Teksti suurus:

Lifti, alamsüsteemi ja ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2002, 77, 1197

Lifti, alamsüsteemi ja ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid1

Vastu võetud 01.07.2002 nr 39

Määrus kehtestatakse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» (RT I 2002, 50, 312) § 7 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse nõuded lifti, alamsüsteemi ja ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks.

2. peatükk
NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE KORD

§ 2. Lifti ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Enne lifti ohutusseadise turule laskmist peab ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja:
1) esitama ohutusseadise näidise teavitatud asutusele tüübihindamiseks, järgides § -des 9–14 sätestatut, ja teavitatud asutuse poolseks toodangu kontrolliks, järgides § -des 28–31 sätestatut või
2) esitama ohutusseadise näidise teavitatud asutusele tüübihindamiseks, järgides § -des 9–14 sätestatut, ja rakendama teavitatud asutuse poolt § -des 15–20 sätestatud korras hinnatud kvaliteedisüsteemi või
3) rakendama ohutusseadise tootmisel teavitatud asutuse poolt § -des 21–27 sätestatud korras hinnatud täielikku kvaliteedisüsteemi.

(2) Enne lifti ohutusseadise turule laskmist peab ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja paigaldama ohutusseadisele vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni, arvestades kasutatud vastavushindamise protseduurist tulenevaid erisusi.

§ 3. Köistee ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

Enne köistee ohutusseadise turule laskmist peab ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja:
1) esitama ohutusseadise näidise teavitatud asutusele tüübihindamiseks järgides § -des 71–76 sätestatut, ja rakendama teavitatud asutuse poolt § -des 81–87 sätestatud korras hinnatud tootmise kvaliteedisüsteemi või
2) esitama ohutusseadise näidise teavitatud asutusele tüübihindamiseks, järgides § -des 71–76 sätestatut, ja toote tõendamiseks, järgides § -des 88–92 sätestatut või
3) rakendama ohutusseadise tootmisel teavitatud asutuse poolt § -des 93–99 sätestatud korras hinnatud täielikku kvaliteedisüsteemi või
4) esitama ohutusseadise teavitatud asutusele üksiku ohutusseadise tõendamiseks, järgides § -des 100–102 sätestatut.

§ 4. Lifti nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Enne turule laskmist peab lift nõuetele vastavuse tõendamiseks läbima:
1) lõikes 2 nimetatud vastavushindamise protseduurid või
2) lõikes 3 nimetatud vastavushindamise protseduurid või
3) lõikes 4 nimetatud vastavushindamise protseduurid või
4) teavitatud asutuse poolse üksiklifti tõendamise järgides § -des 44–49 sätestatut või
5) teavitatud asutuse poolse täieliku kvaliteedisüsteemi hindamise ja juhul, kui lifti projekt ei vasta täielikult harmoneeritud standarditele, ka teavitatud asutuse poolse projekti hindamise, järgides § -des 57–63 sätestatut.

(2) Kui lift on projekteeritud kooskõlas tüübihindamise läbinud liftiga, tuleb selle valmistamisel, paigaldamisel ja katsetamisel rakendada:
1) teavitatud asutuse poolset lifti lõppkontrolli, järgides § -des 39–43 sätestatut, või
2) teavitatud asutuse poolt § -des 50–56 sätestatud korras hinnatud kvaliteedisüsteemi või
3) teavitatud asutuse poolt § -des 64–70 sätestatud korras hinnatud kvaliteedisüsteemi.

(3) Kui lift on projekteeritud kooskõlas tüübihindamise läbinud näidisliftiga, tuleb selle valmistamisel, paigaldamisel ja katsetamisel rakendada:
1) teavitatud asutuse poolset lifti lõppkontrolli, järgides § -des 39–43 sätestatut, või
2) teavitatud asutuse poolt § -des 50–56 sätestatud korras hinnatud kvaliteedisüsteemi või
3) teavitatud asutuse poolt § -des 64–70 sätestatud korras hinnatud kvaliteedisüsteemi.

(4) Kui lift on projekteeritud vastavuses liftiga, millele rakendati § -s 60 nimetatud kvaliteedisüsteemi ning täiendavalt projekti hindamist, kui projekt ei olnud täielikult kooskõlas harmoneeritud standarditega, tuleb lifti valmistamisel, paigaldamisel ja katsetamisel rakendada:
1) teavitatud asutuse poolset lifti lõppkontrolli, järgides § -des 39–43 sätestatut või
2) teavitatud asutuse poolt § -des 50–56 sätestatud korras hinnatud kvaliteedisüsteemi või
3) teavitatud asutuse poolt § -des 64–70 sätestatud korras hinnatud kvaliteedisüsteemi.

(5) Lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud juhtudel peab projekteerimise eest vastutav isik edastama lifti valmistamise, paigaldamise ja katsetamise eest vastutavale isikule dokumentatsiooni, mis on vajalik selleks, et viimane saaks töötada ohutult.

(6) Kui lift on projekteeritud vastavuses tüübihindamise läbinud liftiga või tüübihindamise läbinud näidisliftiga, peab lifti või näidislifti vastavus olema tõendatud teavitatud asutuse poolt tüübihindamise sertifikaadiga, järgides § -des 32–38 sätestatut.

(7) Kavandamise ja valmistamise osas tehtavaid protseduure nagu ka paigaldamise ning katsetamise osas tehtavaid protseduure võib teostada sama liftiga.

(8) Enne lifti turule laskmist tuleb liftile paigaldada vastavusmärk ja koostada § -s 6 sätestatud nõuetele vastav vastavusdeklaratsioon, arvestades kasutatud vastavushindamise protseduurist tulenevaid erisusi.

§ 5. Alamsüsteemi nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

Enne alamsüsteemi turule laskmist peab alamsüsteemi nõuetele vastavus olema tõendatud § -des 77–80 sätestatud korras.

§ 6. Lifti vastavusdeklaratsioon

Lifti vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) lifti paigaldaja nimi ja aadress;
2) lifti kirjeldus, tüübi või seeria üksikasjad, tehasenumber ning aadress, kuhu lift on paigaldatud;
3) lifti paigaldamise aasta;
4) asjakohased nõuded, millele lift vastab;
5) kui see on kohane, siis viited kasutatud harmoneeritud standarditele;
6) kui see on kohane, siis lifti tüübihindamist vastavalt § -des 32–38 sätestatud protseduurile teostanud teavitatud asutuse nimi, aadress ja registreeringunumber;
7) kui see on kohane, siis viide teavitatud asutuse poolt välja antud tüübihindamise sertifikaadile;
8) kui see on kohane, siis lifti tõendamist vastavalt § -des 44–49 sätestatud protseduurile teostanud teavitatud asutuse nimi, aadress ja registreeringunumber;
9) kui see on kohane, siis lifti lõppkontrolli vastavalt § -des 39–43 sätestatud protseduurile teostanud teavitatud asutuse nimi, aadress ja registreeringunumber;
10) kui see on kohane, siis lifti paigaldaja poolt rakendatavat kvaliteedisüsteemi vastavalt § -des 50–56, 57–63 või 64–70 sätestatud protseduuridele kontrollinud teavitatud asutuse nimi, aadress ja registreeringunumber;
11) andmed allakirjutanud isiku kohta, kes on volitatud tegutsema ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja nimel.

§ 7. Ohutusseadise vastavusdeklaratsioon

(1) Lifti ohutusseadise vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) ohutusseadise tootja nimi ja aadress;
2) kui see on kohane, siis tema volitatud esindaja nimi ja aadress;
3) ohutusseadise kirjeldus, tüübi ja seeria üksikasjad ja seerianumber (selle olemasolul);
4) ohutusseadise ohutusfunktsioon, kui see ei selgu kirjeldusest;
5) ohutusseadise tootmise aasta;
6) asjakohased nõuded, millele ohutusseadis vastab;
7) kui see on kohane, siis viited kasutatud harmoneeritud standarditele;
8) kui see on kohane, siis vastavalt § -des 9–14 sätestatud protseduurile tüübihindamist teostanud teavitatud asutuse nimi, aadress ja registreeringunumber;
9) kui see on kohane, siis viide teavitatud asutuse poolt välja antud tüübihindamise sertifikaadile;
10) kui see on kohane, siis toodangu kontrollimisi vastavalt § -des 28–31 sätestatud protseduurile teostanud teavitatud asutuse nimi, aadress ja registreeringunumber;
11) kui see on kohane, siis tootja poolt rakendatavat kvaliteedisüsteemi vastavalt § -des 21–27 sätestatud protseduuridele kontrollinud teavitatud asutuse nimi, aadress ja registreeringunumber;
12) allakirjutanud isiku andmed, kes on volitatud tegutsema ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja nimel.

(2) Köistee ohutusseadise vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) vastavusdeklaratsioon ja kaasnev dokumentatsioon peavad olema varustatud kuupäevaga ja allkirjaga;
2) viide õigusaktile, millele ohutusseadis vastab;
3) ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress;
4) ohutusseadise kirjeldus;
5) kasutatud vastavushindamise protseduuri üksikasjad;
6) asjakohased tingimused, millele ohutusseadis peab vastama, eriti kasutustingimused;
7) vastavushindamise protseduuridega seotud teavitatud asutuse nimi ja aadress ning hindamise sertifikaadi kuupäev üksikasjadega, olemasolul sertifikaadi kehtivusaeg ja -tingimused;
8) kui see on kohane, siis viide rakendatavatele harmoneeritud standarditele;
9) allakirjutanud isiku andmed, kes on volitatud tegutsema tootja või tema volitatud esindaja nimel.

§ 8. Alamsüsteemi vastavusdeklaratsioon

(1) Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) viide õigusaktile, mille alamsüsteem vastab;
2) vastavushindamise tellinud isiku nimi ja aadress;
3) alamsüsteemi kirjeldus;
4) vastavushindamist teostanud teavitatud asutuse nimi ja aadress;
5) asjakohased tingimused, millele alamsüsteem peab vastama, eriti kasutamisele tehtavad kitsendused ja kasutamistingimused;
6) vastavushindamise tulemus (vastavussertifikaat);
7) allakirjutanud isiku andmed, kes on volitatud tegutsema tootja või tema volitatud esindaja nimel.

(2) Vastavusdeklaratsioon ja kaasnev dokumentatsioon peavad olema varustatud kuupäevaga ja allkirjaga.

