Teksti suurus:

Surveseadme kaitsevööndi ulatus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 58, 368

Surveseadme kaitsevööndi ulatus

Vastu võetud 02.07.2002 nr 213

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 309) § 18 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse surveseadme kaitsevööndi ulatus tulenevalt surveseadme ohutasemest, survest ja asukohast.

§ 2. Maa-aluste soojustorustike kaitsevöönd

Maa-aluste soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid ja horisontaaltasand, kaitsevööndi ulatus on:
1) alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 2 meetrit;
2) 200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit.

§ 3. Maapealsete soojustorustike kaitsevöönd

Maapealsete soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid, kaitsevööndi ulatus:
1) aurutorustikul töörõhul üle 16 baari on 10 meetrit;
2) aurutorustikul töörõhul 16 baari ja alla selle on 5 meetrit;
3) veetorustikul töörõhul üle 6 baari on 5 meetrit;
4) veetorustikul töörõhul 6 baari ja alla selle on 2 meetrit.

§ 4. Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate rajatiste ja hoonete kaitsevöönd

Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, pumbamajade, mõõtesõlmede ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mis asub välisseina äärmistest punktidest 2 meetri kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaalide vahel.

§ 5. Kommunikatsioonide (kanalisatsioon, vesi, side, gaas, elekter jne) kaitsevöönd

Kanalisatsiooni-, vee-, side- ja gaasitrasside ning elektrikaablite ja teiste kommunikatsioonide rajamisel kaugküttevõrgu kaitsevööndisse on vähimad kaugused kaugküttetorustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:
1) ristumisel 0,2 meetrit;
2) paralleelsel kulgemisel 1 meeter.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Majandusminister
ning teede- ja sideminister Liina TÕNISSON

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json