of the classes of the Nice Classification. Where all the goods or services belong to one class of the Nice Classification, the number of that class must be indicated.
** This box is not to be used if the Office does not admit more than one language.


[Form No 1, page 8]

14.

Signature or Seal

  14.1.

Name of the natural person who signs or whose seal is used:

  14.2.

Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or on behalf of the

    14.2.1. [ ] applicant.
    14.2.2. [ ] representative.
  14.3.

Date of signature or of sealing:

  14.4.

Signature or seal:

15.

Fee(s)

  15.1.

Currency and amount(s) of the fee(s) paid in connection with the present application:

  15.2.

Method of payment:

16.

Additional Sheets and Attachments

  [ ]

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments:

 

  Model
International Form No 2

POWER OF ATTORNEY

 

for procedures before the Office of ………

  For Office use only
   
  Reference number of person making the appointment:* ………

 

1.

Appointment

 

The undersigned hereby appoints as his representative the person identified in item 3, below.

2.

Name of the Person Making the Appointment**

3.

Representative

  3.1.

Name

  3.2.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)


* The reference number allotted by the person making the appointment to this power of attorney may be indicated in this space.
** If the person making the appointment is the applicant (or one of the applicants), the name to be indicated is that of that applicant, as indicated in the application(s) to which this power relates. If the said person is the holder (or one of the holders), the name to be indicated is that of that holder, as recorded in the register of marks. If the said person is an interested person other than an applicant or holder, the name to be indicated is the full name of that person or the name customarily used by that person.


[Form No 2, page 2]

4.

Application(s) and/or Registration(s) Concerned

 

This power of attorney concerns:

  4.1. [ ]

all existing and future applications and/or registrations of the person making the appointment, subject to any exception indicated on an additional sheet.

  4.2. [ ]

the following application(s) and/or registration(s):

    4.2.1.

the application(s) concerning the following mark(s):*

    4.2.2.

the application(s) having the following application number(s)** as well as any registration(s) resulting therefrom:

    4.2.3.

the registration(s) having the following registration number(s)

    4.2.4. [ ] If the spaces under 4.2.1, 4.2.2 or 4.2.3 are not sufficient, check this box and provide the information on an additional sheet.

* Complete this item if the power of attorney is filed with the Office together with the application(s).
** Where the application number of an application has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, that application may be identified by furnishing either: (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or (ii) a copy of the application, or (iii) a reproduction of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or his representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or his representative.


[Form No 2, page 3]

5.

Scope of the Power of Attorney

  5.1. [ ]

Check this box if the representative has the right to act as representative for all purposes, including, where the person making the appointment is an applicant or a holder, the following purposes:

    5.1.1. [ ] withdrawal of the application(s)
    5.1.2. [ ] surrender of the registration(s)
  5.2. [ ]

Check this box if the representative does not have the right to act as representative for all purposes and indicate here or on an additional sheet the purposes excluded from the powers of the representative:

6.

Signature or Seal

  6.1.

Name of the natural person who signs or whose seal is used:

  6.2.

Date of signature or of sealing

  6.3.

Signature or seal:

7.

Additional Sheets and Attachments

  [ ]

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments:

 

  Model
International Form No 3

REQUEST FOR THE RECORDAL OF CHANGE(S) IN NAME(S) OR ADDRESS(ES)
IN RESPECT OF REGISTRATION(S) AND/OR APPLICATION(S) FOR REGISTRATION OF MARKS

 

submitted to the Office of ………

  For Office use only
 
  Reference number of holder and/or applicant:* ………
  Reference number of representative:* ………

1.

Request for Recordal

 

The recordal of the change(s) indicated in the present request is hereby requested.

2.

Registration(s) and/or Application(s) Concerned

 

The present request concerns the following registration(s) and/or application(s):

  2.1.

Registration number(s):

  2.2.

Application number(s):**

  2.3. [ ] If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the information on an additional sheet.

* The reference number allotted by the holder and/or applicant and/or the reference number allotted by the representative to the present request may be indicated in this space.
** Where the application number of an application has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, that application may be identified by furnishing either: (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or (ii) a copy of the application, or (iii) a reproduction of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or his representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or his representative.


[Form No 3, page 2]

3.

Holder(s) and/or Applicant(s)

  3.1. If the holder and/or applicant is a natural person, the person’s
    (a) family or principal name:*
    (b) given or secondary name(s):*
  3.2. If the holder and/or applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:
  3.3. Address (including postal code and country):

  Telephone number(s):

(with area codes)

Telefacsimile number(s):

(with area codes)

 

  3.4. [ ] Check this box if there is more than one holder and/or applicant; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 3.1 or 3.2 and 3.3.