3. peatükk
VASTAVUSHINDAMISE PROTSEDUURID

1. jagu
Lifti ohutusseadise tüübihindamine

§ 9. Lifti ohutusseadise tüübihindamine

Lifti ohutusseadise tüübihindamine on menetlus, mille käigus teavitatud asutus hindab ja tõendab tüübihindamise sertifikaadiga, et lifti ohutusseadise näidis võimaldab lifti, kuhu näidisele vastav ohutusseadis nõuetekohaselt paigaldatakse, lugeda «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastavaks.

§ 10. Taotlus

(1) Ohutuseseadise tootja või tema volitatud esindaja peab esitama teavitatud asutusele taotluse ohutusseadise tüübihindamiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) ohutusseadise tootja nimi ja aadress ning kui taotluse esitas tootja volitatud esindaja, siis ka tema nimi ja aadress;
2) ohutusseadise tootmiskoht;
3) kirjalik kinnitus, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
4) ohutusseadise tehniline dokumentatsioon;
5) ohutusseadise näidis või üksikasjad koha kohta, kus seda saab hinnata.

(3) Teavitatud asutus võib tüübihindamise teostamiseks nõuda põhjendatud juhtudel täiendavaid ohutusseadise näidiseid.

§ 11. Tehniline dokumentatsioon

(1) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata, kas nõuetekohaselt paigaldatud ohutusseadis võimaldab liftil vastata «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Lõikes 1 sätestatud nõuete täitmiseks peab tehniline dokumentatsioon sisaldama järgmist:
1) ohutusseadise üldine kirjeldus, kaasa arvatud tema kasutusvaldkond (sealhulgas nõuded kiiruse, koormuse ja võimsuse piirangutele);
2) nõuded ohutusseadise kasutustingimustele (plahvatusohtlikud tingimused, väliskeskkonna mõjud);
3) projekteerimisel ja tootmisel kasutatud joonised ja skeemid;
4) arvestatud olulised ohutusnõuded ja meetmed nende nõuete täitmiseks (sealhulgas harmoneeritud standardid);
5) tootja või alltöövõtja poolt tehtud katsetuste ja arvutuste tulemused;
6) ohutusseadise koostejuhendi koopia;
7) tootmisprotsessi käigus kasutatavad meetmed, mis tagavad seeriatoomises toodetud ohutusseadiste vastavuse kontrollitud ohutusseadisele.

§ 12. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab teavitatud asutust informeerima kõigist heaks kiidetud ohutuseadise juures tehtud või kavandatavatest muudatustest, mida ei ole kirjeldatud teavitatud asutusele esitatud algses tehnilises dokumentatsioonis.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama tüübihindamise sertifikaadi ja selle lisade koopiaid koos tehnilise dokumentatsiooniga ning säilitama neid vähemalt kümme aastat pärast viimase ohutusseadise tootmist.

(3) Kui ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja ei ole asutatud Eestis, on lõikes 2 nimetatud dokumentatsiooni säilitamise ja kättesaadavuse tagamise kohustus isikul, kes laseb ohutusseadise turule.

§ 13. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab:
1) uurima tehnilist dokumentatsiooni;
2) uurima ohutusseadist, kontrollimaks selle vastavust esitatud tehnilisele dokumentatsioonile;
3) tegema või laskma teha asjakohaseid kontrollimisi ja katsetusi, et kontrollida, kas ohutusseadise tootja poolt ohutusseadise juures kasutatud lahendused vastavad «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning kas kasutatud lahendused võimaldavad täita lifti õigesti paigaldatud ohutusseadisel oma funktsiooni.

(2) Kui ohutusseadise näidis vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus väljastama taotluse esitajale tüübihindamise sertifikaadi.

(3) Teistel teavitatud asutustel on õigus saada koopia tüübihindamise sertifikaadist ja põhjendatud nõudmisel ka koopia tehnilisest dokumentatsioonist ning ülevaatuste, arvutuste ja katsete tulemused.

(4) Kui teavitatud asutus keeldub tüübihindamise sertifikaati väljastamast, peab ta oma vastavasisulist otsust üksikasjalikult põhjendama.

(5) Teavitatud asutus peab hindama § 12 lõikes 1 nimetatud muudatusi ja informeerima taotluse esitajat sellest, kas tüübihindamise sertifikaat jääb kehtima. Teavitatud asutus võib täiendava heakskiidu väljastada esialgse tüübihindamise sertifikaadi täiendusena või nõuda uue taotluse esitamist.

(6) Teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni kehtetuks tunnistatud tüübihindamise sertifikaatide kohta.

§ 14. Tüübihindamise sertifikaat

(1) Tüübihindamise sertifikaat peab sisaldama järgmist:
1) ohutusseadise tootja nimi ja aadress;
2) kontrollimise tulemusena tehtud järeldused;
3) sertifikaadi kehtimistingimused;
4) heaks kiidetud tüübi identifitseerimiseks vajalikud üksikasjad.

(2) Välja antud tüübihindamise sertifikaat ning tüübihindamisega seotud dokumendid ja kirjavahetus tüübihindamise taotlejaga peavad olema teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes teises teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

2. jagu
Lifti ohutusseadise kvaliteedi tagamine

§ 15. Lifti ohutusseadise kvaliteedi tagamine

(1) Lifti ohutusseadise kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu lifti ohutusseadise tootja tagab ja deklareerib, et lifti ohutusseadis on vastavuses tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud ohutusseadise tüübiga ja vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning lifti ohutusseadis võimaldab liftil, kuhu see nõuetekohaselt paigaldatakse, vastata «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama ohutusseadisele vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

(3) Vastavusmärk tuleb paigaldada koos kvaliteedisüsteemi järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

§ 16. Taotlus

(1) Ohutusseadiste tootja peab esitama teavitatud asutusele taotluse oma ohutusseadiseid käsitleva kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) ohutusseadist käsitlev teave;
2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
3) heaks kiidetud ohutusseadise tüübi tehniline dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 17. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Ohutusseadise tootja peab:
1) rakendama ohutusseadise lõppkontrolli teostamiseks ja katsete tegemiseks § -s 18 sätestatud nõuetele vastavat heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi;
2) võimaldama § -s 20 sätestatud järelevalve teostamist;
3) täitma kohustusi, mis tulenevad heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist ja tagama, et kvaliteedisüsteemi säilitatakse sobival ja tõhusal viisil.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi kavandatavast muudatusest.

(3) Ohutusseadise tootja peab kümne aasta jooksul, arvates ajast, mil toodeti viimane ohutusseadis, säilitama riikliku järelevalve teostaja jaoks järgmist:
1) heaks kiidetud ohutusseadiste dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia;
2) lõikes 2 nimetatud muudatusi käsitlev dokumentatsioon;
3) teavitatud asutuse otsused ja aruanded.

§ 18. Kvaliteedisüsteem

(1) Kvaliteedisüsteemi kohaselt toodetud ohutusseadise «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb ohutusseadist kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastes harmoneeritud standardites sätestatud või samaväärsete meetoditega.

(2) Kõik ohutusseadise tootja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb dokumenteerida süsteemselt kirjalike abinõude, protseduuride ja juhistena.

(3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab tagama ühese arusaamise kvaliteediprogrammidest, -plaanidest, -käsiraamatust ja -protokollidest.

(4) Lõikes 2 nimetatud dokumentatsioon peab adekvaatselt kirjeldama järgmist:
1) kvaliteedialased eesmärgid;
2) organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused ohutusseadiste kvaliteedi küsimustes;
3) pärast valmimist tehtavad katsed ja kontrollimised;
4) meetodid, mille abil kontrollitakse kvaliteedisüsteemi toimimist;
5) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsetuste tulemused, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanne jms.

§ 19. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks, kas see vastab § -s 18 sätestatud nõuetele.

(2) Kvaliteedisüsteemi hindavas auditeerimisgrupis peab olema vähemalt üks liftitehnika hindamise kogemustega isik.

(3) Vastavushindamine peab sisaldama kontrollkäiku ohutusseadise tootja ettevõttesse.

(4) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab § -s 18 sätestatud nõuetele, kui see vastab asjakohastele harmoneeritud standarditele.

(5) Kui kvaliteedisüsteemis on tehtud või kavatsetakse teha § 17 lõikes 2 nimetatud muudatusi, peab teavitatud asutus muudatusi hindama ja otsustama kas:
1) kvaliteedisüsteem vastab pärast muudatuste tegemist § -s 18 sätestatud nõuetele;
2) on vajalik uus vastavushindamine.

(6) Teavitatud asutus peab vastavushindamise tulemusest teatama ohutusseadise tootjale. Teatis peab sisaldama kontrollimise põhjal tehtud järeldusi ja põhjendatud otsust.

(7) Teavitatud asutus peab teistele teavitatud asutustele edastama asjakohast informatsiooni heaks kiidetud ja kehtetuks tunnistatud kvaliteedisüsteemide kohta.

§ 20. Teavitatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärk on tagada, et ohutusseadise tootja täidaks pidevalt ja täpselt heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

(2) Ohutusseadise tootja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimiseks ligipääsu ohutuseadise kontrolli-, katsetamis- ja ladustamiskohtadesse ning varustama teavitatud asutust kontrollimiseks vajaliku informatsiooniga.

(3) Lõikes 2 nimetatud informatsioon peab sisaldama järgmist:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) tehniline dokumentatsioon;
3) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsetuste tulemused, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanne jms.

(4) Teavitatud asutus peab perioodiliselt teostama auditeid, tagamaks ohutusseadise tootja poolt heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi säilitamise ja rakendamise ning teavitama ohutusseadise tootjat auditi tulemustest aruande teel.

(5) Teavitatud asutus võib kvaliteedisüsteemi järelevalve teostamise eesmärgil ohutusseadiste tootjat ette teatamata inspekteerida.

(6) Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus vajadusel kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise kontrollimiseks teha või lasta teha katsetusi. Teavitatud asutus peab ohutusseadise tootjale esitama inspekteerimise aruande ja katsete tegemise korral ka katsete aruande.

3. jagu
Lifti ohutusseadise täielik kvaliteedi tagamine

§ 21. Lifti ohutusseadise täielik kvaliteedi tagamine

(1) Lifti ohutusseadise täielik kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu lifti ohutusseadise tootja tagab ja deklareerib, et lifti ohutusseadis vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ja nõuetekohaselt paigaldatud ohutusseadis võimaldab liftil vastata «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale ohutusseadisele vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

(3) Vastavusmärk tuleb paigaldada koos kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

§ 22. Taotlus

(1) Ohutusseadise tootja peab esitama teavitatud asutusele taotluse oma kvaliteedisüsteemi heaks kiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) ohutusseadist käsitlev asjakohane teave;
2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon.

