Teksti suurus:

Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli kord ja sagedus

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2002, 79, 1218

Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli kord ja sagedus

Vastu võetud 03.07.2002 nr 43

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 311) § 17 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala

Käesolev määrus kehtestab gaasipaigaldise tehnilise kontrolli sageduse ja korra.

§ 2. Üldnõuded

(1) Gaasipaigaldise omanik peab esitama taotluse tehnilise kontrolli teostamiseks:
1) kasutusele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli puhul vähemalt viis päeva enne soovitavat tehnilise kontrolli algust;
2) korralise tehnilise kontrolli puhul vähemalt neliteist päeva enne tehnilise kontrolli soovitud toimumise aega.

(2) Tehnilise kontrolli toiminguid tuleb sooritada kooskõlastatult gaasipaigaldise omaniku või tema poolt määratud isikuga.

(3) Gaasipaigaldise omanik peab tehnilise kontrolli käigus tegema tehnilise kontrolli teostajale kättesaadavaks tehnilise kontrolli teostamiseks vajaliku dokumentatsiooni.

(4) Tehnilise kontrolli teostaja peab gaasipaigaldise omaniku nõudmisel tutvustama omanikule oma kontrolli teostamise põhimõtteid, kontrollimise metoodikat ning seda, millist dokumentatsiooni on tehnilise kontrolli teostajal vaja tehnilise kontrolli teostamiseks.

2. peatükk
GAASIPAIGALDISE TEHNILISE KONTROLLI KORD JA SAGEDUS

§ 3. Gaasipaigaldise kasutusele eelnev tehniline kontroll

(1) Gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli käigus hindab tehnilise kontrolli teostaja, kas gaasipaigaldis vastab «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasipaigaldisele esitatavatele nõuetele ja kas see on kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks ohutu.

(2) Kasutusele eelneva tehniline kontrolli käigus teostatakse järgmisi toiminguid:
1) visuaalne uuring, mille käigus tehakse kindlaks, kas gaasipaigaldis on töökorras;
2) kasutusvalmiduse hindamine, mille käigus tehakse kindlaks, kas gaasipaigaldise kasutamine on ohutu;
3) survekatse, mille käigus kontrollitakse gaasipaigaldise ühenduskohtade tugevust ja tihedust;
4) gaasipaigaldise tehnilise dokumentatsiooni hindamine, sealhulgas projekti, kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu gaasipaigaldise ohutust tagava dokumentatsiooni nõuetekohasuse hindamine;
5) kontrollitakse keevitusprotsesside nõuetele vastavust ja keevisliidete kvaliteedi kontrollimise nõuetekohast teostamist;
6) registreeritava gaasipaigaldise puhul kontrollitakse gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja olemasolu.

§ 4. Gaasipaigaldise korraline tehniline kontroll

(1) Gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli käigus hindab tehnilise kontrolli teostaja, kas gaasipaigaldis vastab «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasipaigaldisele esitatavatele nõuetele ja kas see on kasutamiseks ohutu.

(2) Gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse, kas:
1) gaasipaigaldise kasutamine on ohutu ja gaasipaigaldis vastab «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasipaigaldisele esitatavatele nõuetele;
2) gaasipaigaldise kasutamine on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse;
3) gaasipaigaldises on sooritatud kõik hooldus- ja kasutamisjuhendites nimetatud toimingud;
4) registreeritava gaasipaigaldise kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid, juhendid ja dokumentatsioon gaasitööde tegemise kohta.

(3) Ühiskondlikult kasutatavates hoonetes, elamutes ja korterites asuvate gaasiseadet (sealhulgas gaasipliiti, veesoojendit või kütteseadet) sisaldavate A-kategooria gaasipaigaldise tehnilise kontrolli käigus teostatakse järgmisi toiminguid:
1) gaasipaigaldise visuaalne ülevaatus, hindamaks gaasipaigaldise tehnilist vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning gaasipaigaldises olevate gaasitarvitite vastavust tarviti tootja tehnilisele dokumentatsioonile;
2) lekketiheduse kontroll;
3) vajadusel muud kontrollimised.

§ 5. Gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli sagedus

(1) Gaasipaigaldisele, millele ei ole enne käesoleva määruse jõustumist teostatud korralist tehnilist kontrolli, tuleb teostada korraline tehniline kontroll 1. jaanuariks 2005. a.

(2) Gaasipaigaldisele tuleb korraline kontroll teostada järgmise sagedusega:
1) A-kategooria gaasipaigaldised, mis ei kuulu gaasivõrguettevõtjale «Energiaseaduse» (RT I 1997, 52, 833; 2001, 52, 303; 88, 531; 93, 565; 2002, 25, 145; 41, 251) tähenduses – iga nelja aasta järel;
2) B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldised, mis ei kuulu gaasivõrguettevõtjale – iga kahe aasta järel;
3) gaasivõrguettevõtjale kuuluvad A- ja B-kategooria gaasipaigaldised – iga kaheksa aasta järel;
4) gaasivõrguettevõtjale kuuluvad C- ja D-kategooria gaasipaigaldised – iga kaheteistkümne aasta järel.

§ 6. Gaasipaigaldise erakorraline tehniline kontroll

(1) Gaasipaigaldisele tehakse erakorraline tehniline kontroll järgmistel juhtudel:
1) pärast gaasipaigaldisega toimunud avariid või õnnetust, mille tagajärg oli surm, raske tervisekahjustus või oluline majanduslik kahju;
2) pärast gaasipaigaldise rekonstrueerimist;
3) enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud aasta jooksul.

(2) Erakorraline tehniline kontroll teostatakse vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikes 2 sätestatule, arvestades lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul avarii või õnnetuse ulatust, lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul gaasipaigaldise rekonstrueerimise mahtu ning lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul kasutusele võetava gaasipaigaldise seisundit.

§ 7. Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli vormistamine

(1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tehnilise kontrolli teostajale ja teine antakse gaasipaigaldise omanikule.

(2) Protokollis peavad sisalduma:
1) andmed gaasipaigaldise kohta;
2) andmed gaasipaigaldise omaniku kohta;
3) tehnilise kontrolli liik (kasutusele eelnev, korraline, erakorraline) ja teostamise aeg;
4) tehnilise kontrolli tulemused, sealhulgas kõik vajalikud tehnilist kontrolli puudutavad andmed ja avastatud puudused;
5) ülevaatuse teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
6) gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja olemasolu korral ülevaatusel osalenud kasutamise järelevaataja nimi ja allkiri.

(3) Tehnilise kontrolli teostaja peab säilitama tehnilise kontrolli protokolle vähemalt järgmise korralise kontrolli teostamiseni.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Enne käesoleva määruse jõustumist teostatud tehniline kontroll

Kui gaasipaigaldisele on enne käesoleva määruse jõustumist teostatud tehniline kontroll «Surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse» (RT I 1998, 113/114, 1873) alusel, tuleb järgmise korralise tehnilise kontrolli tähtaja määramisel lähtuda käesoleva määruse § 5 lõikest 2, kusjuures tehnilise kontrolli sagedust arvestatakse «Surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse» alusel teostatud tehnilise ülevaatuse tegemise kuupäevast.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json