 

4.

Representative

  4.1.

Name:

  4.2.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with area codes)

Telefacsimile number(s):

(with area codes)

  4.3.

Serial number of the power of attorney:**

 

5. Address for Service

* The names to be indicated under (a) and (b) are those which were indicated in the application(s), or are recorded in respect of the registration(s), to which the present request relates.
** To be left blank if the power of attorney has not, or has not yet, been allotted a serial number or if the serial number is not yet known to the holder and/or applicant or the representative.


[Form No 3, page 3]

6.

Indication of the Change(s)

  6.1.

Data to be changed:

   

Data as changed:*

  6.2. [ ] Check this box if the above space is insufficient; in that case, indicate on an additional sheet the data to be changed with the data as changed.
7.

Signature or Seal

  7.1.

Name of the natural person who signs or whose seal is used:

 

  7.2.

Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or on behalf of the

    7.2.1. [ ] holder and/or applicant.
    7.2.2. [ ] representative.
  7.3.

Date of signature or of sealing:

  7.4.

Signature or seal:


* Indicate the name(s) and/or address(es) as changed.


[Form No 3, page 4]

8.

Fee

  8.1. Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for the recordal of change(s):
  8.2. Method of payment:
9

Additional Sheets and Attachments

  [ ] Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments:

 

  ModelInternational Form No 4

REQUEST FOR THE RECORDAL OF A CHANGE IN OWNERSHIP IN RESPECT OF REGISTRATION(S) AND/OR APPLICATION(S) FOR REGISTRATION OF MARKS

 

submitted to the Office of ………

  For Office use only
   
  Reference number of holder and/or applicant:* ………

Reference number of representative:* ………

   

 

1.

Request for Recordal

 

The recordal of the change in ownership indicated in the present request is hereby requested.

2.

Registration(s) and/or Application(s) Concerned

 

The present request concerns the following registration(s) and/or application(s):

  2.1.

Registration number(s):

  2.2.

Application number(s):**

  2.3. [ ] If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the information on an additional sheet.

* The reference number allotted by the holder and/or applicant and/or the reference number allotted by the representative to the present request may be indicated in this space.
** Where the application number of an application has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, that application may be identified by furnishing either: (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or (ii) a copy of the application, or (iii) a reproduction of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or his representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or his representative.


[Form No 4, page 2]

3.

Goods and/or Services Affected by the Change

  3.1. [ ] Check this box where all the goods and/or services listed in the application(s) and/or registration(s) referred to in item 2 are affected by the change.
  3.2. [ ] Check this box where item 2 mentions only one application or registration and where only some of the goods and/or services listed in that application or registration are affected by the change and indicate the goods and/or services that should appear in the application or registration of the new owner (in which case the goods and/or services not indicated will remain in the application or registration of the applicant or holder):
  3.3. [ ] Check this box where item 2 mentions more than one application or registration and if in respect of at least one of them the change affects less than all the goods and/or services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect of each application and/or registration, whether the change affects all the goods and/or services or only some of them. In respect of any application or registration where only some of the goods and/or services are affected by the change, make the indication in the way specified item 3.2.


Form No 4, page 3]

4.

Basis for the Change in Ownership

  4.1. [ ]

The change in ownership from a contract.

   

One of the following documents is enclosed:

    4.1.1. [ ] a copy, certified as being in conformity with the original, of the contract.
    4.1.2. [ ] an extract, certified as being a true extract, of the contract.
    4.1.3. [ ] a certificate of transfer.
    4.1.4. [ ] a transfer document.
  4.2. [ ]

The change in ownership results from a merger.

   

A copy, certified as being in conformity with the original, of the following document, evidencing the merger, is enclosed:

    4.2.1. [ ] extract from the register of commerce.
    4.2.2. [ ] other document originating from the competent authority.
  4.3. [ ]

The change in ownership does not result from a contract or a merger.

    4.3.1. [ ] A copy, certified as being in conformity with the original, of a document evidencing the change is enclosed.


[Form No 4, page 4]

5.

Holder(s) and/or Applicant(s)

  5.1.

If the holder and/or applicant is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  5.2.