§ 23. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Ohutusseadise tootja peab:
1) rakendama ohutusseadiste projekteerimisel, tootmisel, lõppkontrollil ja katsetamisel heaks kiidetud, § -s 24 sätestatud nõuetele vastavat kvaliteedisüsteemi;
2) võimaldama § -s 26 sätestatud järelevalve teostamist;
3) täitma kohustusi, mis tulenevad heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist ja tagama, et kvaliteedisüsteemi säilitatakse sobival ja tõhusal viisil.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi kavandatavast muudatusest.

(3) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab vähemalt kümme aastat, arvates viimase ohutusseadise tootmisest, säilitama ja hoidma riikliku järelevalve teostajale kättesaadavalt järgmist dokumentatsiooni:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) lõikes 2 nimetatud muudatusi käsitlev dokumentatsioon;
3) teavitatud asutuse otsused, aruanded jne.

(4) Kui ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja ei ole asutatud Eestis, on tehnilise dokumentatsiooni hoidmise kohustus isikul, kes laseb ohutusseadise turule.

§ 24. Kvaliteedisüsteem

(1) Kvaliteedisüsteem peab tagama ohutusseadise vastavuse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning võimaldama liftil, kuhu ohutusseadis on nõuetekohaselt paigaldatud, vastata «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Kõik ohutusseadise tootja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb dokumenteerida süsteemselt kirjalike abinõude, protseduuride ja juhistena.

(3) Lõikes 2 nimetatud kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab tagama ühese arusaamise kvaliteedipoliitikast ja protseduuridest, mis sisalduvad kvaliteediprogrammides, -plaanides, -käsiraamatus ja -protokollides.

(4) Lõikes 2 nimetatud dokumentatsioon peab adekvaatselt kirjeldama järgmist:
1) kvaliteedialased eesmärgid;
2) organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused ohutusseadiste projekteerimise ja kvaliteedi küsimustes;
3) tehniline projektdokumentatsioon, kaasa arvatud rakendatavad standardid;
4) kui harmoneeritud standardeid ei ole rakendatud täielikult, siis meetmed, mis tagavad ohutusseadise vastavuse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» alusel kehtestatud olulistele ohutusnõuetele;
5) projekteerimise juhtimis- ja kinnitamismeetodid, süsteemsed tegevused ja protsessid, mida kasutatakse ohutusseadiste projekteerimisel;
6) tootmist käsitlevad kvaliteedi juhtimise ja tagamise meetodid ning kasutatavad süsteemsed tegevused ja protsessid;
7) enne tootmist, selle käigus ja pärast toomist tehtavad kontrollimised ja katsed ning nende tegemise sagedus;
8) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsetuste tulemused, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne;
9) meetmed, millega jälgitakse projekteerimise ja toodete nõutava kvaliteedi ning kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise saavutamist.

§ 25. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Otsustamaks, kas kvaliteedisüsteem vastab § -s 24 sätestatud nõuetele, peab teavitatud asutus esitatud taotluse alusel kvaliteedisüsteemi hindama.

(2) Auditeerimisgrupis peab olema vähemalt üks liftitehnika hindamise kogemustega isik.

(3) Vastavushindamine peab sisaldama kontrollkäiku ohutusseadise tootja ettevõttesse.

(4) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab § -s 24 sätestatud nõuetele, kui see vastab asjakohastele harmoneeritud standarditele.

(5) Kui kvaliteedisüsteemis on tehtud või kavatsetakse teha § 23 lõikes 2 nimetatud muudatusi, peab teavitatud asutus muudatusi hindama ja otsustama, kas:
1) kvaliteedisüsteem vastab pärast muudatuste tegemist § -s 24 sätestatud nõuetele;
2) on vajalik uus vastavushindamine.

(6) Teavitatud asutus peab vastavushindamise tulemusest teatama ohutusseadise tootjale. Teatis peab sisaldama kontrollimise põhjal tehtud järeldusi ja põhjendatud otsust.

(7) Teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni heaks kiidetud ja kehtetuks tunnistatud kvaliteedisüsteemide kohta.

§ 26. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärk on tagada, et ohutusseadise tootja täidaks pidevalt ja täpselt heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

(2) Ohutusseadise tootja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimiseks ligipääsu ohutuseadise projekteerimis-, tootmis-, kontrollimis-, katsetus- ning ladustamiskohtadesse.

(3) Ohutusseadise tootja peab varustama teavitatud asutust kogu kontrollimiseks vajaliku informatsiooniga, mis sisaldab vähemalt järgmist:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) projekteerimist käsitleva kvaliteedisüsteemi osa kvaliteediprotokollid, sealhulgas analüüsid, arvutused, katsetused jms;
3) tootmist käsitleva kvaliteedisüsteemi osa kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms.

(4) Teavitatud asutus peab perioodiliselt teostama auditeid, tagamaks ohutusseadise tootja poolt kvaliteedisüsteemi säilitamise ja rakendamise, ning esitama ohutusseadise tootjale auditi aruande.

(5) Teavitatud asutus võib kvaliteedisüsteemi järelevalve teostamise eesmärgil ohutusseadiste tootjat inspekteerida ette teatamata.

(6) Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus vajadusel kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise kontrollimiseks teha või lasta teha katseid. Teavitatud asutus peab ohutusseadise tootjale esitama inspekteerimise aruande ja katsete tegemise korral ka katsete aruande.

§ 27. Dokumentatsioon

Ohutusseadise täieliku kvaliteedi tagamise protseduure käsitlev dokumentatsioon ja kirjavahetus peavad olema teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes muus teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

4. jagu
Lifti ohutusseadise tüübile vastavuse pisteline kontroll

§ 28. Lifti ohutusseadise tüübile vastavuse pisteline kontrolli

(1) Lifti ohutusseadise tüübile vastavuse pisteline kontroll on menetlus, mille kaudu lifti ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja tagab ja deklareerib, et lifti ohutusseadis vastab tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ja «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning võimaldab liftil, kuhu ohutusseadis on nõuetekohaselt paigaldatud, vastata «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale ohutusseadisele vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

§ 29. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Ohutusseadise tootja peab kasutama kõiki vajalikke meetmeid, et tootmisprotsess kindlustaks toodetud ohutusseadise vastavuse tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ning «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Teavitatud asutuse nõusolekul ja vastutusel peab ohutusseadise tootja tootmisprotsessi käigus paigaldama ohutusseadisele teavitatud asutuse registreeringunumbri.

(3) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab hoidma vastavusdeklaratsiooni koopiat kümme aastat viimase ohutusseadise tootmise hetkest arvates.

(4) Kui ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja ei ole asutatud Eestis, on tehnilise dokumentatsiooni säilitamise kohustus isikul, kes laseb ohutusseadise turule.

§ 30. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab tegema või laskma teha ohutusseadise pistelisi kontrollimisi.

(2) Et kontrollida toodangu vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide asjakohastele nõuetele, peab teavitatud asutus kohapeal võetud valmis ohutusseadiste piisava näidise läbi vaatama ja tegema sobivaid, asjakohastes harmoneeritud standardites sätestatud või nendega samaväärseid katseid.

(3) Kui vähemalt üks kontrollitud ohutusseadistest ei vasta «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus rakendama asjakohaseid meetmeid.

(4) Ohutusseadiste kontrollimisel arvestatavad asjaolud tuleb defineerida kõigi seda menetlust teostavate teavitatud asutuste ühises lepingus, arvestades «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 4 lõikes 1 sätestatud ohutusseadiste olulisi tunnuseid.

§ 31. Dokumentatsioon

Ohutusseadise pistelist kontrolli käsitlev dokumentatsioon ja kirjavahetus peavad olema teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes muus teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

5. jagu
Lifti tüübihindamine

§ 32. Näidislift

(1) Näidislift on lift, mille tehnilisest dokumentatsioonist nähtub, kuidas saavutada vastavus olulistele ohutusnõuetele liftide osas, mis vastavad määratud parameetritega näidisliftile ja kus kasutatakse samasuguseid ohutusseadiseid.

(2) Kõik lubatud hälbed näidislifti ja näidisliftiga samasuguste koostisosadega lifti vahel peavad olema selgelt välja toodud suurimate ja vähimate väärtustena lifti tehnilises dokumentatsioonis.

(3) Arvutustes ja kavandijooniste põhjal on lubatud ära näidata nõudeid rahuldavad seadmete hälvete piirid.

(4) Tüübihindamiseks esitataval näidisliftil peavad olema šahti ala- ja ülaosa seadmed ja see peab liikuma vähemalt kolme erineva tasandi (ülemine, keskmine ja alumine) vahel.

§ 33. Lifti tüübihindamine

Lifti tüübihindamine on menetlus, mille kaudu teavitatud asutus hindab ja tõendab tüübihindamise sertifikaadiga, et näidislift või lift, millele ei ole ettenähtud lisadega variante, vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

§ 34. Taotlus

(1) Lifti paigaldaja peab esitama teavitatud asutusele taotluse lifti tüübihindamiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) lifti paigaldaja nimi ja aadress;
2) kinnitus, et samasugust taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
3) lifti tehniline dokumentatsioon;
4) andmed koha kohta, kus näidislifti oleks võimalik kontrollida.

§ 35. Tehniline dokumentatsioon

(1) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata lifti vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama arusaamist lifti projektist ja töötamisest.

(3) Vastavushindamise võimaldamiseks peab tehniline dokumentatsioon sisaldama järgmist informatsiooni:
1) näidislifti üldine kirjeldus;
2) projekteerimis- ja tootmisjoonised ja skeemid;
3) projekteerimisel ja tootmisel arvestatud olulised ohutusnõuded ja rakendatud meetmed nende täitmiseks (sealhulgas harmoneeritud standardid);
4) lifti tootmisel kasutatud ohutusseadiste vastavusdeklaratsioonide koopia;
5) tootja poolt või alltöövõtu korras tehtud katsete või arvutuste tulemused;
6) lifti kasutusjuhendi koopia;
7) lifti paigaldamise ajal rakendatavad meetmed, tagamaks seeriana toodetud liftide vastavuse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(4) Tehnilises dokumentatsioonis peab olema selgelt näidatud hinnatava lifti võimalikud modifikatsioonid.

§ 36. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab:
1) läbi vaatama tehnilise dokumentatsiooni;
2) läbi vaatama näidislifti, kontrollimaks kas see on toodetud vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
3) tegema või laskma teha asjakohaseid kontrollimisi ja katsetusi, mis on vajalikud, et kontrollida kas lifti paigaldaja poolt rakendatud lahendused vastavad «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning võimaldavad liftil nendele nõuetele vastata.

(2) Kui näidislift vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sellele kehtestatud nõuetele, peab teavitatud asutus väljastama taotluse esitajale tüübihindamise sertifikaadi.

(3) Teistel teavitatud asutustel on õigus saada koopia väljastatud tüübihindamise sertifikaadist ja nende põhjendatud nõudmisel tehnilisest dokumentatsioonist ning tehtud kontrollimiste, katsetuste ja arvutuste tulemustest.

(4) Iga teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet tema poolt kehtetuks tunnistatud tüübihindamise sertifikaatide kohta.

(5) Kui teavitatud asutus keeldub tüübihindamise sertifikaati väljastamast, peab ta oma vastavasisulist otsust põhjendama.

§ 37. Tüübihindamise sertifikaat

(1) Tüübihindamise sertifikaat peab sisaldama järgmist:
1) lifti paigaldaja nimi ja aadress;
2) kontrollimiste järeldused;
3) tüübihindamise sertifikaadi kehtivuse tingimused;
4) heaks kiidetud tüübi identifitseerimiseks vajalikud üksikasjad.

(2) Tüübihindamist käsitlevad tüübihindamise sertifikaat, dokumendid ja kirjavahetus tüübihindamise taotlejaga peavad olema välja antud teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes teises teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

§ 38. Lifti paigaldaja kohustused

(1) Lifti paigaldaja peab informeerima teavitatud asutust muudatusest, mida ta on teinud või kavatseb teha heaks kiidetud lifti juures, kaasa arvatud muudatused või variandid, mis ei olnud kirjeldatud tehnilise dokumentatsiooni originaalis.

(2) Teavitatud asutus peab tehtud muudatusi hindama ja informeerima taotluse esitajat sellest, kas tüübihindamise sertifikaat jääb kehtima. Kui teavitatud asutus peab vajalikuks, võib ta välja anda algse tüübihindamise sertifikaadi täienduse või nõuda uue taotluse esitamist.

(3) Lifti paigaldaja peab säilitama koos tehnilise dokumentatsiooniga tüübihindamise sertifikaate ja selle lisasid vähemalt kümne aasta jooksul pärast viimase näidisliftiga vastavuses oleva lifti paigaldamist.

6. jagu
Teavitatud asutuse poolne lifti lõppkontroll

§ 39. Lifti lõppkontroll

Lifti lõppkontroll on menetlus, mille abil lifti paigaldaja tagab ja deklareerib, et turule lastav lift vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

§ 40. Esitatavad andmed

(1) Teavitatud asutusele tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) lifti üldjoonis;
2) lõppkontrolli teostamiseks vajalikud joonised ja skeemid, sealhulgas juhtimissüsteemi joonised;
3) lifti kasutusjuhendi koopia.

(2) Teavitatud asutus ei tohi nõuda detailseid jooniseid või täpset informatsiooni, mida ei ole vaja turule lastava lifti vastavuse hindamiseks tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud näidisliftiga.

§ 41. Lifti paigaldaja kohustused

(1) Lifti paigaldaja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et turule lastav lift vastaks tüübihindamise läbinud näidisliftile ja «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» alusel kehtestatud olulistele ohutusnõuetele.

(2) Lifti paigaldaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni ja lõppkontrolli sertifikaati vähemalt kümme aastat lifti turule laskmise hetkest arvates.

(3) Lifti paigaldaja peab paigaldama lifti kabiini vastavusmärgi ja koostama § -s 6 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

§ 42. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab läbi viima või laskma läbi viia turule lastava lifti lõppkontrolli.

(2) Tagamaks lifti vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide asjakohastele nõuetele, peab teavitatud asutus tegema asjakohaseid harmoneeritud standardites määratletud katseid või nendega samaväärseid kontrollimisi ja katseid.

(3) Lõikes 2 nimetatud kontrollimised ja katsed peavad hõlmama vähemalt:
1) dokumentatsiooni läbivaatamist, kontrollimaks kas lift vastab heaks kiidetud näidisliftile;
2) koormamata ja täiskoormusega lifti töötamise kontrollimist, tagamaks lifti ohutusseadiste õige paigaldamise ja funktsioneerimise;
3) koormamata ja täiskoormusega lifti töötamise kontrollimist, tagamaks ohutusseadiste õige funktsioneerimise energiavarustuse rikke korral;
4) 1,25-kordse nimikoormusega staatilist katsetamist.

(4) Pärast lõikes 3 nimetatud katsete tegemist peab teavitatud asutus kontrollima, kas on ilmnenud muutusi või halvenemisi, mis võiksid kahjustada lifti kasutamist.

(5) Kui lift vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus:
1) paigaldama või laskma paigaldada oma registreeringunumbri vastavusmärgi kõrvale;
2) koostama lõppkontrolli sertifikaadi, kus on märgitud tehtud kontrollimised ja katsed.

(6) Teavitatud asutus peab kandma vastavad andmed lõppkontrolli objektiks oleva lifti käiduraamatusse.

(7) Kui teavitatud asutus keeldub lõppkontrolli sertifikaati väljastamast, peab ta oma vastavasisulist otsust põhjendama ning soovitama meetmeid, mille abil on võimalik saavutada lifti heakskiitmine.

(8) Kui lifti paigaldaja taotleb uut lifti lõppkontrolli teostamist, peab ta vastavasisulise taotluse esitama samale teavitatud asutusele.

§ 43. Dokumentatsioon

Lõppkontrolli sertifikaat, dokumendid ja kirjavahetus, mis on seotud vastuvõtmise protseduuridega, peavad olema teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes teises teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

7. jagu
Üksiklifti tõendamine

§ 44. Üksiklifti tõendamine

(1) Üksiklifti tõendamine on menetlus, millega lifti paigaldaja tagab ja deklareerib, et turule lastud lift, millele on väljastatud vastavussertifikaat, vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Lifti paigaldaja peab paigaldama lifti kabiini vastavusmärgi ja väljastama § -s 6 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

§ 45. Taotlus

(1) Lifti paigaldaja peab esitama teavitatud asutusele taotluse üksiklifti heakskiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) lifti paigaldaja nimi ja aadress ning koht, kuhu lift on paigaldatud;
2) kirjalik kinnitus, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
3) lifti tehniline dokumentatsioon.

§ 46. Tehniline dokumentatsioon

(1) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama:
1) hinnata lifti vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
2) aru saada lifti projektist, paigaldamisest ja tööst.

(2) Nõuetele vastavuse hindamise võimaldamiseks peab tehniline dokumentatsioon sisaldama järgmist:
1) lifti üldine kirjeldus;
2) projekteerimise ja paigaldamise joonised ja skeemid;
3) asjakohased olulised ohutusnõudeid ja lahendused, mida on rakendatud nende nõuete täitmiseks (sealhulgas harmoneeritud standardid);
4) lifti paigaldaja poolt või alltöövõtu korras tehtud katsete ja arvutuste tulemused;
5) lifti kasutusjuhendi koopia;
6) kasutatud ohutusseadiste tüübihindamise sertifikaatide koopiad.

§ 47. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Tagamaks lifti vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide asjakohastele nõuetele, peab teavitatud asutus üle vaatama lifti ja tehnilise dokumentatsiooni ning tegema asjakohaseid harmoneeritud standardites toodud katseid või nendega samaväärseid katseid.

(2) Kui lift vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus paigaldama või laskma paigaldada vastavusmärgi kõrvale oma registreeringunumbri ja koostama vastavalt teostatud katsetele vastavussertifikaadi.

(3) Teavitatud asutus peab kandma vastavad andmed lifti käiduraamatusse.

(4) Kui teavitatud asutus keeldub vastavussertifikaati väljastamast, peab ta oma keeldumist üksikasjalikult põhjendama ning osutama, kuidas saab vastavuse saavutada.

(5) Kui lifti paigaldaja taotleb uut vastavushindamist, peab ta vastavasisulise taotluse esitama samale teavitatud asutusele.

§ 48. Lifti paigaldaja kohustused

Lifti paigaldaja peab hoidma kümne aasta jooksul pärast lifti turule laskmist koos tehnilise dokumentatsiooniga vastavussertifikaadi koopiat.

§ 49. Dokumentatsioon

Üksiklifti tõendamisega seotud dokumendid, kirjavahetus ja vastavussertifikaat peavad olema teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes muus teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

8. jagu
Lifti kvaliteedi tagamine

§ 50. Lifti kvaliteedi tagamine

(1) Lifti kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu lifti paigaldaja tagab ja deklareerib, et paigaldatud lift on vastavuses tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübiga ja vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Lifti paigaldaja peab paigaldama igale liftile vastavusmärgi ja koostama § -s 6 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

(3) Vastavusmärk tuleb paigaldada koos kvaliteedisüsteemi üle järelevalvet teostava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

§ 51. Taotlus

(1) Lifti paigaldaja peab esitama teavitatud asutusele taotluse oma kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) kogu asjakohane teave lifti kohta;
2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
3) heaks kiidetud liftide tehniline dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 52. Lifti paigaldaja kohustused

(1) Lifti paigaldaja peab:
1) lifti lõppkontrolli teostamisel ja katsete tegemisel rakendama heaks kiidetud, § -s 53 sätestatud nõuetele vastavat, kvaliteedisüsteemi;
2) võimaldama § -s 55 sätestatud järelevalve teostamist;
3) täitma kohustusi, mis tulenevad heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist, ja tagama, et kvaliteedisüsteemi rakendatakse sobival ja efektiivsel viisil;
4) informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi kavandatavast muudatusest.

(2) Lifti paigaldaja peab vähemalt kümne aasta jooksul pärast viimase lifti paigaldamist hoidma riikliku järelevalve teostaja käsutuses järgmist dokumentatsiooni:
1) heaks kiidetud lifti tehniline dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia;
2) lõike 1 punktis 4 nimetatud muudatused;
3) teavitatud asutuse otsused, aruanded jms.

§ 53. Kvaliteedisüsteem

(1) Tagamaks lifti vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seadusele» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, tuleb iga kvaliteedisüsteemi alusel paigaldatud lift üle vaadata ja teha asjakohased harmoneeritud standardites sätestatud või nendega samaväärsed katsed.

(2) Kõik lifti paigaldaja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb süstemaatiliselt ja loogiliselt dokumenteerida kirjalike meetmete, protseduuride ja juhistena.

(3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab tagama ühese arusaamise kvaliteediprogrammidest, -plaanidest, -käsiraamatust ja -protokollidest.