If the holder and/or applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:

  5.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with area codes)

Telefacsimile number(s):

(with area codes)

 

  5.4. [ ] Check this box if there is more than one holder and/or applicant affected by the change; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 5.1 or 5.2 and 5.3.
  5.5. [ ] Check this box if the holder and/or applicant, or one of the holders and/or applicants, has changed names and/or addresses without requesting the recordal of that change, and enclose a document evidencing that the person having transferred the ownership and the holder and/or the applicant are the same person.
6.

Representative of the Holder and/or Applicant

  6.1.

Name:

  6.2.

Address (including postal code and country):

 

    Telephone number(s):

(with area codes)

Telefacsimile number(s):

(with area codes)

  6.3.

Serial number of the power of attorney:**


* The names to be indicated under (a) and (b) are those which were indicated in the application(s), or are recorded in respect of the registration(s), to which the present request relates.
** To be left blank if the power of attorney has not, or has not yet, been allotted a serial number or if the serial number is not yet known to the holder and/or applicant or the representative.


[Form No 4, page 5]

7.

Address for Services of the Holder and/or Applicant

8.

New Owner(s)

  8.1.

If the new owner is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  8.2.

If the new owner is a legal entity, the entity’s full official designation:

  8.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)

  8.4.

State of nationality:

   

State of domicile:

   

State of establishment:**

  8.5.

Where the new owner is a legal entity, indicate

   

– the legal nature of the legal entity:

   

– the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the legal entity is organized:

 

  8.6. [ ] Check this box if there is more than one new owner; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 8.1 or 8.2, 8.3, 8.4 and 8.5.***

* The names to be indicated under (a) and (b) are either the full names of the new owner of the names customarily used by the new owner.
** “Establishment” means a real and effective industrial or commercial establishment.
*** Where several new owners are listed on the additional sheet with different addresses and there is no representative, the address for correspondence must be underlined on the additional sheet.


[Form No 4, page 6]

9.

Representative of the New Owner

  9.1. [ ]

The new owner is not represented.

  9.2. [ ]

The new owner is represented.

    9.2.1.

Identification of the representative

      9.2.1.1.

Name

      9.2.1.2.

Address (including postal code and country):

     

Telephone number(s):

(with the area code)

Telefacsimile number(s):

(with the area code)


* To be left blank if the power of attorney has not, or has not yet, been allotted a serial number or if the serial number is not yet known to the new owner or the representative.
** An address for service must be indicated in the space available under the title of item 10 where the new owner does not have or, if there is more than one new owner, where none of the new owners has a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on the territory of the Contracting Party whose Office is the Office named on the first page of the present request, except where a representative is indicated in item 9.


[Form No 4, page 7]

11.

Signature or Seal

  11.1.

Name of the natural person who signs or whose seal is used:

  11.2.

Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or on behalf of the

    11.2.1. [ ] holder and/or applicant.
    11.2.2. [ ] new owner
    11.2.3. [ ] representative
  11.3.

Date of signature or of sealing:

  11.4.

Signature or seal:

12.

Fee

  12.1.

Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for the recordal of a change in ownership:

  12.2.

Method of payment:

13.

Additional Sheets and Attachments

  [ ]

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments:

 

  Model
International Form No 5

CERTIFICATE OF TRANSFER IN RESPECT OF REGISTRATION(S) AND/OR APPLICATION(S) FOR REGISTRATION OF MARKS

 

submitted to the Office of ………

  For Office use only

* Where the application number of an application has not yet been issued or is not known to the transferor or his representative, that application may be identified by furnishing either: (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or (ii) a copy of the application, or (iii) a reproduction of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the transferor or his representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the transferor or his representative.


[Form No 5, page 2]

3.

Goods and/or Services Affected by the Transfer

  3.1. [ ] Check this box where all the goods and/or services listed in the application(s) and/or registration(s) referred to in item 2 have been affected by the transfer.
  3.2. [ ] Check this box where item 2 mentions only one application or registration and where only some of the goods and/or services listed in that application or registration have been affected by the transfer and indicate the goods and/or services that have been affected by the transfer:
  3.3. [ ] Check this box where item 2 mentions more than one application or registration and if in respect of at least one of them the transfer has affected less than all the goods and/or services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect of each application and/or registration, whether the transfer affected all the goods and/or services or only some of them. In respect of any application or registration where only some of the goods and/or services were affected by the transfer, make the indication in the way specified in item 3.2.


[Form No 5, page 3]

4.

Transferor(s)

  4.1.

If the transferor  is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  4.2.

If the transferor is a legal entity, the entity’s full official designation:

  4.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area codes)

Telefacsimile number(s):

(with the area codes)

  4.4. [ ] Check this box if there is more than one transferor; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 4.1 or 4.2 and 4.3.