(4) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab adekvaatselt kirjeldama järgmist:
1) kvaliteedialased eesmärgid;
2) organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused lifti kvaliteedi küsimustes;
3) enne lifti turule laskmist tehtavad ülevaatused ja katsed, kaasa arvatud § 42 lõike 3 punktides 2–4 sätestatud katsed ja kontrollimised;
4) meetodid, mille abil kontrollitakse kvaliteedisüsteemi tõhusat toimimist;
5) kvaliteediprotokollid, sealhulgas inspekteerimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms.

§ 54. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi hindama, et teha kindlaks selle vastavus § -s 53 sätestatud nõuetele.

(2) Auditeerimisgrupis peab olema vähemalt üks liftitehnika hindamise kogemustega isik.

(3) Hindamisprotseduur peab sisaldama kontrollkäiku lifti paigaldaja ettevõttesse ja lifti paigaldamiskohta.

(4) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab § -s 53 sätestatud nõuetele, kui see järgib asjakohaseid harmoneeritud standardeid.

(5) Teavitatud asutus peab hindama § 52 lõike 1 punktis 4 nimetatud muudatusi ja otsustama, kas:
1) muudetud kvaliteedisüsteem vastab endiselt § -s 53 sätestatud nõuetele;
2) on nõutav uus hindamine.

(6) Teavitatud asutus peab otsusest teatama lifti paigaldajale. Teatis peab sisaldama läbivaatuse järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

(7) Teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni heaks kiidetud ja kehtetuks tunnistatud kvaliteedisüsteemide kohta.

§ 55. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärk on teha kindlaks, et lifti paigaldaja täidaks täpselt heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

(2) Lifti paigaldaja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimiseks juurdepääsu kontrollimis- ja katsetuskohtadesse ning varustama teda kogu vajaliku informatsiooniga, sealhulgas tuleb esitada:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) tehniline dokumentatsioon;
3) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms.

(3) Teavitatud asutus peab perioodiliselt teostama kvaliteedisüsteemi auditeid, tagamaks et lifti paigaldaja säilitab ja rakendab kvaliteedisüsteemi, ning edastama lifti paigaldajale auditi aruande.

(4) Teavitatud asutus võib inspekteerida lifti paigaldamiskohta ette teatamata.

(5) Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus teha või lasta teha katseid, kontrollimaks kvaliteedisüsteemi ja lifti korralikku toimimist. Teavitatud asutus peab andma lifti paigaldajale inspekteerimise aruande ja katsete tegemise korral ka katsete aruande.

§ 56. Dokumentatsioon

Lifti kvaliteedi tagamist käsitlev dokumentatsioon ja kirjavahetus peavad olema koostatud teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes muus teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

9. jagu
Lifti täielik kvaliteedi tagamine

§ 57. Lifti täielik kvaliteedi tagamine

(1) Lifti täielik kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu lifti paigaldaja tagab ja deklareerib, et lift vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sellele esitatavatel nõuetele.

(2) Lifti paigaldaja peab paigaldama igale liftile vastavusmärgi ja koostama § -s 6 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

(3) Vastavusmärk tuleb paigaldada koos kvaliteedisüsteemi järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

§ 58. Taotlus

(1) Liti paigaldaja peab esitama teavitatud asutusele taotluse oma kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) kogu asjakohane teave lifti kohta, eriti informatsioon, mis selgitab seoseid lifti projekteerimise ja lifti töö vahel ning võimaldab hinnata lifti vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon.

§ 59. Lifti paigaldaja kohustused

(1) Lifti paigaldaja peab:
1) lifti projekteerimisel, osade tootmisel, monteerimisel, paigaldamisel ja lõppkontrolli teostamisel rakendama heaks kiidetud, § -s 60 sätestatud nõuetele vastavat kvaliteedisüsteemi;
2) võimaldama § -s 62 sätestatud järelevalve teostamist;
3) täitma kohustusi, mis tulenevad heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist, ja tagama, et seda rakendatakse sobival ja efektiivsel viisil;
4) informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi kavandatavast muudatusest.

(2) Lifti paigaldaja peab kümne aasta jooksul viimase lifti turule laskmise ajast arvates hoidma riikliku järelevalve teostaja käsutuses järgmist dokumentatsiooni:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) lõike 1 punktis 4 nimetatud muudatusi käsitlev dokumentatsioon;
3) teavitatud asutuse otsused, aruanded jms.

(3) Kui lifti paigaldaja ei ole asutatud Eestis, on lõikes 2 nimetatud dokumentatsiooni säilitamise kohustus teavitatud asutusel.

(4) Lifti paigaldaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni kümme aastat viimase lifti turule laskmise ajast arvates.

§ 60. Kvaliteedisüsteem

(1) Kvaliteedisüsteem peab tagama lifti vastavuse «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides liftile esitatavatele nõuetele.

(2) Kõik lifti paigaldaja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb dokumenteerida süstemaatiliselt ja korralikult kirjelduste, protseduuride ja juhistena.

(3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab tagama ühtse arusaamise protseduuridest, mis sisalduvad kvaliteediprogrammides, -plaanides, -käsiraamatus ja -protokollides.

(4) Dokumentatsioon peab piisavalt kirjeldama järgmist:
1) kvaliteedialased eesmärgid;
2) organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused liftide projekteerimise ja kvaliteedi küsimustes;
3) tehniline projektdokumentatsioon, kaasa arvatud rakendatud standardid;
4) kui harmoneeritud standardeid ei ole rakendatud täielikult, siis meetmed, mida kasutatakse lifti vastavuse saavutamiseks «Lifti ja köistee ohutuse seadusega» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides liftile esitatavate nõuetega;
5) projekteerimise juhtimis- ja tõendamismeetodid, süsteemsed tegevused ja protsessid, mida kasutatakse lifti projekteerimisel;
6) ülevaatused ja katsed, mida tehakse materjalidele ja seadmete detailidele;
7) monteerimise, paigaldamise ja kvaliteedi juhtimise meetodid, süsteemsed tegevused ja protsessid;
8) ülevaatused ja katsetused, mida tehakse enne lifti paigaldamist (paigaldamistingimuste kontroll), lifti paigaldamise ajal ja pärast lifti paigaldamist, kaasa arvatud § 42 lõike 3 punktides 2–4 sätestatud lõppkatsetused;
9) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne;
10) nõutava projekteerimis- ja paigaldamiskvaliteedi saavutamise ja kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise jälgimiseks kasutatavad meetmed.

§ 61. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Kui projekt ei ole täielikult kooskõlas harmoneeritud standarditega, peab teavitatud asutus tegema kindlaks, kas projekt vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Kui projekt vastab esitatavatele nõuetele, peab teavitatud asutus väljastama lifti paigaldajale projektihindamise sertifikaadi, mis sätestab piirangud sertifikaadi kehtivusele ja toob välja heaks kiidetud projekti identifitseerimiseks vajalikud üksikasjad.

(3) Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi hindama, tegemaks kindlaks selle vastavus § -s 60 sätestatud nõuetele.

(4) Auditeerimisgrupis peab olema vähemalt üks liftitehnika hindamise kogemustega isik.

(5) Hindamisprotseduur peab sisaldama külastust lifti paigaldaja ettevõttesse ja lifti paigaldamiskohta.

(6) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab § -s 60 sätestatud nõuetele, kui see vastab asjakohastele harmoneeritud standarditele.

(7) Teavitatud asutus peab hindama § 59 lõike 1 punktis 4 nimetatud muudatusi ja otsustama, kas:
1) muudetud kvaliteedisüsteem vastab endiselt esitatavatele nõuetele;
2) on nõutav uus hindamine.

(8) Teavitatud asutus peab oma otsusest teatama lifti paigaldajale. Teatis peab sisaldama läbivaatuse järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

(9) Teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni, mis käsitleb heaks kiidetud ja kehtetuks tunnistatud kvaliteedisüsteeme.

§ 62. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Järelevalve eesmärk on tagada, et lifti paigaldaja täidaks heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

(2) Lifti paigaldaja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimiseks juurdepääsu lifti projekteerimis-, monteerimis-, paigaldamis-, inspekteerimis-, katsetus- ja ladustamiskohtadesse.

(3) Lifti paigaldaja peab varustama teavitatud asutust kogu vajaliku informatsiooniga, sealhulgas tuleb esitada:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) projekteerimist käsitleva kvaliteedisüsteemi osa protokollid, sealhulgas analüüside tulemused, arvutused, katsetused jms;
3) hankeid ja paigaldamist käsitleva kvaliteedisüsteemi osa protokollid, sealhulgas inspekteerimiste aruanded ja katsete andmed, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms.

(4) Teavitatud asutus peab perioodiliselt teostama auditeid, kindlustamaks lifti paigaldaja poolse kvaliteedisüsteemi säilitamise ja rakendamise, ning edastama lifti paigaldajale auditi aruande.

(5) Teavitatud asutus võib inspekteerida lifti paigaldaja ettevõtet või lifti paigaldamiskohta ette teatamata.

(6) Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus vajadusel kvaliteedisüsteemi korralikku toimimise kontrollimiseks teha või lasta teha katsetusi. Teavitatud asutus peab lifti paigaldajale andma inspekteerimise aruande ja katsete tegemise korral ka katsete aruande.

§ 63. Dokumentatsioon

Lifti täieliku kvaliteedi tagamist käsitlev dokumentatsioon ja kirjavahetus peavad olema koostatud teavitatud asutuse asukohariigi ametlikus keeles või mõnes muus teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

10. jagu
Lifti tootmise kvaliteedi tagamine

§ 64. Lifti tootmise kvaliteedi tagamine

(1) Lifti tootmise kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu lifti paigaldaja tagab ja deklareerib, et lift vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides liftile esitatavatele nõuetele.

(2) Lifti paigaldaja peab paigaldama igale liftile vastavusmärgi ja väljastama § -s 6 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

(3) Vastavusmärk tuleb paigaldada koos kvaliteedisüsteemi järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

§ 65. Taotlus

(1) Liti paigaldaja peab esitama teavitatud asutusele taotluse oma kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) kogu asjakohane informatsioon lifti kohta;
2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
3) heaks kiidetud tüübi tehniline dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 66. Lifti paigaldaja kohustused

(1) Lifti paigaldaja peab:
1) lifti tootmisel, paigaldamisel ja lifti lõppkontrolli teostamisel kasutama heaks kiidetud, § -s 67 sätestatud nõuetele vastavat kvaliteedisüsteemi;
2) võimaldama § -s 69 sätestatud järelevalve teostamist;
3) täitma kohustusi, mis tulenevad heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist, ja tagama, et seda säilitatakse sobival ja efektiivsel viisil;
4) informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kavandatavast kvaliteedisüsteemi muudatustest.

(2) Lifti paigaldaja peab säilitama vähemalt kümne aasta jooksul viimase lifti paigaldamise ajast arvates riikliku järelevalve teostajale kättesaadavalt järgmist:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) lõike 1 punktis 4 nimetatud muudatusi käsitlev dokumentatsioon;
3) teavitatud asutuse otsused, aruanded jms.

(3) Lifti paigaldaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni koopiat kümme aastat lifti turule laskmise ajast arvates.

§ 67. Kvaliteedisüsteem

(1) Kvaliteedisüsteem peab tagama lifti vastavuse «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides liftile esitatavatele nõuetele.

(2) Kõik lifti paigaldaja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb dokumenteerida süstemaatiliselt ja korralikult kirjalike abinõude, protseduuride ja juhistena.

(3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -käsiraamatu ja -protokollide püsivat tõlgendamist.

(4) Dokumentatsioon peab sisaldama piisavat kirjeldust järgmisest:
1) kvaliteedialased eesmärgid;
2) organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused lifti kvaliteedi küsimustes;
3) tootmisprotsess, kvaliteedi juhtimise ja tagamise meetodid, kasutatud süsteemised tegevused ja protsessid;
4) läbivaatused ja katsed, mida tehakse enne lifti paigaldamist, lifti paigaldamise ajal ja pärast lifti paigaldamist, kaasa arvatud § 42 lõike 3 punktides 2–4 sätestatud katsed;
5) kvaliteediprotokollid, sealhulgas inspekteerimiste aruanded, katsetuste andmed, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms;
6) lifti nõutava kvaliteedi ja kvaliteedisüsteemi tõhusa toimimise saavutamise jälgimiseks kasutatavad meetmed.

§ 68. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks selle vastavus § -s 67 sätestatud nõuetele.

(2) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab § -s 67 sätestatud nõuetele, kui see vastab asjakohastele harmoneeritud standarditele.

(3) Auditeerimisgrupis peab olema vähemalt üks liftitehnika hindamise kogemusega isik.

(4) Hindamisprotseduur peab sisaldama kontrollkäiku lifti paigaldaja ettevõttesse.

(5) Teavitatud asutus peab hindama § 66 lõike 1 punktis 4 nimetatud muudatusi ja otsustama, kas:
1) muudetud kvaliteedisüsteem vastab endiselt § -s 67 sätestatud nõuetele;
2) on nõutav uus hindamine.

(6) Teavitatud asutus peab teatama oma otsusest lifti paigaldajale. Teatis peab sisaldama läbivaatuse järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

(7) Teavitatud asutus peab teistele teavitatud asutustele andma asjakohast informatsiooni heaks kiidetud ja kehtetuks tunnistatud kvaliteedisüsteemide kohta.

§ 69. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Teavitatud asutuse poolse järelevalve eesmärk on kindlustada, et lifti paigaldaja täidaks heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

(2) Teavitatud asutus peab perioodiliselt teostama auditeid, kindlustamaks lifti paigaldaja poolse kvaliteedisüsteemi säilitamise ja rakendamise, ning andma lifti paigaldajale auditi aruande.

(3) Lifti paigaldaja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimiseks juurdepääsu lifti tootmis-, monteerimis-, paigaldus-, kontrolli-, katsetus- ja ladustamiskohtadesse ning varustama teda kogu kontrollimiseks vajaliku informatsiooniga, eriti:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms.

(4) Teavitatud asutus võib lifti paigaldajat inspekteerida ette teatamata.

(5) Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus vajadusel kvaliteedisüsteemi korrektse toimimise kontrollimiseks teha või lasta teha katseid. Teavitatud asutus peab lifti esitama paigaldajale inspekteerimise aruande ja katsete tegemise korral ka katsete aruande.

§ 70. Dokumentatsioon

Lifti tootmise kvaliteedi tagamise protseduure käsitlev dokumentatsioon ja kirjavahetus peab olema koostatud teavitatud asutuse aukohariigi ametlikus keeles või mõnes muus teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

11. jagu
Köistee ohutusseadise tüübihindamine

§ 71. Köistee ohutusseadise tüübihindamine

Köistee ohutusseadise tüübihindamine on menetlus, mille käigus teavitatud asutus teeb kindlaks ja tõendab tüübihindamise sertifikaadiga, et toodangut esindav ohutusseadise näidis vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

§ 72. Taotlus

(1) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab esitama teavitatud asutusele taotluse ohutusseadise tüübihindamiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) ohutusseadise tootja nimi ja aadress ja juhul, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, ka tema nimi ja aadress;
2) kirjalik kinnitus, et samasugust taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
3) ohutusseadise tehniline dokumentatsioon.

(3) Taotluse esitaja peab andma teavitatud asutusele toodangut esindava ohutusseadise näidise (edaspidi tüüp).

(4) Teavitatud asutus võib katsete programmi läbiviimiseks nõuda täiendavaid ohutusseadise näidiseid.

§ 73. Tehniline dokumentatsioon

(1) Tehniline dokumentatsioon peab:
1) võimaldama hinnata ohutusseadise vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
2) sisaldama hindamiseks vajalikus ulatuses ohutusseadise projekti, tootmist ja tööpõhimõtteid.

(2) Lõikes 1 sätestatud nõude täitmiseks peab tehniline dokumentatsioon sisaldama järgmist:
1) ohutusseadise tüübi üldine kirjeldus;
2) komponentide, alamkoostuse, ahelate jne projekteerimise ja tootmise üldjoonised ja -skeemid;
3) punktis 2 nimetatud jooniste ja skeemide ning toote tööpõhimõtte mõistmiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
4) osaliselt või täielikult kasutatud Euroopa spetsifikatsioonide loetelu ja selles osas, kus Euroopa spetsifikatsioone ei ole, nõuete täitmiseks kasutatud meetmete kirjeldused;
5) tehtud projektiarvutuste, -ekspertiidide jms tulemused;
6) ohutusseadise kasutusvaldkond;
7) katsete aruanded.

§ 74. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Taotluse esitaja peab tüübihindamise sertifikaati käsitlevat tehnilist dokumentatsiooni hoidvat teavitatud asutust informeerima kõigist heaks kiidetud ohutusseadise muudatustest, mis juhul, kui need muudatused võivad mõjutada ohutusseadise vastavust nõuetele, peavad saama täiendava heakskiidu.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama tüübihindamise sertifikaatide koopiaid ja nende täiendusi koos tehnilise dokumentatsiooniga vähemalt kolmkümmend aastat pärast viimase ohutusseadise tootmist.

(3) Kui ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja ei ole asutatud Eestis, on lõikes 2 nimetatud dokumentatsiooni kättesaadavuse tagamise kohustus isikul, kes laseb ohutusseadise turule.

§ 75. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab:
1) hindama tehnilist dokumentatsiooni, kontrollimaks tüübi tootmise vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;
2) identifitseerima komponendid, mis on projekteeritud vastavuses Euroopa spetsifikatsioonide asjakohaste nõuetega, ja komponendid, mis ei ole projekteeritud vastavuses Euroopa spetsifikatsioonide asjakohaste nõuetega;
3) tegema või laskma teha asjakohaseid kontrollimisi ja vajalikke katsetusi kontrollimaks, kas ohutusseadise tootja poolt ohutussseadise juures kasutatavad lahendused selles osas, mis ei ole vastavuses Euroopa spetsifikatsiooniga, vastavad «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» alusel kehtestatud olulistele ohutusnõuetele;
4) tegema või laskma teha asjakohaseid kontrollimisi ja katsetusi, kontrollimaks, kas ohutusseadise tootja seal, kus ta on otsustanud kasutada asjakohaseid Euroopa spetsifikatsioone, neid ka kasutab;
5) leppima taotluse esitajaga kokku koha, kus saaks teha kontrollimisi ja katsetusi.

(2) Kui tüüp vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, peab teavitatud asutus taotluse esitajale väljastama tüübihindamise sertifikaadi.

(3) Kui teavitatud asutus keeldub tüübihindamise sertifikaati väljastamast, peab ta oma vastavasisulist otsust põhjendama.

(4) Teavitatud asutus peab hindama § 74 lõikes 1 nimetatud muudatusi ning väljastama täiendava kinnituse esialgse tüübihindamise sertifikaadi täiendusena.

(5) Teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni väljastatud ja kehtetuks tunnistatud tüübihindamise sertifikaatide ja nende täienduste kohta. Teised teavitatud asutused võivad saada tüübihindamise sertifikaatide ja nende täienduste koopiaid. Tüübihindamise sertifikaadi lisad tuleb hoida teistele teavitatud asutusetele kättesaadavana.

§ 76. Tüübihindamise sertifikaat

(1) Tüübihindamise sertifikaat peab sisaldama järgmist:
1) ohutusseadise tootja nimi ja aadress;
2) kontrollimiste tulemused;
3) sertifikaadi kehtimistingimused ja kehtivusaeg;
4) heaks kiidetud tüübi identifitseerimiseks vajalikud andmed.

(2) Tüübihindamise sertifikaadiga peab olema kaasas nimekiri tehnilise dokumentatsiooni asjakohastest osadest.

12. jagu
Alamsüsteemi vastavuse hindamine

§ 77. Alamsüsteemi vastavuse hindamine

(1) Alamsüsteemi vastavuse hindamine on menetlus, mille käigus teavitatud asutus kontrollib ja tõendab, et alamsüsteem:
1) vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning teistele asjakohastele nõuetele;
2) vastab tehnilisele dokumentatsioonile;
3) on valmis.

(2) Alamsüsteemi vastavuse hindamist käsitlev dokumentatsioon ja kirjavahetus peab olema köistee kasutamisjuhendiga samas keeles.

§ 78. Alamsüsteemi tootja või tema volitatud esindaja kohustused

Alamsüsteemi tootja või tema volitatud esindaja või kui need isikud ei ole kättesaadavad, isik, kes laseb kõnealuse alamsüsteemi turule, peab esitama taotluse alamsüsteemi vastavuse hindamiseks ja väljastama vastavushindamise baasil § -s 8 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

§ 79. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab hindama alamsüsteemi nõuetele vastavust järgmistes etappides:
1) projekteerimine;
2) ehitamine ja vastuvõtmiskatsed, kui alamsüsteem on valmis.