* The names to be indicated under (a) and (b) are those which were indicated in the application(s), or are recorded in respect of the registration(s), to which the present certificate relates.


[Form No 5, page 4]

5.

Transferee(s)

  5.1.

If the transferee is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  5.2.

If the transferee is a legal entity, the entity’s full official designation:

  5.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area codes)

Telefacsimile number(s):

(with the area codes)

 

  5.4. [ ] Check this box if there is more than one transferee; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 5.1 or 5.2 and 5.3.

* The names to be indicated under (a) and (b) are either the full names of the transferee or the names customarily used by the transferee.


[Form No 5, page 5]

6.

Signatures or Seals

  6.1.

Signature(s) or seal(s) of the transferor(s)

    6.1.1. Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:
    6.1.2. Date of signature(s) or of sealing(s):
    6.1.3. Signature(s) or seal(s):
  6.2.

Signature(s) or seal(s) of the transferee(s)

    6.2.1. Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:
    6.2.2. Date of signature(s) or of sealing(s):
    6.2.3 Signature(s) or seal(s):
7.

Additional Sheets and Attachments

  [ ]

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments:

 

  Model
International Form No 6

TRANSFER DOCUMENT IN RESPECT OF REGISTRATION(S) AND/OR APPLICATION(S) FOR REGISTRATION OF MARKS

 

submitted to the Office of ………

  For Office use only

 

1.

Declaration of Transfer

 

The undersigned transferor(s) transfers (transfer) to the undersigned transferee(s) the ownership of the registration(s) and/or application(s) identified below.

2.

Registration(s) and/or Application(s) Concerned

 

The present certificate concerns the transfer of the following registration(s) and/or application(s):

  2.1.

Registration number(s):

  2.2.

Application number(s):*

  2.3. [ ] If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the information on an additional sheet.

* Where the application number of an application has not yet been issued or is not known to the transferor or his representative, that application may be identified by furnishing either: (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or (ii) a copy of the application, or (iii) a reproduction of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the transferor or his representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the transferor or his representative.


[Form No 6, page 2]

3.

Goods and/or Services Affected by the Transfer

  3.1. [ ] Check this box where all the goods and/or services listed in the application(s) and/or registration(s) referred to in item 2 have been affected by the transfer.
  3.2. [ ] Check this box where item 2 mentions only one application or registration and where only some of the goods and/or services listed in that application or registration have been affected by the transfer and indicate the goods and/or services that have been affected by the transfer:
  3.3. [ ] Check this box where item 2 mentions more than one application or registration and if in respect of at least one of them the transfer affects less than all the goods and/or services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect of each application and/or registration, whether the transfer affected all the goods and/or services or only some of them. In respect of any application or registration where only some of the goods and/or services are affected by the transfer, make the indication in the way specified item 3.2.


[Form No 6, page 3]

4.

Transferor(s)

  4.1.

If the transferor is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  4.2.

If the transferor is a legal entity, the entity’s full official designation:

  4.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area codes)

Telefacsimile number(s):

(with the area codes)

 

  4.4. [ ] Check this box if there is more than one transferor; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 4.1 or 4.2 and 4.3.

* The names to be indicated under (a) and (b) are those which were indicated in the application(s), or are recorded in respect of the registration(s), to which the present certificate relates.


[Form No 6, page 4]

5.

Transferee(s)

  5.1.

If the transferee is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  5.2.

If the transferee is a legal entity, the entity’s full official designation:

  5.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area codes)

Telefacsimile number(s):

(with the area codes)

 

  5.4. [ ] Check this box if there is more than one transferee; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 5.1 or 5.2 and 5.3.
6.

Additional Indications (see the Annex to this Form (attached))

 

(the furnishing of any of those indications is optional for the purposes of recordal of the change in ownership)

  [ ]

Check this box if the Annex is used.


* The names to be indicated under (a) and (b) are either the full names of the transferee or the names customarily used by the transferee.


[Form No 6, page 5]

7.

Signatures or Seals

  7.1.

Signature(s) or seal(s) of the transferor(s)

    7.1.1. Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:
    7.1.2. Date of signature(s) or of sealing(s):
    7.1.3. Signature(s) or seal(s):
  7.2.

Signature(s) or seal(s) of the transferee(s)

    7.2.1. Name(s) of the natural person(s) who sign(s) or whose seal(s) is (are) used:
    7.2.2. Date of signature(s) or of sealing(s):
    7.2.3 Signature(s) or seal(s):
8.