(2) Hindamissertifikaadiga kaasnev tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:
1) ehituslikud plaanid ja arvutused, elektrilised ja hüdraulilised joonised, juhtimisahelate joonised, arvuti- ja automaatikasüsteemide kirjeldused, kasutus- ja hooldusjuhendid jne;
2) alamsüsteemis kasutatud «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 5 lõikes 6 nimetatud ohutusraportis esitatud ohutusseadiste loetelu;
3) ohutusseadiste vastavusdeklaratsioonide koopiad koos vastavate ohutusseadiste tootmiskavanditega ning koopia tehtud kontrollimiste ja katsete aruannetest.

(3) Teavitatud asutus peab perioodiliselt välja andma asjakohast informatsiooni, mis käsitleb:
1) kõiki saadud vastavushindamise taotlusi;
2) kõiki välja antud hindamissertifikaate;
3) kõiki hindamissertifikaate, mille väljaandmisest on keeldutud.

§ 80. Järelevalve

(1) Teavitatud asutuse poolne järelevalve peab tagama, et alamsüsteemi ehitamise ajal oleks tehnilisest dokumentatsioonist tulenevad kohustused täidetud.

(2) Vastavuse hindamise eest vastutaval teavitatud asutusel peab olema pidev juurdepääs alamsüsteemi tootmiskohtadesse, ladustamispiirkondadesse, vajadusel osade tootmis- ja katsetuskohtadesse ning kohtadesse, mida on teavitatud asutuse arvates vaja külastada tema ülesannete täitmiseks.

(3) Alamsüsteemi tootja või tema volitatud esindaja või kui need isikud ei ole kättesaadavad, isik, kes laseb alamsüsteemi turule, peab varustama või korraldama teavitatud asutuse varustatuse vastavuse hindamiseks vajalike dokumentidega, sealhulgas alamsüsteemi käsitlevad plaanid ja tehniline dokumentatsioon.

(4) Teavitatud asutus peab perioodiliselt tegema auditeid, eesmärgiga tagada alamsüsteemi vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(5) Auditi ajal peab teavitatud asutus kontrollpaiga järelevalve eest vastutajale esitama aruande.

(6) Teavitatud asutus võib teha kontrollkäike alamsüsteemi tootmiskohtadesse ette teatamata. Selliste kontrollkäikude ajal võib teavitatud asutus teha täielikke või osalisi auditeid.

(7) Teavitatud asutus peab koostama kontrollkäigu aruande ja vajadusel edastama selle toomiskoha järelevalve eest vastutajale.

13. jagu
Köistee ohutusseadise tootmise kvaliteedi tagamine

§ 81. Köistee ohutusseadise tootmise kvaliteedi tagamine

(1) Köistee ohutusseadise tootmise kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu köistee ohutusseadise tootja tagab ja deklareerib, et köistee ohutusseadis on vastavuses tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud ohutusseadise tüübiga ja vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale ohutusseadisele vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

(3) Vastavusmärgi kõrvale tuleb paigaldada § -s 86 sätestatud järelevalvet teostava teavitatud asutuse registreeringunumber.

§ 82. Taotlus

(1) Ohutusseadise tootja peab esitama teavitatud asutusele taotluse oma kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) asjakohane informatsiooni ohutusseadise tüübi kohta;
2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
3) vajadusel tüübihindamise läbinud ohutusseadise tehniline dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 83. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Ohutuseadise tootja peab:
1) kasutama ohutusseadise tootmisel, lõppkontrollil ja katsetamisel heaks kiidetud, § -s 84 sätestatud nõuetele vastavat kvaliteedisüsteemi;
2) võimaldama § -s 86 sätestatud järelevalve teostamist;
3) täitma kohustusi, mis tulenevad heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist, ja säilitama seda sobival ja tõhusal viisil vajalikul efektiivsustasemel.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemis kavandatavast muudatusest.

(3) Ohutusseadise tootja peab vähemalt kolmkümmend aastat viimase ohutusseadise tootmise ajast arvates säilitama ning hoidma riikliku järelevalve teostaja käsutuses järgmist dokumentatsiooni:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) lõikes 2 nimetatud muudatusi käsitlev dokumentatsioon;
3) teavitatud asutuse otsused ja aruanded.

§ 84. Kvaliteedisüsteem

(1) Kvaliteedisüsteem peab tagama ohutusseadise vastavuse heaks kiidetud tüübile ja «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Kõik ohutusseadise tootja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb dokumenteerida süsteemselt kirjelduste, protseduuride ja juhistena.

(3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -käsiraamatu ja -protokollide püsivat tõlgendamist.

(4) Dokumentatsioon peab adekvaatselt kirjeldama järgmist:
1) kvaliteedialased eesmärgid;
2) organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused kvaliteedialastes küsimustes;
3) tootmise, kvaliteedi juhtimise ja tõendamise meetodid, kasutatavad süsteemised tegevused ja protsessid;
4) enne tootmist, tootmise ajal ja pärast tootmist tehtavad kontrollimised ja katsed ning nende kontrollimiste ja katsete tegemise sagedus;
5) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsetuste tulemused, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne;
6) meetmed nõutava kvaliteedi saavutamiseks ja kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise jälgimiseks.

§ 85. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi hindama, et kontrollida selle vastavust § -s 84 sätestatud nõuetele.

(2) Auditeerimisgrupis peab olema vähemalt üks asjaomase tehnika hindamise kogemustega isik.

(3) Hindamisprotseduur peab sisaldama kontrollkäiku ohutusseadise tootja ettevõttesse.

(4) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab § -s 84 sätestatud nõuetele, kui see vastab asjakohastele harmoneeritud standarditele.

(5) Teavitatud asutus peab hindama § 83 lõikes 2 nimetatud muudatusi ja otsustama, kas:
1) kvaliteedisüsteem vastab pärast muudatuste tegemist § -s 84 sätestatud nõuetele;
2) on vajalik uus hindamine.

(6) Teavitatud asutus peab hindamise tulemusest teatama ohutusseadise tootjale. Teatis peab sisaldama kontrollimise põhjal tehtud järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

(7) Teavitatud asutus peab andma teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni, mis käsitleb heaks kiidetud ja kehtetuks tunnistatud kvaliteedisüsteeme.

§ 86. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Järelevalve eesmärk on teha kindlaks, kas ohutusseadise tootja täidab korrapäraselt heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

(2) Ohutusseadise tootja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimiseks sissepääsu ohutusseadise tootmis-, kontrolli-, katsetus- ja ladustamiskohtadesse.

(3) Ohutusseadise tootja peab esitama teavitatud asutusele kogu kontrollimiseks vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsetuste tulemused, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms.

(4) Kontrollimaks, kas ohutusseadise tootja säilitab ja täidab kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus perioodiliselt teostama auditeid ning edastama auditi aruande ohutusseadise tootjale.

(5) Teavitatud asutus võib inspekteerida ohutusseadiste tootjat ette teatamata.

(6) Vajadusel võib teavitatud asutus inspekteerimise ajal kvaliteedisüsteemi õige toimimise kontrollimiseks teha või lasta teha katseid. Teavitatud asutus peab ohutusseadise tootjale esitama kontrollimise aruande ja katsete teostamise korral ka katsete andmed.

§ 87. Dokumentatsioon

Ohutusseadise tootmise kvaliteedi tagamist käsitlevad dokumendid ja kirjavahetus peavad olema samas keeles, milles on välja antud köistee kasutusjuhend.

14. jagu
Köistee ohutusseadise tõendamine

§ 88. Köistee ohutusseadise tõendamine

(1) Köistee ohutusseadise tõendamine on menetlus, mille kaudu köistee ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kontrollib ja tõendab, et köistee ohutusseadis on vastavuses tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübiga ja vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja peab igale ohutusseadisele kinnitama vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

§ 89. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Ohutusseadise tootja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid selleks, et tootmisprotsess tagaks ohutusseadise vastavuse tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ning «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt kolmkümmend aastat viimase ohutusseadise tootmise ajast arvates.

§ 90. Teavitatud asutuse kohutused

(1) Kontrollimaks ohutusseadise vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus tegema asjakohaseid uurimisi ja katsetusi.

(2) Ohutusseadise tootja valikul peab teavitatud asutus kontrollima ja katsetama igat ohutusseadist, järgides § -s 91 sätestatut, või ohutusseadiste partiisid statistiliste meetoditega, järgides § -s 92 sätestatut.

§ 91. Iga ohutusseadise kontrollimine ja katsetamine

(1) Et hinnata ohutusseadise vastavust tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ning «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, tuleb kõiki ohutusseadiseid kontrollida ja teha asjakohastes Euroopa spetsifikatsioonides sätestatud või nendega samaväärseid katseid.

(2) Teavitatud asutus peab kinnitama või laskma kinnitada igale heaks kiidetud ohutusseadisele oma registreeringunumbri ja koostama vastavalt tehtud katsetustele kirjaliku vastavussertifikaadi.

(3) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab tagama nõudmise korral teavitatud asutuse poolt väljastatud vastavussertifikaadi esitamise.

§ 92. Statistiline kontrollimine

(1) Ohutusseadise tootja peab esitama ohutusseadised homogeensete partiidena ja rakendama vajalikke meetmeid selleks, et tootmisprotsess tagaks iga toodetud partii homogeensuse.

(2) Igast partiist peab võtma juhusliku näidise.

(3) Tagamaks ohutusseadise vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning otsustamaks, kas partii aktsepteeritakse või lükatakse tagasi, tuleb näidisesse kuuluvaid ohutusseadiseid eraldi kontrollida ja teha asjakohastes Euroopa spetsifikatsioonides sätestatud või nendega samaväärseid katseid.

(4) Statistilise kontrollimise protseduur peab sisaldama järgmisi elemente:
1) statistiline meetod;
2) proovivõtu plaan koos seda iseloomustavate näitajatega.

(5) Partii aktsepteerimisel peab teavitatud asutus kinnitama või laskma kinnitada igale ohutusseadisele oma registreeringunumbri ja koostama kirjaliku vastavussertifikaadi vastavalt tehtud katsetustele. Partiisse kuuluvaid ohutusseadised, mis osutusid nõuetele mittevastavaks, ei ole lubatud turule lasta.

(6) Kui partii lükatakse tagasi, peab teavitatud asutus või riikliku järelevalve teostaja võtma kasutusele meetmed partii turule laskmise takistamiseks.

(7) Kui tagasilükatavaid partiisid on palju, võib teavitatud asutus keelata statistilise kontrolli kasutamise.

(8) Teavitatud asutuse nõusolekul ja vastutusel võib ohutusseadise tootja kinnitada tema registreeringunumbri ohutusseadisele tootmisprotsessi käigus.

(9) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab tagama nõudmise korral teavitatud asutuse poolt väljastatud vastavussertifikaadi esitamise.