Additional Sheets, Attachments and Annex

  [ ]

Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments:

  [ ]

Check this box if an Annex is enclosed and indicate the number of the pages of the Annex and the number of any additional sheets to the Annex:

 

  Annex
to Form No 6

Additional Indications Relating to a Transfer Document (Item 6)

 

A.

Transfer of Goodwill or Business

  (a) [ ] Check this box where the transfer is made with the relevant goodwill or the business in respect of all the goods and/or services listed in the application(s) and/or registration(s) referred to in item 2 of the transfer document.
  (b) [ ] Check this box where item 2 of the transfer document mentions only one application or registration and where the transfer is made with the relevant goodwill or the business in respect of only some of the goods and/or services listed in that application or registration and indicate the goods and/or services in respect of which the transfer is made with the relevant goodwill or the business:
  (c) [ ] Check this box where item 2 of the transfer document mentions more than one application or registration and if in respect of at least one of them the transfer is made with the relevant goodwill or the business in respect of less than all the goods and/or services listed. In this case, indicate on an additional sheet, separately in respect of each application and/or registration, whether the transfer is made with the relevant goodwill or the business in respect of all the goods and/or services or only some of them. In respect of any application or registration where the transfer is made with the relevant goodwill or the business in respect of only some of the goods and/or services, make the indication in the way specified item (b).


[Annex to Form No 6, page 2]

B.

Transfer of Rights Resulting from Use

 

The rights, arising from the use of the mark, are transferred in respect of

  (a) [ ] all registration(s) and/or application(s).
  (b) [ ] only the following registration(s) and/or application(s):
C.

Transfer of the Right to Sue

  [ ]

The transferee shall have the right to sue for past infringements.

D.

Consideration

  (a) [ ] The transfer is effected in consideration for money received.
  (b) [ ] The transfer is effected in consideration for money received and other good and valuable consideration.
  (c) [ ] The transferor hereby acknowledges receipt of the above-mentioned consideration.
E.

Effective Date of the Transfer

  (a) [ ] The transfer is effective as of the date of signature of the present transfer document.
  (b) [ ] The transfer is effective as of the following date: ………

 

  Model
International Form No 7


REQUEST FOR THE CORRECTION OF MISTAKE(S) IN REGISTRATION(S) AND/OR APPLICATION(S) FOR REGISTRATION OF MARKS

submitted to the Office of ………

  For Office use only
   
  Reference number of holder and/or applicant:* ………

Reference number of representative:* ………

1.

Request for Correction

 

The correction(s) identified in the present request is (are) hereby requested.

2.

Registration(s) and/or Application(s) Concerned

 

The present request concerns the following registration(s) and/or application(s):

  2.1.

Registration number(s):

  2.2.

Application number(s):**

  2.3. [ ] If the spaces under 2.1 or 2.2 are not sufficient, check this box and provide the information on an additional sheet.

* The reference number allotted by the holder and/or applicant and/or the reference number allotted by the representative to the present request may be indicated in this space.
** Where the application number of an application has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, that application may be identified by furnishing either: (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or (ii) a copy of the application, or (iii) a reproduction of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or his representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or his representative.


[Form No 7, page 2]

3.

Holder(s) and/or Applicant(s)

  3.1.

If the holder and/or applicant is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:*

   

(b) given or secondary name(s):*

  3.2.

If the holder and/or applicant is a legal entity, the entity’s full official designation:

  3.3.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area codes)

Telefacsimile number(s):

(with the area codes)

  3.4. [ ] Check this box if there is more than one holder and/or applicant; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 3.1 or 3.2 and 3.3.
4.

Representative

  4.1.

Name:

  4.2.

Address (including postal code and country):


* The names to be indicated under (a) and (b) are those which were indicated in the application(s), or are recorded in respect of the registration(s), to which the present request relates.
** To be left blank if the power of attorney has not, or has not yet, been allotted a serial number or if the serial number is not yet known to the holder and/or applicant or the representative.


[Form No 7, page 3]

5.

Address for Service

6.

Indication of Mistake(s) and Correction(s)

  6.1.

Data to be corrected:

   

Data as corrected:

  6.2. [ ] Check this box if the above space is insufficient; in that case, indicate on an additional sheet the data to be corrected with the data as corrected.
7.

Signature or Seal

  7.1.

Name of the natural person who signs or whose seal is used:

  7.2.

Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or on behalf of the

    7.2.1. [ ] holder and/or applicant.
    7.2.2. [ ] representative.
  7.3.

Date of signature or of sealing:

  7.4.

Signature or seal:


[Form No 7, page 4]

8.

Fee

  8.1. Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for correction:
  8.2. Method of payment:
9.

Additional Sheets and Attachments

  [ ] Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments:

 

  Model
International Form No 8

REQUEST FOR THE RENEWAL OF REGISTRATION

 

submitted to the Office of ………

  For Office use only
   
  Reference number of holder:* ………

Reference number of representative:* ………

1.

Indication That a Renewal Is Sought

 

The renewal of the registration  identified in the present request is hereby requested.

2.

Registration Concerned

  2.1. Registration number:
  2.2. Filing date of the application which resulted in the registration:
    Registration date:

* The reference number allotted by the holder and/or the reference number allotted by the representative to the present request for renewal may be indicated in this space.


[Form No 8, page 2]

3.

Holder(s)

  3.1.  

If the holder is a natural person, the person’s

     

(a) family or principal name:*

     

(b) given or secondary name(s):*

  3.2.  

If the holder is a legal entity, the entity’s full official designation:

  3.3.  

Address (including postal code and country):

      Telephone number(s):

(with the area codes)

Telefacsimile number(s):

(with the area codes)

  3.4. [ ]

Check this box if there is more than one holder; in that case, list them on an additional sheet and indicate, in respect of each of them, the data referred to in items 3.1 or 3.2 and 3.3.


* The names to be indicated under (a) and (b) are those which are recorded in respect of the registration to which the present request relates.


[Form No 8, page 3]

4.

Representative of the Holder

  4.1.

Name:

  4.2.

Address (including postal code and country):

    Telephone number(s):

(with the area codes)

Telefacsimile number(s):

(with the area codes)

  4.3.

Serial number of the power of attorney:**

5.

Address for Service of the Holder


* To be left blank if the power of attorney has not, or has not yet, been allotted a serial number or if the serial number is not yet known to the holder or the representative.


[Form No 8, page 4]

6.

Goods and Services*

  6.1. [ ] Renewal is requested for all the goods and/or services covered by the registration.
  6.2. [ ] Renewal is only requested for the following gods and/or services covered by the registration:**
  6.3. [ ] Renewal is requested for all the goods and/or services covered by the registration except the following:***
  6.4. [ ] Check this box if the above space is insufficient and use an additional sheet.

* Check only one of boxes 6.1, 6.2 or 6.3.
** The list of the goods and/or services for which renewal is requested must be presented in the same way as it appears in the registration (grouping according to the classes of the Nice Classification, starting with an indication of the number of the relevant class and, where the goods or services belong to more than one class, presentation in the order of the classes of that Classification).
*** The goods and/or services for which renewal is not requested must, where they belong to more than one class of the Nice Classification, be grouped according to the classes of that Classification, starting with an indication of the number of the relevant class and presented in the order of the classes of the said Classification.


[Form No 8, page 5]

7.

Person, Other Than the Holder or the Representative of the Holder, who Files the Present Request For Renewal

  Important:

A person other than the holder or the representative of the holder may file a request for renewal only where the Contracting Party concerned allows it. Consequently, the present item cannot be completed if the Contracting Party whose Office is the Office identified on the first page of the present request for renewal does not allow a request for renewal to be filed by a person other than the holder or the representative of the holder.

  [ ]

Check this box if the present request for renewal is filed by a person other than the holder or the representative of the holder.

  7.1.

If the person is a natural person, the person’s

   

(a) family or principal name:

   

(b) given or secondary name(s):

  7.2.

If the person is a legal entity, the entity’s full official designation:

  7.3.

Address (including postal code and country):

[Form No 8, page 6]

8.

Signature or Seal

  8.1.

Name of the natural person who signs or whose seal is used:

  8.2.

Check the appropriate box according to whether the signature is given, or the seal is used, by or on behalf of the

    8.2.1. [ ] holder.
    8.2.2. [ ] representative of the holder.
    8.2.3. [ ] person referred to in item 7.
  8.3.

Date of signature or of sealing:

  8.4.

Signature or seal:

9.

Fee

  9.1. Currency and amount of the fee paid in connection with the present request for renewal:
  9.2. Method of payment:
10.

Additional Sheets

  [ ] Check this box if additional sheets are enclosed and indicate the total number of such sheets:

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja /Riigikogu/ ja jõustumise aeg. Lisatud seosed.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json