15. jagu
Köistee ohutusseadise täielik kvaliteedi tagamine

§ 93. Köistee ohutusseadise täielik kvaliteedi tagamine

(1) Köistee ohutusseadise täielik kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu köistee ohutusseadiste tootja tagab ja deklareerib, et köistee ohutusseadis vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide asjakohastele nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama ohutusseadisele vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

(3) Vastavusmärgi kõrvale tuleb paigaldada § -s 98 sätestatud järelevalvet teostava teavitatud asutuse registreeringunumber.

§ 94. Taotlus

(1) Ohutusseadiste tootja peab esitama teavitatud asutusele taotluse oma kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotluses peab sisalduma:
1) ohutusseadist käsitlev teave;
2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon.

§ 95. Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

(1) Ohutusseadise tootja peab:
1) ohutusseadiste projekteerimisel, tootmisel ja lõpliku kontrolli teostamisel rakendama heaks kiidetud, § -s 96 sätestatud nõuetele vastavat kvaliteedisüsteemi;
2) võimaldama § -s 98 sätestatud järelevalve teostamist;
3) täitma kohustusi, mis tulenevad heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist ja hoidma seda nii, et see toimiks piisavalt ja efektiivselt.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab kvaliteedisüsteemi hinnanud teavitatud asutust informeerima igast kvaliteedisüsteemi muudatusest.

(3) Ohutusseadise tootja peab vähemalt kolmkümmend aastat viimase ohutusseadise tootmise ajast arvates hoidma riikliku järelevalve teostaja käsutuses järgmist dokumentatsiooni:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) lõikes 2 nimetatud muudatusi käsitlev dokumentatsioon;
3) teavitatud asutuse otsused ja aruanded.

§ 96. Kvaliteedisüsteem

(1) Kvaliteedisüsteem peab tagama ohutusseadise vastavuse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide asjakohastele nõuetele.

(2) Kõik ohutusseadise tootja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb dokumenteerida süsteemselt kirjalike kirjelduste, protseduuride ja juhistena.

(3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab tagama ühese arusaamise kvaliteedipoliitikast ja protseduuridest, mis sisalduvad kvaliteediprogrammides, -plaanides, -käsiraamatus ja -protokollides.

(4) Dokumentatsioon peab adekvaatselt kirjeldama järgmist:
1) kvaliteedialased eesmärgid;
2) organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused ohutusseadiste kvaliteedi küsimustes;
3) tehniline projektdokumentatsioon, kaasa arvatud rakendatavad Euroopa spetsifikatsioonid;
4) kui Euroopa spetsifikatsioone ei rakendata täielikult, siis meetmed, mida kasutatakse ohutusseadise vastavuse tagamiseks «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ohutusseadisele kehtestatud olulistele ohutusnõuetele;
5) projekteerimise juhtimis- ja tõendamismeetodid, süsteemsed tegevused ja protsessid, mida kasutatakse ohutusseadiste projekteerimisel;
6) tootmisprotsessi käsitlevad kvaliteedi juhtimise ja tagamise meetodid ning süsteemsed tegevused ja protsessid;
7) enne tootmise algust, selle käigus ja pärast tootmist tehtavad kontrollimised ja katsed ning nende kontrollimiste ja katsete tegemise sagedus;
8) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsete tulemused, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms;
9) meetmed, millega jälgitakse projekteerimise ja ohutusseadise nõutava kvaliteedi ning kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise saavutamist.

§ 97. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks selle vastavus § -s 96 sätestatud nõuetele.

(2) Auditeerimisgrupis peab olema vähemalt üks asjaomase tehnika hindajana tegutsemise kogemustega isik.

(3) Hindamisprotseduur peab sisaldama kontrollkäiku ohutusseadise tootja ettevõttesse.

(4) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab § -s 96 sätestatud nõuetele, kui see vastab asjakohastele harmoneeritud standarditele.

(5) Teavitatud asutus peab hindama § 95 lõikes 2 nimetatud muudatusi ja otsustama, kas:
1) muudetud kvaliteedisüsteem vastab § -s 96 sätestatud nõuetele;
2) on vajalik uus hindamine.

(6) Teavitatud asutus peab hindamise tulemuse teatama ohutusseadise tootjale. Teatis peab sisaldama kontrollimise põhjal tehtud järeldusi ja põhjendatud otsust.

(7) Teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni heaks kiidetud ja kehtetuks tunnistatud kvaliteedisüsteemide kohta.

§ 98. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Järelevalve eesmärk on tagada, et ohutusseadise tootja täidaks heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

(2) Ohutusseadise tootja peab võimaldama kontrollimise eest vastutavale teavitatud asutusele kontrollimiseks ligipääsu projekteerimis-, tootmis-, kontrollimis-, katsetamis- ning ladustamiskohtadesse.

(3) Ohutusseadiste tootja peab varustama teavitatud asutust vajaliku informatsiooniga, sealhulgas:
1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
2) projekteerimist käsitleva kvaliteedisüsteemi osa protokollid, sealhulgas analüüside tulemused, arvutused, katsetused jms;
3) tootmist käsitleva kvaliteedisüsteemi osa protokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded ja katsete tulemused, kalibreerimisandmed, asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jms.

(4) Teavitatud asutus peab perioodiliselt teostama auditeid, tagamaks ohutusseadise tootja poolt kvaliteedisüsteemi säilitamise ja rakendamise, ning edastama ohutusseadise tootjale auditi aruande.

(5) Teavitatud asutus võib inspekteerida ohutusseadiste tootjat ette teatamata.

(6) Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus vajadusel kvaliteedisüsteemi tõhusa toimimise kontrollimiseks teha või lasta teha katseid. Teavitatud asutus peab ohutusseadise tootjale esitama inspekteerimise aruande ja katsete tegemise korral ka katsete tulemused.

§ 99. Projekti hindamine

(1) Ohutusseadise tootja peab esitama teavitatud asutusele taotluse ohutusseadise projekti hindamiseks.

(2) Taotlus peab võimaldama aru saada ohutusseadise projektist, tootmisest ja tööpõhimõtetest ning hinnata ohutusseadise vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(3) Taotlus peab sisaldama järgmist:
1) tehniline projektdokumentatsioon, kaasa arvatud kasutatud Euroopa spetsifikatsioonid;
2) vajalik tõendusmaterjal projektidokumentatsiooni piisavuse kinnitamiseks, eriti kui punktis 1 nimetatud Euroopa spetsifikatsioone ei ole rakendatud täielikult. Tõendusmaterjal peab sisaldama pädeva labori või tootja poolt või tema nimel tehtud katsete tulemusi.

(4) Teavitatud asutus peab taotlust hindama ja kui projekt vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, väljastama taotluse esitajale projektihindamise sertifikaadi.

(5) Projektihindamise sertifikaat peab sisaldama järgmist:
1) hindamise järeldus;
2) kehtivustingimused;
3) heaks kiidetud projekti identifitseerimiseks vajalikud andmed;
4) vajadusel ohutusseadise tööpõhimõtte kirjeldus.

(6) Taotluse esitaja peab informeerima projektihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutust igast heaks kiidetud projekti juures tehtud muudatustest.

(7) Kui tehtud muudatused võivad mõjutada kirjeldatud kasutamistingimusi või ohutusseadise vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» alusel kehtestatud olulistele ohutusnõuetele, peavad muudatused saama tüübihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutuselt täiendava heakskiidu. Täiendav heakskiit väljastatakse esialgse projektihindamise sertifikaadi lisana.

(8) Teavitatud asutus peab teistele teavitatud asutustele edastama järgmisi andmeid:
1) väljastatud projektihindamise sertifikaadid ja nende lisad;
2) kehtetuks tunnistatud projektihindamise sertifikaadid ja nende lisad;
3) projektihindamise sertifikaadid ja nende lisad, mille väljaandmisest on keeldutud.

16. jagu
Üksiku köistee ohutusseadise tõendamine

§ 100. Üksiku köistee ohutuseadise tõendamine

(1) Üksiku köistee ohutusseadise tõendamine on menetlus, mille kaudu köistee ohutusseadise tootja tagab ja deklareerib, et köistee ohutusseadis, millele on väljastatud § 102 lõikes 2 nimetatud vastavussertifikaat, vastab «Lifti ja köistee ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sellele esitatavatele nõuetele.

(2) Ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama ohutusseadisele vastavusmärgi ja koostama § 7 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava vastavusdeklaratsiooni.

§ 101. Tehniline dokumentatsioon

(1) Tehniline dokumentatsiooni peab võimaldama:
1) hinnata ohutusseadise vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
2) aru saada ohutusseadise projektist ja tööpõhimõtetest.

(2) Nõuetele vastavuse hindamise võimaldamiseks peab tehniline dokumentatsioon sisaldama järgmist:
1) tüübi üldine kirjeldus;
2) kontseptuaalsed projekteerimis- ja tootmisjoonised ning ohutusseadiste, alamkoostude, ahelate jne skeemid;
3) punktis 2 nimetatud joonistest ja skeemidest ning ohutusseadise tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud seletused ja kirjeldused;
4) osaliselt või täielikult rakendatud asjakohaste Euroopa spetsifikatsioonide loetelu ja selles osas, kus ei ole rakendatud Euroopa spetsifikatsioone, ohutusseadise «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastavuse tagamiseks kasutatud lahendused;
5) projektiarvutuste tulemused, tehtud kontrollimised jms;
6) katsetuste aruanded;
7) ohutusseadiste kasutusvaldkond.

§ 102. Teavitatud asutuse kohustused

(1) Kontrollimaks ohutusseadise vastavust «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus ohutusseadist hindama ja tegema asjakohastes Euroopa spetsifikatsioonides sätestatud või nendega samaväärseid katseid.

(2) Teavitatud asutus peab kinnitama või laskma kinnitada igale heaks kiidetud ohutusseadisele oma registreeringunumbri ja koostama vastavussertifikaadi.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 103. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud § 2 lõikes 2, § 4 lõikes 8, § 15 lõikes 2, § 21 lõikes 2, § 28 lõikes 2, § 41 lõikes 3, § 44 lõikes 2, § 50 lõikes 2, § 57 lõikes 2, § 64 lõikes 2, § 81 lõikes 2, §  88 lõikes 2, § 93 lõikes 2 ja § 100 lõikes 2 sätestatud vastavusmärgi paigaldamise nõue, mis jõustub vastavasisulise välislepingu jõustumisel või Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem.

1 195/16/EÜ (EÜT L 213, 07.09.1995 lk 0001–0031); 2000/9/EÜ (EÜT L 106, 03.05.2000 lk 0021–0048).

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json